• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لغات قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین صفحه در بردارنده عناوین کتاب لغات در تفسیر نمونه‌ نوشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی به قلم محمدجواد امامی است.آبِق (لغات‌قرآن) [۱]    ؛ اباق (مفردات‌قرآن)، اباق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اباق
آثار (لغات‌قرآن) [۲]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، اثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثر
آثارَهُمْ (لغات‌قرآن) [۳]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، اثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثر
آثَرَکَ (لغات‌قرآن) [۴]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، ایثار (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایثار
اَثَم (لغات‌قرآن) [۵]    ؛ اثم (مفردات‌قرآن)، اثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثم
آذَنْتُ (لغات‌قرآن) [۶]    ؛ اذن - به کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)، ایذان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آزَر (لغات‌قرآن) [۷]    ؛ ازر (مفردات‌قرآن)، ازر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آزر (ابهام‌زدایی)
آزِفَة (لغات‌قرآن) [۸]    ؛ ازف (مفردات‌قرآن)، ازف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آسَفُونَا (لغات‌قرآن) [۹]    ؛ اسف (مفردات‌قرآن)، اسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آسِن (لغات‌قرآن) [۱۰]    ؛ اسن (مفردات‌قرآن)، آجن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آصال (لغات‌قرآن) [۱۱]    ؛ اصیل (مفردات‌قرآن)، اصیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آل (لغات‌قرآن) [۱۲]    ؛ آل (مفردات‌قرآن)، آل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آل
آللَّهُ (لغات‌قرآن) [۱۳]    ؛ الله (مفردات‌قرآن)، الله (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الله
آمَنَّا (لغات‌قرآن) [۱۴]    ؛ ایمان (مفردات‌قرآن)، ایمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایمان
آمِنُون (لغات‌قرآن) [۱۵]    ؛ امن (مفردات‌قرآن)، امنیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امنیت
آن (لغات‌قرآن)؛ آنی (لغات‌قرآن) [۱۶]    ؛ انی - به کسر الف و سکون نون (مفردات‌قرآن)، انی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آنَاء (لغات‌قرآن) [۱۷]    ؛ آناء (مفردات‌قرآن)، آن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آن
آنَسْتُ (لغات‌قرآن) [۱۸]    ؛ انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، انس - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انس (اخلاق)
آنَسْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۹]    ؛ انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، انس - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انس (اخلاق)
آنِفاً (لغات‌قرآن) [۲۰]    ؛ انف (مفردات‌قرآن)، انف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انف
آنِیَة (لغات‌قرآن) [۲۱]    ؛ اناء (مفردات‌قرآن)، اناء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اناء
آیات اللَّه (لغات‌قرآن) [۲۲]    ؛ آیه (مفردات‌قرآن)، آیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آیه
آیَةٍ (لغات‌قرآن) [۲۳]    ؛ آیه (مفردات‌قرآن)، آیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آیه
آیَةً بَیِّنَةً (لغات‌قرآن) [۲۴]    ؛ آیه (مفردات‌قرآن)، آیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آیه


أَب (لغات‌قرآن) [۲۵]    ؛ اب (مفردات‌قرآن)، اب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اب
أَبّ - به تشدید باء (لغات‌قرآن) [۲۶]    ؛ اب‌ّ - به تشدید باء (مفردات‌قرآن)، چراگاه
أبابیل (لغات‌قرآن) [۲۷]    ؛ ابابیل (مفردات‌قرآن)، ابابیل
أباریق (لغات‌قرآن) [۲۸]    ؛ اباریق (مفردات‌قرآن)، برق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برق
أبد (لغات‌قرآن)؛ أمد (لغات‌قرآن) [۲۹]    ؛ ابد (مفردات‌قرآن)، ابد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابد
أَبْرار (لغات‌قرآن)؛ بَرّ (لغات‌قرآن)؛ بِرّ (لغات‌قرآن) [۳۰]    ؛ ابرار (مفردات‌قرآن)، برّ - به فتح باء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابرار
إِبْرام (لغات‌قرآن) [۳۱]    ؛ ابرام (مفردات‌قرآن)، ابرام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَبصار (لغات‌قرآن) [۳۲]    ؛ بصر (مفردات‌قرآن)، بصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بصر
أَبْصَرْنَا (لغات‌قرآن) [۳۳]    ؛ بصیرت (مفردات‌قرآن)، بصیرت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بصیرت
أبعد (لغات‌قرآن) [۳۴]    
أَبَق (لغات‌قرآن) [۳۵]    ؛ اباق (مفردات‌قرآن)، اباق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اباق
إِبْکَارِ (لغات‌قرآن) [۳۶]    ؛ بکر (مفردات‌قرآن)، بکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بکر
أَبْکَم (لغات‌قرآن) [۳۷]    ؛ بکم (مفردات‌قرآن)، بکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِبلیس (لغات‌قرآن) [۳۸]    ؛ ابلیس (مفردات‌قرآن)، ابلیس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابلیس
أَتْراب (لغات‌قرآن) [۳۹]    ؛ اتراب (مفردات‌قرآن)، تراب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تراب
إتقان (لغات‌قرآن) [۴۰]    ؛ اتقان (مفردات‌قرآن)، اتقان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِئْتَمِرُوا (لغات‌قرآن) [۴۱]    ؛ ایتمار (مفردات‌قرآن)، امر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امر
أَ تَهْتَدِی (لغات‌قرآن) [۴۲]    ؛ اهتداء (مفردات‌قرآن)، هدایت
أَتی‌ (لغات‌قرآن) [۴۳]    ؛ اتیان (مفردات‌قرآن)، اتیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اتیان
أَثابَهُمُ (لغات‌قرآن) [۴۴]    ؛ ثواب (مفردات‌قرآن)، ثواب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثواب
أثاث (لغات‌قرآن) [۴۵]    ؛ اثاث (مفردات‌قرآن)، اثاث
أثار (لغات‌قرآن) [۴۶]    ؛ ثور (مفردات‌قرآن)، ثور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَثارُوا الأَرْضَ (لغات‌قرآن) [۴۷]    ؛ ثور (مفردات‌قرآن)، ثور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَثارَة (لغات‌قرآن) [۴۸]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، اثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثر
إِثَّاقَلْتُمْ (لغات‌قرآن) [۴۹]    ؛ ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌قرآن)، ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثقل
أَثَر (لغات‌قرآن) [۵۰]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، اثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثر
أَثَرْنَ (لغات‌قرآن) [۵۱]    ؛ ثور (مفردات‌قرآن)، ثور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَثقال (لغات‌قرآن) [۵۲]    ؛ ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌قرآن)، ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثقل
أَثْل (لغات‌قرآن) [۵۳]    ؛ اثل (مفردات‌قرآن)، اثل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِثْم (لغات‌قرآن) [۵۴]    ؛ اثم (مفردات‌قرآن)، اثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثم
أَثِیم (لغات‌قرآن) [۵۵]    ؛ اثم (مفردات‌قرآن)، اثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثم
أُجاج (لغات‌قرآن) [۵۶]    ؛ اجاج (مفردات‌قرآن)، اجاج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجاج
إِجْتِباء (لغات‌قرآن) [۵۷]    ؛ اجتباء (مفردات‌قرآن)، اجتباء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجتباء
إِجْتَرَحُوا (لغات‌قرآن) [۵۸]    ؛ جرح (مفردات‌قرآن)، جرح - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جرح
أَجْداث (لغات‌قرآن) [۵۹]    ؛ جدث (مفردات‌قرآن)، جدث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جدث
أَجْدَر (لغات‌قرآن) [۶۰]    ؛ اجدر (مفردات‌قرآن)، اجدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَجْر (لغات‌قرآن) [۶۱]    ؛ اجر (مفردات‌قرآن)، اجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجر
أَجرام (لغات‌قرآن) [۶۲]    ؛ جرم - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، جرم - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جرم
أَجْل (لغات‌قرآن) [۶۳]    ؛ اجل - به سکون جیم (مفردات‌قرآن)، اجل - به سکون جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَجَل (لغات‌قرآن) [۶۴]    ؛ اجل - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، اجل - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَجْلِب (لغات‌قرآن) [۶۵]    ؛ جلب (مفردات‌قرآن)، جلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جلب (ابهام‌زدایی)
أَجَلٌ مُسَمّیً (لغات‌قرآن) [۶۶]    ؛ اجل - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، اجل - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجل مسمی
أَجْنِحَه (لغات‌قرآن) [۶۷]    ؛ اجنحه (مفردات‌قرآن)، اجنحه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جناح
أُجُور (لغات‌قرآن) [۶۸]    ؛ اجر (مفردات‌قرآن)، اجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجر
أَحادیثِ (لغات‌قرآن) [۶۹]    ؛ حدث (مفردات‌قرآن)، حدث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَحْبار (لغات‌قرآن) [۷۰]    ؛ حبر (مفردات‌قرآن)، احبار
أحزاب (لغات‌قرآن) [۷۱]    ؛ حزب (مفردات‌قرآن)، حزب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حزب
إِحسان (لغات‌قرآن) [۷۲]    ؛ حسن (مفردات‌قرآن)، احسان
أَحْسَنِها (لغات‌قرآن) [۷۳]    ؛ احسن (مفردات‌قرآن)، حسن (مفردات‌قرآن)
أُحْشُرُوا (لغات‌قرآن) [۷۴]    ؛ حشر (مفردات‌قرآن)، حشر
أَحْصُوا (لغات‌قرآن) [۷۵]    ؛ احصاء (مفردات‌قرآن)
أَحَقّ (لغات‌قرآن) [۷۶]    ؛ حق (مفردات‌قرآن)، حق
أَحْقاب (لغات‌قرآن) [۷۷]    ؛ احقاب (مفردات‌قرآن)، حقب
أَحْلام (لغات‌قرآن) [۷۸]    ؛ احلام (مفردات‌قرآن)
أَحْوی‌ (لغات‌قرآن) [۷۹]    ؛ احوی (مفردات‌قرآن)
أُحِیْطَ (لغات‌قرآن) [۸۰]    ؛ احاطه (مفردات‌قرآن)
أَخافُ (لغات‌قرآن) [۸۱]    ؛ خوف (مفردات‌قرآن)، خوف
أَخْبَتُوا (لغات‌قرآن) [۸۲]    ؛ اخبات (مفردات‌قرآن)، اخبات (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اخبات
أُخْت (لغات‌قرآن) [۸۳]    ؛ اخت (مفردات‌قرآن)، اخت
إِختلاف (لغات‌قرآن) [۸۴]    ؛ اختلاف (مفردات‌قرآن)، خلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِخْتِلاق (لغات‌قرآن) [۸۵]    ؛ خلق - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)، خلق - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلقت
أَخْدانٍ (لغات‌قرآن) [۸۶]    ؛ اخدان (مفردات‌قرآن)، خدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خدن
أُخْدُود (لغات‌قرآن) [۸۷]    ؛ اخدود (مفردات‌قرآن)، اخدود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اخدود
أَخْذ (لغات‌قرآن) [۸۸]    ؛ اخذ (مفردات‌قرآن)، اخذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَخَذْ (لغات‌قرآن) [۸۹]    ؛ اخذ (مفردات‌قرآن)، اخذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أُخْراکُمْ (لغات‌قرآن) [۹۰]    ؛ آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)، آخر - به کسر خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آخر
أَخْرَس (لغات‌قرآن) [۹۱]    ؛ أَبْکَم (لغات‌قرآن)
أَخِّرْنَا (لغات‌قرآن) [۹۲]    ؛ آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)، آخر - به کسر خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آخر
أخسئوا (لغات‌قرآن) [۹۳]    ؛ خسأ (مفردات‌قرآن)، خسأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَخْفی‌ (لغات‌قرآن) [۹۴]    ؛ خفاء (مفردات‌قرآن)، خفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خفاء
أَخِلَّاء (لغات‌قرآن) [۹۵]    ؛ اخلاء (مفردات‌قرآن)، اخلاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اخلاء
أَخْلَدَ (لغات‌قرآن) [۹۶]    ؛ خلود (مفردات‌قرآن)، خلود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلود
إِخْوان (لغات‌قرآن) [۹۷]    ؛ اخ (مفردات‌قرآن)، اخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اخ
إِدّ (لغات‌قرآن) [۹۸]    ؛ ادّ (مفردات‌قرآن)
إدَّارَک (لغات‌قرآن) [۹۹]    ؛ تدارک (مفردات‌قرآن)، تدارک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِدبار (لغات‌قرآن) [۱۰۰]    ؛ دبر (مفردات‌قرآن)، دبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَدْعِیاء (لغات‌قرآن) [۱۰۱]    ؛ دعی (مفردات‌قرآن)، دعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَدنی‌ (لغات‌قرآن) [۱۰۲]    ؛ ادنی (مفردات‌قرآن)
أَدْهی‌ (لغات‌قرآن) [۱۰۳]    ؛ دهی (مفردات‌قرآن)
أَذْقان (لغات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ ذقن (مفردات‌قرآن)، ذقن
أَذَلِّین (لغات‌قرآن) [۱۰۵]    ؛ ذلّ (مفردات‌قرآن)، ذلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذلت
أَذَّنَ (لغات‌قرآن) [۱۰۶]    ؛ اذن - به کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)، اذن - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اذن
أُذُن (لغات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ اذن - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، اذن - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَذِّن (لغات‌قرآن) [۱۰۸]    ؛ اذن - به کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)، اذن - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اذن
أَذِنَتْ (لغات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ اذن - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، اذن - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَرائِک (لغات‌قرآن) [۱۱۰]    ؛ اریکه (مفردات‌قرآن)
أَراذِل (لغات‌قرآن) [۱۱۱]    
أَ رَأَیْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۲]    
إِرْبَة (لغات‌قرآن) [۱۱۳]    
إِرْتَبْتُم (لغات‌قرآن) [۱۱۴]    
أرْتَقِب (لغات‌قرآن) [۱۱۵]    
إِرث (لغات‌قرآن) [۱۱۶]    
أَرْجاء (لغات‌قرآن) [۱۱۷]    
أَرْداکُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۸]    
أَرَدْنَا (لغات‌قرآن) [۱۱۹]    
أَرْذَل (لغات‌قرآن) [۱۲۰]    
أَرْسی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۱]    
أرْض (لغات‌قرآن) [۱۲۲]    
أَرْکَسَهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۲۳]    
أرْکُض (لغات‌قرآن) [۱۲۴]    
إِرهاص (لغات‌قرآن) [۱۲۵]    
أَزّ (لغات‌قرآن) [۱۲۶]    
إزْدُجِر (لغات‌قرآن) [۱۲۷]    
أَزْر (لغات‌قرآن) [۱۲۸]    
أُزْلِفَتْ (لغات‌قرآن) [۱۲۹]    
أَزلیّ (لغات‌قرآن) [۱۳۰]    
أَزْواج (لغات‌قرآن) [۱۳۱]    
أَزْواجاً (لغات‌قرآن) [۱۳۲]    
أساطیر (لغات‌قرآن) [۱۳۳]    
أَساوِرَ (لغات‌قرآن) [۱۳۴]    
أَسْباط (لغات‌قرآن) [۱۳۵]    
أَسْبَغ (لغات‌قرآن) [۱۳۶]    
إستباق (لغات‌قرآن) [۱۳۷]    
إِسْتَبْرَق (لغات‌قرآن) [۱۳۸]    
إستبشار (لغات‌قرآن) [۱۳۹]    
إسْتَحَقَّ (لغات‌قرآن) [۱۴۰]    
إستحوذ (لغات‌قرآن) [۱۴۱]    
إسترضاء (لغات‌قرآن) [۱۴۲]    
إستضعاف (لغات‌قرآن)؛ استعمار(لغات‌قرآن) [۱۴۳]    
إِسْتَغْلَظَ (لغات‌قرآن) [۱۴۴]    
إِسْتَفْتِهِم (لغات‌قرآن) [۱۴۵]    
إسْتَفْزِزْ (لغات‌قرآن) [۱۴۶]    
إِسْتَقامُوا (لغات‌قرآن) [۱۴۷]    
إسْتَکَانُوا (لغات‌قرآن) [۱۴۸]    
إستماع (لغات‌قرآن) [۱۴۹]    
إسْتَوی‌ (لغات‌قرآن) [۱۵۰]    
إسْتَهْوَتْهُ (لغات‌قرآن) [۱۵۱]    
أَسْحار (لغات‌قرآن) [۱۵۲]    
أَسْرِ (لغات‌قرآن) [۱۵۳]    
أسرار (لغات‌قرآن) [۱۵۴]    
إِسْراف (لغات‌قرآن) [۱۵۵]    
أُسَرِّحْکُنَّ (لغات‌قرآن) [۱۵۶]    
أَسِف (لغات‌قرآن) [۱۵۷]    
أَسْفَرَ (لغات‌قرآن) [۱۵۸]    
إسلام (لغات‌قرآن) [۱۵۹]    
أَسَلْنَا (لغات‌قرآن) [۱۶۰]    
إسم (لغات‌قرآن) [۱۶۱]    
أُسْوَة (لغات‌قرآن) [۱۶۲]    
أَشْتات (لغات‌قرآن) [۱۶۳]    
إشتراء (لغات‌قرآن) [۱۶۴]    
إشْتَرَوا (لغات‌قرآن) [۱۶۵]    
أَشِحَّةً (لغات‌قرآن) [۱۶۶]    
أَشُدّ (لغات‌قرآن) [۱۶۷]    
أَشِر (لغات‌قرآن) [۱۶۸]    
أَشْراط (لغات‌قرآن) [۱۶۹]    
أَشْقی‌ (لغات‌قرآن) [۱۷۰]    
إِشْمَأَزَّت (لغات‌قرآن) [۱۷۱]    
أَشْهاد (لغات‌قرآن) [۱۷۲]    
أَشْیاع (لغات‌قرآن) [۱۷۳]    
أصحاب الأیکه (لغات‌قرآن) [۱۷۴]    
إِصْر (لغات‌قرآن) [۱۷۵]    
إصْطَفی‌ (لغات‌قرآن) [۱۷۶]    
إِصْطِنَاع (لغات‌قرآن) [۱۷۷]    
إِصغاء (لغات‌قرآن) [۱۷۸]    
أَصْفاد (لغات‌قرآن) [۱۷۹]    
إصْفَحُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۰]    
إصلاح بال (لغات‌قرآن) [۱۸۱]    
إِصْلَوا (لغات‌قرآن) [۱۸۲]    
أصنام (لغات‌قرآن) [۱۸۳]    
أصیل (لغات‌قرآن) [۱۸۴]    
أَضْعاف (لغات‌قرآن) [۱۸۵]    
أَضْغاث (لغات‌قرآن) [۱۸۶]    
إعْتَبِرُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۷]    
إعتکاف (لغات‌قرآن) [۱۸۸]    
إعْتِلُوه (لغات‌قرآن) [۱۸۹]    
إِعْتَمَرَ (لغات‌قرآن) [۱۹۰]    
أَعجاز (لغات‌قرآن) [۱۹۱]    
إِعجام (لغات‌قرآن)، أعجَمِیّ (لغات‌قرآن) [۱۹۲]    
أَعراب (لغات‌قرآن)، أَعرابی (لغات‌قرآن) [۱۹۳]    
إعراض (لغات‌قرآن) [۱۹۴]    
أعراف (لغات‌قرآن) [۱۹۵]    
أَعْرَضَ (لغات‌قرآن) [۱۹۶]    
إِعْصار (لغات‌قرآن) [۱۹۷]    
أَعْطی‌ (لغات‌قرآن) [۱۹۸]    
أَعِظُکُم (لغات‌قرآن) [۱۹۹]    
أَعْقاب (لغات‌قرآن) [۲۰۰]    
أعلام (لغات‌قرآن) [۲۰۱]    
أعناب (لغات‌قرآن) [۲۰۲]    
أعناق (لغات‌قرآن) [۲۰۳]    
أَعْنَتَکُمْ (لغات‌قرآن) [۲۰۴]    
أعین (لغات‌قرآن) [۲۰۵]    
أغْدُوا (لغات‌قرآن) [۲۰۶]    
أَغْطَش (لغات‌قرآن) [۲۰۷]    
أَغلال (لغات‌قرآن) [۲۰۸]    
إغوا (لغات‌قرآن) [۲۰۹]    
أُفّ (لغات‌قرآن) [۲۱۰]    
أَفْئِدَة (لغات‌قرآن) [۲۱۱]    
أَفَّاکٍ (لغات‌قرآن) [۲۱۲]    
أَفاءَ (لغات‌قرآن) [۲۱۳]    
إِفْتَری‌ (لغات‌قرآن) [۲۱۴]    
أَفْتُونِی (لغات‌قرآن) [۲۱۵]    
أَفْرِغ (لغات‌قرآن) [۲۱۶]    
أَفْصَحُ (لغات‌قرآن) [۲۱۷]    
إفضاء (لغات‌قرآن) [۲۱۸]    
إِفْک (لغات‌قرآن) [۲۱۹]    
أفلح (لغات‌قرآن) [۲۲۰]    
أَفْنَان (لغات‌قرآن) [۲۲۱]    
أَقاوِیل (لغات‌قرآن) [۲۲۲]    
إقْتَتَلُوا (لغات‌قرآن) [۲۲۳]    
إقتار (لغات‌قرآن) [۲۲۴]    
إِقْتَحَمَ (لغات‌قرآن) [۲۲۵]    
إقتباس (لغات‌قرآن) [۲۲۶]    
إقتراف (لغات‌قرآن) [۲۲۷]    
أُقِّتَتْ (لغات‌قرآن) [۲۲۸]    
إقْتَرَبَ (لغات‌قرآن) [۲۲۹]    
أقسط (لغات‌قرآن) [۲۳۰]    
أَکْبَر (لغات‌قرآن) [۲۳۱]    
إکتساب (لغات‌قرآن) [۲۳۲]    
أَکْفِلْنِیها (لغات‌قرآن) [۲۳۳]    
أُکُل (لغات‌قرآن) [۲۳۴]    
أَکمَام (لغات‌قرآن) [۲۳۵]    
أَکْمَه (لغات‌قرآن) [۲۳۶]    
أَکْنَان (لغات‌قرآن) [۲۳۷]    
أَقْطار (لغات‌قرآن) [۲۳۸]    
أَقْفال (لغات‌قرآن) [۲۳۹]    
أقم (لغات‌قرآن) [۲۴۰]    
أقنوم (لغات‌قرآن) [۲۴۱]    
أَقْوات (لغات‌قرآن) [۲۴۲]    
أَقْوَم (لغات‌قرآن) [۲۴۳]    
أَکِنَّه (لغات‌قرآن) [۲۴۴]    
أَکْوْاب (لغات‌قرآن) [۲۴۵]    
إِلّ (لغات‌قرآن) [۲۴۶]    
ألأَرْض (لغات‌قرآن) [۲۴۷]    
أَلْباب (لغات‌قرآن) [۲۴۸]    
إِلْحاف (لغات‌قرآن) [۲۴۹]    
أَلْزَمْنَاهُ (لغات‌قرآن) [۲۵۰]    
أَلْسِنَةٍ حِدادٍ (لغات‌قرآن) [۲۵۱]    
أَلْفاف (لغات‌قرآن) [۲۵۲]    
ألفت (لغات‌قرآن) [۲۵۳]    
إِلْتَقَطَ (لغات‌قرآن) [۲۵۴]    
ألفیت (لغات‌قرآن) [۲۵۵]    
أَلْفَیْنَا (لغات‌قرآن) [۲۵۶]    
إلقاء (لغات‌قرآن) [۲۵۷]    
أللّات (لغات‌قرآن) [۲۵۸]    
ألواح (لغات‌قرآن) [۲۵۹]    
أَلْهاکُم (لغات‌قرآن) [۲۶۰]    
أَلْهَمَها (لغات‌قرآن) [۲۶۱]    
إِلْتَقَمَه (لغات‌قرآن) [۲۶۲]    
أَلَتْنَاهُم (لغات‌قرآن) [۲۶۳]    
إلتیام (لغات‌قرآن) [۲۶۴]    
ألَّتِی هِیَ أَحْسَنُ (لغات‌قرآن) [۲۶۵]    
إلحاد (لغات‌قرآن) [۲۶۶]    
الیاسین (لغات‌قرآن) [۲۶۷]    
ألیسع (لغات‌قرآن) [۲۶۸]    
أُمّ (لغات‌قرآن) [۲۶۹]    
أَمْ (لغات‌قرآن) [۲۷۰]    
إِمَّا (لغات‌قرآن) [۲۷۱]    
أمّ القری‌ (لغات‌قرآن) [۲۷۲]    
أمّ الکتاب (لغات‌قرآن) [۲۷۳]    
إِمام (لغات‌قرآن) [۲۷۴]    
إِمَامٍ مُبِیْنٍ (لغات‌قرآن) [۲۷۵]    
أمانت (لغات‌قرآن) [۲۷۶]    
أَمَانِی (لغات‌قرآن) [۲۷۷]    
أَمْت (لغات‌قرآن) [۲۷۸]    
أَمَانِیُّهُم (لغات‌قرآن) [۲۷۹]    
إِمتَحَن (لغات‌قرآن) [۲۸۰]    
أُمَّت (لغات‌قرآن) [۲۸۱]    
أُمَتِّعْکُنَّ (لغات‌قرآن) [۲۸۲]    
أمثال (لغات‌قرآن) [۲۸۳]    
أَمَد (لغات‌قرآن) [۲۸۴]    
أَمْدَدْنَاهُمْ (لغات‌قرآن) [۲۸۵]    
أَمَدَّکُمْ (لغات‌قرآن) [۲۸۶]    
أمر (لغات‌قرآن) [۲۸۷]    
إِمْر (لغات‌قرآن) [۲۸۸]    
أَمْشاج (لغات‌قرآن) [۲۸۹]    
أمعاء (لغات‌قرآن) [۲۹۰]    
أمکُثُوا (لغات‌قرآن) [۲۹۱]    
أَمْلی‌ لَهُمْ (لغات‌قرآن) [۲۹۲]    
أُمم (لغات‌قرآن) [۲۹۳]    
أَمَنَةً (لغات‌قرآن) [۲۹۴]    
أُمنیه (لغات‌قرآن) [۲۹۵]    
أُمِّی (لغات‌قرآن) [۲۹۶]    
أمین (لغات‌قرآن) [۲۹۷]    
أُمِّیُّون (لغات‌قرآن) [۲۹۸]    
أُمِّیِّین (لغات‌قرآن) [۲۹۹]    
أَنَاب (لغات‌قرآن) [۳۰۰]    
إِنَابه (لغات‌قرآن) [۳۰۱]    
إِنَاث (لغات‌قرآن) [۳۰۲]    
أَنَام (لغات‌قرآن) [۳۰۳]    
أنبات (لغات‌قرآن) [۳۰۴]    
أَنْباء (لغات‌قرآن) [۳۰۵]    
أَنْبَتَها (لغات‌قرآن) [۳۰۶]    
إنْبَجَسَت (لغات‌قرآن) [۳۰۷]    
إنتقام (لغات‌قرآن) [۳۰۸]    
إنْتَبَذَتْ (لغات‌قرآن) [۳۰۹]    
إِنْتَثَرَتْ (لغات‌قرآن) [۳۱۰]    
إنْتَصِر (لغات‌قرآن) [۳۱۱]    
إنتظار (لغات‌قرآن) [۳۱۲]    
إنجیل (لغات‌قرآن) [۳۱۳]    
أَنْداد (لغات‌قرآن) [۳۱۴]    
إنزال (لغات‌قرآن) [۳۱۵]    
أَنْزَلْنَا (لغات‌قرآن) [۳۱۶]    
إِنْطَلَقَ (لغات‌قرآن) [۳۱۷]    
إِنْطَلِقُوا (لغات‌قرآن) [۳۱۸]    
أنظُرُونَا (لغات‌قرآن) [۳۱۹]    
أَنْعام (لغات‌قرآن) [۳۲۰]    
أنفال (لغات‌قرآن) [۳۲۱]    
إنْسَلَخَ (لغات‌قرآن) [۳۲۲]    
أَنْشَرَهُ (لغات‌قرآن) [۳۲۳]    
أنشُزُوا (لغات‌قرآن) [۳۲۴]    
إِنْصَبْ (لغات‌قرآن) [۳۲۵]    
أَنْصِتُوا (لغات‌قرآن) [۳۲۶]    
أَنْصَح (لغات‌قرآن) [۳۲۷]    
إنْفَجَرَتْ (لغات‌قرآن) [۳۲۸]    
أَنْفُس (لغات‌قرآن) [۳۲۹]    
إِنفِضاض (لغات‌قرآن) [۳۳۰]    
أنْفَضُّوا (لغات‌قرآن) [۳۳۱]    
إِنْفَطَرَتْ (لغات‌قرآن) [۳۳۲]    
إنفلق (لغات‌قرآن) [۳۳۳]    
إنْکَدَرَتْ (لغات‌قرآن) [۳۳۴]    
أَنْکَر (لغات‌قرآن) [۳۳۵]    
أَنّی‌ (لغات‌قرآن) [۳۳۶]    
أَوَّاب (لغات‌قرآن) [۳۳۷]    
أَنْقَضَ (لغات‌قرآن) [۳۳۸]    
أَنْکَاث (لغات‌قرآن) [۳۳۹]    
أنکال (لغات‌قرآن) [۳۴۰]    
أَنْکِحُوا (لغات‌قرآن) [۳۴۱]    
أَوِّبی (لغات‌قرآن) [۳۴۲]    
أَوْتاد (لغات‌قرآن) [۳۴۳]    
أوثان (لغات‌قرآن) [۳۴۴]    
أَوْجَسَ (لغات‌قرآن) [۳۴۵]    
أَوْجَفْتُم (لغات‌قرآن) [۳۴۶]    
أَوْدِیة (لغات‌قرآن) [۳۴۷]    
أُوذِیَ فِی اللَّه (لغات‌قرآن) [۳۴۸]    
أُورِثْتُمُوها (لغات‌قرآن) [۳۴۹]    
أَوْزار (لغات‌قرآن) [۳۵۰]    
أَوْزِعْنِی (لغات‌قرآن) [۳۵۱]    
أَوْضَعُوا (لغات‌قرآن) [۳۵۲]    
أُوقِیِّه (لغات‌قرآن) [۳۵۳]    
أَ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ (لغات‌قرآن) [۳۵۴]    
أُولُوا (لغات‌قرآن) [۳۵۵]    
أُولِی الأَبْصارِ (لغات‌قرآن) [۳۵۶]    
أَوْلَیان (لغات‌قرآن) [۳۵۷]    
أَوْلِیاء (لغات‌قرآن) [۳۵۸]    
أَوَی (لغات‌قرآن) [۳۵۹]    
إِهْتَزَّتْ (لغات‌قرآن) [۳۶۰]    
أَهُشُّ (لغات‌قرآن) [۳۶۱]    
أُهِلَّ (لغات‌قرآن) [۳۶۲]    
أَهل (لغات‌قرآن) [۳۶۳]    
أَهْلَکْتُ (لغات‌قرآن) [۳۶۴]    
أَهِلَّه (لغات‌قرآن) [۳۶۵]    
أهون (لغات‌قرآن) [۳۶۶]    
أَیَّام (لغات‌قرآن) [۳۶۷]    
أَیّام نحسات (لغات‌قرآن) [۳۶۸]    
أَیامی‌ (لغات‌قرآن) [۳۶۹]    
إِیجاس (لغات‌قرآن) [۳۷۰]    
أَیْد (لغات‌قرآن) [۳۷۱]    
أَیْدِی (لغات‌قرآن) [۳۷۲]    
إیقاد (لغات‌قرآن) [۳۷۳]    
أَیکه (لغات‌قرآن) [۳۷۴]    
إِیلاج (لغات‌قرآن) [۳۷۵]    
إِیلاف (لغات‌قرآن) [۳۷۶]    
إِیلاء (لغات‌قرآن) [۳۷۷]    
أَیْمَان (لغات‌قرآن) [۳۷۸]    
أَیْمَن (لغات‌قرآن) [۳۷۹]    


بَئِیس (لغات‌قرآن) [۳۸۰]    
بال (لغات‌قرآن) [۳۸۱]    
بائُوا (لغات‌قرآن) [۳۸۲]    
بِالْحَقِّ (لغات‌قرآن) [۳۸۳]    
باخع (لغات‌قرآن) [۳۸۴]    
بارِئ (لغات‌قرآن) [۳۸۵]    
بازِغ (لغات‌قرآن) [۳۸۶]    
باسِرَة (لغات‌قرآن) [۳۸۷]    
باطل (لغات‌قرآن) [۳۸۸]    
باغٍ (لغات‌قرآن) [۳۸۹]    
باسِقات (لغات‌قرآن) [۳۹۰]    
بالِغة (لغات‌قرآن) [۳۹۱]    
بْاءَ (لغات‌قرآن) [۳۹۲]    
بأس (لغات‌قرآن) [۳۹۳]    
بأساء (لغات‌قرآن) [۳۹۴]    
بِأَعْیُنِنَا (لغات‌قرآن) [۳۹۵]    
بَثّ (لغات‌قرآن) [۳۹۶]    
بحر (لغات‌قرآن) [۳۹۷]    
بَحیره (لغات‌قرآن) [۳۹۸]    
بخس (لغات‌قرآن) [۳۹۹]    
بُخْل (لغات‌قرآن) [۴۰۰]    
بداء (لغات‌قرآن) [۴۰۱]    
بُدْن (لغات‌قرآن) [۴۰۲]    
بَدْو (لغات‌قرآن) [۴۰۳]    
بدیع (لغات‌قرآن) [۴۰۴]    
بِرّ (لغات‌قرآن)، بَرّ (لغات‌قرآن) [۴۰۵]    
براء (لغات‌قرآن) [۴۰۶]    
بَرَرَة (لغات‌قرآن) [۴۰۷]    
برزخ (لغات‌قرآن) [۴۰۸]    
بَرَزُوا (لغات‌قرآن) [۴۰۹]    
بُروز (لغات‌قرآن) [۴۱۰]    
بَرِقَ (لغات‌قرآن) [۴۱۱]    
برکت (لغات‌قرآن) [۴۱۲]    
برکات (لغات‌قرآن) [۴۱۳]    
بُرُوج (لغات‌قرآن) [۴۱۴]    
بُسَّت (لغات‌قرآن) [۴۱۵]    
بَسَرَ (لغات‌قرآن) [۴۱۶]    
برهان (لغات‌قرآن) [۴۱۷]    
بشارت (لغات‌قرآن) [۴۱۸]    
بِساط (لغات‌قرآن) [۴۱۹]    
بشر (لغات‌قرآن) [۴۲۰]    
بُشْراً (لغات‌قرآن) [۴۲۱]    
بَشِّرْ (لغات‌قرآن) [۴۲۲]    
بَشَر (لغات‌قرآن) [۴۲۳]    
بُشْری‌ (لغات‌قرآن) [۴۲۴]    
بَصائِر (لغات‌قرآن) [۴۲۵]    
بَصِیر (لغات‌قرآن) [۴۲۶]    
بَصِیْرَة (لغات‌قرآن) [۴۲۷]    
بِضاعَة (لغات‌قرآن) [۴۲۸]    
بِضْع (لغات‌قرآن) [۴۲۹]    
بَطائِن (لغات‌قرآن) [۴۳۰]    
بِطانَة (لغات‌قرآن) [۴۳۱]    
بَطِرَتْ (لغات‌قرآن) [۴۳۲]    
بَطْش (لغات‌قرآن) [۴۳۳]    
بِظُلْمٍ (لغات‌قرآن) [۴۳۴]    
بعث (لغات‌قرآن) [۴۳۵]    
بُعْثِرَ (لغات‌قرآن) [۴۳۶]    
بعل (لغات‌قرآن) [۴۳۷]    
بُقْعَه (لغات‌قرآن) [۴۳۸]    
بُعُولَة (لغات‌قرآن) [۴۳۹]    
بَقِیَّة (لغات‌قرآن) [۴۴۰]    
بَغْتَةً (لغات‌قرآن) [۴۴۱]    
بُکْرَةً (لغات‌قرآن) [۴۴۲]    
بَغْضاء (لغات‌قرآن) [۴۴۳]    
بُکْم (لغات‌قرآن) [۴۴۴]    
بَغْی (لغات‌قرآن) [۴۴۵]    
بَکَّه (لغات‌قرآن) [۴۴۶]    
بُکِیّ (لغات‌قرآن) [۴۴۷]    
بلاغ (لغات‌قرآن) [۴۴۸]    
بلاء (لغات‌قرآن) [۴۴۹]    
بلدة (لغات‌قرآن) [۴۵۰]    
بلوغ اشُدّ (لغات‌قرآن) [۴۵۱]    
بَنان (لغات‌قرآن) [۴۵۲]    
بَنَانة (لغات‌قرآن) [۴۵۳]    
بِنَاء (لغات‌قرآن) [۴۵۴]    
بنون (لغات‌قرآن) [۴۵۵]    
بُنْیان (لغات‌قرآن) [۴۵۶]    
بَوَّأ (لغات‌قرآن) [۴۵۷]    
بور (لغات‌قرآن) [۴۵۸]    
بهجة (لغات‌قرآن) [۴۵۹]    
بهیج (لغات‌قرآن) [۴۶۰]    
بَهِیْمَة (لغات‌قرآن) [۴۶۱]    
بَیات (لغات‌قرآن) [۴۶۲]    
بِیض (لغات‌قرآن) [۴۶۳]    
بَیْض (لغات‌قرآن) [۴۶۴]    
بَیْضاء (لغات‌قرآن) [۴۶۵]    
بِیَع (لغات‌قرآن) [۴۶۶]    
بیعت (لغات‌قرآن) [۴۶۷]    
بَیِّنَة (لغات‌قرآن) [۴۶۸]    
بُیُوت (لغات‌قرآن) [۴۶۹]    
بَیِّنَات (لغات‌قرآن) [۴۷۰]    
بَیْنَهُمْ (لغات‌قرآن) [۴۷۱]    

تابَ عَلَیْکُم (لغات‌قرآن) [۴۷۲]    
تابوت (لغات‌قرآن) [۴۷۳]    
تالیات (لغات‌قرآن) [۴۷۴]    
تَأَذَّنَ (لغات‌قرآن) [۴۷۵]    
تأویل (لغات‌قرآن) [۴۷۶]    
تَبّ (لغات‌قرآن)، تباب (لغات‌قرآن) [۴۷۷]    
تَبار (لغات‌قرآن) [۴۷۸]    
تَبارَک (لغات‌قرآن) [۴۷۹]    
تَبَتَّلْ (لغات‌قرآن) [۴۸۰]    
تبدیل (لغات‌قرآن) [۴۸۱]    
تَبْذِیر (لغات‌قرآن) [۴۸۲]    
تَبَرَّج (لغات‌قرآن) [۴۸۳]    
تُبْسَلَ (لغات‌قرآن) [۴۸۴]    
تَبَعاً (لغات‌قرآن) [۴۸۵]    
تُبْلَی (لغات‌قرآن) [۴۸۶]    
تبلیغ (لغات‌قرآن) [۴۸۷]    
تَبُور (لغات‌قرآن) [۴۸۸]    
تَبُوءَ (لغات‌قرآن) [۴۸۹]    
تَبَوَّؤُا (لغات‌قرآن) [۴۹۰]    
تَتَوَفَّاهُم (لغات‌قرآن) [۴۹۱]    
تَثْرِیب (لغات‌قرآن) [۴۹۲]    
تَثْقَفَنَّهُمْ (لغات‌قرآن) [۴۹۳]    
تَجْئَرُونَ (لغات‌قرآن) [۴۹۴]    
تُجادِلُ (لغات‌قرآن) [۴۹۵]    
تَجِدَ (لغات‌قرآن) [۴۹۶]    
تجسس (لغات‌قرآن) [۴۹۷]    
تَحاضُّونَ (لغات‌قرآن) [۴۹۸]    
تَحاوُر (لغات‌قرآن) [۴۹۹]    
تُحْبَرُونَ (لغات‌قرآن) [۵۰۰]    
تحدّی (لغات‌قرآن) [۵۰۱]    
تَحْرُثُون (لغات‌قرآن) [۵۰۲]    
تَحْرِصْ (لغات‌قرآن) [۵۰۳]    
تَحَرَّوْا رَشَداً (لغات‌قرآن) [۵۰۴]    
تَحَسُّس (لغات‌قرآن) [۵۰۵]    
تَحِلَّة (لغات‌قرآن) [۵۰۶]    
تحویل (لغات‌قرآن) [۵۰۷]    
تحیّت (لغات‌قرآن) [۵۰۸]    
تَحِید (لغات‌قرآن) [۵۰۹]    
تخت (لغات‌قرآن) [۵۱۰]    
تَخْتَصِمُونَ (لغات‌قرآن) [۵۱۱]    
تَخْشَعُ (لغات‌قرآن) [۵۱۲]    
تَخْطَفُهُ (لغات‌قرآن) [۵۱۳]    
تَبِیع (لغات‌قرآن) [۵۱۴]    
تَبَیَّنَت (لغات‌قرآن) [۵۱۵]    
تَتْبیبٍ (لغات‌قرآن) [۵۱۶]    
تَتْبِیر (لغات‌قرآن) [۵۱۷]    
تَتَجافی‌ (لغات‌قرآن) [۵۱۸]    
تَتْرا (لغات‌قرآن) [۵۱۹]    
تَخْلُقُون (لغات‌قرآن) [۵۲۰]    
تَخَوُّف (لغات‌قرآن) [۵۲۱]    
تَخُونُوا (لغات‌قرآن) [۵۲۲]    
تَدَبُّر (لغات‌قرآن) [۵۲۳]    
تَدَّعُونَ (لغات‌قرآن) [۵۲۴]    
تدمیر (لغات‌قرآن) [۵۲۵]    
تُدْلُوا (لغات‌قرآن) [۵۲۶]    
تَذْرُوه (لغات‌قرآن) [۵۲۷]    
تُدَمِّرُ (لغات‌قرآن) [۵۲۸]    
تذکّر (لغات‌قرآن) [۵۲۹]    
تَذُودان (لغات‌قرآن) [۵۳۰]    
تَرائِب (لغات‌قرآن) [۵۳۱]    
تراب (لغات‌قرآن) [۵۳۲]    
تُراث (لغات‌قرآن) [۵۳۳]    
تَراقِی (لغات‌قرآن) [۵۳۴]    
تَرَبَّصْتُم (لغات‌قرآن) [۵۳۵]    
ترتیل (لغات‌قرآن) [۵۳۶]    
تَرْجُونَ (لغات‌قرآن) [۵۳۷]    
تُرْجِی (لغات‌قرآن) [۵۳۸]    
تَرَدّی‌ (لغات‌قرآن) [۵۳۹]    
تُرْدِین (لغات‌قرآن) [۵۴۰]    
تَرْهَقُهُمْ (لغات‌قرآن) [۵۴۱]    
تُرِیْحُون (لغات‌قرآن) [۵۴۲]    
تَزاوَرُ (لغات‌قرآن) [۵۴۳]    
تَزْرَعُونَه (لغات‌قرآن) [۵۴۴]    
تزکیه (لغات‌قرآن) [۵۴۵]    
تَزَیَّلُوا (لغات‌قرآن) [۵۴۶]    
تَسائَلُونَ (لغات‌قرآن) [۵۴۷]    
تسبیح (لغات‌قرآن) [۵۴۸]    
تَسْرَحُون (لغات‌قرآن) [۵۴۹]    
تُشْطِط (لغات‌قرآن) [۵۵۰]    
تَسْعی‌ (لغات‌قرآن) [۵۵۱]    
تَسْنِیم (لغات‌قرآن) [۵۵۲]    
تشفّی قلب (لغات‌قرآن) [۵۵۳]    
تَسَوَّرُوا (لغات‌قرآن) [۵۵۴]    
تَشْقی‌ (لغات‌قرآن) [۵۵۵]    
تسویل (لغات‌قرآن) [۵۵۶]    
تَشْهَدُونِ (لغات‌قرآن) [۵۵۷]    
تُسِیمُونَ (لغات‌قرآن) [۵۵۸]    
تَصَدّی‌ (لغات‌قرآن) [۵۵۹]    
تُشاقُّونَ (لغات‌قرآن) [۵۶۰]    
تَصْطَلُون (لغات‌قرآن) [۵۶۱]    
تَشْخَصُ (لغات‌قرآن) [۵۶۲]    
تُصْعِدُونَ (لغات‌قرآن) [۵۶۳]    
تُصَعِّرْ (لغات‌قرآن) [۵۶۴]    
تَصْلی‌ (لغات‌قرآن) [۵۶۵]    
تَصْلِیَه (لغات‌قرآن) [۵۶۶]    
تَضَرُّع (لغات‌قرآن) [۵۶۷]    
تَطْهِیر (لغات‌قرآن) [۵۶۸]    
تطیّر (لغات‌قرآن) [۵۶۹]    
تَعاطی‌ (لغات‌قرآن) [۵۷۰]    
تُعَزِّرُوهُ (لغات‌قرآن) [۵۷۱]    
تَعْبَثُون (لغات‌قرآن) [۵۷۲]    
تَعْتَدُّونَها (لغات‌قرآن) [۵۷۳]    
تَعس (لغات‌قرآن) [۵۷۴]    
تَعْثَوْا (لغات‌قرآن) [۵۷۵]    
تعصّب (لغات‌قرآن) [۵۷۶]    
تَعْدِلُوا (لغات‌قرآن) [۵۷۷]    
تَعِیَها (لغات‌قرآن) [۵۷۸]    
تُعْرَضُون (لغات‌قرآن) [۵۷۹]    
تغابن (لغات‌قرآن) [۵۸۰]    
تَغَشَّاها (لغات‌قرآن) [۵۸۱]    
تَغِیضُ (لغات‌قرآن) [۵۸۲]    
تَفْجِیْر (لغات‌قرآن) [۵۸۳]    
تَفْرَحُونَ (لغات‌قرآن) [۵۸۴]    
تفأّل (لغات‌قرآن) [۵۸۵]    
تفسح (لغات‌قرآن) [۵۸۶]    
تَفَثَ (لغات‌قرآن) [۵۸۷]    
تَفَسَّحُوا (لغات‌قرآن) [۵۸۸]    
تفکّر (لغات‌قرآن) [۵۸۹]    
تَفَکَّهُون (لغات‌قرآن) [۵۹۰]    
تُفَنِّدُون (لغات‌قرآن) [۵۹۱]    
تفویض (لغات‌قرآن) [۵۹۲]    
تَفِیضُ (لغات‌قرآن) [۵۹۳]    
تَقاسَمُوا (لغات‌قرآن) [۵۹۴]    
تَقْرِضُ (لغات‌قرآن) [۵۹۵]    
تَقْشَعِرُّ (لغات‌قرآن) [۵۹۶]    
تَقَطَّعُوا (لغات‌قرآن) [۵۹۷]    
تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ (لغات‌قرآن) [۵۹۸]    
تَقْعُدَ (لغات‌قرآن) [۵۹۹]    
تَقْهَرْ (لغات‌قرآن) [۶۰۰]    
تقیّه (لغات‌قرآن) [۶۰۱]    
تکاثر (لغات‌قرآن) [۶۰۲]    
تُکِنُّ (لغات‌قرآن) [۶۰۳]    
تلاوت (لغات‌قرآن) [۶۰۴]    
تَلَظّی‌ (لغات‌قرآن) [۶۰۵]    
تِلْقاءَ (لغات‌قرآن) [۶۰۶]    
تَلْقَفُ (لغات‌قرآن) [۶۰۷]    
تُلَقَّی (لغات‌قرآن) [۶۰۸]    
تقلّب (لغات‌قرآن) [۶۰۹]    
تُقْلَبُون (لغات‌قرآن) [۶۱۰]    
تقوا (لغات‌قرآن) [۶۱۱]    
تَقَوَّلَ (لغات‌قرآن) [۶۱۲]    
تقویم (لغات‌قرآن) [۶۱۳]    
تَلَقّی‌ (لغات‌قرآن) [۶۱۴]    
تِلْکَ (لغات‌قرآن) [۶۱۵]    
تَلْمِزُوا (لغات‌قرآن) [۶۱۶]    
تَلْوُوا (لغات‌قرآن) [۶۱۷]    
تَلَّهُ (لغات‌قرآن) [۶۱۸]    
تَلَهّی‌ (لغات‌قرآن) [۶۱۹]    
تَمْاثِیل (لغات‌قرآن) [۶۲۰]    
تَمَارُوا (لغات‌قرآن) [۶۲۱]    
تمثّل (لغات‌قرآن) [۶۲۲]    
تَمْرَحُونَ (لغات‌قرآن) [۶۲۳]    
تَمَطّی (لغات‌قرآن) [۶۲۴]    
تمکین (لغات‌قرآن) [۶۲۵]    
تمنّی (لغات‌قرآن) [۶۲۶]    
تمهید (لغات‌قرآن) [۶۲۷]    
تَمِیْد (لغات‌قرآن) [۶۲۸]    
تَمَیَّزُ (لغات‌قرآن) [۶۲۹]    
تَنَاد (لغات‌قرآن) [۶۳۰]    
تَنَادَوْا (لغات‌قرآن) [۶۳۱]    
تَوَّاب (لغات‌قرآن) [۶۳۲]    
تَواصَوا (لغات‌قرآن) [۶۳۳]    
تورات (لغات‌قرآن) [۶۳۴]    
تُورُون (لغات‌قرآن) [۶۳۵]    
توریه (لغات‌قرآن) [۶۳۶]    
تُوَسْوِسُ (لغات‌قرآن) [۶۳۷]    
تَنَازَعْتُمْ (لغات‌قرآن) [۶۳۸]    
تَنَاوُش (لغات‌قرآن) [۶۳۹]    
تَنَزَّلُ (لغات‌قرآن) [۶۴۰]    
تنزیل (لغات‌قرآن) [۶۴۱]    
تَنْفُذُوا (لغات‌قرآن) [۶۴۲]    
تَنْقِمُ (لغات‌قرآن) [۶۴۳]    
تَنْکِصُون (لغات‌قرآن) [۶۴۴]    
تَنُّور (لغات‌قرآن) [۶۴۵]    
تَنُوء (لغات‌قرآن) [۶۴۶]    
تُؤْفَکُونَ (لغات‌قرآن) [۶۴۷]    
تُوَفَّونَ (لغات‌قرآن) [۶۴۸]    
توفِّی (لغات‌قرآن) [۶۴۹]    
تُوقِدُون (لغات‌قرآن) [۶۵۰]    
تُوَقِّرُوهُ (لغات‌قرآن) [۶۵۱]    
توکّل (لغات‌قرآن) [۶۵۲]    
تَوَلّی‌ (لغات‌قرآن) [۶۵۳]    
تولّی‌ (لغات‌قرآن) [۶۵۴]    
تهامه (لغات‌قرآن) [۶۵۵]    
تَهَجَّدْ (لغات‌قرآن) [۶۵۶]    
تَهْجُرُونَ (لغات‌قرآن) [۶۵۷]    
تَهِنُوا (لغات‌قرآن) [۶۵۸]    
تَیَمُّم (لغات‌قرآن) [۶۵۹]    
تین (لغات‌قرآن) [۶۶۰]    
تُؤْوِی (لغات‌قرآن) [۶۶۱]    
تُؤْوِیْه (لغات‌قرآن) [۶۶۲]    


ثاقِب (لغات‌قرآن) [۶۶۳]    
ثانی (لغات‌قرآن) [۶۶۴]    
ثاوی (لغات‌قرآن) [۶۶۵]    
ثَبَّطَهُمْ (لغات‌قرآن) [۶۶۶]    
ثُبُور (لغات‌قرآن) [۶۶۷]    
ثَجَّاج (لغات‌قرآن) [۶۶۸]    
ثَری‌ (لغات‌قرآن) [۶۶۹]    
ثُعْبان (لغات‌قرآن) [۶۷۰]    
ثقب (لغات‌قرآن) [۶۷۱]    
ثَقِفْتُمُوهُمْ (لغات‌قرآن) [۶۷۲]    
ثُقِفُوا (لغات‌قرآن) [۶۷۳]    
ثَقَل (لغات‌قرآن) [۶۷۴]    
ثَقَلان (لغات‌قرآن) [۶۷۵]    
ثُلاثَ (لغات‌قرآن) [۶۷۶]    
ثُلّة (لغات‌قرآن) [۶۷۷]    
ثُمَّ (لغات‌قرآن) [۶۷۸]    
ثمود (لغات‌قرآن) [۶۷۹]    
ثُوِّب (لغات‌قرآن) [۶۸۰]    


جابُوا (لغات‌قرآن) [۶۸۱]    
جاثِم (لغات‌قرآن) [۶۸۲]    
جادَلْتَنَا (لغات‌قرآن) [۶۸۳]    
جارِیات (لغات‌قرآن) [۶۸۴]    
جانّ (لغات‌قرآن) [۶۸۵]    
جانب (لغات‌قرآن) [۶۸۶]    
جاهَداک (لغات‌قرآن) [۶۸۷]    
جاؤُا (لغات‌قرآن) [۶۸۸]    
جُبّ (لغات‌قرآن) [۶۸۹]    
جبّار (لغات‌قرآن) [۶۹۰]    
جَحِیم (لغات‌قرآن) [۶۹۱]    
جدّ (لغات‌قرآن) [۶۹۲]    
جِدالَ (لغات‌قرآن) [۶۹۳]    
جُدَد (لغات‌قرآن) [۶۹۴]    
جُدُر (لغات‌قرآن) [۶۹۵]    
جَدَل (لغات‌قرآن) [۶۹۶]    
جِذْع (لغات‌قرآن) [۶۹۷]    
جَذْوَةٍ (لغات‌قرآن) [۶۹۸]    
جِبِلّ (لغات‌قرآن) [۶۹۹]    
جِبِلَّة (لغات‌قرآن) [۷۰۰]    
جَبِین (لغات‌قرآن) [۷۰۱]    
جِثِیّاً (لغات‌قرآن) [۷۰۲]    
جَرَحْتُمْ (لغات‌قرآن) [۷۰۳]    
جُرُز (لغات‌قرآن) [۷۰۴]    
جَرَز (لغات‌قرآن) [۷۰۵]    
جِزْیَة (لغات‌قرآن) [۷۰۶]    
جَسَد (لغات‌قرآن) [۷۰۷]    
جَعَلَ (لغات‌قرآن) [۷۰۸]    
جُفاء (لغات‌قرآن) [۷۰۹]    
جِفان (لغات‌قرآن) [۷۱۰]    
جَلَّاها (لغات‌قرآن) [۷۱۱]    
جلباب (لغات‌قرآن) [۷۱۲]    
جُمَّة (لغات‌قرآن) [۷۱۳]    
جَنّ (لغات‌قرآن) [۷۱۴]    
جُلُود (لغات‌قرآن) [۷۱۵]    
جَنَّات (لغات‌قرآن) [۷۱۶]    
جَنَّاتِ عَدْنٍ (لغات‌قرآن) [۷۱۷]    
جُنَاح (لغات‌قرآن) [۷۱۸]    
جَنَاح (لغات‌قرآن) [۷۱۹]    
جَنان (لغات‌قرآن) [۷۲۰]    
جُنُب (لغات‌قرآن) [۷۲۱]    
جَمّ (لغات‌قرآن) [۷۲۲]    
جِمَالَتٌ (لغات‌قرآن) [۷۲۳]    
جَنْب (لغات‌قرآن) [۷۲۴]    
جنّت (لغات‌قرآن) [۷۲۵]    
جَنَّتان (لغات‌قرآن) [۷۲۶]    
جَنَحُوا (لغات‌قرآن) [۷۲۷]    
جُنْد (لغات‌قرآن) [۷۲۸]    
جَمَل (لغات‌قرآن) [۷۲۹]    
جَنَف (لغات‌قرآن) [۷۳۰]    
جنوب (لغات‌قرآن) [۷۳۱]    
جُنُود (لغات‌قرآن) [۷۳۲]    
جُنَّه (لغات‌قرآن)، جِنَّه (لغات‌قرآن) [۷۳۳]    
جَنی‌ (لغات‌قرآن) [۷۳۴]    
جَنین (لغات‌قرآن) [۷۳۵]    
جَوّ (لغات‌قرآن) [۷۳۶]    
جَواب (لغات‌قرآن) [۷۳۷]    
جَوار (لغات‌قرآن) [۷۳۸]    
جواری (لغات‌قرآن) [۷۳۹]    
جوارح (لغات‌قرآن) [۷۴۰]    
جهالت (لغات‌قرآن) [۷۴۱]    
جَهد (لغات‌قرآن) [۷۴۲]    
جَهْرَةً (لغات‌قرآن) [۷۴۳]    
جِیاد (لغات‌قرآن) [۷۴۴]    
جید (لغات‌قرآن) [۷۴۵]    
جیوب (لغات‌قرآن) [۷۴۶]    


حاجِزِین (لغات‌قرآن) [۷۴۷]    
حاجُّوکَ (لغات‌قرآن) [۷۴۸]    
حاذرون (لغات‌قرآن) [۷۴۹]    
حاق (لغات‌قرآن) [۷۵۰]    
حاشَ (لغات‌قرآن) [۷۵۱]    
حاقَ بِهِمْ (لغات‌قرآن) [۷۵۲]    
حام (لغات‌قرآن) [۷۵۳]    
حاشرین (لغات‌قرآن) [۷۵۴]    
حامِیَة (لغات‌قرآن) [۷۵۵]    
حاصِب (لغات‌قرآن) [۷۵۶]    
حَبّ (لغات‌قرآن) [۷۵۷]    
حافِرَه (لغات‌قرآن) [۷۵۸]    
حِبال (لغات‌قرآن) [۷۵۹]    
حَبْط (لغات‌قرآن) [۷۶۰]    
حُبُک (لغات‌قرآن) [۷۶۱]    
حجاب حاجز (لغات‌قرآن) [۷۶۲]    
حِجاج (لغات‌قرآن) [۷۶۳]    
حِجارَه (لغات‌قرآن) [۷۶۴]    
حجّت (لغات‌قرآن) [۷۶۵]    
حِجَجٍ (لغات‌قرآن) [۷۶۶]    
حِجْر (لغات‌قرآن) [۷۶۷]    
حَبْل مِریر (لغات‌قرآن) [۷۶۸]    
حَبّة (لغات‌قرآن) [۷۶۹]    
حَتَّی حِینٍ (لغات‌قرآن) [۷۷۰]    
حجّ (لغات‌قرآن) [۷۷۱]    
حجاب (لغات‌قرآن) [۷۷۲]    
حجرات (لغات‌قرآن) [۷۷۳]    
حِجْراً مَحجوراً (لغات‌قرآن) [۷۷۴]    
حَدّ (لغات‌قرآن) [۷۷۵]    
حدائق (لغات‌قرآن) [۷۷۶]    
حَدَب (لغات‌قرآن) [۷۷۷]    
حُدُود (لغات‌قرآن) [۷۷۸]    
حِذْر (لغات‌قرآن) [۷۷۹]    
حَرْثٌ (لغات‌قرآن) [۷۸۰]    
حرج (لغات‌قرآن) [۷۸۱]    
حَرْد (لغات‌قرآن) [۷۸۲]    
حَرَس (لغات‌قرآن) [۷۸۳]    
حرص (لغات‌قرآن) [۷۸۴]    
حَرَض (لغات‌قرآن) [۷۸۵]    
حُرُمات (لغات‌قرآن) [۷۸۶]    
حرور (لغات‌قرآن) [۷۸۷]    
حِزب (لغات‌قرآن) [۷۸۸]    
حَزَن (لغات‌قرآن) [۷۸۹]    
حساب (لغات‌قرآن) [۷۹۰]    
حِساباً شَدِیداً (لغات‌قرآن) [۷۹۱]    
حِسان (لغات‌قرآن) [۷۹۲]    
حُسْبان (لغات‌قرآن) [۷۹۳]    
حسد (لغات‌قرآن) [۷۹۴]    
حَسِیرْ (لغات‌قرآن) [۷۹۵]    
حَسِیس (لغات‌قرآن) [۷۹۶]    
حُشِرَ (لغات‌قرآن) [۷۹۷]    
حَشْر (لغات‌قرآن) [۷۹۸]    
حَصَب (لغات‌قرآن) [۷۹۹]    
حصباء (لغات‌قرآن) [۸۰۰]    
حصر (لغات‌قرآن) [۸۰۱]    
حُصِّلَ (لغات‌قرآن) [۸۰۲]    
حَصُور (لغات‌قرآن) [۸۰۳]    
حصی (لغات‌قرآن) [۸۰۴]    
حَصِید (لغات‌قرآن) [۸۰۵]    
حَصِیر (لغات‌قرآن) [۸۰۶]    
حُطام (لغات‌قرآن) [۸۰۷]    
حطب (لغات‌قرآن) [۸۰۸]    
حُطَمَه (لغات‌قرآن) [۸۰۹]    
حسرت (لغات‌قرآن) [۸۱۰]    
حسن (لغات‌قرآن) [۸۱۱]    
حَسَنَة (لغات‌قرآن) [۸۱۲]    
حُسْنی‌ (لغات‌قرآن) [۸۱۳]    
حُسوماً (لغات‌قرآن)، حُسام (لغات‌قرآن) [۸۱۴]    
حطّه (لغات‌قرآن) [۸۱۵]    
حَفَدَة (لغات‌قرآن) [۸۱۶]    
حَفَظَةً (لغات‌قرآن) [۸۱۷]    
حَفِیٌّ (لغات‌قرآن) [۸۱۸]    
حَفِیظ (لغات‌قرآن) [۸۱۹]    
حُقُب (لغات‌قرآن) [۸۲۰]    
حُقَّت (لغات‌قرآن) [۸۲۱]    
حقّ قَسْم (لغات‌قرآن) [۸۲۲]    
حُکم (لغات‌قرآن) [۸۲۳]    
حق (لغات‌قرآن) [۸۲۴]    
حَکَم (لغات‌قرآن) [۸۲۵]    
حکمت (لغات‌قرآن) [۸۲۶]    
حَکِیْم (لغات‌قرآن) [۸۲۷]    
حِلْیَة (لغات‌قرآن) [۸۲۸]    
حَلائِلُ (لغات‌قرآن) [۸۲۹]    
حَمِئَةٍ (لغات‌قرآن) [۸۳۰]    
حَلَّاف (لغات‌قرآن) [۸۳۱]    
حُلُم (لغات‌قرآن) [۸۳۲]    
حَمَأٍ مَسْنُون (لغات‌قرآن) [۸۳۳]    
حِلْم (لغات‌قرآن) [۸۳۴]    
حمد (لغات‌قرآن) [۸۳۵]    
حَلِیم (لغات‌قرآن) [۸۳۶]    
حمقاء (لغات‌قرآن) [۸۳۷]    
حِمل (لغات‌قرآن) [۸۳۸]    
حَمُولَة (لغات‌قرآن) [۸۳۹]    
حُمّی‌ (لغات‌قرآن) [۸۴۰]    
حمیّت (لغات‌قرآن) [۸۴۱]    
حَمِید (لغات‌قرآن) [۸۴۲]    
حَمِیْم (لغات‌قرآن) [۸۴۳]    
حَنَان (لغات‌قرآن) [۸۴۴]    
حِنْث (لغات‌قرآن) [۸۴۵]    
حنفاء (لغات‌قرآن) [۸۴۶]    
حَنِیذ (لغات‌قرآن) [۸۴۷]    
حَنِیف (لغات‌قرآن) [۸۴۸]    
حواریون (لغات‌قرآن) [۸۴۹]    
حَوایا (لغات‌قرآن) [۸۵۰]    
حُوبَة (لغات‌قرآن) [۸۵۱]    
حور (لغات‌قرآن) [۸۵۲]    
حِوَل (لغات‌قرآن) [۸۵۳]    
حَیّ (لغات‌قرآن) [۸۵۴]    
حِین (لغات‌قرآن) [۸۵۵]    
حیوان (لغات‌قرآن) [۸۵۶]    
حَیَّوک (لغات‌قرآن) [۸۵۷]    


خائِنَةٍ (لغات‌قرآن) [۸۵۸]    
خابَ (لغات‌قرآن) [۸۵۹]    
خاتم (لغات‌قرآن) [۸۶۰]    
خازن (لغات‌قرآن) [۸۶۱]    
خاسِرُون (لغات‌قرآن) [۸۶۲]    
خاسِی‌ء (لغات‌قرآن) [۸۶۳]    
خاشعون (لغات‌قرآن) [۸۶۴]    
خاشِعَةً (لغات‌قرآن) [۸۶۵]    
خاطِئَة (لغات‌قرآن) [۸۶۶]    
خالِف (لغات‌قرآن) [۸۶۷]    
خامد (لغات‌قرآن) [۸۶۸]    
خاویه (لغات‌قرآن) [۸۶۹]    
خَبال (لغات‌قرآن) [۸۷۰]    
خَبْل (لغات‌قرآن) [۸۷۱]    
خَتَّار (لغات‌قرآن) [۸۷۲]    
خبیثات (لغات‌قرآن)، خبیثون (لغات‌قرآن) [۸۷۳]    
خَرَّ (لغات‌قرآن) [۸۷۴]    
خَبِیر (لغات‌قرآن) [۸۷۵]    
خَرّاص (لغات‌قرآن) [۸۷۶]    
خب‌ء (لغات‌قرآن) [۸۷۷]    
خَرّاصون (لغات‌قرآن) [۸۷۸]    
خرج (لغات‌قرآن)، خراج (لغات‌قرآن) [۸۷۹]    
خردل (لغات‌قرآن) [۸۸۰]    
خَرْص (لغات‌قرآن) [۸۸۱]    
خَرَقَ (لغات‌قرآن) [۸۸۲]    
خَرَقُوا (لغات‌قرآن) [۸۸۳]    
خَرُّوا (لغات‌قرآن) [۸۸۴]    
خَزائن (لغات‌قرآن) [۸۸۵]    
خَزَنَة (لغات‌قرآن) [۸۸۶]    
خِزْی (لغات‌قرآن) [۸۸۷]    
خسران (لغات‌قرآن) [۸۸۸]    
خسف (لغات‌قرآن) [۸۸۹]    
خشیة (لغات‌قرآن) [۸۹۰]    
خِصام (لغات‌قرآن) [۸۹۱]    
خَشِینَا (لغات‌قرآن) [۸۹۲]    
خَصم (لغات‌قرآن) [۸۹۳]    
خصاصة (لغات‌قرآن) [۸۹۴]    
خصومت (لغات‌قرآن) [۸۹۵]    
خَصِیم (لغات‌قرآن) [۸۹۶]    
خَضِر (لغات‌قرآن) [۸۹۷]    
خَطْب (لغات‌قرآن) [۸۹۸]    
خَطْفَة (لغات‌قرآن) [۸۹۹]    
خُطُوات (لغات‌قرآن) [۹۰۰]    
خطیئه (لغات‌قرآن) [۹۰۱]    
خِفاف (لغات‌قرآن) [۹۰۲]    
خفیة (لغات‌قرآن) [۹۰۳]    
خَلا (لغات‌قرآن) [۹۰۴]    
خَلائِفَ (لغات‌قرآن) [۹۰۵]    
خَلاق (لغات‌قرآن) [۹۰۶]    
خُلُق (لغات‌قرآن) [۹۰۷]    
خلود (لغات‌قرآن) [۹۰۸]    
خلوف (لغات‌قرآن) [۹۰۹]    
خُلَّةٌ (لغات‌قرآن) [۹۱۰]    
خَلِیْفَة (لغات‌قرآن) [۹۱۱]    
خلیل (لغات‌قرآن) [۹۱۲]    
خِلال (لغات‌قرآن) [۹۱۳]    
خَلَصُوا (لغات‌قرآن) [۹۱۴]    
خُلَطاء (لغات‌قرآن) [۹۱۵]    
خَلْف (لغات‌قرآن)، خَلَف (لغات‌قرآن) [۹۱۶]    
خُلِّفُوا (لغات‌قرآن) [۹۱۷]    
خلق (لغات‌قرآن) [۹۱۸]    
خَمْر (لغات‌قرآن) [۹۱۹]    
خُمُر (لغات‌قرآن) [۹۲۰]    
خَمْط (لغات‌قرآن) [۹۲۱]    
خنّاس (لغات‌قرآن) [۹۲۲]    
خُنَّس (لغات‌قرآن) [۹۲۳]    
خُوار (لغات‌قرآن) [۹۲۴]    
خَوالِف (لغات‌قرآن) [۹۲۵]    
خَوَّان (لغات‌قرآن) [۹۲۶]    
خوض (لغات‌قرآن) [۹۲۷]    
خَوَل (لغات‌قرآن) [۹۲۸]    
خَوَّلَ (لغات‌قرآن) [۹۲۹]    
خَوَّلْنَاکُم (لغات‌قرآن) [۹۳۰]    
خَوَّلْنَاهُ (لغات‌قرآن) [۹۳۱]    
خِیام (لغات‌قرآن) [۹۳۲]    
خِیانَت (لغات‌قرآن) [۹۳۳]    
خیر (لغات‌قرآن) [۹۳۴]    


دائِبِین (لغات‌قرآن) [۹۳۵]    
دائِرَةٌ (لغات‌قرآن) [۹۳۶]    
دابِر (لغات‌قرآن) [۹۳۷]    
دابَّه (لغات‌قرآن) [۹۳۸]    
خیرات (لغات‌قرآن) [۹۳۹]    
خَیل (لغات‌قرآن) [۹۴۰]    
داخر (لغات‌قرآن) [۹۴۱]    
دان (لغات‌قرآن) [۹۴۲]    
دانِیَة (لغات‌قرآن) [۹۴۳]    
دَأْب (لغات‌قرآن) [۹۴۴]    
دُبُر (لغات‌قرآن) [۹۴۵]    
دَحا (لغات‌قرآن) [۹۴۶]    
دُحُوراً (لغات‌قرآن) [۹۴۷]    
دخان (لغات‌قرآن) [۹۴۸]    
دَخَل (لغات‌قرآن) [۹۴۹]    
دَرَجات (لغات‌قرآن) [۹۵۰]    
دَرَسْتَ (لغات‌قرآن) [۹۵۱]    
دَعاکُم (لغات‌قرآن) [۹۵۲]    
دعاء (لغات‌قرآن) [۹۵۳]    
دِفْ‌ء (لغات‌قرآن) [۹۵۴]    
دَکّ (لغات‌قرآن) [۹۵۵]    
دُکّان (لغات‌قرآن) [۹۵۶]    
دکّه (لغات‌قرآن) [۹۵۷]    
دُلُوکِ الشَّمْسِ (لغات‌قرآن) [۹۵۸]    
دَلّی (لغات‌قرآن) [۹۵۹]    
دم (لغات‌قرآن) [۹۶۰]    
دَمْدَمَ (لغات‌قرآن) [۹۶۱]    
دَرَسُوْا (لغات‌قرآن) [۹۶۲]    
دَمَّرْنَا (لغات‌قرآن) [۹۶۳]    
دنیا (لغات‌قرآن) [۹۶۴]    
دَوائِر (لغات‌قرآن) [۹۶۵]    
دولة (لغات‌قرآن) [۹۶۶]    
دَرْک (لغات‌قرآن) [۹۶۷]    
دَرَک (لغات‌قرآن) [۹۶۸]    
دِهاق (لغات‌قرآن) [۹۶۹]    
دِهان (لغات‌قرآن) [۹۷۰]    
دهر (لغات‌قرآن) [۹۷۱]    
دیّار (لغات‌قرآن) [۹۷۲]    
دِین (لغات‌قرآن) [۹۷۳]    
دینار (لغات‌قرآن) [۹۷۴]    
دَرَکات (لغات‌قرآن) [۹۷۵]    
دَسَّاها (لغات‌قرآن) [۹۷۶]    
دُسُر (لغات‌قرآن) [۹۷۷]    
دَعّ (لغات‌قرآن) [۹۷۸]    


ذا الأیْد (لغات‌قرآن) [۹۷۹]    
ذات (لغات‌قرآن) [۹۸۰]    
ذارِیات (لغات‌قرآن) [۹۸۱]    
ذِراع (لغات‌قرآن) [۹۸۲]    
ذَرَأَکُمْ (لغات‌قرآن) [۹۸۳]    
دعا (لغات‌قرآن) [۹۸۴]    
ذَرع (لغات‌قرآن) [۹۸۵]    
ذرّة (لغات‌قرآن) [۹۸۶]    
ذُرِّیَّة (لغات‌قرآن) [۹۸۷]    
ذُلُل (لغات‌قرآن) [۹۸۸]    
ذَلُول (لغات‌قرآن) [۹۸۹]    
ذنوب (لغات‌قرآن) [۹۹۰]    
ذَواتا (لغات‌قرآن) [۹۹۱]    
ذو الاوتاد (لغات‌قرآن) [۹۹۲]    
ذو القلبین (لغات‌قرآن) [۹۹۳]    
ذَهَب (لغات‌قرآن) [۹۹۴]    
ذِی قُوَّةٍ (لغات‌قرآن) [۹۹۵]    
ذِکر (لغات‌قرآن) [۹۹۶]    
ذکر کثیر (لغات‌قرآن) [۹۹۷]    


رئوف (لغات‌قرآن) [۹۹۸]    ؛ رئوف (مفردات‌قرآن)، رأفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رأفت
رِئی (لغات‌قرآن) [۹۹۹]    ؛ رأی (مفردات‌قرآن)، رأی - به فتح همزه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رؤیت
رابِطُوا (لغات‌قرآن) [۱۰۰۰]    ؛ ربط (مفردات‌قرآن)، ربط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رباط
رابِی (لغات‌قرآن) [۱۰۰۱]    ؛ ربو (مفردات‌قرآن)، ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ ربا
رابِیَة (لغات‌قرآن) [۱۰۰۲]    ؛ ربو (مفردات‌قرآن)، ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ ربا
راجِفَه (لغات‌قرآن) [۱۰۰۳]    ؛ رجف (مفردات‌قرآن)، رجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رادِفَه (لغات‌قرآن) [۱۰۰۴]    ؛ ردف (مفردات‌قرآن)، ردف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راسِیات (لغات‌قرآن) [۱۰۰۵]    ؛ رسو (مفردات‌قرآن)، رسو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راعِنَا (لغات‌قرآن) [۱۰۰۶]    ؛ رعی (مفردات‌قرآن)، رعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راغِبُونَ (لغات‌قرآن) [۱۰۰۷]    ؛ رغب (مفردات‌قرآن)، رغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رغبت
رافعه (لغات‌قرآن) [۱۰۰۸]    ؛ رفع (مفردات‌قرآن)، رفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راق (لغات‌قرآن) [۱۰۰۹]    ؛ رقی (مفردات‌قرآن)، رقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راکِعاً (لغات‌قرآن) [۱۰۱۰]    ؛ رکوع (مفردات‌قرآن)، رکوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رکوع
رانَ (لغات‌قرآن) [۱۰۱۱]    ؛ رین (مفردات‌قرآن)، رین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راوَدَتْهُ (لغات‌قرآن) [۱۰۱۲]    ؛ مراوده (مفردات‌قرآن)، رود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ربّ (لغات‌قرآن) [۱۰۱۳]    ؛ ربّ (مفردات‌قرآن)، ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
رُباع (لغات‌قرآن) [۱۰۱۴]    ؛ رباع (مفردات‌قرآن)
رَبَّانِیِّینَ (لغات‌قرآن) [۱۰۱۵]    ؛ ربانیون (مفردات‌قرآن)، ربانی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربّ
رَبَتْ (لغات‌قرآن) [۱۰۱۶]    ؛ ربو (مفردات‌قرآن)، ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربا
رَبَطْنَا (لغات‌قرآن) [۱۰۱۷]    ؛ ربط (مفردات‌قرآن)، ربط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رباط
رَبْوَه (لغات‌قرآن) [۱۰۱۸]    ؛ ربو (مفردات‌قرآن)، ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربا
رَبُّهُمَا (لغات‌قرآن) [۱۰۱۹]    ؛ ربّ (مفردات‌قرآن)، ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
رَبِّهِم (لغات‌قرآن) [۱۰۲۰]    ؛ ربّ (مفردات‌قرآن)، ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
رِبِّیُون (لغات‌قرآن) [۱۰۲۱]    ؛ ربّ (مفردات‌قرآن)، ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
رِجال (لغات‌قرآن) [۱۰۲۲]    ؛ راجل (مفردات‌قرآن)، راجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، راجل
رُجَّت (لغات‌قرآن) [۱۰۲۳]    ؛ رجّ (مفردات‌قرآن)، رجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَجْرَجَة (لغات‌قرآن) [۱۰۲۴]    ؛ رجّ (مفردات‌قرآن)، رجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رِجْز (لغات‌قرآن) [۱۰۲۵]    ؛ رجز (مفردات‌قرآن)
رِجْس (لغات‌قرآن) [۱۰۲۶]    ؛ رجس (مفردات‌قرآن)، رجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجس
رَجْع (لغات‌قرآن) [۱۰۲۷]    ؛ رجع (مفردات‌قرآن)، رجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجوع
رجعت (لغات‌قرآن) [۱۰۲۸]    ؛ رجعت (مفردات‌قرآن)، رجعت
رَجْفَه (لغات‌قرآن) [۱۰۲۹]    ؛ رجفه (مفردات‌قرآن)، رجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجفه
رَجِل (لغات‌قرآن) [۱۰۳۰]    ؛ راجل (مفردات‌قرآن)، راجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، راجل
رجم (لغات‌قرآن) [۱۰۳۱]    ؛ رجم (مفردات‌قرآن)، رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجم
رُجُوم (لغات‌قرآن) [۱۰۳۲]    ؛ رجم (مفردات‌قرآن)، رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجم
رَجِیم (لغات‌قرآن) [۱۰۳۳]    ؛ رجیم (مفردات‌قرآن)، رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجم
رحلة (لغات‌قرآن) [۱۰۳۴]    ؛ رحلة (مفردات‌قرآن)، رحل - خورجین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَحِم (لغات‌قرآن) [۱۰۳۵]    ؛ رحم (مفردات‌قرآن)، رحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحم
رحمان (لغات‌قرآن) [۱۰۳۶]    ؛ رحمان (مفردات‌قرآن)، رحمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحمان
رحمت (لغات‌قرآن) [۱۰۳۷]    ؛ رحمت (مفردات‌قرآن)، رحمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحمت
رُخاء (لغات‌قرآن) [۱۰۳۸]    ؛ رخاء (مفردات‌قرآن)، رخاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رخاء
رَدِفَ (لغات‌قرآن) [۱۰۳۹]    ؛ ردف (مفردات‌قرآن)، ردف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَدْم (لغات‌قرآن) [۱۰۴۰]    ؛ ردم (مفردات‌قرآن)، ردم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رِدء (لغات‌قرآن) [۱۰۴۱]    ؛ ردء (مفردات‌قرآن)، ردء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ردء
رزق (لغات‌قرآن) [۱۰۴۲]    ؛ رزق (مفردات‌قرآن)، رزق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رزق
رزق کریم (لغات‌قرآن) [۱۰۴۳]    ؛ رزق (مفردات‌قرآن)، رزق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رزق
رسالات (لغات‌قرآن) [۱۰۴۴]    ؛ رسالت (مفردات‌قرآن)، رسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رسول (لغات‌قرآن) [۱۰۴۵]    ؛ رسول (مفردات‌قرآن)، رسول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رسول
رُشْد (لغات‌قرآن) [۱۰۴۶]    ؛ رشد (مفردات‌قرآن)، رشد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رشد
رَصَد (لغات‌قرآن) [۱۰۴۷]    ؛ رصد (مفردات‌قرآن)، رصد (مفردات‌نهج‌ابلاغه)، ارصاد
رَطْب (لغات‌قرآن) [۱۰۴۸]    ؛ رطب (مفردات‌قرآن)، رطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَغَباً (لغات‌قرآن) [۱۰۴۹]    ؛ رغب (مفردات‌قرآن)، رغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رغبت
رَغَد (لغات‌قرآن) [۱۰۵۰]    ؛ رغد (مفردات‌قرآن)، رغد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رُفات (لغات‌قرآن) [۱۰۵۱]    ؛ رفات (مفردات‌قرآن)، رفات (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَفَثَ (لغات‌قرآن) [۱۰۵۲]    ؛ رفث (مفردات‌قرآن)، رفث
رِفْد (لغات‌قرآن) [۱۰۵۳]    ؛ رفد (مفردات‌قرآن)، رفد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَفْرَف (لغات‌قرآن) [۱۰۵۴]    ؛ رفرف (مفردات‌قرآن)، رفرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقّ (لغات‌قرآن) [۱۰۵۵]    ؛ رقّ (مفردات‌قرآن)، رقّ - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقبه (لغات‌قرآن) [۱۰۵۶]    ؛ رقبه (مفردات‌قرآن)، رقبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رقبه
رَقیب (لغات‌قرآن) [۱۰۵۷]    ؛ رقیب (مفردات‌قرآن)، رقبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رقبه
رقیم (لغات‌قرآن) [۱۰۵۸]    ؛ رقیم (مفردات‌قرآن)، رقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اصحاب رقیم
رُقیه (لغات‌قرآن) [۱۰۵۹]    ؛ رقی (مفردات‌قرآن)، رقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رِکَاب (لغات‌قرآن) [۱۰۶۰]    ؛ رکاب (مفردات‌قرآن)، رکاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رُکَام (لغات‌قرآن) [۱۰۶۱]    ؛ رکم (مفردات‌قرآن)، رکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رُکْبان (لغات‌قرآن) [۱۰۶۲]    ؛ راکب (مفردات‌قرآن)، راکب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رِکْز (لغات‌قرآن) [۱۰۶۳]    
رکض (لغات‌قرآن) [۱۰۶۴]    
رُکْن (لغات‌قرآن) [۱۰۶۵]    
رکون (لغات‌قرآن) [۱۰۶۶]    
رِمّ (لغات‌قرآن)، رَمّ (لغات‌قرآن) [۱۰۶۷]    
رَمْز (لغات‌قرآن) [۱۰۶۸]    
رِمّة (لغات‌قرآن)، رُمّة (لغات‌قرآن) [۱۰۶۹]    
رَمِیم (لغات‌قرآن) [۱۰۷۰]    
رَواح (لغات‌قرآن) [۱۰۷۱]    
رَواسِی (لغات‌قرآن) [۱۰۷۲]    
رَوْث (لغات‌قرآن) [۱۰۷۳]    
رَوْح (لغات‌قرآن) [۱۰۷۴]    
رُوح (لغات‌قرآن) [۱۰۷۵]    
رُوحِنَا (لغات‌قرآن) [۱۰۷۶]    
رَوْضات (لغات‌قرآن) [۱۰۷۷]    
رَوْضَة (لغات‌قرآن) [۱۰۷۸]    
رهبانیت (لغات‌قرآن) [۱۰۷۹]    
رَوع (لغات‌قرآن) [۱۰۸۰]    
رَهْبَةً (لغات‌قرآن) [۱۰۸۱]    
رؤیت (لغات‌قرآن) [۱۰۸۲]    
رهط (لغات‌قرآن) [۱۰۸۳]    
رُوَیْداً (لغات‌قرآن) [۱۰۸۴]    
رَهَق (لغات‌قرآن) [۱۰۸۵]    
رَهَباً (لغات‌قرآن) [۱۰۸۶]    
رَهْو (لغات‌قرآن) [۱۰۸۷]    
رَهِیْنَه (لغات‌قرآن) [۱۰۸۸]    
ریحان (لغات‌قرآن) [۱۰۸۹]    
ریش (لغات‌قرآن) [۱۰۹۰]    
ریاح (لغات‌قرآن) [۱۰۹۱]    
ریب (لغات‌قرآن) [۱۰۹۲]    
ریح (لغات‌قرآن) [۱۰۹۳]    
رِیع (لغات‌قرآن) [۱۰۹۴]    
رؤیت (لغات‌قرآن) [۱۰۹۵]    


زاجرات (لغات‌قرآن) [۱۰۹۶]    ؛ زجر (مفردات‌قرآن)، زجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زاغَت (لغات‌قرآن) [۱۰۹۷]    ؛ زیغ (مفردات‌قرآن)
زاغُوا (لغات‌قرآن) [۱۰۹۸]    ؛ زیغ (مفردات‌قرآن)
زاهِق (لغات‌قرآن) [۱۰۹۹]    ؛ زهق (مفردات‌قرآن)، زهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَبانِیَة (لغات‌قرآن) [۱۱۰۰]    ؛ زبن (مفردات‌قرآن)، زبن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَبَد (لغات‌قرآن) [۱۱۰۱]    ؛ زبد (مفردات‌قرآن)، زبد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زُبَر (لغات‌قرآن) [۱۱۰۲]    ؛ زبر - به ضم زاء و فتح باء (مفردات‌قرآن)
زُبُر (لغات‌قرآن) [۱۱۰۳]    
زبور (لغات‌قرآن) [۱۱۰۴]    ؛زبور (مفردات‌قرآن)، زبور.
زجاجه (لغات‌قرآن) [۱۱۰۵]    ؛ زجاجه (مفردات‌قرآن)
زَجْرَة (لغات‌قرآن) [۱۱۰۶]    
زُحْزِحَ (لغات‌قرآن) [۱۱۰۷]    
زَحْف (لغات‌قرآن) [۱۱۰۸]    
زخرف (لغات‌قرآن) [۱۱۰۹]    
زخرف القول (لغات‌قرآن) [۱۱۱۰]    
زَرابِیّ (لغات‌قرآن) [۱۱۱۱]    
زُرْتُم (لغات‌قرآن) [۱۱۱۲]    
زَرْع (لغات‌قرآن) [۱۱۱۳]    
زُرْق (لغات‌قرآن) [۱۱۱۴]    
زَعَمَ (لغات‌قرآن) [۱۱۱۵]    
زَعَمْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۱۶]    
زَفِیر (لغات‌قرآن) [۱۱۱۷]    
زقّوم (لغات‌قرآن) [۱۱۱۸]    
زکات (لغات‌قرآن) [۱۱۱۹]    
زَلَق (لغات‌قرآن) [۱۱۲۰]    
زَکّیها (لغات‌قرآن) [۱۱۲۱]    
زمر (لغات‌قرآن) [۱۱۲۲]    
زِلزال (لغات‌قرآن) [۱۱۲۳]    
زمهریر (لغات‌قرآن) [۱۱۲۴]    
زُلفی‌ (لغات‌قرآن)، زلفة (لغات‌قرآن) [۱۱۲۵]    
زند (لغات‌قرآن) [۱۱۲۶]    
زَنِیم (لغات‌قرآن) [۱۱۲۷]    
زَوَّجْنَاکَها (لغات‌قرآن) [۱۱۲۸]    
زُور (لغات‌قرآن) [۱۱۲۹]    
زور (لغات‌قرآن) [۱۱۳۰]    
زَهَقَ (لغات‌قرآن) [۱۱۳۱]    
زَیتون (لغات‌قرآن) [۱۱۳۲]    
زَیْغ (لغات‌قرآن) [۱۱۳۳]    
زَیَّلْنَا (لغات‌قرآن) [۱۱۳۴]    


سائبه (لغات‌قرآن) [۱۱۳۵]    ؛ سائبه (مفردات‌قرآن)، سائبه
سائِح (لغات‌قرآن) [۱۱۳۶]    ؛ سیح (مفردات‌قرآن)، سیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سائِحات (لغات‌قرآن) [۱۱۳۷]    ؛ سیح (مفردات‌قرآن)، سیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سائِغ (لغات‌قرآن) [۱۱۳۸]    ؛ سوغ (مفردات‌قرآن)، سوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سائل (لغات‌قرآن) [۱۱۳۹]    ؛ سؤال (مفردات‌قرآن)، سؤال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سؤال
سابِحات (لغات‌قرآن) [۱۱۴۰]    ؛ سبح (مفردات‌قرآن)
سابِغات (لغات‌قرآن) [۱۱۴۱]    ؛ سبغ (مفردات‌قرآن)، سبغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سابِقات (لغات‌قرآن) [۱۱۴۲]    ؛ سبق (مفردات‌قرآن)، سبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سابق
سابِقُوا (لغات‌قرآن) [۱۱۴۳]    ؛ سبق (مفردات‌قرآن)، سبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سابق
سابِقُون (لغات‌قرآن) [۱۱۴۴]    ؛ سبق (مفردات‌قرآن)، سبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سابق
سابِقِین (لغات‌قرآن) [۱۱۴۵]    ؛ سبق (مفردات‌قرآن)، سبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سابق
ساحَة (لغات‌قرآن) [۱۱۴۶]    ؛ ساحت (مفردات‌قرآن)
سادة (لغات‌قرآن) [۱۱۴۷]    ؛ سید (مفردات‌قرآن)
سارِب (لغات‌قرآن) [۱۱۴۸]    ؛ سارب (مفردات‌قرآن)، سرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سارِعُوا (لغات‌قرآن) [۱۱۴۹]    ؛ سرع (مفردات‌قرآن)، سرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سرعت
سَأُرْهِقُهُ (لغات‌قرآن) [۱۱۵۰]    ؛ رهق - به کسر هاء (مفردات‌قرآن)، رهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ساعة (لغات‌قرآن) [۱۱۵۱]    ؛ ساعت (مفردات‌قرآن)، ساعت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ساعت
ساعت غفلت (لغات‌قرآن) [۱۱۵۲]    ؛ ساعت غفلت، ساعت
ساعت کبری‌ (لغات‌قرآن) [۱۱۵۳]    ؛ ساعت
ساعت وسطی‌ (لغات‌قرآن) [۱۱۵۴]    ؛ ساعت
ساق (لغات‌قرآن) [۱۱۵۵]    ؛ ساق (مفردات‌قرآن)، ساق
سامراً (لغات‌قرآن) [۱۱۵۶]    ؛ سمر (مفردات‌قرآن)، سمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ساهِرَة (لغات‌قرآن) [۱۱۵۷]    ؛ سهر (مفردات‌قرآن)، سهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سبأ (لغات‌قرآن) [۱۱۵۸]    ؛ سبأ (مفردات‌قرآن)، سبأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبأ
سَبت (لغات‌قرآن) [۱۱۵۹]    ؛ سبت (مفردات‌قرآن)، سبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اصحاب سبت
سَبْح (لغات‌قرآن) [۱۱۶۰]    ؛ سبح (مفردات‌قرآن)
سَبِّح (لغات‌قرآن) [۱۱۶۱]    ؛ تسبیح (مفردات‌قرآن)، تسبیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سِبط (لغات‌قرآن) [۱۱۶۲]    ؛ سبط (مفردات‌قرآن)، سبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسباط
سبطیان (لغات‌قرآن) [۱۱۶۳]    
سَبْع (لغات‌قرآن) [۱۱۶۴]    ؛ سبع (مفردات‌قرآن)، سبع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ساهَم (لغات‌قرآن) [۱۱۶۵]    ؛ سهم (مفردات‌قرآن)، سهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ساهُون (لغات‌قرآن) [۱۱۶۶]    ؛ سهو (مفردات‌قرآن)، سهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سهو
سُبات (لغات‌قرآن) [۱۱۶۷]    ؛ سبت (مفردات‌قرآن)، سبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سُبُل (لغات‌قرآن) [۱۱۶۸]    ؛ سبیل (مفردات‌قرآن)،سبیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبیل الله
سَجل (لغات‌قرآن) [۱۱۶۹]    ؛ سجل (مفردات‌قرآن)
سَجی‌ (لغات‌قرآن) [۱۱۷۰]    ؛ سجو (مفردات‌قرآن)، سجّو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سِجِّیل (لغات‌قرآن) [۱۱۷۱]    ؛ سجل (مفردات‌قرآن)
سِجِّیْن (لغات‌قرآن) [۱۱۷۲]    
سحاب (لغات‌قرآن) [۱۱۷۳]    ؛ سحاب (مفردات‌قرآن)، سحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سحاب
سبیل (لغات‌قرآن) [۱۱۷۴]    ؛ سبیل (مفردات‌قرآن)، سبیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سُجَّد (لغات‌قرآن) [۱۱۷۵]    
سجر (لغات‌قرآن) [۱۱۷۶]    ؛ سجر (مفردات‌قرآن)، سجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سُجِّرَتْ (لغات‌قرآن) [۱۱۷۷]    ؛ سجر (مفردات‌قرآن)، سجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سُحْت (لغات‌قرآن) [۱۱۷۸]    ؛ سحت (مفردات‌قرآن)، سحت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سِحْر (لغات‌قرآن) [۱۱۷۹]    ؛ سحر - به کسر سین (مفردات‌قرآن)، سحر - به کسر سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سحر (جادو)
سِحْران (لغات‌قرآن) [۱۱۸۰]    
سِحْران تَظاهَرا (لغات‌قرآن) [۱۱۸۱]    
سِجِلّ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۲]    ؛ سجل (مفردات‌قرآن)
سُحْق (لغات‌قرآن) [۱۱۸۳]    ؛ سحق (مفردات‌قرآن)، سحق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سَحِیق (لغات‌قرآن) [۱۱۸۴]    ؛ سحق (مفردات‌قرآن)، سحق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدر (لغات‌قرآن) [۱۱۸۵]    ؛ سدر (مفردات‌قرآن)، سدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سدر
سُدی‌ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۶]    ؛ سدی (مفردات‌قرآن)
سدید (لغات‌قرآن) [۱۱۸۷]    ؛ سد (مفردات‌قرآن)، سد (مفردات‌نهج‌البلاغه)،
سرّ (لغات‌قرآن) [۱۱۸۸]    ؛ سر (مفردات‌قرآن)، سر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سر (راز)
سَرائِر (لغات‌قرآن) [۱۱۸۹]    ؛ سر (مفردات‌قرآن)، سر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سر (راز)
سراب (لغات‌قرآن) [۱۱۹۰]    ؛ سراب (مفردات‌قرآن)، سرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سَرابِیل (لغات‌قرآن) [۱۱۹۱]    ؛ سربال (مفردات‌قرآن)، سربال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سراج (لغات‌قرآن) [۱۱۹۲]    ؛ سراج (مفردات‌قرآن)، سرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سراج
سراج منیر (لغات‌قرآن) [۱۱۹۳]    ؛ سراج (مفردات‌قرآن)، سرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سراج
سَراح (لغات‌قرآن) [۱۱۹۴]    ؛ سرح (مفردات‌قرآن)
سَراح جمیل (لغات‌قرآن) [۱۱۹۵]    ؛ سرح (مفردات‌قرآن)
سُرادِق (لغات‌قرآن) [۱۱۹۶]    ؛ سرادق (مفردات‌قرآن)، خیمه
سِراع (لغات‌قرآن) [۱۱۹۷]    ؛ سرع (مفردات‌قرآن)، سرعت
سَرَب (لغات‌قرآن) [۱۱۹۸]    ؛ سرب (مفردات‌قرآن)، سرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سَرد (لغات‌قرآن) [۱۱۹۹]    ؛ سرد (مفردات‌قرآن)
سُرُر (لغات‌قرآن) [۱۲۰۰]    ؛ سریر (مفردات‌قرآن)
سَرْمَد (لغات‌قرآن) [۱۲۰۱]    ؛ سرمد (مفردات‌قرآن)، سرمد
سَرْمَدِی (لغات‌قرآن) [۱۲۰۲]    ؛ سرمد (مفردات‌قرآن)، سرمد
سُعُر (لغات‌قرآن) [۱۲۰۳]    ؛ ؛ سعر (مفردات‌قرآن)
سَرِیّه (لغات‌قرآن) [۱۲۰۴]    
سَعَوْا (لغات‌قرآن) [۱۲۰۵]    ؛ سعی (مفردات‌قرآن)، سعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سَعْی (لغات‌قرآن) [۱۲۰۶]    
سُعِدُوا (لغات‌قرآن) [۱۲۰۷]    ؛ سعد (مفردات‌قرآن)، سعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سعادت
سَعِید (لغات‌قرآن) [۱۲۰۸]    ؛ سعد (مفردات‌قرآن)، سعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سعادت
سَعِیر (لغات‌قرآن) [۱۲۰۹]    ؛ سعر (مفردات‌قرآن)، سعر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سَفَه (لغات‌قرآن) [۱۲۱۰]    
سُفَهاء (لغات‌قرآن) [۱۲۱۱]    
سُقُف (لغات‌قرآن) [۱۲۱۲]    
سَکَر (لغات‌قرآن) [۱۲۱۳]    
سُکْر (لغات‌قرآن) [۱۲۱۴]    
سُکِّرَتْ (لغات‌قرآن) [۱۲۱۵]    
سکن (لغات‌قرآن) [۱۲۱۶]    
سکینه (لغات‌قرآن) [۱۲۱۷]    
سَلاسِل (لغات‌قرآن) [۱۲۱۸]    
سُلالَةٍ (لغات‌قرآن) [۱۲۱۹]    
سلخ (لغات‌قرآن) [۱۲۲۰]    
سَلْسَبیل (لغات‌قرآن) [۱۲۲۱]    
سِلْسِلَه (لغات‌قرآن) [۱۲۲۲]    
سلطان (لغات‌قرآن) [۱۲۲۳]    
سَلَف (لغات‌قرآن) [۱۲۲۴]    
سَلَقُوکُم (لغات‌قرآن) [۱۲۲۵]    
سَلَکْنَاهُ (لغات‌قرآن) [۱۲۲۶]    
سَلَکَهُ (لغات‌قرآن) [۱۲۲۷]    
سِلْم (لغات‌قرآن) [۱۲۲۸]    
سُلَّم (لغات‌قرآن) [۱۲۲۹]    
سَلِّمُوا (لغات‌قرآن) [۱۲۳۰]    
سفینة (لغات‌قرآن) [۱۲۳۱]    
سفیه (لغات‌قرآن) [۱۲۳۲]    
سِقایة (لغات‌قرآن) [۱۲۳۳]    
سَقَر (لغات‌قرآن) [۱۲۳۴]    
سَلْوی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۳۵]    
سلیم (لغات‌قرآن) [۱۲۳۶]    
سَمَاء (لغات‌قرآن) [۱۲۳۷]    
سَمّاع (لغات‌قرآن) [۱۲۳۸]    
سمع (لغات‌قرآن) [۱۲۳۹]    
سَمِعْنَا (لغات‌قرآن) [۱۲۴۰]    
سَمْک (لغات‌قرآن) [۱۲۴۱]    
سَمُوم (لغات‌قرآن) [۱۲۴۲]    
سَمِیّ (لغات‌قرآن) [۱۲۴۳]    
سَمِین (لغات‌قرآن) [۱۲۴۴]    
سُندُس (لغات‌قرآن) [۱۲۴۵]    
سِنَةٌ (لغات‌قرآن) [۱۲۴۶]    
سِنِین (لغات‌قرآن) [۱۲۴۷]    
سَوْآتُ (لغات‌قرآن) [۱۲۴۸]    
سَواء (لغات‌قرآن) [۱۲۴۹]    
سَوّاه (لغات‌قرآن) [۱۲۵۰]    
سَوَّاها (لغات‌قرآن) [۱۲۵۱]    
سُود (لغات‌قرآن) [۱۲۵۲]    ؛ سود (مفردات‌قرآن)
سُور (لغات‌قرآن) [۱۲۵۳]    ؛ سور (مفردات‌قرآن)
سوره (لغات‌قرآن) [۱۲۵۴]    ؛ سوره (مفردات‌قرآن)، سوره
سَوْط (لغات‌قرآن) [۱۲۵۵]    ؛ سوط (مفردات‌قرآن)
سُوق (لغات‌قرآن) [۱۲۵۶]    ؛ ساق (مفردات‌قرآن)، ساق
سَوَّل (لغات‌قرآن) [۱۲۵۷]    ؛ سول (مفردات‌قرآن)
سَوَّلْتَ (لغات‌قرآن) [۱۲۵۸]    
سَوّی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۵۹]    
سُوءَ الْعَذابِ (لغات‌قرآن) [۱۲۶۰]    
سَیِّئات (لغات‌قرآن) [۱۲۶۱]    
سَیِّئَة (لغات‌قرآن) [۱۲۶۲]    
سیحُوا (لغات‌قرآن) [۱۲۶۳]    
سِیرَة (لغات‌قرآن) [۱۲۶۴]    
سَیَصْلی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۶۵]    
سِیْقَ (لغات‌قرآن) [۱۲۶۶]    
سیما (لغات‌قرآن) [۱۲۶۷]    
سَیُنْغِضُونِ (لغات‌قرآن) [۱۲۶۸]    
سینینَ (لغات‌قرآن) [۱۲۶۹]    
سَیُهْزَم (لغات‌قرآن) [۱۲۷۰]    
سِیی‌ءَ (لغات‌قرآن) [۱۲۷۱]    

شاخِصَه (لغات‌قرآن) [۱۲۷۲]    
شاطِی‌ء (لغات‌قرآن) [۱۲۷۳]    
شاقّوا (لغات‌قرآن) [۱۲۷۴]    
شاکِلَة (لغات‌قرآن) [۱۲۷۵]    
شانِئ (لغات‌قرآن) [۱۲۷۶]    
شاهد (لغات‌قرآن)، مشهود (لغات‌قرآن) [۱۲۷۷]    
شَبابِیک (لغات‌قرآن) [۱۲۷۸]    
شَتّی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۷۹]    
شجر (لغات‌قرآن) [۱۲۸۰]    
شجرة مرداء (لغات‌قرآن) [۱۲۸۱]    
شُحّ (لغات‌قرآن) [۱۲۸۲]    
شَراب (لغات‌قرآن) [۱۲۸۳]    
شِرْب (لغات‌قرآن) [۱۲۸۴]    
شرح (لغات‌قرآن) [۱۲۸۵]    
شَرَر (لغات‌قرآن) [۱۲۸۶]    
شَرِّد (لغات‌قرآن) [۱۲۸۷]    
شِرْذِمَة (لغات‌قرآن) [۱۲۸۸]    
شَرَعَ (لغات‌قرآن) [۱۲۸۹]    
شِرْعَة (لغات‌قرآن) [۱۲۹۰]    
شُرَکَائَکُمْ (لغات‌قرآن) [۱۲۹۱]    
شریعت (لغات‌قرآن) [۱۲۹۲]    
شطأ (لغات‌قرآن) [۱۲۹۳]    
شَطْر (لغات‌قرآن) [۱۲۹۴]    
شَطَط (لغات‌قرآن) [۱۲۹۵]    
شَعائِر (لغات‌قرآن) [۱۲۹۶]    
شَعْر (لغات‌قرآن) [۱۲۹۷]    
شعوب (لغات‌قرآن) [۱۲۹۸]    
شَغَف (لغات‌قرآن) [۱۲۹۹]    
شُغُل (لغات‌قرآن) [۱۳۰۰]    
شفا (لغات‌قرآن) [۱۳۰۱]    
شفاعت (لغات‌قرآن) [۱۳۰۲]    
شَفَق (لغات‌قرآن) [۱۳۰۳]    
شَفِیْع (لغات‌قرآن) [۱۳۰۴]    ؛ شفع (مفردات‌قرآن)، شفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شفاعت.
شِقّ (لغات‌قرآن) [۱۳۰۵]    ؛ شقّ (مفردات‌قرآن)، شقّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
شِقاق (لغات‌قرآن) [۱۳۰۶]    
شُقَّة (لغات‌قرآن) [۱۳۰۷]    ؛ شقه (مفردات‌قرآن)
شَقِیّ (لغات‌قرآن) [۱۳۰۸]    ؛ شقاوت (مفردات‌قرآن)، شقاوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شقاوت
شُکْر (لغات‌قرآن) [۱۳۰۹]    ؛ شکر (مفردات‌قرآن)، شکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شکر
شَکْل (لغات‌قرآن) [۱۳۱۰]    ؛ شکل (مفردات‌قرآن)،، شکل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
شکور (لغات‌قرآن) [۱۳۱۱]    
شَمَائل (لغات‌قرآن) [۱۳۱۲]    ؛ شمال (مفردات‌قرآن)، اصحاب شمال
شمس (لغات‌قرآن) [۱۳۱۳]    ؛ شمس (مفردات‌قرآن)، شمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شمس
شُواظ (لغات‌قرآن) [۱۳۱۴]    
شَوْب (لغات‌قرآن) [۱۳۱۵]    
شوری‌ (لغات‌قرآن) [۱۳۱۶]    
شَوکة (لغات‌قرآن) [۱۳۱۷]    
شَوی‌ (لغات‌قرآن) [۱۳۱۸]    
شِهابٍ (لغات‌قرآن) [۱۳۱۹]    
شهداء (لغات‌قرآن) [۱۳۲۰]    
شَهَوات (لغات‌قرآن) [۱۳۲۱]    
شهود (لغات‌قرآن) [۱۳۲۲]    
شهید (لغات‌قرآن) [۱۳۲۳]    
شَهِیْق (لغات‌قرآن) [۱۳۲۴]    
شیاطین (لغات‌قرآن) [۱۳۲۵]    
شِیب (لغات‌قرآن) [۱۳۲۶]    
شَیْبَةً (لغات‌قرآن) [۱۳۲۷]    
شیطان (لغات‌قرآن) [۱۳۲۸]    
شِیَع (لغات‌قرآن) [۱۳۲۹]    
شیعاً (لغات‌قرآن) [۱۳۳۰]    
شِیْعَتِهِ (لغات‌قرآن) [۱۳۳۱]    
شَیْ‌ءٍ نُکُر (لغات‌قرآن) [۱۳۳۲]    


صابئه (لغات‌قرآن) [۱۳۳۳]    
صابِرُوا (لغات‌قرآن) [۱۳۳۴]    
صاحِب (لغات‌قرآن)، صاحِبُکُم (لغات‌قرآن) [۱۳۳۵]    
صاخَّه (لغات‌قرآن) [۱۳۳۶]    
صاعقه (لغات‌قرآن) [۱۳۳۷]    
صاغِر (لغات‌قرآن) [۱۳۳۸]    
صافات (لغات‌قرآن) [۱۳۳۹]    
صافِنَات (لغات‌قرآن) [۱۳۴۰]    
صالِ‌الْجَحِیمِ (لغات‌قرآن) [۱۳۴۱]    
صالِحاً (لغات‌قرآن) [۱۳۴۲]    
صَبّ (لغات‌قرآن) [۱۳۴۳]    
صبّار (لغات‌قرآن) [۱۳۴۴]    
صبأ (لغات‌قرآن) [۱۳۴۵]    
صَبَّحَهُم (لغات‌قرآن) [۱۳۴۶]    
صبر (لغات‌قرآن) [۱۳۴۷]    
صِبْغ (لغات‌قرآن) [۱۳۴۸]    
صِحاف (لغات‌قرآن) [۱۳۴۹]    
صُحُف (لغات‌قرآن) [۱۳۵۰]    
صدر (لغات‌قرآن) [۱۳۵۱]    
صَدْع (لغات‌قرآن) [۱۳۵۲]    
صَدَفَ (لغات‌قرآن) [۱۳۵۳]    
صَدُقاتِهِنَّ (لغات‌قرآن) [۱۳۵۴]    
صِدِّیق (لغات‌قرآن) [۱۳۵۵]    
صِرّ (لغات‌قرآن) [۱۳۵۶]    
صَرْح (لغات‌قرآن) [۱۳۵۷]    
صَرْصَرْ (لغات‌قرآن) [۱۳۵۸]    
صَرْف (لغات‌قرآن) [۱۳۵۹]    
صَرَفْنَا (لغات‌قرآن) [۱۳۶۰]    
صَرَّفْنَا (لغات‌قرآن) [۱۳۶۱]    
صُرْهُنَّ (لغات‌قرآن) [۱۳۶۲]    
صَرَّة (لغات‌قرآن) [۱۳۶۳]    
صَرِیخ (لغات‌قرآن) [۱۳۶۴]    
صَرِیم (لغات‌قرآن) [۱۳۶۵]    
صَعَد (لغات‌قرآن) [۱۳۶۶]    
صَعِقَ (لغات‌قرآن) [۱۳۶۷]    
صَعود (لغات‌قرآن)، صُعود (لغات‌قرآن) [۱۳۶۸]    
صَعِید (لغات‌قرآن) [۱۳۶۹]    
صَغَت (لغات‌قرآن) [۱۳۷۰]    
صَفّ (لغات‌قرآن) [۱۳۷۱]    
صَفْح (لغات‌قرآن) [۱۳۷۲]    
صُفْر (لغات‌قرآن) [۱۳۷۳]    
صَفْصَف (لغات‌قرآن) [۱۳۷۴]    
صَلُّوا (لغات‌قرآن) [۱۳۷۵]    
صلوات (لغات‌قرآن) [۱۳۷۶]    
صَلْی (لغات‌قرآن) [۱۳۷۷]    
صِلِیّ (لغات‌قرآن) [۱۳۷۸]    
صُمّ (لغات‌قرآن) [۱۳۷۹]    
صمد (لغات‌قرآن) [۱۳۸۰]    
صَفْوان (لغات‌قرآن) [۱۳۸۱]    
صَکَّت (لغات‌قرآن) [۱۳۸۲]    
صلات (لغات‌قرآن) [۱۳۸۳]    
صُلْب (لغات‌قرآن) [۱۳۸۴]    
صَلْداً (لغات‌قرآن) [۱۳۸۵]    
صَلْصال (لغات‌قرآن) [۱۳۸۶]    
صنع (لغات‌قرآن) [۱۳۸۷]    
صِنْوان (لغات‌قرآن) [۱۳۸۸]    
صُواع (لغات‌قرآن) [۱۳۸۹]    
صوّاف (لغات‌قرآن) [۱۳۹۰]    
صوامع (لغات‌قرآن) [۱۳۹۱]    
صور (لغات‌قرآن) [۱۳۹۲]    
صُوف (لغات‌قرآن) [۱۳۹۳]    
صَیاصِی (لغات‌قرآن) [۱۳۹۴]    
صَیْحَه (لغات‌قرآن) [۱۳۹۵]    


ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً (لغات‌قرآن) [۱۳۹۶]    
ضالّ (لغات‌قرآن) [۱۳۹۷]    
ضامر (لغات‌قرآن) [۱۳۹۸]    
ضبح (لغات‌قرآن) [۱۳۹۹]    
ضَحِکَت (لغات‌قرآن) [۱۴۰۰]    
ضُحیً (لغات‌قرآن) [۱۴۰۱]    
ضُرّ (لغات‌قرآن) [۱۴۰۲]    
ضِرار (لغات‌قرآن) [۱۴۰۳]    
ضَرَّاء (لغات‌قرآن) [۱۴۰۴]    
ضَرِیع (لغات‌قرآن) [۱۴۰۵]    
ضِعْف (لغات‌قرآن) [۱۴۰۶]    
ضعیف (لغات‌قرآن) [۱۴۰۷]    
ضِغْث (لغات‌قرآن) [۱۴۰۸]    
ضفادع (لغات‌قرآن) [۱۴۰۹]    
ضَلُّوا (لغات‌قرآن) [۱۴۱۰]    
ضَنْک (لغات‌قرآن) [۱۴۱۱]    
ضَنِین (لغات‌قرآن) [۱۴۱۲]    
ضیاء (لغات‌قرآن) [۱۴۱۳]    
ضَیْف (لغات‌قرآن) [۱۴۱۴]    


طائر (لغات‌قرآن) [۱۴۱۵]    
طائِفٌ (لغات‌قرآن) [۱۴۱۶]    
طائِفَةٌ (لغات‌قرآن) [۱۴۱۷]    
طارِق (لغات‌قرآن) [۱۴۱۸]    
طاغوت (لغات‌قرآن) [۱۴۱۹]    
طاغِیَه (لغات‌قرآن) [۱۴۲۰]    
طالب (لغات‌قرآن) [۱۴۲۱]    
طامَّة (لغات‌قرآن) [۱۴۲۲]    
طباق (لغات‌قرآن) [۱۴۲۳]    
طِبْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۴۲۴]    
طبع (لغات‌قرآن) [۱۴۲۵]    
طَحاها (لغات‌قرآن) [۱۴۲۶]    
طرائق (لغات‌قرآن) [۱۴۲۷]    
طَرْفِ خَفِیّ (لغات‌قرآن) [۱۴۲۸]    
طَرْف (لغات‌قرآن) [۱۴۲۹]    
طَرِیقَه (لغات‌قرآن) [۱۴۳۰]    
طعام (لغات‌قرآن) [۱۴۳۱]    
طَغْوی‌ (لغات‌قرآن)، طغیان (لغات‌قرآن) [۱۴۳۲]    
طَفِق (لغات‌قرآن) [۱۴۳۳]    
طَلٌّ (لغات‌قرآن) [۱۴۳۴]    
طلح (لغات‌قرآن) [۱۴۳۵]    
طَلْع (لغات‌قرآن) [۱۴۳۶]    
طمس (لغات‌قرآن) [۱۴۳۷]    
طُمِسَت (لغات‌قرآن) [۱۴۳۸]    
طَمَسْنَا (لغات‌قرآن) [۱۴۳۹]    
طَوَّافُون (لغات‌قرآن) [۱۴۴۰]    
طود (لغات‌قرآن) [۱۴۴۱]    
طَوعاً (لغات‌قرآن) [۱۴۴۲]    
طَوْعاً أَوْ کَرْهاً (لغات‌قرآن) [۱۴۴۳]    
طوفان (لغات‌قرآن) [۱۴۴۴]    
طَول (لغات‌قرآن) [۱۴۴۵]    
طَیِّبات (لغات‌قرآن) [۱۴۴۶]    
طیّ (لغات‌قرآن) [۱۴۴۷]    
طیّبات (لغات‌قرآن)، طیّبین (لغات‌قرآن) [۱۴۴۸]    
طَیِّب (لغات‌قرآن) [۱۴۴۹]    
طَیْر (لغات‌قرآن) [۱۴۵۰]    
طین (لغات‌قرآن) [۱۴۵۱]    


ظالِمِین (لغات‌قرآن) [۱۴۵۲]    
ظُفُر (لغات‌قرآن) [۱۴۵۳]    
ظِلال (لغات‌قرآن) [۱۴۵۴]    
ظلَّام (لغات‌قرآن) [۱۴۵۵]    
ظُلَل (لغات‌قرآن) [۱۴۵۶]    
ظلم (لغات‌قرآن) [۱۴۵۷]    
ظُلُمَاتِ الأَرْضِ (لغات‌قرآن) [۱۴۵۸]    
ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ (لغات‌قرآن) [۱۴۵۹]    
ظَلُّوا (لغات‌قرآن) [۱۴۶۰]    
ظُلَّه (لغات‌قرآن) [۱۴۶۱]    
ظَلیل (لغات‌قرآن) [۱۴۶۲]    
ظنّ (لغات‌قرآن) [۱۴۶۳]    


عائل (لغات‌قرآن) [۱۴۶۴]    
عاتِیَة (لغات‌قرآن) [۱۴۶۵]    
عاجِلَه (لغات‌قرآن) [۱۴۶۶]    
ظَنُّوا (لغات‌قرآن) [۱۴۶۷]    
عادٍ (لغات‌قرآن) [۱۴۶۸]    
ظنون (لغات‌قرآن) [۱۴۶۹]    
ظَهِیْرَة (لغات‌قرآن) [۱۴۷۰]    
عادیات (لغات‌قرآن) [۱۴۷۱]    
عارِض (لغات‌قرآن) [۱۴۷۲]    
عاصفه (لغات‌قرآن) [۱۴۷۳]    
عاقَبْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۴۷۴]    
عاقِبَةُ الدَّارِ (لغات‌قرآن) [۱۴۷۵]    
عِبادِی (لغات‌قرآن) [۱۴۷۶]    
عَبْدَنَا (لغات‌قرآن) [۱۴۷۷]    
عِبْرَةٌ (لغات‌قرآن) [۱۴۷۸]    
عاقِر (لغات‌قرآن) [۱۴۷۹]    
عَبَسَ (لغات‌قرآن) [۱۴۸۰]    
عاکف (لغات‌قرآن) [۱۴۸۱]    
عَبْقَرِی (لغات‌قرآن) [۱۴۸۲]    
عالَمِین (لغات‌قرآن) [۱۴۸۳]    
عالِین (لغات‌قرآن) [۱۴۸۴]    
عِباد (لغات‌قرآن) [۱۴۸۵]    
عُجاب (لغات‌قرآن) [۱۴۸۶]    
عِجْل (لغات‌قرآن) [۱۴۸۷]    
عَبُوس (لغات‌قرآن) [۱۴۸۸]    
عُجمَة (لغات‌قرآن) [۱۴۸۹]    
عَتَتْ (لغات‌قرآن) [۱۴۹۰]    
عدالت (لغات‌قرآن) [۱۴۹۱]    
عُتُلّ (لغات‌قرآن) [۱۴۹۲]    
عداوت (لغات‌قرآن) [۱۴۹۳]    
عُتُوّ (لغات‌قرآن) [۱۴۹۴]    
عَدَّدَه (لغات‌قرآن) [۱۴۹۵]    
عَتَوا (لغات‌قرآن) [۱۴۹۶]    
عِتِیّ (لغات‌قرآن) [۱۴۹۷]    
عَتِید (لغات‌قرآن) [۱۴۹۸]    
عدل (لغات‌قرآن) [۱۴۹۹]    
عَدْن (لغات‌قرآن) [۱۵۰۰]    
عَدْو (لغات‌قرآن) [۱۵۰۱]    
عُدْوَة (لغات‌قرآن) [۱۵۰۲]    
عُرْجُونِ (لغات‌قرآن) [۱۵۰۳]    
عرش (لغات‌قرآن) [۱۵۰۴]    
عذاب ادنی‌ (لغات‌قرآن) [۱۵۰۵]    
عَرَض (لغات‌قرآن) [۱۵۰۶]    
عَرْض (لغات‌قرآن) [۱۵۰۷]    
عُرْف (لغات‌قرآن) [۱۵۰۸]    
عَذْب (لغات‌قرآن) [۱۵۰۹]    
عَرِم (لغات‌قرآن) [۱۵۱۰]    
عروج (لغات‌قرآن) [۱۵۱۱]    
عَرِیْض (لغات‌قرآن) [۱۵۱۲]    
عزّت (لغات‌قرآن) [۱۵۱۳]    
عُرُب (لغات‌قرآن) [۱۵۱۴]    
عَزَّرُوه (لغات‌قرآن) [۱۵۱۵]    
عزم (لغات‌قرآن) [۱۵۱۶]    
عَزَّنِی (لغات‌قرآن) [۱۵۱۷]    
عِزَّة (لغات‌قرآن) [۱۵۱۸]    
عَرَبِیّ (لغات‌قرآن) [۱۵۱۹]    
عزیز (لغات‌قرآن) [۱۵۲۰]    
عِزِین (لغات‌قرآن) [۱۵۲۱]    
عَسْعَسَ (لغات‌قرآن) [۱۵۲۲]    
عَسی‌ (لغات‌قرآن) [۱۵۲۳]    
عِشار (لغات‌قرآن) [۱۵۲۴]    
عَشِیّ (لغات‌قرآن) [۱۵۲۵]    
عشیره (لغات‌قرآن) [۱۵۲۶]    
عِصِیّ (لغات‌قرآن) [۱۵۲۷]    
عَصِیب (لغات‌قرآن) [۱۵۲۸]    
عَصَیْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۵۲۹]    
عِضِیْنَ (لغات‌قرآن) [۱۵۳۰]    
عِطف (لغات‌قرآن) [۱۵۳۱]    
عُطِّلَتْ (لغات‌قرآن) [۱۵۳۲]    
عظام (لغات‌قرآن) [۱۵۳۳]    
عُصْبَه (لغات‌قرآن) [۱۵۳۴]    
عصبیت (لغات‌قرآن) [۱۵۳۵]    
عَصْف (لغات‌قرآن) [۱۵۳۶]    
عِصَم (لغات‌قرآن) [۱۵۳۷]    
عفار (لغات‌قرآن) [۱۵۳۸]    
عَفو (لغات‌قرآن) [۱۵۳۹]    
عَقِب (لغات‌قرآن) [۱۵۴۰]    
عفوّ (لغات‌قرآن) [۱۵۴۱]    
عقبه (لغات‌قرآن) [۱۵۴۲]    
عَفَوا (لغات‌قرآن) [۱۵۴۳]    
عُقْبی‌ (لغات‌قرآن) [۱۵۴۴]    
عَقَر (لغات‌قرآن) [۱۵۴۵]    
عَقَرُوها (لغات‌قرآن) [۱۵۴۶]    
عقوبت (لغات‌قرآن) [۱۵۴۷]    
عَقِیْم (لغات‌قرآن) [۱۵۴۸]    
عُکُوف (لغات‌قرآن) [۱۵۴۹]    
عِلِّیِّینَ (لغات‌قرآن) [۱۵۵۰]    
عِمَاد (لغات‌قرآن) [۱۵۵۱]    
عَمَد (لغات‌قرآن)، عُمُد (لغات‌قرآن) [۱۵۵۲]    
عمل (لغات‌قرآن) [۱۵۵۳]    
عمیق (لغات‌قرآن) [۱۵۵۴]    
عَمِین (لغات‌قرآن) [۱۵۵۵]    
عَنَت (لغات‌قرآن) [۱۵۵۶]    
عِنْدَ رَبِّهِمْ (لغات‌قرآن) [۱۵۵۷]    
عود (لغات‌قرآن) [۱۵۵۸]    
عَوْرَه (لغات‌قرآن) [۱۵۵۹]    
عهد (لغات‌قرآن) [۱۵۶۰]    
عِهن (لغات‌قرآن) [۱۵۶۱]    
عید (لغات‌قرآن) [۱۵۶۲]    
عِیْرَ (لغات‌قرآن) [۱۵۶۳]    
عین (لغات‌قرآن) [۱۵۶۴]    
عُیُون (لغات‌قرآن) [۱۵۶۵]    
عِنْدَنَا (لغات‌قرآن) [۱۵۶۶]    
عنق (لغات‌قرآن) [۱۵۶۷]    
عَنِید (لغات‌قرآن) [۱۵۶۸]    
عَوان (لغات‌قرآن) [۱۵۶۹]    
عِوَج (لغات‌قرآن) [۱۵۷۰]    
عُیُونا (لغات‌قرآن) [۱۵۷۱]    


غائِبَة (لغات‌قرآن) [۱۵۷۲]    
غابِر (لغات‌قرآن) [۱۵۷۳]    
غابن (لغات‌قرآن) [۱۵۷۴]    
غاسِق (لغات‌قرآن) [۱۵۷۵]    
غاشِیَه (لغات‌قرآن) [۱۵۷۶]    
غَبَرَة (لغات‌قرآن) [۱۵۷۷]    
غثاء (لغات‌قرآن) [۱۵۷۸]    
غَد (لغات‌قرآن) [۱۵۷۹]    
غَداء (لغات‌قرآن) [۱۵۸۰]    
غَدَق (لغات‌قرآن) [۱۵۸۱]    
غُدُوّ (لغات‌قرآن) [۱۵۸۲]    
غَرابِیب (لغات‌قرآن) [۱۵۸۳]    
غرور (لغات‌قرآن) [۱۵۸۴]    
غریم (لغات‌قرآن) [۱۵۸۵]    
غَسَّاق (لغات‌قرآن) [۱۵۸۶]    
غرام (لغات‌قرآن) [۱۵۸۷]    
غُرَف (لغات‌قرآن) [۱۵۸۸]    
غَرَق (لغات‌قرآن)، [۱۵۸۹]    
غَرَّکَ (لغات‌قرآن) [۱۵۹۰]    
غِسْلِین (لغات‌قرآن) [۱۵۹۱]    
غِلّ (لغات‌قرآن) [۱۵۹۲]    
غَضّ (لغات‌قرآن) [۱۵۹۳]    
غلام (لغات‌قرآن) [۱۵۹۴]    
غَفَّار (لغات‌قرآن) [۱۵۹۵]    
غُلْب (لغات‌قرآن) [۱۵۹۶]    
غفران (لغات‌قرآن) [۱۵۹۷]    
غَفُور (لغات‌قرآن) [۱۵۹۸]    
غُلُّوه (لغات‌قرآن) [۱۵۹۹]    
غلبه (لغات‌قرآن) [۱۶۰۰]    
غمام (لغات‌قرآن) [۱۶۰۱]    
غَمَراتِ (لغات‌قرآن) [۱۶۰۲]    
غُمَّة (لغات‌قرآن) [۱۶۰۳]    
غُنْم (لغات‌قرآن) [۱۶۰۴]    
غُلْف (لغات‌قرآن) [۱۶۰۵]    
غَلَّقَت (لغات‌قرآن) [۱۶۰۶]    
غَنِیٌّ حَمِیْدٌ (لغات‌قرآن) [۱۶۰۷]    
غَواش (لغات‌قرآن) [۱۶۰۸]    
غَوْل (لغات‌قرآن) [۱۶۰۹]    
غَوی‌ (لغات‌قرآن) [۱۶۱۰]    
غَیّ (لغات‌قرآن) [۱۶۱۱]    
غلل (لغات‌قرآن) [۱۶۱۲]    
غیث (لغات‌قرآن) [۱۶۱۳]    
غَیْرَ مُسافِحِیْنَ (لغات‌قرآن) [۱۶۱۴]    
غَیْرَ مَعْرُوش (لغات‌قرآن) [۱۶۱۵]    
غَیْظ (لغات‌قرآن) [۱۶۱۶]    


فِئَة (لغات‌قرآن) [۱۶۱۷]    
فارِغ (لغات‌قرآن) [۱۶۱۸]    
فاتَکُم (لغات‌قرآن) [۱۶۱۹]    
فاتن (لغات‌قرآن) [۱۶۲۰]    
فاره (لغات‌قرآن) [۱۶۲۱]    
فاجر (لغات‌قرآن) [۱۶۲۲]    
فازَ (لغات‌قرآن) [۱۶۲۳]    
فَاسْتَبْشِرُوا (لغات‌قرآن) [۱۶۲۴]    
فاحِشَة (لغات‌قرآن) [۱۶۲۵]    
فَاسْعَوا (لغات‌قرآن) [۱۶۲۶]    
فاحِشَهٍ مُّبَیِّنَةٍ (لغات‌قرآن) [۱۶۲۷]    
فاسق (لغات‌قرآن) [۱۶۲۸]    
فارِض (لغات‌قرآن) [۱۶۲۹]    
فاسقین (لغات‌قرآن) [۱۶۳۰]    
فَاسْمَعُونِ (لغات‌قرآن) [۱۶۳۱]    
فَاصْدَعْ (لغات‌قرآن) [۱۶۳۲]    
فَاصْفَحْ (لغات‌قرآن) [۱۶۳۳]    
فاطِر (لغات‌قرآن) [۱۶۳۴]    
فاقِرَة (لغات‌قرآن) [۱۶۳۵]    
فالِق (لغات‌قرآن) [۱۶۳۶]    
فَانْصَب (لغات‌قرآن) [۱۶۳۷]    
فاقِع (لغات‌قرآن) [۱۶۳۸]    
فَانْظُر (لغات‌قرآن) [۱۶۳۹]    
فاکه (لغات‌قرآن) [۱۶۴۰]    
فَأْذَنُوا (لغات‌قرآن) [۱۶۴۱]    
فاکهون (لغات‌قرآن) [۱۶۴۲]    
فَبَشِّرْهُ (لغات‌قرآن) [۱۶۴۳]    
فاکهة (لغات‌قرآن) [۱۶۴۴]    
فَتاه (لغات‌قرآن) [۱۶۴۵]    
فاکهین (لغات‌قرآن) [۱۶۴۶]    
فَتُثِیرُ (لغات‌قرآن) [۱۶۴۷]    
فتح (لغات‌قرآن) [۱۶۴۸]    
فَتَنْتُم (لغات‌قرآن) [۱۶۴۹]    
فَتَنُوا (لغات‌قرآن) [۱۶۵۰]    
فتنه (لغات‌قرآن) [۱۶۵۱]    
فتور (لغات‌قرآن) [۱۶۵۲]    
فتی (لغات‌قرآن) [۱۶۵۳]    
فَتِیل (لغات‌قرآن) [۱۶۵۴]    
فِتْیَة (لغات‌قرآن) [۱۶۵۵]    
فج (لغات‌قرآن) [۱۶۵۶]    
فِجاج (لغات‌قرآن) [۱۶۵۷]    
فُجَّار (لغات‌قرآن) [۱۶۵۸]    
فَجْر (لغات‌قرآن) [۱۶۵۹]    
فجر صادق (لغات‌قرآن) [۱۶۶۰]    
فجر کاذب (لغات‌قرآن) [۱۶۶۱]    
فَجَّرْنَا (لغات‌قرآن) [۱۶۶۲]    
فَخُور (لغات‌قرآن) [۱۶۶۳]    
فَدَیْنَا (لغات‌قرآن) [۱۶۶۴]    
فرات (لغات‌قرآن) [۱۶۶۵]    
فِراش (لغات‌قرآن) [۱۶۶۶]    
فَراش (لغات‌قرآن) [۱۶۶۷]    
فَرْث (لغات‌قرآن) [۱۶۶۸]    
فَرج (لغات‌قرآن) [۱۶۶۹]    
فَجَرَة (لغات‌قرآن) [۱۶۷۰]    
فُجُور (لغات‌قرآن) [۱۶۷۱]    
فَحْشاء (لغات‌قرآن) [۱۶۷۲]    
فَخّار (لغات‌قرآن) [۱۶۷۳]    
فَرِحِینَ (لغات‌قرآن) [۱۶۷۴]    
فردوس (لغات‌قرآن) [۱۶۷۵]    
فَرش (لغات‌قرآن) [۱۶۷۶]    
فُرُش (لغات‌قرآن) [۱۶۷۷]    
فُرُط (لغات‌قرآن) [۱۶۷۸]    
فَرَّطْتُم (لغات‌قرآن) [۱۶۷۹]    
فرعون (لغات‌قرآن) [۱۶۸۰]    
فِرْق (لغات‌قرآن) [۱۶۸۱]    
فُرْقان (لغات‌قرآن) [۱۶۸۲]    
فروج (لغات‌قرآن) [۱۶۸۳]    
فَرِیّ (لغات‌قرآن) [۱۶۸۴]    
فُزِّعَ (لغات‌قرآن) [۱۶۸۵]    
فسق (لغات‌قرآن) [۱۶۸۶]    
فُسُوقَ (لغات‌قرآن) [۱۶۸۷]    
فَشِلْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۶۸۸]    
فَصَلَ (لغات‌قرآن) [۱۶۸۹]    
فَصِیْلَة (لغات‌قرآن) [۱۶۹۰]    
فَضْل (لغات‌قرآن) [۱۶۹۱]    
فَظّ (لغات‌قرآن) [۱۶۹۲]    
فقه (لغات‌قرآن) [۱۶۹۳]    
فقیر (لغات‌قرآن) [۱۶۹۴]    
فکاهه (لغات‌قرآن) [۱۶۹۵]    
فَکِهِین (لغات‌قرآن) [۱۶۹۶]    
فَلا تَأْسَ (لغات‌قرآن) [۱۶۹۷]    
فَلْق (لغات‌قرآن)، فَلَق (لغات‌قرآن) [۱۶۹۸]    
فِضَّه (لغات‌قرآن) [۱۶۹۹]    
فُلک (لغات‌قرآن) [۱۷۰۰]    
فَلَک (لغات‌قرآن) [۱۷۰۱]    
فَلَنَقُصَّنَّ (لغات‌قرآن) [۱۷۰۲]    
فضیحت (لغات‌قرآن) [۱۷۰۳]    
فَطَر (لغات‌قرآن) [۱۷۰۴]    
فَطَرَنِی (لغات‌قرآن) [۱۷۰۵]    
فُطُور (لغات‌قرآن) [۱۷۰۶]    
فوج (لغات‌قرآن) [۱۷۰۷]    
فَوْر (لغات‌قرآن) [۱۷۰۸]    
فوز (لغات‌قرآن) [۱۷۰۹]    
فوم (لغات‌قرآن) [۱۷۱۰]    
فَهُوَ لاقِیهِ (لغات‌قرآن) [۱۷۱۱]    
فِی أَنْفُسِهِمْ (لغات‌قرآن) [۱۷۱۲]    
فواحش (لغات‌قرآن) [۱۷۱۳]    
فَواق (لغات‌قرآن) [۱۷۱۴]    
فِی عُنُقِهِ (لغات‌قرآن) [۱۷۱۵]    
فی‌ء (لغات‌قرآن) [۱۷۱۶]    
فؤاد (لغات‌قرآن) [۱۷۱۷]    


قائِلُونَ (لغات‌قرآن) [۱۷۱۸]    
قائِم (لغات‌قرآن) [۱۷۱۹]    
قارِعِة (لغات‌قرآن) [۱۷۲۰]    
قاسط (لغات‌قرآن) [۱۷۲۱]    
قاسِیَه (لغات‌قرآن) [۱۷۲۲]    
قاصِد (لغات‌قرآن) [۱۷۲۳]    
قاصف (لغات‌قرآن) [۱۷۲۴]    
قاع (لغات‌قرآن) [۱۷۲۵]    
قالِین (لغات‌قرآن) [۱۷۲۶]    
قانِت (لغات‌قرآن) [۱۷۲۷]    
قانِتِیْنَ (لغات‌قرآن) [۱۷۲۸]    
قانع (لغات‌قرآن) [۱۷۲۹]    
قَبَس (لغات‌قرآن) [۱۷۳۰]    
قَبْضَة (لغات‌قرآن) [۱۷۳۱]    
قبطیان (لغات‌قرآن) [۱۷۳۲]    
قُبُل (لغات‌قرآن) [۱۷۳۳]    
قُبُلًا (لغات‌قرآن) [۱۷۳۴]    
قَبِیل (لغات‌قرآن) [۱۷۳۵]    
قَتَرَة (لغات‌قرآن) [۱۷۳۶]    
قَتُور (لغات‌قرآن) [۱۷۳۷]    
قِدّ (لغات‌قرآن) [۱۷۳۸]    
قَدْح (لغات‌قرآن) [۱۷۳۹]    
قِدَد (لغات‌قرآن) [۱۷۴۰]    
قَدَر (لغات‌قرآن) [۱۷۴۱]    
قَدَّرَ (لغات‌قرآن) [۱۷۴۲]    
قَدَّرَهُ (لغات‌قرآن) [۱۷۴۳]    
قَدِمْنَا (لغات‌قرآن) [۱۷۴۴]    
قُدُور (لغات‌قرآن) [۱۷۴۵]    
قذف (لغات‌قرآن) [۱۷۴۶]    
قرآن (لغات‌قرآن) [۱۷۴۷]    
قَرار (لغات‌قرآن) [۱۷۴۸]    
قراطیس (لغات‌قرآن) [۱۷۴۹]    
قَرْح (لغات‌قرآن) [۱۷۵۰]    
قرش (لغات‌قرآن) [۱۷۵۱]    
قَرْض (لغات‌قرآن) [۱۷۵۲]    
قرطاس (لغات‌قرآن) [۱۷۵۳]    
قرن (لغات‌قرآن) [۱۷۵۴]    
قُرُون (لغات‌قرآن) [۱۷۵۵]    
قرون اولی‌ (لغات‌قرآن) [۱۷۵۶]    
قُرُوءٍ (لغات‌قرآن) [۱۷۵۷]    
قُرَّة (لغات‌قرآن) [۱۷۵۸]    
قرة عین (لغات‌قرآن) [۱۷۵۹]    
قُریً (لغات‌قرآن) [۱۷۶۰]    
قریش (لغات‌قرآن) [۱۷۶۱]    
قَصْد (لغات‌قرآن) [۱۷۶۲]    
قَصْدُ السَّبِیْلِ (لغات‌قرآن) [۱۷۶۳]    
قَصَص (لغات‌قرآن) [۱۷۶۴]    
قصی (لغات‌قرآن) [۱۷۶۵]    
قُصِّیه (لغات‌قرآن) [۱۷۶۶]    
قَضْب (لغات‌قرآن) [۱۷۶۷]    
قَرْیَه (لغات‌قرآن) [۱۷۶۸]    
قسط (لغات‌قرآن) [۱۷۶۹]    
قسطاس (لغات‌قرآن) [۱۷۷۰]    
قَسْوَرَة (لغات‌قرآن) [۱۷۷۱]    
قصاص (لغات‌قرآن) [۱۷۷۲]    
قَضی‌ (لغات‌قرآن) [۱۷۷۳]    
قَضی‌ (لغات‌قرآن)، قضاء (لغات‌قرآن) [۱۷۷۴]    
قِطّ (لغات‌قرآن) [۱۷۷۵]    
قِطْر (لغات‌قرآن) [۱۷۷۶]    
قَطِران (لغات‌قرآن) [۱۷۷۷]    
قِطْع (لغات‌قرآن) [۱۷۷۸]    
قِطْمِیر (لغات‌قرآن) [۱۷۷۹]    
قُطُوف (لغات‌قرآن) [۱۷۸۰]    
قعود (لغات‌قرآن) [۱۷۸۱]    
قَعِید (لغات‌قرآن) [۱۷۸۲]    
قِفُوهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۷۸۳]    
قَفَّینَا (لغات‌قرآن) [۱۷۸۴]    
قَلائِد (لغات‌قرآن) [۱۷۸۵]    
قلب (لغات‌قرآن) [۱۷۸۶]    
قَلْبٍ سَلِیم (لغات‌قرآن) [۱۷۸۷]    
قَلی‌ (لغات‌قرآن) [۱۷۸۸]    
قِمار (لغات‌قرآن) [۱۷۸۹]    
قَمْطَرِیْر (لغات‌قرآن) [۱۷۹۰]    
قُمَلّ (لغات‌قرآن) [۱۷۹۱]    
قَوّامین (لغات‌قرآن) [۱۷۹۲]    
قوّت (لغات‌قرآن) [۱۷۹۳]    
قَوْل (لغات‌قرآن) [۱۷۹۴]    
قول معروف (لغات‌قرآن) [۱۷۹۵]    
قهر (لغات‌قرآن) [۱۷۹۶]    
قیام (لغات‌قرآن) [۱۷۹۷]    
قیصر (لغات‌قرآن) [۱۷۹۸]    
قَیَّضْنَا (لغات‌قرآن) [۱۷۹۹]    
قیعه (لغات‌قرآن) [۱۸۰۰]    
قیّم (لغات‌قرآن) [۱۸۰۱]    
قِنْطار (لغات‌قرآن) [۱۸۰۲]    
قِنْوان (لغات‌قرآن) [۱۸۰۳]    
قَنُوطْ (لغات‌قرآن) [۱۸۰۴]    
قُوْا (لغات‌قرآن) [۱۸۰۵]    
قواریر (لغات‌قرآن) [۱۸۰۶]    
قَوام (لغات‌قرآن) [۱۸۰۷]    
قِیَماً (لغات‌قرآن) [۱۸۰۸]    
قیّمة (لغات‌قرآن) [۱۸۰۹]    
قَیُّوم (لغات‌قرآن) [۱۸۱۰]    


کَاذِبَة (لغات‌قرآن) [۱۸۱۱]    
کاظم (لغات‌قرآن) [۱۸۱۲]    
کَافَّة (لغات‌قرآن) [۱۸۱۳]    
کافور (لغات‌قرآن) [۱۸۱۴]    
کَالَ (لغات‌قرآن) [۱۸۱۵]    
کَأْس (لغات‌قرآن) [۱۸۱۶]    
کَأَیِّن (لغات‌قرآن) [۱۸۱۷]    
کبائر (لغات‌قرآن) [۱۸۱۸]    
کُبَّت (لغات‌قرآن) [۱۸۱۹]    
کُبِتُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۲۰]    
کَبَد (لغات‌قرآن) [۱۸۲۱]    
کبر (لغات‌قرآن) [۱۸۲۲]    
کُبَر (لغات‌قرآن) [۱۸۲۳]    
کُبَراء (لغات‌قرآن) [۱۸۲۴]    
کُبْکِبُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۲۵]    
کتاب (لغات‌قرآن) [۱۸۲۶]    
کَذَّبَ (لغات‌قرآن) [۱۸۲۷]    
کِرام (لغات‌قرآن) [۱۸۲۸]    
کَرْب (لغات‌قرآن) [۱۸۲۹]    
کَرَّتَیْن (لغات‌قرآن) [۱۸۳۰]    
کرسی (لغات‌قرآن) [۱۸۳۱]    
کُتِبَ (لغات‌قرآن) [۱۸۳۲]    
کَتَبَ (لغات‌قرآن) [۱۸۳۳]    
کَثِیب (لغات‌قرآن) [۱۸۳۴]    
کَثِیْرَةٍ (لغات‌قرآن) [۱۸۳۵]    
کَدْح (لغات‌قرآن) [۱۸۳۶]    
کِذَّاب (لغات‌قرآن) [۱۸۳۷]    
کرک (لغات‌قرآن) [۱۸۳۸]    
کُرْه (لغات‌قرآن)، کَرْه (لغات‌قرآن) [۱۸۳۹]    
کریم (لغات‌قرآن) [۱۸۴۰]    
کسب (لغات‌قرآن) [۱۸۴۱]    
کسری‌ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۲]    
کِسَف (لغات‌قرآن) [۱۸۴۳]    
کُشِطَتْ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۴]    
کَشْفَ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۵]    
کُشُوت (لغات‌قرآن) [۱۸۴۶]    
کَظْم (لغات‌قرآن) [۱۸۴۷]    
کَظِیمٌ (لغات‌قرآن) [۱۸۴۸]    
کَعْب (لغات‌قرآن) [۱۸۴۹]    
کُفّار (لغات‌قرآن) [۱۸۵۰]    
کَفّار (لغات‌قرآن) [۱۸۵۱]    
کفارات (لغات‌قرآن) [۱۸۵۲]    
کُفْر (لغات‌قرآن) [۱۸۵۳]    
کَفَرَة (لغات‌قرآن) [۱۸۵۴]    
کِفْل (لغات‌قرآن)، کَفَل (لغات‌قرآن) [۱۸۵۵]    
کَفَّلَها (لغات‌قرآن) [۱۸۵۶]    
کُفو (لغات‌قرآن) [۱۸۵۷]    
کُفُور (لغات‌قرآن) [۱۸۵۸]    
کَلالَة (لغات‌قرآن) [۱۸۵۹]    
کلام (لغات‌قرآن) [۱۸۶۰]    
کَلْم (لغات‌قرآن) [۱۸۶۱]    
کَلِمَات (لغات‌قرآن) [۱۸۶۲]    
کلمه (لغات‌قرآن) [۱۸۶۳]    
کِم (لغات‌قرآن)، کُم (لغات‌قرآن)، کُمَّه (لغات‌قرآن) [۱۸۶۴]    
کُنْ (لغات‌قرآن) [۱۸۶۵]    
کِناس (لغات‌قرآن) [۱۸۶۶]    
کُنَّا نَحْنُ الْوارِثِین (لغات‌قرآن) [۱۸۶۷]    
کُنَّس (لغات‌قرآن) [۱۸۶۸]    
کَنُود (لغات‌قرآن) [۱۸۶۹]    
کَواعِب (لغات‌قرآن) [۱۸۷۰]    
کَوافِر (لغات‌قرآن) [۱۸۷۱]    
کَواکِب (لغات‌قرآن) [۱۸۷۲]    
کوثر (لغات‌قرآن) [۱۸۷۳]    
کُوِّرَتْ (لغات‌قرآن) [۱۸۷۴]    
کَهْل (لغات‌قرآن) [۱۸۷۵]    
کَیْد (لغات‌قرآن) [۱۸۷۶]    


حمر مستنفره (لغات قرآن؛ گورخر (لغات‌قرآن) [۱۸۷۷]    


لاتَبْتَئِس (لغات‌قرآن) [۱۸۷۸]    
لاتُجادِلُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۷۹]    
لاتُخْزِنِی (لغات‌قرآن) [۱۸۸۰]    
لاتُرْهِقْنِی (لغات‌قرآن) [۱۸۸۱]    
لاتَعْثَوا (لغات‌قرآن) [۱۸۸۲]    
لاتَعْدُ (لغات‌قرآن) [۱۸۸۳]    
لاتَعْزِمُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۸۴]    
لاتَغْلُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۸۵]    
لاتَقْفُ (لغات‌قرآن) [۱۸۸۶]    
لاتَقْنَطُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۸۷]    
لاتَمْنُنْ (لغات‌قرآن) [۱۸۸۸]    
لاتَنْهَرْ (لغات‌قرآن) [۱۸۸۹]    
لا جَرَم (لغات‌قرآن) [۱۸۹۰]    
لازِب (لغات‌قرآن) [۱۸۹۱]    
لایَجْزِی (لغات‌قرآن) [۱۸۹۲]    
لایَحِیقُ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۳]    
لایَسْتَخِفَّنَّکَ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۴]    
لایَسَّمَّعُون (لغات‌قرآن) [۱۸۹۵]    
لایَعْلَمُون (لغات‌قرآن) [۱۸۹۶]    
لایَفْقَهُون (لغات‌قرآن) [۱۸۹۷]    
لایَلِتْکُمْ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۸]    
لَأَغْلِبَنَّ (لغات‌قرآن) [۱۸۹۹]    
لَأُمَنِّیَنَّهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۹۰۰]    
لُبّ (لغات‌قرآن) [۱۹۰۱]    
لباس (ثیاب) (لغات‌قرآن) [۱۹۰۲]    
لِبَد (لغات‌قرآن) [۱۹۰۳]    
لُبَد (لغات‌قرآن) [۱۹۰۴]    
لَبْس (لغات‌قرآن) [۱۹۰۵]    
لَبُوس (لغات‌قرآن) [۱۹۰۶]    
لِتَصْغی‌ (لغات‌قرآن) [۱۹۰۷]    
لُجّة (لغات‌قرآن) [۱۹۰۸]    
لُجِّی (لغات‌قرآن) [۱۹۰۹]    
لحن (لغات‌قرآن) [۱۹۱۰]    
لُدّ (لغات‌قرآن) [۱۹۱۱]    
لِسان (لغات‌قرآن) [۱۹۱۲]    
لطیف (لغات‌قرآن) [۱۹۱۳]    
لَظی‌ (لغات‌قرآن) [۱۹۱۴]    
لَعِب (لغات‌قرآن) [۱۹۱۵]    
لَعْب (لغات‌قرآن) [۱۹۱۶]    
لَعَلَّ (لغات‌قرآن) [۱۹۱۷]    
لعن (لغات‌قرآن) [۱۹۱۸]    
لَعَنِتُّم (لغات‌قرآن) [۱۹۱۹]    
لغو (لغات‌قرآن) [۱۹۲۰]    
لُغُوب (لغات‌قرآن) [۱۹۲۱]    
لَفِیف (لغات‌قرآن) [۱۹۲۲]    
لَقَّاهُم (لغات‌قرآن) [۱۹۲۳]    
لقاء (لغات‌قرآن) [۱۹۲۴]    
لقاء اللَّه (لغات‌قرآن) [۱۹۲۵]    
لِقاءِ رَبِّهِمْ (لغات‌قرآن) [۱۹۲۶]    
لَقِیْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۹۲۷]    
لَمْ‌تَغْنَ (لغات‌قرآن) [۱۹۲۸]    
لَمْح (لغات‌قرآن) [۱۹۲۹]    
لمز (لغات‌قرآن) [۱۹۳۰]    
لُمَزَة (لغات‌قرآن) [۱۹۳۱]    
لَمَمْ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۲]    
لَمْ‌یَتَسَنَّهْ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۳]    
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۴]    
لَنُبَیِّتَنَّهُ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۵]    
لَنْ تُحْصُوهُ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۶]    
لَنَسْفَعاً (لغات‌قرآن) [۱۹۳۷]    
لِنَعْلَمَ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۸]    
لَنْ‌نَبْرَحَ (لغات‌قرآن) [۱۹۳۹]    
لَنْ‌یَحُورَ (لغات‌قرآن) [۱۹۴۰]    
لَوَّاحَةٌ (لغات‌قرآن) [۱۹۴۱]    
لِواذاً (لغات‌قرآن) [۱۹۴۲]    
لَواقِح (لغات‌قرآن) [۱۹۴۳]    
لوّامه (لغات‌قرآن) [۱۹۴۴]    
لَوْح (لغات‌قرآن) [۱۹۴۵]    
لولا (لغات‌قرآن) [۱۹۴۶]    
لَوَّوا (لغات‌قرآن) [۱۹۴۷]    
لهو (لغات‌قرآن) [۱۹۴۸]    
لَیّ (لغات‌قرآن) [۱۹۴۹]    
لَیُبَطِّئَنَّ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۰]    
لِیَبْلُوَکُم (لغات‌قرآن) [۱۹۵۱]    
لِیَحْمِلُوا (لغات‌قرآن) [۱۹۵۲]    
لَیُزْلِقُونَکَ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۳]    
لِیُعْجِزَهُ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۴]    
لیقه (لغات‌قرآن) [۱۹۵۵]    
لِیُمَحِّصَ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۶]    
لَیُنْبَذَنَّ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۷]    
لِینَة (لغات‌قرآن) [۱۹۵۸]    
لؤلؤ (لغات‌قرآن) [۱۹۵۹]    


مَآب (لغات‌قرآن) [۱۹۶۰]    
مَآرِب (لغات‌قرآن) [۱۹۶۱]    
مَائِده (لغات‌قرآن) [۱۹۶۲]    
مَارِج (لغات‌قرآن) [۱۹۶۳]    
مَارِد (لغات‌قرآن) [۱۹۶۴]    
مَاعُون (لغات‌قرآن) [۱۹۶۵]    
مَا قَدَّمُوا (لغات‌قرآن) [۱۹۶۶]    
مَاکِثُون (لغات‌قرآن) [۱۹۶۷]    
مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ (لغات‌قرآن) [۱۹۶۸]    
مَأوی‌ (لغات‌قرآن) [۱۹۶۹]    
مبارک (لغات‌قرآن) [۱۹۷۰]    
مُباهَله (لغات‌قرآن) [۱۹۷۱]    
مبروص (لغات‌قرآن) [۱۹۷۲]    
مبطل (لغات‌قرآن) [۱۹۷۳]    
مُبْطِلُون (لغات‌قرآن) [۱۹۷۴]    
مُبْلس (لغات‌قرآن) [۱۹۷۵]    
مُبْلِسُونَ (لغات‌قرآن) [۱۹۷۶]    
مُبِین (لغات‌قرآن) [۱۹۷۷]    
مَتاب (لغات‌قرآن) [۱۹۷۸]    
متاع (لغات‌قرآن) [۱۹۷۹]    
مُتَجاوِر (لغات‌قرآن) [۱۹۸۰]    
مُتَحَرِّف (لغات‌قرآن) [۱۹۸۱]    
مُتَراکِب (لغات‌قرآن) [۱۹۸۲]    
مَتْرَبَة (لغات‌قرآن) [۱۹۸۳]    
مترف (لغات‌قرآن) [۱۹۸۴]    
مُتْرَفُوها (لغات‌قرآن) [۱۹۸۵]    
متشابه (لغات‌قرآن) [۱۹۸۶]    
متشاکس (لغات‌قرآن) [۱۹۸۷]    
مُتَشاکِسُون (لغات‌قرآن) [۱۹۸۸]    
مُتَصَدِّع (لغات‌قرآن) [۱۹۸۹]    
مُتَقَلَّب (لغات‌قرآن) [۱۹۹۰]    
مُتَّکَأ (لغات‌قرآن) [۱۹۹۱]    
متکبر (لغات‌قرآن) [۱۹۹۲]    
مُتَلَقِّیان (لغات‌قرآن) [۱۹۹۳]    
مُتَوَسِّم (لغات‌قرآن) [۱۹۹۴]    
مَتّی‌ (لغات‌قرآن) [۱۹۹۵]    
مَتین (لغات‌قرآن) [۱۹۹۶]    
مَثابَة (لغات‌قرآن) [۱۹۹۷]    
مَثانِی (لغات‌قرآن) [۱۹۹۸]    
مَثْبُور (لغات‌قرآن) [۱۹۹۹]    
مثقال (لغات‌قرآن) [۲۰۰۰]    
مُثْقَل (لغات‌قرآن) [۲۰۰۱]    
مُثْقَلَة (لغات‌قرآن) [۲۰۰۲]    
مَثَل (لغات‌قرآن) [۲۰۰۳]    
مَثُلاتُ (لغات‌قرآن) [۲۰۰۴]    
مُثْلی‌ (لغات‌قرآن) [۲۰۰۵]    
مثمود (لغات‌قرآن) [۲۰۰۶]    
مَثْنی‌ وَ فُرادی‌ (لغات‌قرآن) [۲۰۰۷]    
مَثُوبَةً (لغات‌قرآن) [۲۰۰۸]    
مَثْویً (لغات‌قرآن) [۲۰۰۹]    
مَجْرا (لغات‌قرآن) [۲۰۱۰]    
مُجْرِم (لغات‌قرآن) [۲۰۱۱]    
مجنون (لغات‌قرآن) [۲۰۱۲]    
مجوس (لغات‌قرآن) [۲۰۱۳]    
مُجِیبُونَ (لغات‌قرآن) [۲۰۱۴]    
مَجِید (لغات‌قرآن) [۲۰۱۵]    
محادّه (یحادّون) (لغات‌قرآن) [۲۰۱۶]    
مَحارِیب (لغات‌قرآن) [۲۰۱۷]    
محاق (لغات‌قرآن) [۲۰۱۸]    
مِحال (لغات‌قرآن) [۲۰۱۹]    
مُحْتَضَر (لغات‌قرآن) [۲۰۲۰]    
مُحْتَظِر (لغات‌قرآن) [۲۰۲۱]    
محجور (لغات‌قرآن) [۲۰۲۲]    
مُحْدَث (لغات‌قرآن) [۲۰۲۳]    
محراب (لغات‌قرآن) [۲۰۲۴]    
مُحَرَّراً (لغات‌قرآن) [۲۰۲۵]    
محروم (لغات‌قرآن) [۲۰۲۶]    
مُحْسِن (لغات‌قرآن) [۲۰۲۷]    
محسنین (لغات‌قرآن) [۲۰۲۸]    
مَحْسُور (لغات‌قرآن) [۲۰۲۹]    
مُحْصَنَات (لغات‌قرآن) [۲۰۳۰]    
مُحَصَّنَة (لغات‌قرآن) [۲۰۳۱]    
مُحْصِنینَ (لغات‌قرآن) [۲۰۳۲]    
محکم (لغات‌قرآن) [۲۰۳۳]    
مَحِیْص (لغات‌قرآن) [۲۰۳۴]    
مَحِیض (لغات‌قرآن) [۲۰۳۵]    
مُحِیط (لغات‌قرآن) [۲۰۳۶]    
مخاصمه (لغات‌قرآن) [۲۰۳۷]    
مُخْبِتِین (لغات‌قرآن) [۲۰۳۸]    
مُخْتال (لغات‌قرآن) [۲۰۳۹]    
مخذول (لغات‌قرآن) [۲۰۴۰]    
مخضود (لغات‌قرآن) [۲۰۴۱]    
مُخَلَّدُون (لغات‌قرآن) [۲۰۴۲]    
مخلص (لغات‌قرآن) [۲۰۴۳]    
مُخْلَصِین (لغات‌قرآن) [۲۰۴۴]    
مَخْمَصَه (لغات‌قرآن) [۲۰۴۵]    
مِداد (لغات‌قرآن) [۲۰۴۶]    
مدح (لغات‌قرآن) [۲۰۴۷]    
مُدْحَض (لغات‌قرآن) [۲۰۴۸]    
مَدْحُور (لغات‌قرآن) [۲۰۴۹]    
مُدَّخَل (لغات‌قرآن) [۲۰۵۰]    
مِدْراراً (لغات‌قرآن) [۲۰۵۱]    
مُدْهامَّتانِ (لغات‌قرآن) [۲۰۵۲]    
مُدْهِنُون (لغات‌قرآن) [۲۰۵۳]    
مَدْیَن (لغات‌قرآن) [۲۰۵۴]    
مَدِیْنُون (لغات‌قرآن) [۲۰۵۵]    
مَدِینین (لغات‌قرآن) [۲۰۵۶]    
مَذْؤُم (لغات‌قرآن) [۲۰۵۷]    
مُرابَطَه (لغات‌قرآن) [۲۰۵۸]    
مَراضِع (لغات‌قرآن) [۲۰۵۹]    
مُراغَم (لغات‌قرآن) [۲۰۶۰]    
مَرافق (لغات‌قرآن) [۲۰۶۱]    
مراء (لغات‌قرآن) [۲۰۶۲]    
مرتد (لغات‌قرآن) [۲۰۶۳]    
مُرْتَفَق (لغات‌قرآن) [۲۰۶۴]    
مرج (لغات‌قرآن) [۲۰۶۵]    
مرجئه (لغات‌قرآن) [۲۰۶۶]    
مرجان (لغات‌قرآن) [۲۰۶۷]    
مُرْجِفُون (لغات‌قرآن) [۲۰۶۸]    
مُرْجَون (لغات‌قرآن) [۲۰۶۹]    
مَرَحَ (لغات‌قرآن) [۲۰۷۰]    
مَرْحَباً (لغات‌قرآن) [۲۰۷۱]    
مرخ (لغات‌قرآن) [۲۰۷۲]    
مَرَدّ (لغات‌قرآن) [۲۰۷۳]    
مُرْدِفین (لغات‌قرآن) [۲۰۷۴]    
مَرَدُوا (لغات‌قرآن) [۲۰۷۵]    
مُرْسا (لغات‌قرآن) [۲۰۷۶]    
مِرْصاد (لغات‌قرآن) [۲۰۷۷]    
مَرْصَد (لغات‌قرآن) [۲۰۷۸]    
مَرْصُوص (لغات‌قرآن) [۲۰۷۹]    
مِرْفَق (لغات‌قرآن) [۲۰۸۰]    
مَرْقَد (لغات‌قرآن) [۲۰۸۱]    
مَرْقُوم (لغات‌قرآن) [۲۰۸۲]    
مرود (راودته) (لغات‌قرآن) [۲۰۸۳]    
مُرِیْب (لغات‌قرآن) [۲۰۸۴]    
مَرِیج (لغات‌قرآن) [۲۰۸۵]    
مرید (لغات‌قرآن) [۲۰۸۶]    
مریم (لغات‌قرآن) [۲۰۸۷]    
مِرْیَه (لغات‌قرآن) [۲۰۸۸]    
مُزْجات (لغات‌قرآن) [۲۰۸۹]    
مُزْن (لغات‌قرآن) [۲۰۹۰]    
مَسّ (لغات‌قرآن) [۲۰۹۱]    
مساجد (لغات‌قرآن) [۲۰۹۲]    
مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ (لغات‌قرآن) [۲۰۹۳]    
مَسْأَم (لغات‌قرآن) [۲۰۹۴]    
مستأخرین (لغات‌قرآن)، مستقدمین (لغات‌قرآن) [۲۰۹۵]    
مُسْتَخْلَفِین (لغات‌قرآن) [۲۰۹۶]    
مُسْتَسْلِمُون (لغات‌قرآن) [۲۰۹۷]    
مستصرخ (لغات‌قرآن) [۲۰۹۸]    
مستضعف (لغات‌قرآن) [۲۰۹۹]    
مُسْتَطَر (لغات‌قرآن) [۲۱۰۰]    
مُسْتَطِیْر (لغات‌قرآن) [۲۱۰۱]    
مُسْتَقَرّ (لغات‌قرآن) [۲۱۰۲]    
مُسْتَمِر (لغات‌قرآن) [۲۱۰۳]    
مُسْتَوْدَع (لغات‌قرآن) [۲۱۰۴]    
مسجور (لغات‌قرآن) [۲۱۰۵]    
مُسَحَّر (لغات‌قرآن) [۲۱۰۶]    
مَسحُور (لغات‌قرآن) [۲۱۰۷]    
مسخ (لغات‌قرآن) [۲۱۰۸]    
مُسَخَّرات (لغات‌قرآن) [۲۱۰۹]    
مسد (لغات‌قرآن) [۲۱۱۰]    
مُسْرِف (لغات‌قرآن) [۲۱۱۱]    
مَسْغَبَة (لغات‌قرآن) [۲۱۱۲]    
مُسْفِرَة (لغات‌قرآن) [۲۱۱۳]    
مسکنت (لغات‌قرآن) [۲۱۱۴]    
مَسْکُوب (لغات‌قرآن) [۲۱۱۵]    
مُسْلِم (لغات‌قرآن) [۲۱۱۶]    
مَسَّنِی الْکِبَرُ (لغات‌قرآن) [۲۱۱۷]    
مُسَوَّمَه (لغات‌قرآن) [۲۱۱۸]    
مسیطر (لغات‌قرآن) [۲۱۱۹]    
مَشْئَمَة (لغات‌قرآن) [۲۱۲۰]    
مَشْئُوم (لغات‌قرآن) [۲۱۲۱]    
مشارق (لغات‌قرآن) [۲۱۲۲]    
مَشْحُون (لغات‌قرآن) [۲۱۲۳]    
مُشرقین (لغات‌قرآن) [۲۱۲۴]    
مُشْفِق (لغات‌قرآن) [۲۱۲۵]    
مشکاة (لغات‌قرآن) [۲۱۲۶]    
مَشْهَد (لغات‌قرآن) [۲۱۲۷]    
مشهود (لغات‌قرآن)، شاهد (لغات‌قرآن) [۲۱۲۸]    
مشیب (لغات‌قرآن) [۲۱۲۹]    
مَشِیدٍ (لغات‌قرآن) [۲۱۳۰]    
مُشَیَّدَة (لغات‌قرآن) [۲۱۳۱]    
مصانع (لغات‌قرآن) [۲۱۳۲]    
مصباح (لغات‌قرآن) [۲۱۳۳]    
مُصْرِخ (لغات‌قرآن) [۲۱۳۴]    
مُصْطَفَیْنَ (لغات‌قرآن) [۲۱۳۵]    
مُصْفَرّاً (لغات‌قرآن) [۲۱۳۶]    
مَصْفُوفَة (لغات‌قرآن) [۲۱۳۷]    
مصیر (لغات‌قرآن) [۲۱۳۸]    
مُصَیْطِر (لغات‌قرآن) [۲۱۳۹]    
مُصَیْطِرُون (لغات‌قرآن) [۲۱۴۰]    
مَضاجِع (لغات‌قرآن) [۲۱۴۱]    
مضاعف (لغات‌قرآن) [۲۱۴۲]    
مُضْعِفُون (لغات‌قرآن) [۲۱۴۳]    
مضغة (لغات‌قرآن) [۲۱۴۴]    
مطابقه (لغات‌قرآن) [۲۱۴۵]    
مُطَوِّعِیْن (لغات‌قرآن) [۲۱۴۶]    
مُطَفِّفِینَ (لغات‌قرآن) [۲۱۴۷]    
مَطْوِیَّات (لغات‌قرآن) [۲۱۴۸]    
مُطَّلِعُونَ (لغات‌قرآن) [۲۱۴۹]    
مُطَهَّرَه (لغات‌قرآن) [۲۱۵۰]    
مطلوب (لغات‌قرآن) [۲۱۵۱]    
مُعاجِزِین (لغات‌قرآن) [۲۱۵۲]    
مَعاذِیر (لغات‌قرآن) [۲۱۵۳]    
مَعارِج (لغات‌قرآن) [۲۱۵۴]    
مَعاش (لغات‌قرآن) [۲۱۵۵]    
معاقبة (لغات‌قرآن) [۲۱۵۶]    
مَعایِش (لغات‌قرآن) [۲۱۵۷]    
مُعْتَدٍ (لغات‌قرآن) [۲۱۵۸]    
معتر (لغات‌قرآن) [۲۱۵۹]    
معدن (لغات‌قرآن) [۲۱۶۰]    
مَعْدُود (لغات‌قرآن) [۲۱۶۱]    
مَعْرُوش (لغات‌قرآن) [۲۱۶۲]    
معروف (لغات‌قرآن) [۲۱۶۳]    
مَعَرَّة (ل