• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لغات قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین صفحه در بردارنده عناوین کتاب لغات قرآن در تفسیر نمونه‌ نوشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی به قلم محمدجواد امامی است.آبِق (لغات‌قرآن) [۱]    ؛ اباق (مفردات‌قرآن)، اباق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اباق
آثار (لغات‌قرآن) [۲]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، اثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثر
آثارَهُمْ (لغات‌قرآن) [۳]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، اثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثر
آثَرَکَ (لغات‌قرآن) [۴]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، ایثار (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایثار
اَثَم (لغات‌قرآن) [۵]    ؛ اثم (مفردات‌قرآن)، اثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثم
آذَنْتُ (لغات‌قرآن) [۶]    ؛ اذن - به کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)، ایذان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آزَر (لغات‌قرآن) [۷]    ؛ ازر (مفردات‌قرآن)، ازر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آزِفَة (لغات‌قرآن) [۸]    ؛ ازف (مفردات‌قرآن)، ازف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آسَفُونا (لغات‌قرآن) [۹]    ؛ اسف (مفردات‌قرآن)، اسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آسِن (لغات‌قرآن) [۱۰]    ؛ اسن (مفردات‌قرآن)، آجن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آصال (لغات‌قرآن) [۱۱]    ؛ اصیل (مفردات‌قرآن)، اصیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آل (لغات‌قرآن) [۱۲]    ؛ آل (مفردات‌قرآن)، آل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آل
آللّهُ (لغات‌قرآن) [۱۳]    ؛ الله (مفردات‌قرآن)، الله (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الله
آمَنّا (لغات‌قرآن) [۱۴]    ؛ ایمان (مفردات‌قرآن)، ایمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایمان
آمِنُون (لغات‌قرآن) [۱۵]    ؛ امن (مفردات‌قرآن)، امنیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امنیت
آن (لغات‌قرآن)؛ آنی (لغات‌قرآن) [۱۶]    ؛ انی - به کسر الف و سکون نون (مفردات‌قرآن)، انی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آناء (لغات‌قرآن) [۱۷]    ؛ آناء (مفردات‌قرآن)، آن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آن
آنَسْتُ (لغات‌قرآن) [۱۸]    ؛ انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، انس - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انس (اخلاق)
آنَسْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۹]    ؛ انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، انس - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انس (اخلاق)
آنِفاً (لغات‌قرآن) [۲۰]    ؛ انف (مفردات‌قرآن)، انف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انف
آنیَة (لغات‌قرآن) [۲۱]    ؛ اناء (مفردات‌قرآن)، اناء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اناء
آیات اللَّه (لغات‌قرآن) [۲۲]    ؛ آیه (مفردات‌قرآن)، آیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آیه
آیَةٍ (لغات‌قرآن) [۲۳]    ؛ آیه (مفردات‌قرآن)، آیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آیه
آیَةً بَیِّنَةً (لغات‌قرآن) [۲۴]    ؛ آیه (مفردات‌قرآن)، آیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آیه


أَب (لغات‌قرآن) [۲۵]    ؛ اب (مفردات‌قرآن)، اب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اب
أَبّ - به تشدید باء (لغات‌قرآن) [۲۶]    ؛ اب‌ّ - به تشدید باء (مفردات‌قرآن)، چراگاه
أَبابیل (لغات‌قرآن) [۲۷]    ؛ ابابیل (مفردات‌قرآن)، ابابیل
أَباریق (لغات‌قرآن) [۲۸]    ؛ اباریق (مفردات‌قرآن)، برق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برق
أَبَد (لغات‌قرآن)؛ أمد (لغات‌قرآن) [۲۹]    ؛ ابد (مفردات‌قرآن)، ابد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابد
أَبْرار (لغات‌قرآن)؛ بَرّ (لغات‌قرآن)؛ بِرّ (لغات‌قرآن) [۳۰]    ؛ ابرار (مفردات‌قرآن)، ابرار (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابرار
إِبْرام (لغات‌قرآن) [۳۱]    ؛ ابرام (مفردات‌قرآن)، ابرام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَبصار (لغات‌قرآن) [۳۲]    ؛ بصر (مفردات‌قرآن)، بصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بصر
أَبْصَرْنَا (لغات‌قرآن) [۳۳]    ؛ بصیرت (مفردات‌قرآن)، بصیرت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بصیرت
أَبَق (لغات‌قرآن) [۳۴]    ؛ اباق (مفردات‌قرآن)، اباق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اباق
إِبْکارِ (لغات‌قرآن) [۳۵]    ؛ بکر (مفردات‌قرآن)، بکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بکر
أَبْکَم (لغات‌قرآن) [۳۶]    ؛ بکم (مفردات‌قرآن)، بکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِبلیس (لغات‌قرآن) [۳۷]    ؛ ابلیس (مفردات‌قرآن)، ابلیس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابلیس
أَتْراب (لغات‌قرآن) [۳۸]    ؛ اتراب (مفردات‌قرآن)، تراب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تراب
إتقان (لغات‌قرآن) [۳۹]    ؛ اتقان (مفردات‌قرآن)، اتقان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِئْتَمِرُوا (لغات‌قرآن) [۴۰]    ؛ ایتمار (مفردات‌قرآن)، امر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امر
أَ تَهْتَدی (لغات‌قرآن) [۴۱]    ؛ اهتداء (مفردات‌قرآن)، اهتداء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هدایت
أَتی‌ (لغات‌قرآن) [۴۲]    ؛ اتیان (مفردات‌قرآن)، اتیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اتیان
أَثابَهُمُ (لغات‌قرآن) [۴۳]    ؛ ثواب (مفردات‌قرآن)، ثواب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثواب
أثاث (لغات‌قرآن) [۴۴]    ؛ اثاث (مفردات‌قرآن)، اثاث
أَثار (لغات‌قرآن) [۴۵]    ؛ ثور (مفردات‌قرآن)، ثور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَثارُوا الأَرْضَ (لغات‌قرآن) [۴۶]    ؛ ثور (مفردات‌قرآن)، ثور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَثارَة (لغات‌قرآن) [۴۷]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، اثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثر
إِثّاقَلْتُمْ (لغات‌قرآن) [۴۸]    ؛ ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌قرآن)، ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثقل
أَثَر (لغات‌قرآن) [۴۹]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، اثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثر
أَثَرْنَ (لغات‌قرآن) [۵۰]    ؛ ثور (مفردات‌قرآن)، ثور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَثقال (لغات‌قرآن) [۵۱]    ؛ ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌قرآن)، ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثقل
أَثْل (لغات‌قرآن) [۵۲]    ؛ اثل (مفردات‌قرآن)، اثل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِثْم (لغات‌قرآن) [۵۳]    ؛ اثم (مفردات‌قرآن)، اثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثم
أَثِیم (لغات‌قرآن) [۵۴]    ؛ اثم (مفردات‌قرآن)، اثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثم
أُجاج (لغات‌قرآن) [۵۵]    ؛ اجاج (مفردات‌قرآن)، اجاج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجاج
إِجْتِباء (لغات‌قرآن) [۵۶]    ؛ اجتباء (مفردات‌قرآن)، اجتباء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجتباء
إِجْتَرَحُوا (لغات‌قرآن) [۵۷]    ؛ جرح (مفردات‌قرآن)، جرح - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جرح
أَجْداث (لغات‌قرآن) [۵۸]    ؛ جدث (مفردات‌قرآن)، جدث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جدث
أَجْدَر (لغات‌قرآن) [۵۹]    ؛ اجدر (مفردات‌قرآن)، اجدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَجْر (لغات‌قرآن) [۶۰]    ؛ اجر (مفردات‌قرآن)، اجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجر
أَجرام (لغات‌قرآن) [۶۱]    ؛ جرم - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، جرم - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جرم
أَجْل (لغات‌قرآن) [۶۲]    ؛ اجل - به سکون جیم (مفردات‌قرآن)، اجل - به سکون جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَجَل (لغات‌قرآن) [۶۳]    ؛ اجل - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، اجل - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجل
أَجْلِب (لغات‌قرآن) [۶۴]    ؛ جلب (مفردات‌قرآن)، جلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَجَلٌ مُسَمّیً (لغات‌قرآن) [۶۵]    ؛ اجل - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، اجل - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجل مسمی
أَجْنِحَه (لغات‌قرآن) [۶۶]    ؛ اجنحه (مفردات‌قرآن)، اجنحه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جناح
أُجُور (لغات‌قرآن) [۶۷]    ؛ اجر (مفردات‌قرآن)، اجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجر
أَحادیثِ (لغات‌قرآن) [۶۸]    ؛ حدث (مفردات‌قرآن)، حدث (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حدوث
أَحْبار (لغات‌قرآن) [۶۹]    ؛ حبر (مفردات‌قرآن)، احبار
أَحزاب (لغات‌قرآن) [۷۰]    ؛ حزب (مفردات‌قرآن)، حزب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حزب
إِحسان (لغات‌قرآن) [۷۱]    ؛ حسن (مفردات‌قرآن)، احسان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، احسان
أَحْسَنِها (لغات‌قرآن) [۷۲]    ؛ احسن (مفردات‌قرآن)، احسن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أُحْشُرُوا (لغات‌قرآن) [۷۳]    ؛ حشر (مفردات‌قرآن)، حشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حشر
أَحْصُوا (لغات‌قرآن) [۷۴]    ؛ احصاء (مفردات‌قرآن)، احصاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَحَقّ (لغات‌قرآن) [۷۵]    ؛ حق (مفردات‌قرآن)، حق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حق
أَحْقاب (لغات‌قرآن) [۷۶]    ؛ احقاب (مفردات‌قرآن)، احقاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حقب
أَحْلام (لغات‌قرآن) [۷۷]    ؛ احلام (مفردات‌قرآن)، احلام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حلم
أَحْوی‌ (لغات‌قرآن) [۷۸]    ؛ احوی (مفردات‌قرآن)
أُحیطَ (لغات‌قرآن) [۷۹]    ؛ احاطه (مفردات‌قرآن)، احاطه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَخافُ (لغات‌قرآن) [۸۰]    ؛ خوف (مفردات‌قرآن)، خوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خوف
أَخْبَتُوا (لغات‌قرآن) [۸۱]    ؛ اخبات (مفردات‌قرآن)، اخبات (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اخبات
أُخْت (لغات‌قرآن) [۸۲]    ؛ اخت (مفردات‌قرآن)، اخت
إِختلاف (لغات‌قرآن) [۸۳]    ؛ اختلاف (مفردات‌قرآن)، خلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِخْتِلاق (لغات‌قرآن) [۸۴]    ؛ خلق - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)، خلق - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلقت
أَخْدانٍ (لغات‌قرآن) [۸۵]    ؛ اخدان (مفردات‌قرآن)، خدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خدن
أُخْدُود (لغات‌قرآن) [۸۶]    ؛ اخدود (مفردات‌قرآن)، اخدود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اخدود
أَخْذ (لغات‌قرآن) [۸۷]    ؛ اخذ (مفردات‌قرآن)، اخذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَخَذْ (لغات‌قرآن) [۸۸]    ؛ اخذ (مفردات‌قرآن)، اخذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أُخْراکُمْ (لغات‌قرآن) [۸۹]    ؛ آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)، آخر - به کسر خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آخر
أخرس أَبْکَم (لغات‌قرآن)[۹۰]    ؛ بکم (مفردات‌قرآن)، بکم (مفردات‌نهج‌البلاغه
أَخِّرْنا (لغات‌قرآن) [۹۱]    ؛ آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)، آخر - به کسر خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آخر
أَخسَئوا (لغات‌قرآن) [۹۲]    ؛ خسأ (مفردات‌قرآن)، خسأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَخْفی‌ (لغات‌قرآن) [۹۳]    ؛ خفاء (مفردات‌قرآن)، خفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خفاء
أَخِلّاء (لغات‌قرآن) [۹۴]    ؛ اخلاء (مفردات‌قرآن)، اخلاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اخلاء
أَخْلَدَ (لغات‌قرآن) [۹۵]    ؛ خلود (مفردات‌قرآن)، خلود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلود
إِخْوان (لغات‌قرآن) [۹۶]    ؛ اخ (مفردات‌قرآن)، اخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اخ
إِدّ (لغات‌قرآن) [۹۷]    ؛ ادّ (مفردات‌قرآن)
إِدّارَک (لغات‌قرآن) [۹۸]    ؛ تدارک (مفردات‌قرآن)، تدارک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِدبار (لغات‌قرآن) [۹۹]    ؛ ادبار (مفردات‌قرآن)، ادبار (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَدْعیاء (لغات‌قرآن) [۱۰۰]    ؛ دعی (مفردات‌قرآن)، دعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَدنی‌ (لغات‌قرآن) [۱۰۱]    ؛ ادنی (مفردات‌قرآن)، ادنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَدْهی‌ (لغات‌قرآن) [۱۰۲]    ؛ ادهی (مفردات‌قرآن)، ادهی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَذْقان (لغات‌قرآن) [۱۰۳]    ؛ ذقن (مفردات‌قرآن)، ذقن
أَذَلّین (لغات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ ذلّ (مفردات‌قرآن)، ذلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذلت
أَذَّنَ (لغات‌قرآن) [۱۰۵]    ؛ اذن - به کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)، اذن - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اذن
أُذُن (لغات‌قرآن) [۱۰۶]    ؛ اذن - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، اذن - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَذِّن (لغات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ اذن - به کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)، اذن - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اذن
أَذِنَتْ (لغات‌قرآن) [۱۰۸]    ؛ اذن - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، اذن - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَرائِک (لغات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ اریکه (مفردات‌قرآن)
أَراذِل (لغات‌قرآن) [۱۱۰]    ؛ رذل (مفردات‌قرآن)، رذل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَ رَأَیْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ رأی (مفردات‌قرآن)، رأی - به فتح همزه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رؤیت
إِرْبَة (لغات‌قرآن) [۱۱۲]    ؛ ارب (مفردات‌قرآن)، ارب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارب
إِرْتَبْتُم (لغات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ ریب (مفردات‌قرآن)، ریب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریب
أرْتَقِب (لغات‌قرآن) [۱۱۴]    ؛ ارتقاب (مفردات‌قرآن)، ارتقاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِرث (لغات‌قرآن) [۱۱۵]    ؛ ورث (مفردات‌قرآن)، ورث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارث
أَرْجاء (لغات‌قرآن) [۱۱۶]    ؛ رجا (مفردات‌قرآن)، رجا (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجا
أَرْداکُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۷]    ؛ ردی (مفردات‌قرآن)، ردی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَرَدْنا (لغات‌قرآن) [۱۱۸]    ؛ رود (مفردات‌قرآن)، رود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اراده
أَرْذَل (لغات‌قرآن) [۱۱۹]    ؛ رذل (مفردات‌قرآن)، رذل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَرْسی‌ (لغات‌قرآن) [۱۲۰]    ؛ رسو (مفردات‌قرآن)، رسو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَرْض (لغات‌قرآن) [۱۲۱]    ؛ ارض (مفردات‌قرآن)، ارض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارض
أَرْکَسَهُمْ (لغات‌قرآن) [۱۲۲]    ؛ رکس (مفردات‌قرآن)، رکس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أرْکُض (لغات‌قرآن) [۱۲۳]    ؛ رکض (مفردات‌قرآن)، رکض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِرهاص (لغات‌قرآن) [۱۲۴]    ؛ ارهاص
أَزّ (لغات‌قرآن) [۱۲۵]    ؛ از (مفردات‌قرآن)
إزْدُجِر (لغات‌قرآن) [۱۲۶]    ؛ زجر (مفردات‌قرآن)، زجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَزْر (لغات‌قرآن) [۱۲۷]    ؛ ازر (مفردات‌قرآن)، ازر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أُزْلِفَتْ (لغات‌قرآن) [۱۲۸]    ؛ زلف (مفردات‌قرآن)، زلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَزْواج (لغات‌قرآن) [۱۲۹]    ؛ زوج (مفردات‌قرآن)، زوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زوجیت
أَزْواجاً (لغات‌قرآن) [۱۳۰]    ؛ زوج (مفردات‌قرآن)، زوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زوجیت
أساطیر (لغات‌قرآن) [۱۳۱]    ؛ اساطیر (مفردات‌قرآن)، اساطیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اساطیر
أَساوِرَ (لغات‌قرآن) [۱۳۲]    ؛ اساور (مفردات‌قرآن)، اساور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَسْباط (لغات‌قرآن) [۱۳۳]    ؛ سبط (مفردات‌قرآن)، سبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسباط
أَسْبَغ (لغات‌قرآن) [۱۳۴]    ؛ سبغ (مفردات‌قرآن)، سبغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إستباق (لغات‌قرآن) [۱۳۵]    ؛ سبق (مفردات‌قرآن)، سبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سابق
إِسْتَبْرَق (لغات‌قرآن) [۱۳۶]    ؛ استبرق (مفردات‌قرآن)
إستبشار (لغات‌قرآن) [۱۳۷]    ؛ بشارت (مفردات‌قرآن)، بشارت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بشارت
إسْتَحَقَّ (لغات‌قرآن) [۱۳۸]    ؛ حق (مفردات‌قرآن)، حق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حق
إِستَحوَذَ (لغات‌قرآن) [۱۳۹]    ؛ استحواذ (مفردات‌قرآن)، استحواذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِستِضعاف (لغات‌قرآن) [۱۴۰]    ؛ استضعاف (مفردات‌قرآن)، استضعاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، استضعاف
إِسْتَغْلَظَ (لغات‌قرآن) [۱۴۱]    ؛ غلیظ (مفردات‌قرآن)، غلیظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِسْتَفْتِهِم (لغات‌قرآن) [۱۴۲]    ؛ فتوی (مفردات‌قرآن)، فتوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فتوی
إِسْتَفْزِزْ (لغات‌قرآن) [۱۴۳]    ؛ فز (مفردات‌قرآن)، فزّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِسْتَقامُوا (لغات‌قرآن) [۱۴۴]    ؛ استقامت (مفردات‌قرآن)، استقامت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، استقامت
إِسْتَکَانُوا (لغات‌قرآن) [۱۴۵]    ؛ استکانت
إِستِماع (لغات‌قرآن) [۱۴۶]    ؛ استماع (مفردات‌قرآن)، استماع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، استماع
إِسْتَوی‌ (لغات‌قرآن) [۱۴۷]    ؛ استواء (مفردات‌قرآن)، استواء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِسْتَهْوَتْهُ (لغات‌قرآن) [۱۴۸]    ؛ هوی (مفردات‌قرآن)، هوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هوای نفس
أَسْحار (لغات‌قرآن) [۱۴۹]    ؛ سحر - به فتح سین (مفردات‌قرآن)، سحر - به فتح سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سحر - به فتح سین
أَسْرِ (لغات‌قرآن) [۱۵۰]    ؛ اسراء (مفردات‌قرآن)، اسراء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أسرار (لغات‌قرآن) [۱۵۱]    ؛ سر (مفردات‌قرآن)، سر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سر (راز)
إِسْراف (لغات‌قرآن) [۱۵۲]    ؛ اسراف (مفردات‌قرآن)، اسراف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسراف
أُسَرِّحْکُنَّ (لغات‌قرآن) [۱۵۳]    ؛ سرح (مفردات‌قرآن)، سرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَسِف (لغات‌قرآن) [۱۵۴]    ؛ اسف (مفردات‌قرآن)، اسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسف
أَسْفَرَ (لغات‌قرآن) [۱۵۵]    ؛ سفر (مفردات‌قرآن)، سفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إسلام (لغات‌قرآن) [۱۵۶]    ؛ اسلام (مفردات‌قرآن)، اسلام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسلام
أَسَلْنَا (لغات‌قرآن) [۱۵۷]    ؛ سیل (مفردات‌قرآن)، سیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سیل
إِسم (لغات‌قرآن) [۱۵۸]    ؛ اسم (مفردات‌قرآن)، اسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسم
أُسْوَة (لغات‌قرآن) [۱۵۹]    ؛ اسوه (مفردات‌قرآن)، اسوه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسوه
أَشْتات (لغات‌قرآن) [۱۶۰]    ؛ شتت (مفردات‌قرآن)، شتت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِشتِراء (لغات‌قرآن) [۱۶۱]    ؛ شری (مفردات‌قرآن)، شری (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شراء
إِشْتَرَوا (لغات‌قرآن) [۱۶۲]    ؛ شری (مفردات‌قرآن)، شری (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شراء
أَشِحَّةً (لغات‌قرآن) [۱۶۳]    ؛ شحّ (مفردات‌قرآن)، شحّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شحّ
أَشُدّ (لغات‌قرآن) [۱۶۴]    ؛ شدّ (مفردات‌قرآن)، شدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَشِر (لغات‌قرآن) [۱۶۵]    ؛ اشر (مفردات‌قرآن)
أَشْراط (لغات‌قرآن) [۱۶۶]    ؛ شرط (مفردات‌قرآن)، شرط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شرط
أَشْقی‌ (لغات‌قرآن) [۱۶۷]    ؛ شقاوت (مفردات‌قرآن)، شقاوت (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)، شقاوت
إِشْمَأَزَّت (لغات‌قرآن) [۱۶۸]    ؛ شمأز (مفردات‌قرآن)
أَشْهاد (لغات‌قرآن) [۱۶۹]    ؛ شهود (مفردات‌قرآن)، شهود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شهود
أَشْیاع (لغات‌قرآن) [۱۷۰]    ؛ شیعه (مفردات‌قرآن)، شیع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)، شیعه
أصحابُ الأَیکَه (لغات‌قرآن) [۱۷۱]    ؛ اصحاب ایکه (مفردات‌قرآن)، اصحاب ایکه
إِصْر (لغات‌قرآن) [۱۷۲]    ؛ اصر (مفردات‌قرآن)، اصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إصْطَفی‌ (لغات‌قرآن) [۱۷۳]    ؛ صفو (مفردات‌قرآن)، صفو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِصْطِنَاع (لغات‌قرآن) [۱۷۴]    ؛ صنع (مفردات‌قرآن)، صنع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِصغاء (لغات‌قرآن) [۱۷۵]    ؛ صغو (مفردات‌قرآن)، صغو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَصْفاد (لغات‌قرآن) [۱۷۶]    ؛ صفد (مفردات‌قرآن)، صفد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إصْفَحُوا (لغات‌قرآن) [۱۷۷]    ؛ صفح (مفردات‌قرآن)، صفح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إصلاح بال (لغات‌قرآن) [۱۷۸]    ؛ اصلاح (مفردات‌قرآن)، اصلاح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)، اصلاح
إِصْلَوا (لغات‌قرآن) [۱۷۹]    ؛ صلی (مفردات‌قرآن)، صلی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أصنام (لغات‌قرآن) [۱۸۰]    ؛ صنم (مفردات‌قرآن)، صنم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، صنم
أصیل (لغات‌قرآن) [۱۸۱]    ؛ اصیل (مفردات‌قرآن)، اصیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَضْعاف (لغات‌قرآن) [۱۸۲]    ؛ ضعف - به کسر ضاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَضْغاث (لغات‌قرآن) [۱۸۳]    ؛ ضغث (مفردات‌قرآن)، ضغث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ضغث
إعْتَبِرُوا (لغات‌قرآن) [۱۸۴]    ؛ عبر (مفردات‌قرآن)، عبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عبرت
إعتکاف (لغات‌قرآن) [۱۸۵]    ؛ اعتکاف (مفردات‌قرآن)، اعتکاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعتکاف
إعْتِلُوه (لغات‌قرآن) [۱۸۶]    ؛ عتل (مفردات‌قرآن)، عُتُلّ (لغات‌قرآن)
إِعْتَمَرَ (لغات‌قرآن) [۱۸۷]    ؛ عمره (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عمره
أَعجاز (لغات‌قرآن) [۱۸۸]    ؛ عجز (مفردات‌قرآن)، عجز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعجاز
أعجَمیّ (لغات‌قرآن) [۱۸۹]    ؛ عجم (مفردات‌قرآن)، عجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عجم
أَعراب (لغات‌قرآن) [۱۹۰]    ؛ عرب (مفردات‌قرآن)، عرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عرب
إِعراض (لغات‌قرآن) [۱۹۱]    ؛ عرض (مفردات‌قرآن)، عرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَعراف (لغات‌قرآن) [۱۹۲]    ؛ اعراف (مفردات‌قرآن)، اعراف
أَعْرَضَ (لغات‌قرآن) [۱۹۳]    ؛ عرض (مفردات‌قرآن)، عرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِعْصار (لغات‌قرآن) [۱۹۴]    ؛ عصر (مفردات‌قرآن)، عصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عصر
أَعْطی‌ (لغات‌قرآن) [۱۹۵]    ؛ عطاء (مفردات‌قرآن)، عطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عطیه
أَعِظُکُم (لغات‌قرآن) [۱۹۶]    ؛ وعظ (مفردات‌قرآن)، وعظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وعظ
أَعْقاب (لغات‌قرآن) [۱۹۷]    ؛ عقب - به فتح عین (مفردات‌قرآن)، عقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أعلام (لغات‌قرآن) [۱۹۸]    ؛ علم - به فتح عین (مفردات‌قرآن)، علم - به فتح عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أعناب (لغات‌قرآن) [۱۹۹]    ؛ عنب (مفردات‌قرآن)، عنب
أعناق (لغات‌قرآن) [۲۰۰]    ؛ عنق (مفردات‌قرآن)، عنق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَعْنَتَکُمْ (لغات‌قرآن) [۲۰۱]    ؛ عنت (مفردات‌قرآن)، عنت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عنت
أعین (لغات‌قرآن) [۲۰۲]    ؛ عین - به فتح عین (مفردات‌قرآن)، عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عین
أغْدُوا (لغات‌قرآن) [۲۰۳]    ؛ غدو (مفردات‌قرآن)، غدو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، غدوه
أَغْطَش (لغات‌قرآن) [۲۰۴]    ؛ غطش (مفردات‌قرآن)، تاریکی
أَغلال (لغات‌قرآن) [۲۰۵]    ؛ غل - به ضم غین (مفردات‌قرآن)، غلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِغوا (لغات‌قرآن) [۲۰۶]    ؛ غوی (مفردات‌قرآن)، غوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أُفّ (لغات‌قرآن) [۲۰۷]    ؛ اف (مفردات‌قرآن)، افّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اف
أَفْئِدَة (لغات‌قرآن) [۲۰۸]    ؛ فؤاد (مفردات‌قرآن)، فؤاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فؤاد
أَفّاکٍ (لغات‌قرآن) [۲۰۹]    ؛ افک (مفردات‌قرآن)، افک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، افک
أَفاءَ (لغات‌قرآن) [۲۱۰]    ؛ فیء (مفردات‌قرآن)، فیء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فیء
إِفْتَری‌ (لغات‌قرآن) [۲۱۱]    ؛ فری (مفردات‌قرآن)، فری (مفردات‌نهج‌البلاغه)، إفترا
أَفْتُونی (لغات‌قرآن) [۲۱۲]    ؛ فتوی (مفردات‌قرآن)، فتوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فتوا
أَفْرِغ (لغات‌قرآن) [۲۱۳]    ؛ افراغ (مفردات‌قرآن)
أَفْصَحُ (لغات‌قرآن) [۲۱۴]    ؛ فصح (مفردات‌قرآن)، فصاحت
إفضاء (لغات‌قرآن) [۲۱۵]    ؛ افضاء (مفردات‌قرآن)
إِفْک (لغات‌قرآن) [۲۱۶]    ؛ افک (مفردات‌قرآن)، افک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، افک
أفلح (لغات‌قرآن) [۲۱۷]    ؛ فلح (مفردات‌قرآن)، فلاح
أَفْنان (لغات‌قرآن) [۲۱۸]    ؛ فنن (مفردات‌قرآن)، شاخه
أَقاویل (لغات‌قرآن) [۲۱۹]    ؛ قول (مفردات‌قرآن)، قول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تکلم
إقْتَتَلوا (لغات‌قرآن) [۲۲۰]    ؛ قتال (مفردات‌قرآن)، حرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قتال
إِقتار (لغات‌قرآن) [۲۲۱]    ؛ قتر - به سکون تاء (مفردات‌قرآن)، قتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اقتار
إِقْتَحَمَ (لغات‌قرآن) [۲۲۲]    ؛ قحم (مفردات‌قرآن)، قحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِقتِباس (لغات‌قرآن) [۲۲۳]    ؛ اقتباس (مفردات‌قرآن)، اقتباس
إِقتِراف (لغات‌قرآن) [۲۲۴]    ؛ قرف (مفردات‌قرآن)، اقتراف حسنه
أُقِّتَتْ (لغات‌قرآن) [۲۲۵]    ؛ وقت‌ (مفردات‌قرآن)، وقت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وقت
إقْتَرَبَ (لغات‌قرآن) [۲۲۶]    ؛ قرب (مفردات‌قرآن)، قرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قرب
أَقسَط (لغات‌قرآن) [۲۲۷]    ؛ قسط (مفردات‌قرآن)، قسط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عدالت
أَقْطار (لغات‌قرآن) [۲۲۸]    ؛ قطر - به ضمّ قاف (مفردات‌قرآن)، طرف - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اطراف
أَقْفال (لغات‌قرآن) [۲۲۹]    ؛ قفل (مفردات‌قرآن)
أَقِم (لغات‌قرآن) [۲۳۰]    ؛ اقامه (مفردات‌قرآن)، قیام
أَقنوم (لغات‌قرآن) [۲۳۱]    
أَقْوات (لغات‌قرآن) [۲۳۲]    
أَقْوَم (لغات‌قرآن) [۲۳۳]    ؛ قیام (مفردات‌قرآن)، قیام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَکْبَر (لغات‌قرآن) [۲۳۴]    ؛ کبر (مفردات‌قرآن)، کبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کبر
إِکتِساب (لغات‌قرآن) [۲۳۵]    ؛ کسب (مفردات‌قرآن)، کسب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَکْفِلْنیها (لغات‌قرآن) [۲۳۶]    ؛ کفیل (مفردات‌قرآن)، کفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کفیل
أُکُل (لغات‌قرآن) [۲۳۷]    ؛ اکل (مفردات‌قرآن)، اکل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اکل
أَکمام (لغات‌قرآن) [۲۳۸]    ؛ کمّ (مفردات‌قرآن)، کمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَکْمَه (لغات‌قرآن) [۲۳۹]    ؛ کمه (مفردات‌قرآن)، کمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَکْنان (لغات‌قرآن) [۲۴۰]    ؛ کنّ (مفردات‌قرآن)، کنّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مکنون (قرآن)
أَکِنَّه (لغات‌قرآن) [۲۴۱]    ؛ کنّ (مفردات‌قرآن)، کنّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مکنون (قرآن)
أَکْوْاب (لغات‌قرآن) [۲۴۲]    ؛ کوب (مفردات‌قرآن)
إِلّ (لغات‌قرآن) [۲۴۳]    ؛ ال (مفردات‌قرآن)، الّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَلأَرْض (لغات‌قرآن) [۲۴۴]    ؛ ارض (مفردات‌قرآن)، ارض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارض
أَلْباب (لغات‌قرآن) [۲۴۵]    ؛ لبّ (مفردات‌قرآن)، لبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِلْتَقَطَ (لغات‌قرآن) [۲۴۶]    ؛ لقط (مفردات‌قرآن)،لقط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لقطه
إِلْتَقَمَه (لغات‌قرآن) [۲۴۷]    ؛ لقم (مفردات‌قرآن)، لقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَلَتْناهُم (لغات‌قرآن) [۲۴۸]    ؛ الت (مفردات‌قرآن)
إلتیام (لغات‌قرآن) [۲۴۹]    ؛ معراج
ألَّتی هِیَ أَحْسَنُ (لغات‌قرآن) [۲۵۰]    ؛ جدال احسن (قرآن)
إِلحاد (لغات‌قرآن) [۲۵۱]    ؛ الحاد (مفردات‌قرآن)، الحاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الحاد
إِلْحاف (لغات‌قرآن) [۲۵۲]    ؛ لحف (مفردات‌قرآن)، الحاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَلْزَمْناهُ (لغات‌قرآن) [۲۵۳]    ؛ الزام (مفردات‌قرآن)، الزام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الزام
أَلْسِنَةٍ حِدادٍ (لغات‌قرآن) [۲۵۴]    ؛ لسان (مفردات‌قرآن)، لسان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لسان
أَلْفاف (لغات‌قرآن) [۲۵۵]    ؛ باغ‌
أُلفَت (لغات‌قرآن) [۲۵۶]    ؛ ایلاف (مفردات‌قرآن)، ایلاف
أَلفَیت (لغات‌قرآن) [۲۵۷]    ؛ الفاء (مفردات‌قرآن)، الفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَلْفَیْنا (لغات‌قرآن) [۲۵۸]    ؛ الفاء (مفردات‌قرآن)، الفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِلقاء (لغات‌قرآن) [۲۵۹]    ؛ لقاء (مفردات‌قرآن)، لقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أللّات (لغات‌قرآن) [۲۶۰]    ؛ لات (مفردات‌قرآن)، لات
أَلواح (لغات‌قرآن) [۲۶۱]    ؛ لوح (مفردات‌قرآن)، لوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَلْهاکُم (لغات‌قرآن) [۲۶۲]    ؛ لهو (مفردات‌قرآن)، لهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَلْهَمَها (لغات‌قرآن) [۲۶۳]    ؛ لهم (مفردات‌قرآن)، لهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الهام
إِل‌یاسین (لغات‌قرآن) [۲۶۴]    ؛آل یاسین (مفردات‌قرآن)، ال یاسین
أَلیَسَع (لغات‌قرآن) [۲۶۵]    ؛ یسع (مفردات‌قرآن)، الیسع
أُمّ (لغات‌قرآن) [۲۶۶]    ؛ ام - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، ام - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ام
أَمْ (لغات‌قرآن) [۲۶۷]    ؛ ام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)
إِمّا (لغات‌قرآن) [۲۶۸]    ؛ اما - به کسر الف (مفردات‌قرآن)
أمّ القری‌ (لغات‌قرآن) [۲۶۹]    ؛ مکه (مفردات‌قرآن)، مکه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مکه
أمّ الکتاب (لغات‌قرآن) [۲۷۰]    ؛ لوح محفوظ (مفردات‌قرآن)، لوح محفوظ
إِمام (لغات‌قرآن) [۲۷۱]    ؛ امام - به کسر الف (مفردات‌قرآن)، امام - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امام
إِمامٍ مُبیْنٍ (لغات‌قرآن) [۲۷۲]    ؛ امام مبین (قرآن)، امام مبین
أمانت (لغات‌قرآن) [۲۷۳]    ؛ امانت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امانت
أَمَانی (لغات‌قرآن) [۲۷۴]    ؛ منی (مفردات‌قرآن)، تمنّی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تمنی
أَمْت (لغات‌قرآن) [۲۷۵]    ؛ امت - به فتح الف (مفردات‌قرآن)
أَمانیُّهُم (لغات‌قرآن) [۲۷۶]    ؛ منی (مفردات‌قرآن)، تمنّی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تمنی
إِمتَحَن (لغات‌قرآن) [۲۷۷]    ؛ محن (مفردات‌قرآن)، محن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امتحان
أُمَّت (لغات‌قرآن) [۲۷۸]    ؛ امّت (مفردات‌قرآن)، امّت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امّت
أُمَتِّعْکُنَّ (لغات‌قرآن) [۲۷۹]    ؛ متعه زنان (مفردات‌قرآن)، متعه
أمثال (لغات‌قرآن) [۲۸۰]    ؛ شبه (مفردات‌قرآن)، شبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شبیه
أَمَد (لغات‌قرآن) [۲۸۱]    ؛ امد (مفردات‌قرآن)، امد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَمْدَدْناهُمْ (لغات‌قرآن) [۲۸۲]    ؛ مد (مفردات‌قرآن)، مدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَمَدَّکُمْ (لغات‌قرآن) [۲۸۳]    ؛ مد (مفردات‌قرآن)، مدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَمر (لغات‌قرآن) [۲۸۴]    ؛ امر - به فتح الف (مفردات‌قرآن)، امر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امر
إِمْر (لغات‌قرآن) [۲۸۵]    ؛ امر - به کسر الف (مفردات‌قرآن)
أَمْشاج (لغات‌قرآن) [۲۸۶]    ؛ مشج (مفردات‌قرآن)، مشج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آمیختن
أمعاء (لغات‌قرآن) [۲۸۷]    ؛ معی (مفردات‌قرآن)، معی
أُمکُثُوا (لغات‌قرآن) [۲۸۸]    ؛ مکث (مفردات‌قرآن)، مکث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَمْلی‌ لَهُمْ (لغات‌قرآن) [۲۸۹]    ؛ ملا (مفردات‌قرآن)، املاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أُمم (لغات‌قرآن) [۲۹۰]    ؛ امّت (مفردات‌قرآن)، امّت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امت
أَمَنَةً (لغات‌قرآن) [۲۹۱]    ؛ امن (مفردات‌قرآن)، امنیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امنیت
أُمنیه (لغات‌قرآن) [۲۹۲]    ؛ منی (مفردات‌قرآن)، تمنّی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تمنّی
أُمّی (لغات‌قرآن) [۲۹۳]    ؛ امّی (مفردات‌قرآن)، امّی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أمین (لغات‌قرآن) [۲۹۴]    ؛ امین (مکه)
أُمّیُّون (لغات‌قرآن) [۲۹۵]    ؛ امّی (مفردات‌قرآن)، امّی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امیین
أُمّیّین (لغات‌قرآن) [۲۹۶]    ؛ امّی (مفردات‌قرآن)، امّی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امیین
أَناب (لغات‌قرآن) [۲۹۷]    ؛ نوب (مفردات‌قرآن)، انابه
إِنابه (لغات‌قرآن) [۲۹۸]    ؛ نوب (مفردات‌قرآن)، انابه
إِناث (لغات‌قرآن) [۲۹۹]    ؛ انثی (مفردات‌قرآن)،انثی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَنام (لغات‌قرآن) [۳۰۰]    ؛ انام (مفردات‌قرآن)، انام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أنبات (لغات‌قرآن) [۳۰۱]    ؛ نبت (مفردات‌قرآن)، نبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، روییدن
أَنْباء (لغات‌قرآن) [۳۰۲]    ؛ نبأ (مفردات‌قرآن)، نبأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نبأ
أَنْبَتَها (لغات‌قرآن) [۳۰۳]    ؛ نبت (مفردات‌قرآن)، نبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، روییدن
إنْبَجَسَت (لغات‌قرآن) [۳۰۴]    ؛ بجس (مفردات‌قرآن)، بجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إنتقام (لغات‌قرآن) [۳۰۵]    ؛ انتقام (مفردات‌قرآن)، انتقام
إِنْتَبَذَتْ (لغات‌قرآن) [۳۰۶]    ؛ نبذ (مفردات‌قرآن)، نبذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِنْتَثَرَتْ (لغات‌قرآن) [۳۰۷]    ؛ نثر (مفردات‌قرآن)، نثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نثر
إنْتَصِر (لغات‌قرآن) [۳۰۸]    ؛ انتصار (مفردات‌قرآن)، انتصار
إِنتِظار (لغات‌قرآن) [۳۰۹]    ؛ نظر (مفردات‌قرآن)، نظر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انتظار
إِنجیل (لغات‌قرآن) [۳۱۰]    ؛ انجیل (مفردات‌قرآن)، انجیل (فقه)، انجیل
أَنْداد (لغات‌قرآن) [۳۱۱]    ؛ ندّ (مفردات‌قرآن)، ندّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ندّ
إنزال (لغات‌قرآن) [۳۱۲]    ؛ نزول (مفردات‌قرآن)، نزول (مفردات‌نهج‌البلاغه)،نزول
أَنْزَلْنَا (لغات‌قرآن) [۳۱۳]    ؛ نزول (مفردات‌قرآن)، نزول (مفردات‌نهج‌البلاغه)،نزول
إِنْطَلَقَ (لغات‌قرآن) [۳۱۴]    ؛ انطلاق (مفردات‌قرآن)، ذهاب
إِنْطَلِقُوا (لغات‌قرآن) [۳۱۵]    ؛ انطلاق (مفردات‌قرآن)
أُنظُرُونَا (لغات‌قرآن) [۳۱۶]    ؛ نظر (مفردات‌قرآن)، نظر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَنْعام (لغات‌قرآن) [۳۱۷]    ؛ انعام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)، نعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انعام
أَنفال (لغات‌قرآن) [۳۱۸]    ؛ انفال (مفردات‌قرآن)، نفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انفال
إِنْسَلَخَ (لغات‌قرآن) [۳۱۹]    ؛ سلخ (مفردات‌قرآن)، سلخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَنْشَرَهُ (لغات‌قرآن) [۳۲۰]    ؛ نشر (مفردات‌قرآن)، نشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انتشار
أُنشُزُوا (لغات‌قرآن) [۳۲۱]    ؛ نشز (مفردات‌قرآن)، نشز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نشوز
إِنْصَبْ (لغات‌قرآن) [۳۲۲]    ؛ نصب (مفردات‌قرآن)، نصب (مفردات‌نهج‌البلاغهانصاب
أَنْصِتُوا (لغات‌قرآن) [۳۲۳]    ؛ نصت (مفردات‌قرآن)، انصات
أَنْصَح (لغات‌قرآن) [۳۲۴]    ؛ نصح (مفردات‌قرآن)، نصح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نصیحت
إنْفَجَرَتْ (لغات‌قرآن) [۳۲۵]    ؛ بجس (مفردات‌قرآن)، بجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَنْفُس (لغات‌قرآن) [۳۲۶]    ؛ نفس (مفردات‌قرآن)، نفس(مفردات‌نهج‌البلاغه)،نفس
إِنفِضاض (لغات‌قرآن) [۳۲۷]    ؛ فضه (مفردات‌قرآن)، فضّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أنْفَضُّوا (لغات‌قرآن) [۳۲۸]    ؛ فض (مفردات‌قرآن)، فضّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِنْفَطَرَتْ (لغات‌قرآن) [۳۲۹]    ؛ فطر (مفردات‌قرآن)، فطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إِنفَلَق (لغات‌قرآن) [۳۳۰]    ؛ فلق (مفردات‌قرآن)، فلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إنْکَدَرَتْ (لغات‌قرآن) [۳۳۱]    ؛ کدر (مفردات‌قرآن)، کدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَنْکَر (لغات‌قرآن) [۳۳۲]    ؛ تشبیه به صدای الاغ (قرآن)
أَنّی‌ (لغات‌قرآن) [۳۳۳]    ؛ انّی - به فتح الف (مفردات‌قرآن)
أَوَّاب (لغات‌قرآن) [۳۳۴]    ؛ أوب (مفردات‌قرآن)، أوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَنْقَضَ (لغات‌قرآن) [۳۳۵]    ؛ نقض (مفردات‌قرآن)، نقض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نقض
أَنْکاث (لغات‌قرآن) [۳۳۶]    ؛ نکث (مفردات‌قرآن)، نکث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نکث
أنکال (لغات‌قرآن) [۳۳۷]    ؛ سلسله (مفردات‌قرآن)، نکال
أَنْکِحُوا (لغات‌قرآن) [۳۳۸]    ؛ نکح (مفردات‌قرآن)، نکاح
أَوِّبی (لغات‌قرآن) [۳۳۹]    ؛ ترجیع (فقه)
أَوْتاد (لغات‌قرآن) [۳۴۰]    ؛ وتد (مفردات‌قرآن)، وتد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أوثان (لغات‌قرآن) [۳۴۱]    ؛ وثن (مفردات‌قرآن)، وثن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بت
أَوْجَسَ (لغات‌قرآن) [۳۴۲]    ؛ وجس (مفردات‌قرآن)، وجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَوْجَفْتُم (لغات‌قرآن) [۳۴۳]    ؛ وجف (مفردات‌قرآن)، وجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایجاف
أَوْدیة (لغات‌قرآن) [۳۴۴]    ؛ وادی (مفردات‌قرآن)، وادی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وادی
أُوذیَ فِی اللَّه (لغات‌قرآن) [۳۴۵]    ؛ آزار (فقه)
أُورِثْتُمُوها (لغات‌قرآن) [۳۴۶]    ؛ ورث (مفردات‌قرآن)، ورث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارث
أَوْزار (لغات‌قرآن) [۳۴۷]    ؛ وزر (مفردات‌قرآن)، وزر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَوْزِعْنی (لغات‌قرآن) [۳۴۸]    ؛ وزع (مفردات‌قرآن)، وزع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَوْضَعُوا (لغات‌قرآن) [۳۴۹]    ؛ وضع (مفردات‌قرآن)، وضع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أُوقیِّه (لغات‌قرآن) [۳۵۰]    ؛ اوقیه
أَ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ (لغات‌قرآن) [۳۵۱]    ؛
أُولُوا (لغات‌قرآن) [۳۵۲]    ؛ اولوا (مفردات‌قرآن)، اولوا
أُولی الأَبْصارِ (لغات‌قرآن) [۳۵۳]    ؛ بصیرت (مفردات‌قرآن)، بصیرت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بصیرت
أَوْلَیان (لغات‌قرآن) [۳۵۴]    ؛ شهود (مفردات‌قرآن)، شهود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شهود
أَوْلیاء (لغات‌قرآن) [۳۵۵]    ؛ ولی (مفردات‌قرآن)، ولی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ولایت
أَوَی (لغات‌قرآن) [۳۵۶]    ؛ اوی (مفردات‌قرآن)، اوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایواء
إِهْتَزَّتْ (لغات‌قرآن) [۳۵۷]    ؛ هز (مفردات‌قرآن)
أَهُشُّ (لغات‌قرآن) [۳۵۸]    ؛ هش (مفردات‌قرآن)، هشّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أُهِلَّ (لغات‌قرآن) [۳۵۹]    ؛ ذبح (مفردات‌قرآن)، ذبح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذبح
أَهل (لغات‌قرآن) [۳۶۰]    ؛ اهل (مفردات‌قرآن)، اهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اهل
أَهْلَکْتُ (لغات‌قرآن) [۳۶۱]    ؛ هلاک (مفردات‌قرآن)، هلاک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَهِلَّه (لغات‌قرآن) [۳۶۲]    ؛ هلال (مفردات‌قرآن)
أَهوَن (لغات‌قرآن) [۳۶۳]    ؛ هون (مفردات‌قرآن)، هون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَیَّام (لغات‌قرآن) [۳۶۴]    ؛ یوم (مفردات‌قرآن)، یوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایام
أَیّام نحسات (لغات‌قرآن) [۳۶۵]    ؛ نحس (مفردات‌قرآن)، نحس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نحس
أَیامی‌ (لغات‌قرآن) [۳۶۶]    ؛ ایّم (مفردات‌قرآن)، ایم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایّم
إیجاس (لغات‌قرآن) [۳۶۷]    ؛ وجس (مفردات‌قرآن)، وجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَیْد (لغات‌قرآن) [۳۶۸]    ؛ اید (مفردات‌قرآن)، اید (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قدرت
أَیْدی (لغات‌قرآن) [۳۶۹]    ؛ ید (مفردات‌قرآن)، ید (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دست
إیقاد (لغات‌قرآن) [۳۷۰]    ؛ وقود (مفردات‌قرآن)، وقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
أَیکه (لغات‌قرآن) [۳۷۱]    ؛ ایک (مفردات‌قرآن)، اصحاب ایکه
إیلاج (لغات‌قرآن) [۳۷۲]    ؛ ولوج (مفردات‌قرآن)، ولوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إیلاف (لغات‌قرآن) [۳۷۳]    ؛ الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)، الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
إیلاء (لغات‌قرآن) [۳۷۴]    ؛ ایلاء (مفردات‌قرآن)، ایلاء
أَیْمان (لغات‌قرآن) [۳۷۵]    ؛ یمین (مفردات‌قرآن)، میمنه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یمین
أَیْمَن (لغات‌قرآن) [۳۷۶]    ؛ أیمن (مفردات‌قرآن)، میمنه (مفردات‌نهج‌البلاغه)


بَئِیس (لغات‌قرآن) [۳۷۷]    ؛ بأس (مفردات‌قرآن)، بأس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بال (لغات‌قرآن) [۳۷۸]    ؛ بال (مفردات‌قرآن)، بال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بائُوا (لغات‌قرآن) [۳۷۹]    
بِالْحَقِّ (لغات‌قرآن) [۳۸۰]    ؛ حق (مفردات‌قرآن)، حق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حق
باخع (لغات‌قرآن) [۳۸۱]    ؛ بخع (مفردات‌قرآن)
بارِئ (لغات‌قرآن) [۳۸۲]    ؛ بارئ (مفردات‌قرآن)، بارئ
بازِغ (لغات‌قرآن) [۳۸۳]    ؛ بزغ (مفردات‌قرآن)
باسِرَة (لغات‌قرآن) [۳۸۴]    ؛ بسر (مفردات‌قرآن)
باطل (لغات‌قرآن) [۳۸۵]    ؛ باطل (مفردات‌قرآن)، باطل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، باطل
باغٍ (لغات‌قرآن) [۳۸۶]    ؛ بغی (مفردات‌قرآن)، بغی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بغی
باسِقات (لغات‌قرآن) [۳۸۷]    ؛ بسق (مفردات‌قرآن)، بسق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بالِغة (لغات‌قرآن) [۳۸۸]    
باءَ (لغات‌قرآن) [۳۸۹]    ؛ بوء (مفردات‌قرآن)، بوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بأس (لغات‌قرآن) [۳۹۰]    ؛ بأس (مفردات‌قرآن)، بأس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بأساء (لغات‌قرآن) [۳۹۱]    
بِأَعْیُنِنَا (لغات‌قرآن) [۳۹۲]    ؛ عین - به کسر عین (مفردات‌قرآن)، عین
بَثّ (لغات‌قرآن) [۳۹۳]    ؛ بث (مفردات‌قرآن)، بثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بثّ
بحر (لغات‌قرآن) [۳۹۴]    ؛ بحر (مفردات‌قرآن)، بحر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بحر
بَحیره (لغات‌قرآن) [۳۹۵]    ؛ بحیره
بخس (لغات‌قرآن) [۳۹۶]    ؛ بخس (مفردات‌قرآن)، بخس
بُخْل (لغات‌قرآن) [۳۹۷]    ؛ بخل (مفردات‌قرآن)، بخل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بخل
بداء (لغات‌قرآن) [۳۹۸]    ؛ بداء
بُدْن (لغات‌قرآن) [۳۹۹]    ؛ بدن (مفردات‌قرآن)، بدنه
بَدْو (لغات‌قرآن) [۴۰۰]    ؛ بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌قرآن)، بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بدیع (لغات‌قرآن) [۴۰۱]    ؛ بدع (مفردات‌قرآن)، بدع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بِرّ (لغات‌قرآن)، بَرّ (لغات‌قرآن) [۴۰۲]    ؛ ابرار (مفردات‌قرآن)، برّ - به فتح باء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابرار
براء (لغات‌قرآن) [۴۰۳]    ؛ تبری
بَرَرَة (لغات‌قرآن) [۴۰۴]    ؛ برّ - به فتح و کسر باء (مفردات‌قرآن)، برّ - به فتح باء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برّ
برزخ (لغات‌قرآن) [۴۰۵]    ؛ برزخ (مفردات‌قرآن)، برزخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برزخ
بَرَزُوا (لغات‌قرآن) [۴۰۶]    ؛ بروز (مفردات‌قرآن)، بروز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بُروز (لغات‌قرآن) [۴۰۷]    ؛ بروز (مفردات‌قرآن)، بروز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بَرِقَ (لغات‌قرآن) [۴۰۸]    ؛ برق (مفردات‌قرآن)، برق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
برکت (لغات‌قرآن) [۴۰۹]    ؛ برکت (مفردات‌قرآن)، برک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برکت
برکات (لغات‌قرآن) [۴۱۰]    ؛ برکت (مفردات‌قرآن)، برک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برکت
بُرُوج (لغات‌قرآن) [۴۱۱]    ؛ برج (مفردات‌قرآن)، برج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بُسَّت (لغات‌قرآن) [۴۱۲]    ؛ بس (مفردات‌قرآن)
بَسَرَ (لغات‌قرآن) [۴۱۳]    ؛ بسر (مفردات‌قرآن)
برهان (لغات‌قرآن) [۴۱۴]    ؛ برهان (مفردات‌قرآن)، برهان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برهان
بشارت (لغات‌قرآن) [۴۱۵]    
بِساط (لغات‌قرآن) [۴۱۶]    ؛ بسط (مفردات‌قرآن)، بسط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بشر (لغات‌قرآن) [۴۱۷]    ؛ بشر (مفردات‌قرآن)، بشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بشر
بُشْراً (لغات‌قرآن) [۴۱۸]    
بَشِّرْ (لغات‌قرآن) [۴۱۹]    
بَشَر (لغات‌قرآن) [۴۲۰]    ؛ بشر (مفردات‌قرآن)، بشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بشره
بُشْری‌ (لغات‌قرآن) [۴۲۱]    
بَصائِر (لغات‌قرآن) [۴۲۲]    ؛ بصر (مفردات‌قرآن)، بصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بصر
بَصِیر (لغات‌قرآن) [۴۲۳]    ؛ بصر (مفردات‌قرآن)، بصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بصیر
بَصِیْرَة (لغات‌قرآن) [۴۲۴]    ؛ بصر (مفردات‌قرآن)، بصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بصیرت
بِضاعَة (لغات‌قرآن) [۴۲۵]    ؛ بضع (مفردات‌قرآن)، بضع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بِضْع (لغات‌قرآن) [۴۲۶]    ؛ بضع (مفردات‌قرآن)
بَطائِن (لغات‌قرآن) [۴۲۷]    ؛ بطانه (مفردات‌قرآن)، بطانه
بِطانَة (لغات‌قرآن) [۴۲۸]    ؛ بطانه (مفردات‌قرآن)، بطانه
بَطِرَتْ (لغات‌قرآن) [۴۲۹]    ؛ بطر (مفردات‌قرآن)، بطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بَطْش (لغات‌قرآن) [۴۳۰]    ؛ بطش (مفردات‌قرآن)، بطش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بِظُلْمٍ (لغات‌قرآن) [۴۳۱]    ؛ ظلم (مفردات‌قرآن)، ظلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ظلم
بعث (لغات‌قرآن) [۴۳۲]    ؛ بعث (مفردات‌قرآن)، بعث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بعث
بُعْثِرَ (لغات‌قرآن) [۴۳۳]    ؛ بعثر (مفردات‌قرآن)، بعثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بعل (لغات‌قرآن) [۴۳۴]    ؛ بعل (مفردات‌قرآن)، بعل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بعل (بت)
بُقْعَه (لغات‌قرآن) [۴۳۵]    ؛ بقعه (مفردات‌قرآن)، بقعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بقعه
بُعُولَة (لغات‌قرآن) [۴۳۶]    
بَقِیَّة (لغات‌قرآن) [۴۳۷]    
بَغْتَةً (لغات‌قرآن) [۴۳۸]    ؛ بغت (مفردات‌قرآن)، بغت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بُکْرَةً (لغات‌قرآن) [۴۳۹]    ؛ بکر (مفردات‌قرآن)، بکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، صبح
بَغْضاء (لغات‌قرآن) [۴۴۰]    ؛ بغض (مفردات‌قرآن)، بغض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بغض
بُکْم (لغات‌قرآن) [۴۴۱]    ؛ بکم (مفردات‌قرآن)، بکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بَغْی (لغات‌قرآن) [۴۴۲]    ؛ بغی (مفردات‌قرآن)، بغی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بغی
بَکَّه (لغات‌قرآن) [۴۴۳]    ؛ بکه (مفردات‌قرآن)، بکه
بُکِیّ (لغات‌قرآن) [۴۴۴]    ؛ بکی (مفردات‌قرآن)، بکاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بکاء
بلاغ (لغات‌قرآن) [۴۴۵]    ؛ بلغ (مفردات‌قرآن)، بلاغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بلاء (لغات‌قرآن) [۴۴۶]    ؛ بلاء (مفردات‌قرآن)، بلی - به کسر باء و سکون لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بلاء
بلدة (لغات‌قرآن) [۴۴۷]    ؛ بلد (مفردات‌قرآن)، بلد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بلد
بلوغ اشُدّ (لغات‌قرآن) [۴۴۸]    ؛ بلغ (مفردات‌قرآن)، بلوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بلوغ
بَنان (لغات‌قرآن) [۴۴۹]    ؛ بنان (مفردات‌قرآن)، بنان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انگشت
بَنَانة (لغات‌قرآن) [۴۵۰]    ؛ بنان (مفردات‌قرآن)، بنان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انگشت
بِنَاء (لغات‌قرآن) [۴۵۱]    ؛ بنی (مفردات‌قرآن)، بنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بنون (لغات‌قرآن) [۴۵۲]    ؛ ابن (مفردات‌قرآن)، ابن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابن
بُنْیان (لغات‌قرآن) [۴۵۳]    ؛ بنی (مفردات‌قرآن)، بنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بَوَّأ (لغات‌قرآن) [۴۵۴]    ؛ بوء (مفردات‌قرآن)، بوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بور (لغات‌قرآن) [۴۵۵]    ؛ بور (مفردات‌قرآن)، بور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بهجة (لغات‌قرآن) [۴۵۶]    ؛ بهجت (مفردات‌قرآن)، بهجت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بهیج (لغات‌قرآن) [۴۵۷]    ؛ بهجت (مفردات‌قرآن)، بهجت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بَهِیْمَة (لغات‌قرآن) [۴۵۸]    ؛ بهم (مفردات‌قرآن)، بهیمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بهیمة الانعام
بَیات (لغات‌قرآن) [۴۵۹]    ؛ بیت (مفردات‌قرآن)
بِیض (لغات‌قرآن) [۴۶۰]    ؛ بیاض (مفردات‌قرآن)، بیاض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بیاض
بَیْض (لغات‌قرآن) [۴۶۱]    ؛ بیاض (مفردات‌قرآن)، بیاض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تخم
بَیْضاء (لغات‌قرآن) [۴۶۲]    ؛ بیاض (مفردات‌قرآن)، بیاض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بیاض
بِیَع (لغات‌قرآن) [۴۶۳]    ؛ بیعه (مفردات‌قرآن)، بیعه
بیعت (لغات‌قرآن) [۴۶۴]    ؛ بیعت (مفردات‌قرآن)، بیعت
بَیِّنَة (لغات‌قرآن) [۴۶۵]    ؛ بینه
بُیُوت (لغات‌قرآن) [۴۶۶]    ؛ بیت (مفردات‌قرآن)، بیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بیت
بَیِّنَات (لغات‌قرآن) [۴۶۷]    ؛ بینه
بَیْنَهُمْ (لغات‌قرآن) [۴۶۸]    ؛ بین (مفردات‌قرآن)، بین (مفردات‌نهج‌البلاغه)


تابَ عَلَیْکُم (لغات‌قرآن) [۴۶۹]    ؛ توبه (مفردات‌قرآن)، توبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، توبه
تابوت (لغات‌قرآن) [۴۷۰]    ؛ تابوت (مفردات‌قرآن)، تابوت (فقه)
تالیات (لغات‌قرآن) [۴۷۱]    ؛ تلاوت (مفردات‌قرآن)، تلاوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تلاوت
تَأَذَّنَ (لغات‌قرآن) [۴۷۲]    ؛ اذن - به کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)، اذن - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اذن
تأویل (لغات‌قرآن) [۴۷۳]    ؛ اول - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌قرآن)، اول - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تأویل
تَبّ (لغات‌قرآن)، تباب (لغات‌قرآن) [۴۷۴]    ؛ تبّ (مفردات‌قرآن)
تَبار (لغات‌قرآن) [۴۷۵]    ؛ تبر (مفردات‌قرآن)، تبر - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَبارَک (لغات‌قرآن) [۴۷۶]    ؛ برکت (مفردات‌قرآن)، برک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برکت
تَبَتَّلْ (لغات‌قرآن) [۴۷۷]    ؛ بتل (مفردات‌قرآن)، بتل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تبدیل (لغات‌قرآن) [۴۷۸]    ؛ بدل (مفردات‌قرآن)، بدل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَبْذیر (لغات‌قرآن) [۴۷۹]    ؛ بذر (مفردات‌قرآن)، بذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تبذیر (فقه)
تَبَرَّج (لغات‌قرآن) [۴۸۰]    ؛ برج (مفردات‌قرآن)، برج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُبْسَلَ (لغات‌قرآن) [۴۸۱]    ؛ بسل (مفردات‌قرآن)، بسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَبَعاً (لغات‌قرآن) [۴۸۲]    ؛ تبع - به فتح تاء (مفردات‌قرآن)، تبع - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُبْلی (لغات‌قرآن) [۴۸۳]    ؛ بلاء (مفردات‌قرآن)، بلی - به کسر باء و سکون لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بلاء
تبلیغ (لغات‌قرآن) [۴۸۴]    ؛ بلغ (مفردات‌قرآن)، تبلیغ
تَبور (لغات‌قرآن) [۴۸۵]    ؛ بور (مفردات‌قرآن)، بور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَبوءَ (لغات‌قرآن) [۴۸۶]    ؛ بوء (مفردات‌قرآن)، بوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَبَوَّؤُا (لغات‌قرآن) [۴۸۷]    ؛ بوء (مفردات‌قرآن)، بوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَتَوَفَّاهُم (لغات‌قرآن) [۴۸۸]    ؛ توفی (مفردات‌قرآن)، مرگ
تَثْریب (لغات‌قرآن) [۴۸۹]    ؛ ثرب (مفردات‌قرآن)، ثرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سرزنش
تَثْقَفَنَّهُمْ (لغات‌قرآن) [۴۹۰]    ؛ ثقف (مفردات‌قرآن)
تَجْئَرونَ (لغات‌قرآن) [۴۹۱]    ؛ جأر (مفردات‌قرآن)، جأر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تضرع
تُجادِلُ (لغات‌قرآن) [۴۹۲]    ؛ جدل (مفردات‌قرآن)، جدل
تَجِدَ (لغات‌قرآن) [۴۹۳]    ؛ وجد (مفردات‌قرآن)، وجد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تجسس (لغات‌قرآن) [۴۹۴]    ؛ جس (مفردات‌قرآن)، تجسس
تَحاضُّونَ (لغات‌قرآن) [۴۹۵]    ؛ حض (مفردات‌قرآن)، حض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تشویق
تَحاوُر (لغات‌قرآن) [۴۹۶]    ؛ حور (مفردات‌قرآن)، حور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُحْبَرونَ (لغات‌قرآن) [۴۹۷]    ؛ حبر (مفردات‌قرآن)، حبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تحدّی (لغات‌قرآن) [۴۹۸]    ؛تحدّی
تَحْرُثون (لغات‌قرآن) [۴۹۹]    ؛ حرث (مفردات‌قرآن)، حرث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَحْرِصْ (لغات‌قرآن) [۵۰۰]    ؛ حرص (مفردات‌قرآن)، حرص (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرص
تَحَرَّوْا رَشَداً (لغات‌قرآن) [۵۰۱]    ؛ حری (مفردات‌قرآن)، حری - به فتح حاء و سکون یاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نیت
تَحَسُّس (لغات‌قرآن) [۵۰۲]    ؛ حسّ (مفردات‌قرآن)، حس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حس
تَحِلَّة (لغات‌قرآن) [۵۰۳]    ؛ حل - به کسر حاء (مفردات‌قرآن)، حلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حلال
تحویل (لغات‌قرآن) [۵۰۴]    ؛ تحویل (مفردات‌قرآن)، تحویل
تحیّت (لغات‌قرآن) [۵۰۵]    ؛ تحیت (مفردات‌قرآن)، تحیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تحیت در قرآن
تَحید (لغات‌قرآن) [۵۰۶]    ؛ حید (مفردات‌قرآن)، حید (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تخت (لغات‌قرآن) [۵۰۷]    ؛ عرش (مفردات‌قرآن)، عرش (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عرش
تَخْتَصِمُونَ (لغات‌قرآن) [۵۰۸]    ؛ خصم (مفردات‌قرآن)، خصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خصم
تَخْشَعُ (لغات‌قرآن) [۵۰۹]    ؛ خشع (مفردات‌قرآن)، خشوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خشوع
تَخْطَفُهُ (لغات‌قرآن) [۵۱۰]    ؛ خطف (مفردات‌قرآن)، خطف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَبیع (لغات‌قرآن) [۵۱۱]    ؛ تبیع (مفردات‌قرآن)، یاری
تَبَیَّنَت (لغات‌قرآن) [۵۱۲]    ؛ بان (مفردات‌قرآن)
تَتْبیبٍ (لغات‌قرآن) [۵۱۳]    ؛ تبّ (مفردات‌قرآن)، خسران، هلاکت
تَتْبیر (لغات‌قرآن) [۵۱۴]    ؛ تبر (مفردات‌قرآن)، تبر - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَتَجافی‌ (لغات‌قرآن) [۵۱۵]    ؛ جفو (مفردات‌قرآن)، جفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَتْرا (لغات‌قرآن) [۵۱۶]    ؛ وتر (مفردات‌قرآن)، وتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَخْلُقون (لغات‌قرآن) [۵۱۷]    ؛ خلق - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)، خلق - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلقت
تَخَوُّف (لغات‌قرآن) [۵۱۸]    ؛ خوف (مفردات‌قرآن)، خوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خوف
تَخُونُوا (لغات‌قرآن) [۵۱۹]    ؛ خون (مفردات‌قرآن)، خون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خیانت
تَدَبُّر (لغات‌قرآن) [۵۲۰]    ؛ تدبّر
تَدَّعُونَ (لغات‌قرآن) [۵۲۱]    ؛ دعو (مفردات‌قرآن)، دعاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دعاء
تدمیر (لغات‌قرآن) [۵۲۲]    ؛ دمر (مفردات‌قرآن)، دمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هلاکت
تُدْلوا (لغات‌قرآن) [۵۲۳]    ؛ دلو (مفردات‌قرآن)، دلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دلو، ادلاء
تَذْرُوه (لغات‌قرآن) [۵۲۴]    ؛ ذرو (مفردات‌قرآن)، ذرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُدَمِّرُ (لغات‌قرآن) [۵۲۵]    ؛ دمر (مفردات‌قرآن)، دمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هلاکت
تذکّر (لغات‌قرآن) [۵۲۶]    ؛ ذکر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن)، ذکر - به کسر ذال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذکر
تَذُودان (لغات‌قرآن) [۵۲۷]    ؛ ذود (مفردات‌قرآن)، ذود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَرائِب (لغات‌قرآن) [۵۲۸]    ؛ ترائب (مفردات‌قرآن)
تراب (لغات‌قرآن) [۵۲۹]    ؛ تراب (مفردات‌قرآن)، تراب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تراب
تُراث (لغات‌قرآن) [۵۳۰]    ؛ ورث (مفردات‌قرآن)، ورث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارث
تَراقی (لغات‌قرآن) [۵۳۱]    ؛ ترقوه (مفردات‌قرآن)، ترقوه
تَرَبَّصْتُم (لغات‌قرآن) [۵۳۲]    ؛ ربص (مفردات‌قرآن)
ترتیل (لغات‌قرآن) [۵۳۳]    ؛ رتل (مفردات‌قرآن)، رتل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ترتیل
تَرْجونَ (لغات‌قرآن) [۵۳۴]    ؛ رجاء (مفردات‌قرآن)، رجاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجاء
تُرْجی (لغات‌قرآن) [۵۳۵]    
تَرَدّی‌ (لغات‌قرآن) [۵۳۶]    ؛ ردی (مفردات‌قرآن)، ردی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُرْدین (لغات‌قرآن) [۵۳۷]    ؛ ردی (مفردات‌قرآن)، ردی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَرْهَقُهُمْ (لغات‌قرآن) [۵۳۸]    ؛ رهق (مفردات‌قرآن)، رهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُریحُون (لغات‌قرآن) [۵۳۹]    ؛ روح - به فتح راء (مفردات‌قرآن)، روح - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَزاوَرُ (لغات‌قرآن) [۵۴۰]    ؛ زور (مفردات‌قرآن)، زور - به فتح زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَزْرَعُونَه (لغات‌قرآن) [۵۴۱]    ؛ زرع (مفردات‌قرآن)، زرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تزکیه (لغات‌قرآن) [۵۴۲]    ؛ زکو (مفردات‌قرآن)، زکو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تزکیه
تَزَیَّلُوا (لغات‌قرآن) [۵۴۳]    ؛ زیل (مفردات‌قرآن)، زیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَسائَلُونَ (لغات‌قرآن) [۵۴۴]    ؛ سؤال (مفردات‌قرآن)، سؤال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سؤال
تسبیح (لغات‌قرآن) [۵۴۵]    ؛ تسبیح (مفردات‌قرآن)، تسبیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تسبیح (ذکر)
تَسْرَحُون (لغات‌قرآن) [۵۴۶]    ؛ سرح (مفردات‌قرآن)، سرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُشْطِط (لغات‌قرآن) [۵۴۷]    ؛ شطط (مفردات‌قرآن)
تَسْعی‌ (لغات‌قرآن) [۵۴۸]    ؛ سعی (مفردات‌قرآن)، سعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَسْنیم (لغات‌قرآن) [۵۴۹]    ؛ تسنیم (مفردات‌قرآن)، تسنیم
تشفّی قلب (لغات‌قرآن) [۵۵۰]    ؛ شفاء (مفردات‌قرآن)، شفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تشفی
تَسَوَّروا (لغات‌قرآن) [۵۵۱]    ؛ سور (مفردات‌قرآن)، سور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَشْقی‌ (لغات‌قرآن) [۵۵۲]    ؛ شقو (مفردات‌قرآن)، شقو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شقاوت
تسویل (لغات‌قرآن) [۵۵۳]    ؛ سول (مفردات‌قرآن)، تسویل
تَشْهَدونِ (لغات‌قرآن) [۵۵۴]    ؛ شهود (مفردات‌قرآن)، شهود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شهادت
تُسیمونَ (لغات‌قرآن) [۵۵۵]    ؛ سوم (مفردات‌قرآن)، سوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَصَدّی‌ (لغات‌قرآن) [۵۵۶]    ؛ صدی (مفردات‌قرآن)، صدی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)
تُشاقُّونَ (لغات‌قرآن) [۵۵۷]    ؛ شقاق (مفردات‌قرآن)، شقّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شقاق
تَصْطَلون (لغات‌قرآن) [۵۵۸]    ؛ صلی (مفردات‌قرآن)، صلی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَشْخَصُ (لغات‌قرآن) [۵۵۹]    ؛ شخص (مفردات‌قرآن)، شخص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُصْعِدونَ (لغات‌قرآن) [۵۶۰]    ؛ صعد (مفردات‌قرآن)، صعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، صعود
تُصَعِّرْ (لغات‌قرآن) [۵۶۱]    ؛ صعر (مفردات‌قرآن)، صعر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَصْلی‌ (لغات‌قرآن) [۵۶۲]    ؛ صلی (مفردات‌قرآن)، صلی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَصْلیَه (لغات‌قرآن) [۵۶۳]    ؛ صلی (مفردات‌قرآن)، صلی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَضَرُّع (لغات‌قرآن) [۵۶۴]    ؛ ضرع (مفردات‌قرآن)، ضرع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)، تضرع
تَطْهیر (لغات‌قرآن) [۵۶۵]    ؛ طهر (مفردات‌قرآن)، طهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تطهیر
تطیّر (لغات‌قرآن) [۵۶۶]    ؛ تطیّر (مفردات‌قرآن)، طیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تطیّر
تَعاطی‌ (لغات‌قرآن) [۵۶۷]    ؛ عطاء (مفردات‌قرآن)، عطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُعَزِّرُوهُ (لغات‌قرآن) [۵۶۸]    ؛ عزر (مفردات‌قرآن)، یاری
تَعْبَثون (لغات‌قرآن) [۵۶۹]    ؛ عبث (مفردات‌قرآن)، عبث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عبث
تَعْتَدُّونَها (لغات‌قرآن) [۵۷۰]    
تَعس (لغات‌قرآن) [۵۷۱]    ؛ تعس (مفردات‌قرآن)، تعس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هلاکت
تَعْثَوْا (لغات‌قرآن) [۵۷۲]    ؛ عثو (مفردات‌قرآن)، عیث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فساد
تعصّب (لغات‌قرآن) [۵۷۳]    ؛ عصب (مفردات‌قرآن)، عصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تعصب
تَعْدِلُوا (لغات‌قرآن) [۵۷۴]    ؛ عدل (مفردات‌قرآن)، عدل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عدالت
تَعیَها (لغات‌قرآن) [۵۷۵]    ؛ وعی‌ (مفردات‌قرآن)، وعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حفظ
تُعْرَضون (لغات‌قرآن) [۵۷۶]    ؛ عرض (مفردات‌قرآن)، عرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تغابن (لغات‌قرآن) [۵۷۷]    ؛ غبن (مفردات‌قرآن)، غبن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یوم التغابن
تَغَشَّاها (لغات‌قرآن) [۵۷۸]    ؛ غشی (مفردات‌قرآن)، غاشِیَه (لغات‌قرآن)، غشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَغیضُ (لغات‌قرآن) [۵۷۹]    ؛ غیض (مفردات‌قرآن)، غیض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَفْجیر (لغات‌قرآن) [۵۸۰]    ؛ فجر (مفردات‌قرآن)، فجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شکافتن
تَفْرَحونَ (لغات‌قرآن) [۵۸۱]    ؛ فرح (مفردات‌قرآن)، فرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرح
تفأّل (لغات‌قرآن) [۵۸۲]    ؛ طیر (مفردات‌قرآن)، تفأل
تفسح (لغات‌قرآن) [۵۸۳]    ؛ فسح (مفردات‌قرآن)، فسح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَفَثَ (لغات‌قرآن) [۵۸۴]    ؛ تفث (مفردات‌قرآن)، دنس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تفث
تَفَسَّحُوا (لغات‌قرآن) [۵۸۵]    ؛ فسح (مفردات‌قرآن)، فسح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تفکّر (لغات‌قرآن) [۵۸۶]    ؛ فکر (مفردات‌قرآن)، فکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تفکّر
تَفَکَّهُون (لغات‌قرآن) [۵۸۷]    ؛ تفکه (مفردات‌قرآن)، فکه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تعجب
تُفَنِّدُون (لغات‌قرآن) [۵۸۸]    ؛ فند (مفردات‌قرآن)
تفویض (لغات‌قرآن) [۵۸۹]    ؛ فوض (مفردات‌قرآن)، تفویض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تفویض
تَفیضُ (لغات‌قرآن) [۵۹۰]    ؛ فیض (مفردات‌قرآن)، فیض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَقاسَمُوا (لغات‌قرآن) [۵۹۱]    ؛ قسم - به فتح قاف و سین (مفردات‌قرآن)، قسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قسم
تَقْرِضُ (لغات‌قرآن) [۵۹۲]    ؛ قرض (مفردات‌قرآن)، قرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَقْشَعِرُّ (لغات‌قرآن) [۵۹۳]    ؛ قشعر (مفردات‌قرآن)
تَقَطَّعُوا (لغات‌قرآن) [۵۹۴]    ؛ قطع - به فتح قاف (مفردات‌قرآن)، قطع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بریدن
تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ (لغات‌قرآن) [۵۹۵]    ؛ قطع - به فتح قاف (مفردات‌قرآن)، قطع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قطع
تَقْعُدَ (لغات‌قرآن) [۵۹۶]    ؛ قعود (مفردات‌قرآن)، قعود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَقْهَرْ (لغات‌قرآن) [۵۹۷]    ؛ قهر (مفردات‌قرآن)، قهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قهر
تقیّه (لغات‌قرآن) [۵۹۸]    ؛ تقیه (مفردات‌قرآن)، تقیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تقیه
تکاثر (لغات‌قرآن) [۵۹۹]    ؛ تکاثر (مفردات‌قرآن)، کثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تکاثر
تُکِنُّ (لغات‌قرآن) [۶۰۰]    
تلاوت (لغات‌قرآن) [۶۰۱]    ؛ تلو (مفردات‌قرآن)، تلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تلاوت
تَلَظّی‌ (لغات‌قرآن) [۶۰۲]    ؛ لظی (مفردات‌قرآن)، لظی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تِلْقاءَ (لغات‌قرآن) [۶۰۳]    ؛ لقاء (مفردات‌قرآن)، لقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَلْقَفُ (لغات‌قرآن) [۶۰۴]    ؛ لقف (مفردات‌قرآن)، لقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُلَقَّی (لغات‌قرآن) [۶۰۵]    ؛ لقاء (مفردات‌قرآن)، لقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تقلّب (لغات‌قرآن) [۶۰۶]    ؛ قلب (مفردات‌قرآن)، قلب - به فتح قاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قلب
تُقْلَبُون (لغات‌قرآن) [۶۰۷]    ؛ قلب (مفردات‌قرآن)، قلب - به فتح قاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قلب
تقوا (لغات‌قرآن) [۶۰۸]    ؛ تقوی (مفردات‌قرآن)، وقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تقوا
تَقَوَّلَ (لغات‌قرآن) [۶۰۹]    ؛ قول (مفردات‌قرآن)، قول (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تقویم (لغات‌قرآن) [۶۱۰]    ؛ تقویم (مفردات‌قرآن)، قیام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَلَقّی‌ (لغات‌قرآن) [۶۱۱]    ؛ لقاء (مفردات‌قرآن)، لقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تِلْکَ (لغات‌قرآن) [۶۱۲]    ؛ تلک (مفردات‌قرآن)
تَلْمِزُوا (لغات‌قرآن) [۶۱۳]    ؛ لمز (مفردات‌قرآن)، عیب‌جویی
تَلْوُوا (لغات‌قرآن) [۶۱۴]    ؛ لوی (مفردات‌قرآن)، لوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَلَّهُ (لغات‌قرآن) [۶۱۵]    ؛ تل (مفردات‌قرآن)
تَلَهّی‌ (لغات‌قرآن) [۶۱۶]    ؛ لهو (مفردات‌قرآن)، لهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَماثیل (لغات‌قرآن) [۶۱۷]    ؛ مثل (مفردات‌قرآن)
تَمارُوا (لغات‌قرآن) [۶۱۸]    ؛ مور (مفردات‌قرآن)، مور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تمثّل (لغات‌قرآن) [۶۱۹]    ؛ مثل (مفردات‌قرآن)، مثل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مثل
تَمْرَحُونَ (لغات‌قرآن) [۶۲۰]    ؛ مرح (مفردات‌قرآن)، مرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شادی
تَمَطّی (لغات‌قرآن) [۶۲۱]    ؛ مطی (مفردات‌قرآن)، تمطی
تمکین (لغات‌قرآن) [۶۲۲]    ؛ مکن (مفردات‌قرآن)، مکن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تمکین
تمنّی (لغات‌قرآن) [۶۲۳]    ؛ منی (مفردات‌قرآن)، تمنّی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تمنی
تمهید (لغات‌قرآن) [۶۲۴]    ؛ مهد (مفردات‌قرآن)، مهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَمید (لغات‌قرآن) [۶۲۵]    ؛ مید (مفردات‌قرآن)
تَمَیَّزُ (لغات‌قرآن) [۶۲۶]    ؛ میز (مفردات‌قرآن)، میز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَناد (لغات‌قرآن) [۶۲۷]    ؛ نداء (مفردات‌قرآن)، نداء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نداء
تَنادَوْا (لغات‌قرآن) [۶۲۸]    ؛ نداء (مفردات‌قرآن)، نداء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نداء
تَنازَعْتُمْ (لغات‌قرآن) [۶۲۹]    ؛ نزع (مفردات‌قرآن)، نزع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَناوُش (لغات‌قرآن) [۶۳۰]    ؛ نوش (مفردات‌قرآن)، نوش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَنَزَّلُ (لغات‌قرآن) [۶۳۱]    ؛ تنزل (مفردات‌قرآن)، نزول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نزول
تنزیل (لغات‌قرآن) [۶۳۲]    ؛ نزل (مفردات‌قرآن)، نزول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نزول
تَنْفُذُوا (لغات‌قرآن) [۶۳۳]    ؛ نفذ (مفردات‌قرآن)، نفوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَنْقِمُ (لغات‌قرآن) [۶۳۴]    ؛ نقم (مفردات‌قرآن)، نقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انکار
تَنْکِصُون (لغات‌قرآن) [۶۳۵]    ؛ نکص (مفردات‌قرآن)، رجوع
تَنُّور (لغات‌قرآن) [۶۳۶]    ؛ تنور (مفردات‌قرآن)، تنور
تَنُوء (لغات‌قرآن) [۶۳۷]    ؛ نوء (مفردات‌قرآن)، نوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَوّاب (لغات‌قرآن) [۶۳۸]    ؛ توبه (مفردات‌قرآن)، توبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، توبه
تَواصَوا (لغات‌قرآن) [۶۳۹]    ؛ وصیت (مفردات‌قرآن)، وصیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وصیت
تورات (لغات‌قرآن) [۶۴۰]    ؛ تورات (مفردات‌قرآن)، تورات در قرآن
تُورُون (لغات‌قرآن) [۶۴۱]    ؛ وری (مفردات‌قرآن)، وری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
توریه (لغات‌قرآن) [۶۴۲]    ؛ وری (مفردات‌قرآن)، وری (مفردات‌نهج‌البلاغه)، توریه (فقه)
تُوَسْوِسُ (لغات‌قرآن) [۶۴۳]    ؛ وسوسه (مفردات‌قرآن)، وسوسه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وسوسه
تُؤْفَکُونَ (لغات‌قرآن) [۶۴۴]    ؛ افک (مفردات‌قرآن)، افک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، افک
تُوَفَّونَ (لغات‌قرآن) [۶۴۵]    ؛ وفاء (مفردات‌قرآن)، وفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
توفِّی (لغات‌قرآن) [۶۴۶]    ؛ توفی (مفردات‌قرآن)، وفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُوقِدُون (لغات‌قرآن) [۶۴۷]    ؛ وقود (مفردات‌قرآن)، وقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تُوَقِّرُوهُ (لغات‌قرآن) [۶۴۸]    ؛ وقر (مفردات‌قرآن)، وقر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
توکّل (لغات‌قرآن) [۶۴۹]    ؛ وکل (مفردات‌قرآن)، وکل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تَوَلّی‌ (لغات‌قرآن) [۶۵۰]    ؛ تولی (مفردات‌قرآن)، ولی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تولی و تبری
تهامه (لغات‌قرآن) [۶۵۱]    ؛ تهامه
تَهَجَّدْ (لغات‌قرآن) [۶۵۲]    ؛ هجد (مفردات‌قرآن)، هجود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تهجد
تَهْجُرُونَ (لغات‌قرآن) [۶۵۳]    ؛ هجر (مفردات‌قرآن)، هجر - به فتح هاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هجرت
تَهِنُوا (لغات‌قرآن) [۶۵۴]    ؛ وهن‌ (مفردات‌قرآن)، وهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وهن
تَیَمُّم (لغات‌قرآن) [۶۵۵]    ؛ تیمم
تین (لغات‌قرآن) [۶۵۶]    ؛ تین (مفردات‌قرآن)، تین
تُؤْوی (لغات‌قرآن) [۶۵۷]    ؛ اوی (مفردات‌قرآن)، اوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایواء
تُؤْویه (لغات‌قرآن) [۶۵۸]    ؛ اوی (مفردات‌قرآن)، اوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایواء

ثاقِب (لغات‌قرآن) [۶۵۹]    ؛ ثقب (مفردات‌قرآن)، ثقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثانی (لغات‌قرآن) [۶۶۰]    ؛ ثانی (مفردات‌قرآن)، ثانی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثاوی (لغات‌قرآن) [۶۶۱]    ؛ ثوی (مفردات‌قرآن)، ثواء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثَبَّطَهُمْ (لغات‌قرآن) [۶۶۲]    ؛ ثبط (مفردات‌قرآن)، ثبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثُبُور (لغات‌قرآن) [۶۶۳]    ؛ ثبور (مفردات‌قرآن)، ثبور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثَجَّاج (لغات‌قرآن) [۶۶۴]    ؛ ثج (مفردات‌قرآن)، ثج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثَری‌ (لغات‌قرآن) [۶۶۵]    ؛ ثری (مفردات‌قرآن)، ثری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثُعْبان (لغات‌قرآن) [۶۶۶]    ؛ ثعبان (مفردات‌قرآن)، ثعبان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثقب (لغات‌قرآن) [۶۶۷]    
ثَقِفْتُمُوهُمْ (لغات‌قرآن) [۶۶۸]    ؛ ثقف (مفردات‌قرآن)، ثقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثُقِفُوا (لغات‌قرآن) [۶۶۹]    ؛ ثقف (مفردات‌قرآن)، ثقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثَقَل (لغات‌قرآن) [۶۷۰]    ؛ ثقل - به فتح ثاء (مفردات‌قرآن)، ثقل - به فتح ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثَقَلان (لغات‌قرآن) [۶۷۱]    ؛ ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌قرآن)، ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثُلاثَ (لغات‌قرآن) [۶۷۲]    ؛ ثلاث (مفردات‌قرآن)، ثلاث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثُلّة (لغات‌قرآن) [۶۷۳]    ؛ ثلّة (مفردات‌قرآن)
ثُمَّ (لغات‌قرآن) [۶۷۴]    ؛ثم - به ضم ثاء (مفردات‌قرآن)
ثمود (لغات‌قرآن) [۶۷۵]    ؛ ثمود (مفردات‌قرآن)،ثمود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثمود
ثُوِّب (لغات‌قرآن) [۶۷۶]    ؛ ثوب (مفردات‌قرآن)، ثوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثواب

جابُوا (لغات‌قرآن) [۶۷۷]    ؛ جوب (مفردات‌قرآن)، جوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جاثِم (لغات‌قرآن) [۶۷۸]    ؛ جثم (مفردات‌قرآن)، جثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جادَلْتَنَا (لغات‌قرآن) [۶۷۹]    ؛ جدل (مفردات‌قرآن)، جدل
جارِیات (لغات‌قرآن) [۶۸۰]    ؛ فلک - به ضم فاء (مفردات‌قرآن)
جانّ (لغات‌قرآن) [۶۸۱]    ؛ جانّ (مفردات‌قرآن)، جانّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جن
جانب (لغات‌قرآن) [۶۸۲]    ؛ جنب (مفردات‌قرآن)، جانب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جاهَداک (لغات‌قرآن) [۶۸۳]    ؛ جهد (مفردات‌قرآن)، جهاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهاد
جاؤُا (لغات‌قرآن) [۶۸۴]    ؛ جاء (مفردات‌قرآن)، جاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جُبّ (لغات‌قرآن) [۶۸۵]    ؛ جبّ (مفردات‌قرآن)، چاه
جبّار (لغات‌قرآن) [۶۸۶]    ؛ جبر (مفردات‌قرآن)، جبّار (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جبّار
جَحِیم (لغات‌قرآن) [۶۸۷]    ؛ جحیم (مفردات‌قرآن)، جحیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جحیم
جدّ (لغات‌قرآن) [۶۸۸]    ؛ جد (مفردات‌قرآن)، جدد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جدّ
جِدالَ (لغات‌قرآن) [۶۸۹]    ؛ جدل (مفردات‌قرآن)، جدال
جُدَد (لغات‌قرآن) [۶۹۰]    
جُدُر (لغات‌قرآن) [۶۹۱]    ؛ جدار (مفردات‌قرآن)، جدار
جَدَل (لغات‌قرآن) [۶۹۲]    ؛ جدل (مفردات‌قرآن)، جدل
جِذْع (لغات‌قرآن) [۶۹۳]    ؛ جذع (مفردات‌قرآن)
جَذْوَةٍ (لغات‌قرآن) [۶۹۴]    ؛ جذوة (مفردات‌قرآن)
جِبِلّ (لغات‌قرآن) [۶۹۵]    ؛ جبله (مفردات‌قرآن)
جِبِلَّة (لغات‌قرآن) [۶۹۶]    ؛ جبله (مفردات‌قرآن)، جبل - بر وزن عقل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جَبِین (لغات‌قرآن) [۶۹۷]    ؛ جبن (مفردات‌قرآن)، جبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جبین
جِثِیّاً (لغات‌قرآن) [۶۹۸]    ؛ جثی (مفردات‌قرآن)
جَرَحْتُمْ (لغات‌قرآن) [۶۹۹]    ؛ جرح (مفردات‌قرآن)، جرح - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جُرُز (لغات‌قرآن) [۷۰۰]    ؛ جرز (مفردات‌قرآن)، جرز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جَرَز (لغات‌قرآن) [۷۰۱]    ؛ جرز (مفردات‌قرآن)، جرز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جِزْیَة (لغات‌قرآن) [۷۰۲]    ؛ جزیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جزیه
جَسَد (لغات‌قرآن) [۷۰۳]    ؛ جسد (مفردات‌قرآن)، جسد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جَعَلَ (لغات‌قرآن) [۷۰۴]    ؛ جعل (مفردات‌قرآن)، جعل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جُفاء (لغات‌قرآن) [۷۰۵]    ؛ جفاء (مفردات‌قرآن)، جفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جِفان (لغات‌قرآن) [۷۰۶]    ؛ جفن (مفردات‌قرآن)
جَلَّاها (لغات‌قرآن) [۷۰۷]    ؛ جلا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جلباب (لغات‌قرآن) [۷۰۸]    ؛ جلباب (مفردات‌قرآن)، جلباب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جلباب
جُمَّة (لغات‌قرآن) [۷۰۹]    
جَنّ (لغات‌قرآن) [۷۱۰]    ؛ جن (مفردات‌قرآن)، جنّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جن
جُلُود (لغات‌قرآن) [۷۱۱]    ؛ جلد - به کسر جیم (مفردات‌قرآن)، جلد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جلد
جَنَّات (لغات‌قرآن) [۷۱۲]    ؛ جنت (مفردات‌قرآن)، جنت
جَنَّاتِ عَدْنٍ (لغات‌قرآن) [۷۱۳]    ؛ جنت (مفردات‌قرآن)، جنت
جُنَاح (لغات‌قرآن) [۷۱۴]    ؛ جناح (مفردات‌قرآن)، جناح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جَنَاح (لغات‌قرآن) [۷۱۵]    ؛ جناح (مفردات‌قرآن)، جناح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جناح
جَنان (لغات‌قرآن) [۷۱۶]    ؛ قلب
جُنُب (لغات‌قرآن) [۷۱۷]    ؛ جنب (مفردات‌قرآن)، جنابت
جَمّ (لغات‌قرآن) [۷۱۸]    ؛ جم (مفردات‌قرآن)، جم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جِمَالَتٌ (لغات‌قرآن) [۷۱۹]    ؛ جمل (مفردات‌قرآن)، جمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جمل
جَنْب (لغات‌قرآن) [۷۲۰]    ؛ جنب (مفردات‌قرآن)، جنب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنّت (لغات‌قرآن) [۷۲۱]    ؛ جنت (مفردات‌قرآن)، جنّت
جَنَّتان (لغات‌قرآن) [۷۲۲]    ؛ جنت (مفردات‌قرآن)، جنّت
جَنَحُوا (لغات‌قرآن) [۷۲۳]    ؛جناح (مفردات‌قرآن)، جناح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جُنْد (لغات‌قرآن) [۷۲۴]    ؛ جند (مفردات‌قرآن)، جند (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جند
جَمَل (لغات‌قرآن) [۷۲۵]    ؛ جمل (مفردات‌قرآن)، جمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جمل
جَنَف (لغات‌قرآن) [۷۲۶]    ؛ جنف (مفردات‌قرآن)
جنوب (لغات‌قرآن) [۷۲۷]    ؛ جنب (مفردات‌قرآن)، جنوب - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، پهلو
جُنُود (لغات‌قرآن) [۷۲۸]    ؛ جند (مفردات‌قرآن)، جند (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جند
جُنَّه (لغات‌قرآن)، جِنَّه (لغات‌قرآن) [۷۲۹]    ؛ جن - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، جنّ - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جَنی‌ (لغات‌قرآن) [۷۳۰]    ؛ جنی (مفردات‌قرآن)، جنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جَنین (لغات‌قرآن) [۷۳۱]    ؛ جنین
جَوّ (لغات‌قرآن) [۷۳۲]    ؛ جوّ (مفردات‌قرآن)، جوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هوا
جَواب (لغات‌قرآن) [۷۳۳]    ؛ حوض
جَوار (لغات‌قرآن) [۷۳۴]    ؛ جری - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، جری - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کشتی
جواری (لغات‌قرآن) [۷۳۵]    ؛ جری - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، جری - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کشتی
جوارح (لغات‌قرآن) [۷۳۶]    ؛ جرح (مفردات‌قرآن)، جوارح
جهالت (لغات‌قرآن) [۷۳۷]    ؛ جهل (مفردات‌قرآن)، جهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهالت
جَهد (لغات‌قرآن) [۷۳۸]    ؛ جهد (مفردات‌قرآن)، جهاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جَهْرَةً (لغات‌قرآن) [۷۳۹]    ؛ جهر (مفردات‌قرآن)، جهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهر
جِیاد (لغات‌قرآن) [۷۴۰]    ؛ جیاد (مفردات‌قرآن)، اسب
جید (لغات‌قرآن) [۷۴۱]    ؛ جید (مفردات‌قرآن)
جیوب (لغات‌قرآن) [۷۴۲]    ؛ جیب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، جیب - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سینه


حاجِزِین (لغات‌قرآن) [۷۴۳]    ؛ حجز (مفردات‌قرآن)، حجز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حاجُّوکَ (لغات‌قرآن) [۷۴۴]    ؛ حجت (مفردات‌قرآن)، حجت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حاذرون (لغات‌قرآن) [۷۴۵]    ؛ حذر (مفردات‌قرآن)، حذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حذر
حاق (لغات‌قرآن) [۷۴۶]    ؛ حیق (مفردات‌قرآن)
حاشَ (لغات‌قرآن) [۷۴۷]    ؛ حوش (مفردات‌قرآن)
حاقَ بِهِمْ (لغات‌قرآن) [۷۴۸]    ؛ حیق (مفردات‌قرآن)
حام (لغات‌قرآن) [۷۴۹]    ؛ حام (مفردات‌قرآن)، حام
حاشرین (لغات‌قرآن) [۷۵۰]    ؛ حشر (مفردات‌قرآن)، حشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حشر
حامِیَة (لغات‌قرآن) [۷۵۱]    ؛ حمی (مفردات‌قرآن)
حاصِب (لغات‌قرآن) [۷۵۲]    ؛ حصب (مفردات‌قرآن)
حَبّ (لغات‌قرآن) [۷۵۳]    ؛ حبّه (مفردات‌قرآن)، حبّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حبوبات
حافِرَه (لغات‌قرآن) [۷۵۴]    ؛ حفر (مفردات‌قرآن)، حفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حفر
حِبال (لغات‌قرآن) [۷۵۵]    ؛ حبل (مفردات‌قرآن)، حبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، طناب
حَبْط (لغات‌قرآن) [۷۵۶]    ؛ حبط (مفردات‌قرآن)، حبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حبط
حُبُک (لغات‌قرآن) [۷۵۷]    ؛ حبک (مفردات‌قرآن)
حجاب حاجز (لغات‌قرآن) [۷۵۸]    ؛ حجب (مفردات‌قرآن)، حجب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حِجاج (لغات‌قرآن) [۷۵۹]    ؛ جدل (مفردات‌قرآن)، جدال
حِجارَه (لغات‌قرآن) [۷۶۰]    ؛ حجر - به فتح حاء و جیم (مفردات‌قرآن)، حجر - به فتح حاء و جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حجّت (لغات‌قرآن) [۷۶۱]    ؛ حجت (مفردات‌قرآن)، حجت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حجت
حِجَجٍ (لغات‌قرآن) [۷۶۲]    ؛ حجت (مفردات‌قرآن)
حِجْر (لغات‌قرآن) [۷۶۳]    ؛ حجر - به فتح و کسر حاء (مفردات‌قرآن)، حجر
حَبْل مِریر (لغات‌قرآن) [۷۶۴]    ؛ حبل (مفردات‌قرآن)، حبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریسمان
حَبّة (لغات‌قرآن) [۷۶۵]    ؛ حبّه (مفردات‌قرآن)، حبّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حبوبات
حَتَّی حِینٍ (لغات‌قرآن) [۷۶۶]    
حجّ (لغات‌قرآن) [۷۶۷]    ؛ حج (مفردات‌قرآن)، حجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حج
حجاب (لغات‌قرآن) [۷۶۸]    ؛ حجب (مفردات‌قرآن)، حجب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حجاب
حجرات (لغات‌قرآن) [۷۶۹]    ؛ حجره (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حِجْراً مَحجوراً (لغات‌قرآن) [۷۷۰]    
حَدّ (لغات‌قرآن) [۷۷۱]    ؛ حد (مفردات‌قرآن)، حد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حد
حدائق (لغات‌قرآن) [۷۷۲]    ؛ حدق (مفردات‌قرآن)، حدیقه
حَدَب (لغات‌قرآن) [۷۷۳]    ؛ حدب (مفردات‌قرآن)، حدب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تپه
حُدُود (لغات‌قرآن) [۷۷۴]    ؛ حد (مفردات‌قرآن)، حد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حد
حِذْر (لغات‌قرآن) [۷۷۵]    ؛ حذر (مفردات‌قرآن)، حذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حذر
حَرْثٌ (لغات‌قرآن) [۷۷۶]    ؛ حرث (مفردات‌قرآن)، حرث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زراعت
حرج (لغات‌قرآن) [۷۷۷]    ؛ حرج (مفردات‌قرآن)، حرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرج
حَرْد (لغات‌قرآن) [۷۷۸]    ؛ حرد (مفردات‌قرآن)
حَرَس (لغات‌قرآن) [۷۷۹]    ؛ حرس (مفردات‌قرآن)، حرس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرس
حرص (لغات‌قرآن) [۷۸۰]    ؛ حرص (مفردات‌قرآن)، حرص (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرص
حَرَض (لغات‌قرآن) [۷۸۱]    ؛ حرض (مفردات‌قرآن)، حرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حُرُمات (لغات‌قرآن) [۷۸۲]    ؛ حرمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، احترام
حرور (لغات‌قرآن) [۷۸۳]    ؛ حرور (مفردات‌قرآن)، حرور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حِزب (لغات‌قرآن) [۷۸۴]    ؛ حزب (مفردات‌قرآن)، حزب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حزب
حَزَن (لغات‌قرآن) [۷۸۵]    ؛ حزن (مفردات‌قرآن)، حزن - به ضم حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حزن
حساب (لغات‌قرآن) [۷۸۶]    ؛ حسب (مفردات‌قرآن)، حسب - شمردن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حِساباً شَدِیداً (لغات‌قرآن) [۷۸۷]    ؛ حسب (مفردات‌قرآن)، حسب - شمردن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حِسان (لغات‌قرآن) [۷۸۸]    ؛ حسان (مفردات‌قرآن)
حُسْبان (لغات‌قرآن) [۷۸۹]    ؛ حسب (مفردات‌قرآن)
حسد (لغات‌قرآن) [۷۹۰]    ؛ حسد (مفردات‌قرآن)، حسد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حسد
حَسِیرْ (لغات‌قرآن) [۷۹۱]    ؛ حسر (مفردات‌قرآن)، حسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حَسِیس (لغات‌قرآن) [۷۹۲]    
حُشِرَ (لغات‌قرآن) [۷۹۳]    ؛ حشر (مفردات‌قرآن)، حشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حشر
حَشْر (لغات‌قرآن) [۷۹۴]    ؛ حشر (مفردات‌قرآن)، حشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حشر
حَصَب (لغات‌قرآن) [۷۹۵]    ؛ حصب (مفردات‌قرآن)
حصباء (لغات‌قرآن) [۷۹۶]    ؛ حصب (مفردات‌قرآن)
حصر (لغات‌قرآن) [۷۹۷]    ؛ حصر (مفردات‌قرآن)، حصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حُصِّلَ (لغات‌قرآن) [۷۹۸]    ؛ حصول (مفردات‌قرآن)
حَصُور (لغات‌قرآن) [۷۹۹]    ؛ حصر (مفردات‌قرآن)، حصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حصور
حصی (لغات‌قرآن) [۸۰۰]    ؛ حصا (مفردات‌قرآن)، احصاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حَصِید (لغات‌قرآن) [۸۰۱]    ؛ حصید (مفردات‌قرآن)، حصید (مفردات‌نهج‌البلاغه)، درو
حَصِیر (لغات‌قرآن) [۸۰۲]    ؛ حصر (مفردات‌قرآن)، حصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حصیر
حُطام (لغات‌قرآن) [۸۰۳]    ؛ حطم (مفردات‌قرآن)، حطام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شکستن
حطب (لغات‌قرآن) [۸۰۴]    ؛ حطب (مفردات‌قرآن)، حطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حُطَمَه (لغات‌قرآن) [۸۰۵]    ؛ حطم (مفردات‌قرآن)، حطام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شکستن
حسرت (لغات‌قرآن) [۸۰۶]    ؛ حسر (مفردات‌قرآن)، حسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حسرت
حسن (لغات‌قرآن) [۸۰۷]    ؛ حسن (مفردات‌قرآن)، حسن - به ضم حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حَسَنَة (لغات‌قرآن) [۸۰۸]    ؛ حسنه (مفردات‌قرآن)، حسنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زیبایی، حسنه
حُسْنی‌ (لغات‌قرآن) [۸۰۹]    ؛ حسنه (مفردات‌قرآن)، حسنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حُسوماً (لغات‌قرآن)، حُسام (لغات‌قرآن) [۸۱۰]    ؛ حسم (مفردات‌قرآن)، حسم
حطّه (لغات‌قرآن) [۸۱۱]    ؛ حطط (مفردات‌قرآن)، حطّه
حَفَدَة (لغات‌قرآن) [۸۱۲]    ؛ حفد (مفردات‌قرآن)
حَفَظَةً (لغات‌قرآن) [۸۱۳]    ؛ حفظ (مفردات‌قرآن)، حفظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حفظ
حَفِیٌّ (لغات‌قرآن) [۸۱۴]    ؛ حفو (مفردات‌قرآن)
حَفِیظ (لغات‌قرآن) [۸۱۵]    ؛ حفظ (مفردات‌قرآن)، حفظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حفظ
حُقُب (لغات‌قرآن) [۸۱۶]    ؛ حقب (مفردات‌قرآن)، حقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حقب
حُقَّت (لغات‌قرآن) [۸۱۷]    ؛ حق (مفردات‌قرآن)، حق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حق
حقّ قَسْم (لغات‌قرآن) [۸۱۸]    
حُکم (لغات‌قرآن) [۸۱۹]    ؛ حکم (مفردات‌قرآن)، حکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حکم
حق (لغات‌قرآن) [۸۲۰]    ؛ حق (مفردات‌قرآن)، حق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حق
حَکَم (لغات‌قرآن) [۸۲۱]    ؛ حکم (مفردات‌قرآن)، حکم - به فتح حاء و کاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حاکم
حکمت (لغات‌قرآن) [۸۲۲]    ؛ حکمت (مفردات‌قرآن)، حکمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حکمت
حَکیْم (لغات‌قرآن) [۸۲۳]    ؛ حکیم (مفردات‌قرآن)، حکیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حکیم
حِلْیَة (لغات‌قرآن) [۸۲۴]    ؛ حلی (مفردات‌قرآن)، زینت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زینت
حَلائِلُ (لغات‌قرآن) [۸۲۵]    ؛ حل - به کسر حاء (مفردات‌قرآن)، حلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حلال
حَمِئَةٍ (لغات‌قرآن) [۸۲۶]    ؛ حماء (مفردات‌قرآن)، حما (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حَلّاف (لغات‌قرآن) [۸۲۷]    ؛ حلف (مفردات‌قرآن)، حلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حلف
حُلُم (لغات‌قرآن) [۸۲۸]    ؛ حلم (مفردات‌قرآن)، حلم - به ضم حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بلوغ
حَمَأٍ مَسْنُون (لغات‌قرآن) [۸۲۹]    ؛ حماء (مفردات‌قرآن)
حِلْم (لغات‌قرآن) [۸۳۰]    ؛ حلم (مفردات‌قرآن)، حلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حلم
حمد (لغات‌قرآن) [۸۳۱]    ؛ حمد (مفردات‌قرآن)، حمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حمد
حَلیم (لغات‌قرآن) [۸۳۲]    ؛ حلیم (مفردات‌قرآن)، حلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حلیم
حمقاء (لغات‌قرآن) [۸۳۳]    ؛ حمق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، احمق
حِمل (لغات‌قرآن) [۸۳۴]    ؛ حمل (مفردات‌قرآن)، حمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حَمُولَة (لغات‌قرآن) [۸۳۵]    ؛ تحمیل (مفردات‌قرآن)
حُمّی‌ (لغات‌قرآن) [۸۳۶]    ؛ حمی (مفردات‌قرآن)، حمی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حمیّت (لغات‌قرآن) [۸۳۷]    ؛ حمیه (مفردات‌قرآن)، حمیّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حمیة الجاهلیة
حَمید (لغات‌قرآن) [۸۳۸]    ؛الحمید
حَمیْم (لغات‌قرآن) [۸۳۹]    ؛ حمم (مفردات‌قرآن)، حمیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حَنان (لغات‌قرآن) [۸۴۰]    ؛ حنن (مفردات‌قرآن)، حنن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حِنْث (لغات‌قرآن) [۸۴۱]    ؛ حنث (مفردات‌قرآن)، حنث
حنفاء (لغات‌قرآن) [۸۴۲]    ؛ حنف (مفردات‌قرآن)، حنف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حنیف
حَنیذ (لغات‌قرآن) [۸۴۳]    ؛ حنذ (مفردات‌قرآن)
حَنیف (لغات‌قرآن) [۸۴۴]    ؛ حنف (مفردات‌قرآن)، حنیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حنیف
حواریون (لغات‌قرآن) [۸۴۵]    ؛ حواریون (مفردات‌قرآن)، حواریون
حَوایا (لغات‌قرآن) [۸۴۶]    ؛ حوایا (مفردات‌قرآن)، روده
حُوبَة (لغات‌قرآن) [۸۴۷]    ؛ حوب (مفردات‌قرآن)، حوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، گناه
حور (لغات‌قرآن) [۸۴۸]    ؛ حور (مفردات‌قرآن)، حورالعین
حِوَل (لغات‌قرآن) [۸۴۹]    ؛ حول (مفردات‌قرآن)، حول (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حَیّ (لغات‌قرآن) [۸۵۰]    ؛ حی (مفردات‌قرآن)، حیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حی
حین (لغات‌قرآن) [۸۵۱]    ؛ حین (مفردات‌قرآن)، حین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حین
حیوان (لغات‌قرآن) [۸۵۲]    ؛ حی (مفردات‌قرآن)، حیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حَیَّوک (لغات‌قرآن) [۸۵۳]    ؛ تحیت (مفردات‌قرآن)، تحیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تحیت در قرآن


خائِنَةٍ (لغات‌قرآن) [۸۵۴]    ؛ خون (مفردات‌قرآن)، خائنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خیانت (فقه)
خابَ (لغات‌قرآن) [۸۵۵]    ؛ خیبة (مفردات‌قرآن)، خیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ناامیدی
خاتم (لغات‌قرآن) [۸۵۶]    ؛ خاتمیت (مفردات‌قرآن)، خاتمیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خازن (لغات‌قرآن) [۸۵۷]    ؛ خزن (مفردات‌قرآن)، خزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خاسِرُون (لغات‌قرآن) [۸۵۸]    ؛ خسر (مفردات‌قرآن)، خسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خسران
خاسِی‌ء (لغات‌قرآن) [۸۵۹]    ؛ خسأ (مفردات‌قرآن)، خسأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خاشعون (لغات‌قرآن) [۸۶۰]    ؛ خشع (مفردات‌قرآن)، خشوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خشوع
خاشِعَةً (لغات‌قرآن) [۸۶۱]    ؛ خشع (مفردات‌قرآن)، خشوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خشوع
خاطِئَة (لغات‌قرآن) [۸۶۲]    ؛ خطأ (مفردات‌قرآن)، خطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خطا
خالِف (لغات‌قرآن) [۸۶۳]    ؛ خلف (مفردات‌قرآن)، خلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خامد (لغات‌قرآن) [۸۶۴]    ؛ خمد (مفردات‌قرآن)، خمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خاویه (لغات‌قرآن) [۸۶۵]    ؛ خوی (مفردات‌قرآن)، خوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سقوط
خَبال (لغات‌قرآن) [۸۶۶]    ؛ خبل (مفردات‌قرآن)، فساد
خَبْل (لغات‌قرآن) [۸۶۷]    ؛ خبل (مفردات‌قرآن)، فساد
خَتَّار (لغات‌قرآن) [۸۶۸]    ؛ ختر (مفردات‌قرآن)، حیله
خبیثات (لغات‌قرآن)، خبیثون (لغات‌قرآن) [۸۶۹]    ؛ خبث (مفردات‌قرآن)، خبث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حدث و خبث
خَرَّ (لغات‌قرآن) [۸۷۰]    ؛ خرر (مفردات‌قرآن)، خرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَبِیر (لغات‌قرآن) [۸۷۱]    ؛ خبیر (مفردات‌قرآن)، الخبیر
خَرّاص (لغات‌قرآن) [۸۷۲]    ؛ خرص (مفردات‌قرآن)
خب‌ء (لغات‌قرآن) [۸۷۳]    ؛ خب‌ء (مفردات‌قرآن)، پنهان
خَرّاصون (لغات‌قرآن) [۸۷۴]    ؛ خرص (مفردات‌قرآن)
خرج (لغات‌قرآن)، خراج (لغات‌قرآن) [۸۷۵]    ؛ خرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خراج
خردل (لغات‌قرآن) [۸۷۶]    ؛ خردل (مفردات‌قرآن)، خردل
خَرْص (لغات‌قرآن) [۸۷۷]    ؛ خرص (مفردات‌قرآن)
خَرَقَ (لغات‌قرآن) [۸۷۸]    ؛ خرق (مفردات‌قرآن)، خرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شکافتن
خَرَقُوا (لغات‌قرآن) [۸۷۹]    ؛ خرق (مفردات‌قرآن)، خرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَرُّوا (لغات‌قرآن) [۸۸۰]    ؛ خرر (مفردات‌قرآن)، خرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَزائن (لغات‌قرآن) [۸۸۱]    ؛ خزن (مفردات‌قرآن)، خزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خزانه
خَزَنَة (لغات‌قرآن) [۸۸۲]    ؛ خزن (مفردات‌قرآن)، خزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خزانه
خِزْی (لغات‌قرآن) [۸۸۳]    ؛ خزی (مفردات‌قرآن)، خزی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خواری
خسران (لغات‌قرآن) [۸۸۴]    ؛ خسر (مفردات‌قرآن)، خسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خسران
خسف (لغات‌قرآن) [۸۸۵]    ؛ خسف (مفردات‌قرآن)، خسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خسف
خشیة (لغات‌قرآن) [۸۸۶]    ؛ خشیت (مفردات‌قرآن)، خشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خشیت
خِصام (لغات‌قرآن) [۸۸۷]    ؛ خصم (مفردات‌قرآن)، خصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خصم
خَشِینَا (لغات‌قرآن) [۸۸۸]    ؛ خشیت (مفردات‌قرآن)، خشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خشیت
خَصم (لغات‌قرآن) [۸۸۹]    ؛ خصم (مفردات‌قرآن)، خصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خصم
خصاصة (لغات‌قرآن) [۸۹۰]    ؛ خصاصة (مفردات‌قرآن)، خصاصة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فقر
خصومت (لغات‌قرآن) [۸۹۱]    ؛ خصم (مفردات‌قرآن)، خصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خصم
خَصِیم (لغات‌قرآن) [۸۹۲]    ؛ خصم (مفردات‌قرآن)، خصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خصم
خَضِر (لغات‌قرآن) [۸۹۳]    ؛ خضرة (مفردات‌قرآن)، خضرة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبز
خَطْب (لغات‌قرآن) [۸۹۴]    
خَطْفَة (لغات‌قرآن) [۸۹۵]    ؛ خطف (مفردات‌قرآن)، خطف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربودن
خُطُوات (لغات‌قرآن) [۸۹۶]    ؛ خطو (مفردات‌قرآن)، خطوه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطیئه (لغات‌قرآن) [۸۹۷]    ؛ خطأ (مفردات‌قرآن)، خطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خطا
خِفاف (لغات‌قرآن) [۸۹۸]    
خفیة (لغات‌قرآن) [۸۹۹]    ؛ خفی (مفردات‌قرآن)، خفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خفاء
خَلا (لغات‌قرآن) [۹۰۰]    ؛ خلو (مفردات‌قرآن)، خلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَلائِفَ (لغات‌قرآن) [۹۰۱]    ؛ خلف (مفردات‌قرآن)، خلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَلاق (لغات‌قرآن) [۹۰۲]    ؛ خلق - به ضم خاء (مفردات‌قرآن)، خلاق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلق (سیرت)
خُلُق (لغات‌قرآن) [۹۰۳]    ؛ خلق - به ضم خاء (مفردات‌قرآن)، خلق - به ضم خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلق (سیرت)
خلود (لغات‌قرآن) [۹۰۴]    ؛ خلود (مفردات‌قرآن)، خلود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلود
خلوف (لغات‌قرآن) [۹۰۵]    ؛ خلف (مفردات‌قرآن)، خلوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خُلَّةٌ (لغات‌قرآن) [۹۰۶]    ؛ خلل (مفردات‌قرآن)، خلل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَلِیْفَة (لغات‌قرآن) [۹۰۷]    ؛ خلافت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلافت
خلیل (لغات‌قرآن) [۹۰۸]    ؛ خلیل (مفردات‌قرآن)، خلیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دوست
خِلال (لغات‌قرآن) [۹۰۹]    ؛ خلال (مفردات‌قرآن)، خلل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَلَصُوا (لغات‌قرآن) [۹۱۰]    ؛ خلص (مفردات‌قرآن)، خلص (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلوص
خُلَطاء (لغات‌قرآن) [۹۱۱]    ؛ خلط (مفردات‌قرآن)، خلط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اختلاط
خَلْف (لغات‌قرآن)، خَلَف (لغات‌قرآن) [۹۱۲]    ؛ خلف (مفردات‌قرآن)، خلوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خُلِّفُوا (لغات‌قرآن) [۹۱۳]    ؛ خلف (مفردات‌قرآن)، خلوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلق (لغات‌قرآن) [۹۱۴]    ؛ خلق - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)، خلق - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَمْر (لغات‌قرآن) [۹۱۵]    ؛ خمر (مفردات‌قرآن)، خمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خمر
خُمُر (لغات‌قرآن) [۹۱۶]    ؛ خمار (مفردات‌قرآن)، خمار
خَمْط (لغات‌قرآن) [۹۱۷]    ؛ خمط (مفردات‌قرآن)
خنّاس (لغات‌قرآن) [۹۱۸]    ؛ خنس (مفردات‌قرآن)، شیطان
خُنَّس (لغات‌قرآن) [۹۱۹]    ؛ خنس (مفردات‌قرآن)، شیطان
خُوار (لغات‌قرآن) [۹۲۰]    ؛ خوار (مفردات‌قرآن)، خور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَوالِف (لغات‌قرآن) [۹۲۱]    ؛ خلف (مفردات‌قرآن)، خلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَوّان (لغات‌قرآن) [۹۲۲]    ؛ خون (مفردات‌قرآن)، خون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خیانت
خوض (لغات‌قرآن) [۹۲۳]    ؛ خوض (مفردات‌قرآن)، خوض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَوَل (لغات‌قرآن) [۹۲۴]    ؛ خول (مفردات‌قرآن)، خول (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خَوَّلَ (لغات‌قرآن) [۹۲۵]    ؛ خول (مفردات‌قرآن)، خول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعطاء
خَوَّلْناکُم (لغات‌قرآن) [۹۲۶]    ؛ خول (مفردات‌قرآن)، خول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعطاء
خَوَّلْناهُ (لغات‌قرآن) [۹۲۷]    ؛ خول (مفردات‌قرآن)، خول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعطاء
خیام (لغات‌قرآن) [۹۲۸]    ؛ خیمه (مفردات‌قرآن)، خیمه
خِیانَت (لغات‌قرآن) [۹۲۹]    ؛ خون (مفردات‌قرآن)، خون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خیانت
خیر (لغات‌قرآن) [۹۳۰]    ؛ خیر (مفردات‌قرآن)، خیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خیر


دائِبِین (لغات‌قرآن) [۹۳۱]     دأب (مفردات‌قرآن)، دأب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دائِرَةٌ (لغات‌قرآن) [۹۳۲]     دائره (مفردات‌قرآن)، دائر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دابِر (لغات‌قرآن) [۹۳۳]     دبر (مفردات‌قرآن)، دبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دبر
دابَّه (لغات‌قرآن) [۹۳۴]     دبّ (مفردات‌قرآن)، دبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خیرات (لغات‌قرآن) [۹۳۵]     خیر (مفردات‌قرآن)، خیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خیر
خَیل (لغات‌قرآن) [۹۳۶]     خیل (مفردات‌قرآن)، خیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسب
داخر (لغات‌قرآن) [۹۳۷]     دخر (مفردات‌قرآن)، دخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دان (لغات‌قرآن) [۹۳۸]     دنی (مفردات‌قرآن)، دنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دانِیَة (لغات‌قرآن) [۹۳۹]     دنی (مفردات‌قرآن)، دنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دَأْب (لغات‌قرآن) [۹۴۰]     دأب (مفردات‌قرآن)، دأب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دُبُر (لغات‌قرآن) [۹۴۱]     دبر (مفردات‌قرآن)، دبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دبر
دَحا (لغات‌قرآن) [۹۴۲]     دحو (مفردات‌قرآن)، دحو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دُحُوراً (لغات‌قرآن) [۹۴۳]     دحر (مفردات‌قرآن)، دحر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دخان (لغات‌قرآن) [۹۴۴]     دخان (مفردات‌قرآن)، دخان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دخان
دَخَل (لغات‌قرآن) [۹۴۵]     دخل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دَرَجات (لغات‌قرآن) [۹۴۶]     درج (مفردات‌قرآن)، درج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دَرَسْتَ (لغات‌قرآن) [۹۴۷]     درس (مفردات‌قرآن)، درس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دَعاکُم (لغات‌قرآن) [۹۴۸]     دعاء (مفردات‌قرآن)، دعاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دعا
دعاء (لغات‌قرآن) [۹۴۹]    ؛ دعو (مفردات‌قرآن)، دعاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دعاء
دعا (لغات‌قرآن) [۹۵۰]     دعا
دِفْ‌ء (لغات‌قرآن) [۹۵۱]     دف‌ء (مفردات‌قرآن)، دفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دَکّ (لغات‌قرآن) [۹۵۲]     دکّ (مفردات‌قرآن)، دکّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دُکّان (لغات‌قرآن) [۹۵۳]     دکّ (مفردات‌قرآن)، دکّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دکّه (لغات‌قرآن) [۹۵۴]    دکه
دُلُوکِ الشَّمْسِ (لغات‌قرآن) [۹۵۵]     دلوک (مفردات‌قرآن)
دَلّی (لغات‌قرآن) [۹۵۶]    
دم (لغات‌قرآن) [۹۵۷]     دم (مفردات‌قرآن)، دم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خون
دَمْدَمَ (لغات‌قرآن) [۹۵۸]     دمدم (مفردات‌قرآن)
دَرَسُوْا (لغات‌قرآن) [۹۵۹]     درس (مفردات‌قرآن)، درس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دَمَّرْنَا (لغات‌قرآن) [۹۶۰]    ؛ دمر (مفردات‌قرآن)، دمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هلاکت
دنیا (لغات‌قرآن) [۹۶۱]     دنیا (مفردات‌قرآن)، دنیا (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دنیا
دَوائِر (لغات‌قرآن) [۹۶۲]     دائره (مفردات‌قرآن)، دائر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دولة (لغات‌قرآن) [۹۶۳]    ؛ دولة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دَرْک (لغات‌قرآن) [۹۶۴]     درک (مفردات‌قرآن)، درک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دَرَک (لغات‌قرآن) [۹۶۵]     درک (مفردات‌قرآن)، درک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دِهاق (لغات‌قرآن) [۹۶۶]     دهق (مفردات‌قرآن)، دهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دِهان (لغات‌قرآن) [۹۶۷]     دهن (مفردات‌قرآن)، دهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، روغن
دهر (لغات‌قرآن) [۹۶۸]    دهر (مفردات‌قرآن)، دهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دهر
دیّار (لغات‌قرآن) [۹۶۹]    
دین (لغات‌قرآن) [۹۷۰]     دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)، دین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دین
دینار (لغات‌قرآن) [۹۷۱]    ؛ دینار (مفردات‌قرآن)، دینار (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دینار
دَرَکات (لغات‌قرآن) [۹۷۲]     درک (مفردات‌قرآن)، درک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ادراک
دَسَّاها (لغات‌قرآن) [۹۷۳]    
دُسُر (لغات‌قرآن) [۹۷۴]    
دَعّ (لغات‌قرآن) [۹۷۵]    

ذا الأیْد (لغات‌قرآن) [۹۷۶]     اید (مفردات‌قرآن)، اید (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذات (لغات‌قرآن) [۹۷۷]     ذات (مفردات‌قرآن)، ذات
ذارِیات (لغات‌قرآن) [۹۷۸]     سوره ذاریات
ذِراع (لغات‌قرآن) [۹۷۹]     ذراع (مفردات‌قرآن)، ذراع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذراع
ذَرَأَکُمْ (لغات‌قرآن) [۹۸۰]     ذرء (مفردات‌قرآن)، ذرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذَرع (لغات‌قرآن) [۹۸۱]     ذرع (مفردات‌قرآن)، ذرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذرع
ذرّة (لغات‌قرآن) [۹۸۲]     ذرّ (مفردات‌قرآن)، ذرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذُرِّیَّة (لغات‌قرآن) [۹۸۳]     ذریّه (مفردات‌قرآن)، ذریه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذریه
ذُلُل (لغات‌قرآن) [۹۸۴]     ذلّ (مفردات‌قرآن)، ذلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذَلُول (لغات‌قرآن) [۹۸۵]     ذلّ (مفردات‌قرآن)، ذلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذنوب (لغات‌قرآن) [۹۸۶]     ذنب - به سکون نون (مفردات‌قرآن)، ذنب - به سکون نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذنب
ذَواتا (لغات‌قرآن) [۹۸۷]     ذو (مفردات‌قرآن)
ذو الاوتاد (لغات‌قرآن) [۹۸۸]     ذو (مفردات‌قرآن)
ذو القلبین (لغات‌قرآن) [۹۸۹]    ؛ قلب (مفردات‌قرآن)، قلب - به فتح قاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قلب
ذَهَب (لغات‌قرآن) [۹۹۰]     ذهب (مفردات‌قرآن)، ذهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذهب
ذِی قُوَّةٍ (لغات‌قرآن) [۹۹۱]    
ذِکر (لغات‌قرآن) [۹۹۲]    ؛ ذکر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن)، ذکر - به کسر ذال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذکر
ذکر کثیر (لغات‌قرآن) [۹۹۳]     ذکر کثیر

رئوف (لغات‌قرآن) [۹۹۴]    ؛ رئوف (مفردات‌قرآن)، رأفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رأفت
رِئی (لغات‌قرآن) [۹۹۵]    ؛ رأی (مفردات‌قرآن)، رأی - به فتح همزه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رؤیت
رابِطُوا (لغات‌قرآن) [۹۹۶]    ؛ ربط (مفردات‌قرآن)، ربط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رباط
رابی (لغات‌قرآن) [۹۹۷]    ؛ ربو (مفردات‌قرآن)، ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ ربا
رابیَة (لغات‌قرآن) [۹۹۸]    ؛ ربو (مفردات‌قرآن)، ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ ربا
راجِفَه (لغات‌قرآن) [۹۹۹]    ؛ رجف (مفردات‌قرآن)، رجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجفه
رادِفَه (لغات‌قرآن) [۱۰۰۰]    ؛ ردف (مفردات‌قرآن)، ردف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راسیات (لغات‌قرآن) [۱۰۰۱]    ؛ رسو (مفردات‌قرآن)، رسو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رسو
راعِنا (لغات‌قرآن) [۱۰۰۲]    ؛ رعی (مفردات‌قرآن)، رعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راغِبونَ (لغات‌قرآن) [۱۰۰۳]    ؛ رغب (مفردات‌قرآن)، رغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رغبت
رافعه (لغات‌قرآن) [۱۰۰۴]    ؛ رفع (مفردات‌قرآن)، رفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راق (لغات‌قرآن) [۱۰۰۵]    ؛ رقی (مفردات‌قرآن)، رقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راکِعاً (لغات‌قرآن) [۱۰۰۶]    ؛ رکوع (مفردات‌قرآن)، رکوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رکوع
رانَ (لغات‌قرآن) [۱۰۰۷]    ؛ رین (مفردات‌قرآن)، رین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راوَدَتْهُ (لغات‌قرآن) [۱۰۰۸]    ؛ مراوده (مفردات‌قرآن)، رود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ربّ (لغات‌قرآن) [۱۰۰۹]    ؛ ربّ (مفردات‌قرآن)، ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
رُباع (لغات‌قرآن) [۱۰۱۰]    ؛ رباع (مفردات‌قرآن)
رَبّانیّینَ (لغات‌قرآن) [۱۰۱۱]    ؛ ربانیون (مفردات‌قرآن)، ربانی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
رَبَتْ (لغات‌قرآن) [۱۰۱۲]    ؛ ربو (مفردات‌قرآن)، ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربا
رَبَطْنا (لغات‌قرآن) [۱۰۱۳]    ؛ ربط (مفردات‌قرآن)، ربط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رباط
رَبْوَه (لغات‌قرآن) [۱۰۱۴]    ؛ ربو (مفردات‌قرآن)، ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربا
رَبُّهُما (لغات‌قرآن) [۱۰۱۵]    ؛ ربّ (مفردات‌قرآن)، ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
رَبِّهِم (لغات‌قرآن) [۱۰۱۶]    ؛ ربّ (مفردات‌قرآن)، ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
رِبّیون (لغات‌قرآن) [۱۰۱۷]    ؛ ربّ (مفردات‌قرآن)، ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
رِجال (لغات‌قرآن) [۱۰۱۸]    ؛ راجل (مفردات‌قرآن)، راجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، راجل
رُجَّت (لغات‌قرآن) [۱۰۱۹]    ؛ رجّ (مفردات‌قرآن)، رجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجّ
رَجْرَجَة (لغات‌قرآن) [۱۰۲۰]    ؛ رجّ (مفردات‌قرآن)، رجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجّ
رِجْز (لغات‌قرآن) [۱۰۲۱]    ؛ رجز (مفردات‌قرآن)
رِجْس (لغات‌قرآن) [۱۰۲۲]    ؛ رجس (مفردات‌قرآن)، رجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجس
رَجْع (لغات‌قرآن) [۱۰۲۳]    ؛ رجع (مفردات‌قرآن)، رجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجوع
رجعت (لغات‌قرآن) [۱۰۲۴]    ؛ رجعت (مفردات‌قرآن)، رجعت
رَجْفَه (لغات‌قرآن) [۱۰۲۵]    ؛ رجفه (مفردات‌قرآن)، رجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجفه
رَجِل (لغات‌قرآن) [۱۰۲۶]    ؛ راجل (مفردات‌قرآن)، راجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، راجل
رجم (لغات‌قرآن) [۱۰۲۷]    ؛ رجم (مفردات‌قرآن)، رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجم
رُجوم (لغات‌قرآن) [۱۰۲۸]    ؛ رجم (مفردات‌قرآن)، رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجم
رَجیم (لغات‌قرآن) [۱۰۲۹]    ؛ رجیم (مفردات‌قرآن)، رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجم
رحلة (لغات‌قرآن) [۱۰۳۰]    ؛ رحلة (مفردات‌قرآن)، رحل - خورجین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَحِم (لغات‌قرآن) [۱۰۳۱]    ؛ رحم (مفردات‌قرآن)، رحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحم
رحمان (لغات‌قرآن) [۱۰۳۲]    ؛ رحمان (مفردات‌قرآن)، رحمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحمان
رحمت (لغات‌قرآن) [۱۰۳۳]    ؛ رحمت (مفردات‌قرآن)، رحمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحمت
رُخاء (لغات‌قرآن) [۱۰۳۴]    ؛ رخاء (مفردات‌قرآن)، رخاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رخاء
رَدِفَ (لغات‌قرآن) [۱۰۳۵]    ؛ ردف (مفردات‌قرآن)، ردف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَدْم (لغات‌قرآن) [۱۰۳۶]    ؛ ردم (مفردات‌قرآن)، ردم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رِدء (لغات‌قرآن) [۱۰۳۷]    ؛ ردء (مفردات‌قرآن)، ردء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ردء
رزق (لغات‌قرآن) [۱۰۳۸]    ؛ رزق (مفردات‌قرآن)، رزق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رزق
رزق کریم (لغات‌قرآن) [۱۰۳۹]    ؛ رزق (مفردات‌قرآن)، رزق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رزق
رسالات (لغات‌قرآن) [۱۰۴۰]    ؛ رسالت (مفردات‌قرآن)، رسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رسول
رسول (لغات‌قرآن) [۱۰۴۱]    ؛ رسول (مفردات‌قرآن)، رسول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رسول
رُشْد (لغات‌قرآن) [۱۰۴۲]    ؛ رشد (مفردات‌قرآن)، رشد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رشد
رَصَد (لغات‌قرآن) [۱۰۴۳]    ؛ رصد (مفردات‌قرآن)، رصد (مفردات‌نهج‌ابلاغه)، ارصاد
رَطْب (لغات‌قرآن) [۱۰۴۴]    ؛ رطب (مفردات‌قرآن)، رطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَغَباً (لغات‌قرآن) [۱۰۴۵]    ؛ رغب (مفردات‌قرآن)، رغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رغبت
رَغَد (لغات‌قرآن) [۱۰۴۶]    ؛ رغد (مفردات‌قرآن)، رغد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رُفات (لغات‌قرآن) [۱۰۴۷]    ؛ رفات (مفردات‌قرآن)، رفات (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رفات
رَفَثَ (لغات‌قرآن) [۱۰۴۸]    ؛ رفث (مفردات‌قرآن)، رفث
رِفْد (لغات‌قرآن) [۱۰۴۹]    ؛ رفد (مفردات‌قرآن)، رفد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رفد
رَفْرَف (لغات‌قرآن) [۱۰۵۰]    ؛ رفرف (مفردات‌قرآن)، رفرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقّ (لغات‌قرآن) [۱۰۵۱]    ؛ رقّ (مفردات‌قرآن)، رقّ - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقبه (لغات‌قرآن) [۱۰۵۲]    ؛ رقبه (مفردات‌قرآن)، رقبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رقبه
رَقیب (لغات‌قرآن) [۱۰۵۳]    ؛ رقیب (مفردات‌قرآن)، رقبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رقبه
رقیم (لغات‌قرآن) [۱۰۵۴]    ؛ رقیم (مفردات‌قرآن)، رقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اصحاب رقیم
رُقیه (لغات‌قرآن) [۱۰۵۵]    ؛ رقی (مفردات‌قرآن)، رقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رِکاب (لغات‌قرآن) [۱۰۵۶]    ؛ رکاب (مفردات‌قرآن)، رکوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رُکام (لغات‌قرآن) [۱۰۵۷]    ؛ رکم (مفردات‌قرآن)، رکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رُکْبان (لغات‌قرآن) [۱۰۵۸]    ؛ راکب (مفردات‌قرآن)، رکوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رِکْز (لغات‌قرآن) [۱۰۵۹]    ؛ رکز (مفردات‌قرآن)
رکض (لغات‌قرآن) [۱۰۶۰]    ؛ رکض (مفردات‌قرآن)، رکض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رُکْن (لغات‌قرآن) [۱۰۶۱]    ؛ رکن (مفردات‌قرآن)، رکن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکون (لغات‌قرآن) [۱۰۶۲]    ؛ رکون (مفردات‌قرآن)، رکون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رِمّ (لغات‌قرآن)، رَمّ (لغات‌قرآن) [۱۰۶۳]    ؛ رمیم (مفردات‌قرآن)، رمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رمّ
رَمْز (لغات‌قرآن) [۱۰۶۴]    ؛ رمز (مفردات‌قرآن)، رمز (مفردات‌نج‌البلاغه)، رمز
رِمّة (لغات‌قرآن)، رُمّة (لغات‌قرآن) [۱۰۶۵]    ؛ رمیم (مفردات‌قرآن)، رمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رمّ
رَمیم (لغات‌قرآن) [۱۰۶۶]    ؛ رمیم (مفردات‌قرآن)، رمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رمّ
رَواح (لغات‌قرآن) [۱۰۶۷]    ؛ رواح (مفردات‌قرآن)، رواح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَواسی (لغات‌قرآن) [۱۰۶۸]    ؛ رسو (مفردات‌قرآن)، رسو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رسو
رَوْث (لغات‌قرآن) [۱۰۶۹]    ؛ فرث (مفردات‌قرآن)، روث
رَوْح (لغات‌قرآن) [۱۰۷۰]    ؛ روح - به فتح راء (مفردات‌قرآن)، روح - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رُوح (لغات‌قرآن) [۱۰۷۱]    ؛ روح (مفردات‌قرآن)، روح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، روح
رُوحِنا (لغات‌قرآن) [۱۰۷۲]    ؛ روح (مفردات‌قرآن)، روح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، روح
رَوْضات (لغات‌قرآن) [۱۰۷۳]    ؛ روضه (مفردات‌قرآن)، روضه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَوْضَة (لغات‌قرآن) [۱۰۷۴]    ؛ روضه (مفردات‌قرآن)، روضه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَوع (لغات‌قرآن) [۱۰۷۵]    ؛ روع (مفردات‌قرآن)، روع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رؤیت (لغات‌قرآن) [۱۰۷۶]    [۱۰۷۷]    ؛ رؤیت (مفردات‌قرآن)، رؤیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رؤیت
رُوَیْداً (لغات‌قرآن) [۱۰۷۸]    ؛ رود (مفردات‌قرآن)، رود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اراده
رَهَباً (لغات‌قرآن) [۱۰۷۹]    ؛ رهب (مفردات‌قرآن)، رهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهبانیت (لغات‌قرآن) [۱۰۸۰]    ؛ رهب (مفردات‌قرآن)، رهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَهْبَةً (لغات‌قرآن) [۱۰۸۱]    ؛ رهب (مفردات‌قرآن)، رهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهط (لغات‌قرآن) [۱۰۸۲]    ؛ رهط (مفردات‌قرآن)، رهط
رَهَق (لغات‌قرآن) [۱۰۸۳]    ؛ رهق (مفردات‌قرآن)، رهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَهْو (لغات‌قرآن) [۱۰۸۴]    ؛ رهو (مفردات‌قرآن)، رهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رَهینَه (لغات‌قرآن) [۱۰۸۵]    ؛ رهن (مفردات‌قرآن)، رهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رهن
ریاح (لغات‌قرآن) [۱۰۸۶]    ؛ ریح (مفردات‌قرآن)، ریح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریح
ریب (لغات‌قرآن) [۱۰۸۷]    ؛ ریب (مفردات‌قرآن)، ریب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریب
ریح (لغات‌قرآن) [۱۰۸۸]    ؛ ریح (مفردات‌قرآن)، ریح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریح
ریحان (لغات‌قرآن) [۱۰۸۹]    ؛ ریحان (مفردات‌قرآن)، ریحانه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریحان
ریش (لغات‌قرآن) [۱۰۹۰]    ؛ ریش (مفردات‌قرآن)، ریش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ریع (لغات‌قرآن) [۱۰۹۱]    ؛ریع (مفردات‌قرآن)، ریع (مفردات‌نهج‌البلاغه)


زاجرات (لغات‌قرآن) [۱۰۹۲]    ؛ زجر (مفردات‌قرآن)، زجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زاغَت (لغات‌قرآن) [۱۰۹۳]    ؛ زیغ (مفردات‌قرآن)
زاغُوا (لغات‌قرآن) [۱۰۹۴]    ؛ زیغ (مفردات‌قرآن)
زاهِق (لغات‌قرآن) [۱۰۹۵]    ؛ زهق (مفردات‌قرآن)، زهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَبانِیَة (لغات‌قرآن) [۱۰۹۶]    ؛ زبن (مفردات‌قرآن)، زبن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَبَد (لغات‌قرآن) [۱۰۹۷]    ؛ زبد (مفردات‌قرآن)، زبد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زُبَر (لغات‌قرآن) [۱۰۹۸]    ؛ زبر - به ضم زاء و فتح باء (مفردات‌قرآن)
زُبُر (لغات‌قرآن) [۱۰۹۹]    ؛ زبر - به ضم زاء و باء (مفردات‌قرآن)، زبور (مفردات‌قرآن)، زبور
زبور (لغات‌قرآن) [۱۱۰۰]    ؛زبور (مفردات‌قرآن)، زبور.
زجاجه (لغات‌قرآن) [۱۱۰۱]    ؛ زجاجه (مفردات‌قرآن)
زَجْرَة (لغات‌قرآن) [۱۱۰۲]    ؛ زجر (مفردات‌قرآن)، زجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زُحْزِحَ (لغات‌قرآن) [۱۱۰۳]    ؛ زحزح (مفردات‌قرآن)، زحزح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَحْف (لغات‌قرآن) [۱۱۰۴]    ؛زحف، زحف (مفردات‌قرآن)، زحف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زخرف (لغات‌قرآن) [۱۱۰۵]    ؛ زخرف (مفردات‌قرآن)، زخرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زخرف
زخرف القول (لغات‌قرآن) [۱۱۰۶]    ؛ زخرف (مفردات‌قرآن)، زخرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زخرف
زَرابِیّ (لغات‌قرآن) [۱۱۰۷]    ؛ زرابی (مفردات‌قرآن)
زُرْتُم (لغات‌قرآن) [۱۱۰۸]    ؛ زور (مفردات‌قرآن)، زور - به فتح زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَرْع (لغات‌قرآن) [۱۱۰۹]    ؛ زرع (مفردات‌قرآن)، زرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زُرْق (لغات‌قرآن) [۱۱۱۰]    ؛ زرق (مفردات‌قرآن)
زَعَمَ (لغات‌قرآن) [۱۱۱۱]    ؛ زعم (مفردات‌قرآن)، زعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَعَمْتُمْ (لغات‌قرآن) [۱۱۱۲]    ؛ زعم (مفردات‌قرآن)، زعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زَعَمَ (لغات‌قرآن)
زَفِیر (لغات‌قرآن) [۱۱۱۳]    ؛ زفر (مفردات‌قرآن)، زفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زقّوم (لغات‌قرآن) [۱۱۱۴]    ؛ زقوم (مفردات‌قرآن)، زقوم
زکات (لغات‌قرآن) [۱۱۱۵]    ؛ زکات (مفردات‌قرآن)، زکو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زکات
زَلَق (لغات‌قرآن) [۱۱۱۶]    ؛ زلق (مفردات‌قرآن)، زلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَکّیها (لغات‌قرآن) [۱۱۱۷]    ؛ زکو (مفردات‌قرآن)، زکو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تزکیه
زمر (لغات‌قرآن) [۱۱۱۸]    ؛ زمر (مفردات‌قرآن)، زمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زِلزال (لغات‌قرآن) [۱۱۱۹]    ؛ زلزال (مفردات‌قرآن)، زلزال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زلزله
زمهریر (لغات‌قرآن) [۱۱۲۰]    ؛ زمهریر (مفردات‌قرآن)
زُلفی‌ (لغات‌قرآن)، زلفة (لغات‌قرآن) [۱۱۲۱]    ؛ زلف (مفردات‌قرآن)، زلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زند (لغات‌قرآن) [۱۱۲۲]    ؛ زند (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَنِیم (لغات‌قرآن) [۱۱۲۳]    ؛ زنم (مفردات‌قرآن)
زَوَّجْنَاکَها (لغات‌قرآن) [۱۱۲۴]    ؛ زوج (مفردات‌قرآن)، زوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زوجیت
زُور (لغات‌قرآن) [۱۱۲۵]    ؛ زور (مفردات‌قرآن)، زور - به ضم زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زور (لغات‌قرآن) [۱۱۲۶]    ؛ زور (مفردات‌قرآن)، زور - به فتح زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَهَقَ (لغات‌قرآن) [۱۱۲۷]    ؛ زهق (مفردات‌قرآن)، زهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زَیتون (لغات‌قرآن) [۱۱۲۸]    ؛ زیت (مفردات‌قرآن)، زیتون
زَیْغ (لغات‌قرآن) [۱۱۲۹]    ؛ زیغ (مفردات‌قرآن)
زَیَّلْنَا (لغات‌قرآن) [۱۱۳۰]    ؛ زیل (مفردات‌قرآن)، زیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)


سائبه (لغات‌قرآن) [۱۱۳۱]    ؛ سائبه (مفردات‌قرآن)، سائبه
سائِح (لغات‌قرآن) [۱۱۳۲]    ؛ سیح (مفردات‌قرآن)، سیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سائِحات (لغات‌قرآن) [۱۱۳۳]    ؛ سیح (مفردات‌قرآن)، سیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سائِغ (لغات‌قرآن) [۱۱۳۴]    ؛ سوغ (مفردات‌قرآن)، سوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سائل (لغات‌قرآن) [۱۱۳۵]    ؛ سؤال (مفردات‌قرآن)، سؤال (مفردات‌نهج‌البلاغه)،