• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهوت یکی از قوای درونی انسان است که در فقه و اخلاق از آن بحث شده است.


۱ - شهوت در لغت

[ویرایش]

شهوت در لغت از ماده شهو به معنای رغبت و اشتهاء داشتن به چیزی یا کسی می باشد.

۲ - محل بحث از آن در فقه

[ویرایش]

از آن در بابهای طهارت، صوم، اعتکاف، حج و نکاح سخن گفته‌اند.

۲.۱ - شهوت در باب طهارت


طهارت: تجدید وضو بعد از بوسیدن همسر از روی شهوت مستحب است؛لیکن برخی در استحباب آن اشکال کرده‌اند.
رطوبتی که از انسان خارج می‌شود و منی بودن آن معلوم نیست، در صورتی که خروج آن با فشار توأم با شهوت و سستی بدن باشد، حکم به منی بودن آن می‌شود. در بیمار، دو نشانه خروج با شهوت و سستی بدن کفایت می‌کند. به قول برخی، در زن، خروج با شهوت کفایت می‌کند .

۲.۲ - شهوت در باب صوم


صوم: بوسیدن همسر و مانند آن چنانچه موجب تحریک شهوت گردد، برای روزه دار- بویژه جوان- مکروه است.
اگر بر اثر نگاه شهوت آمیزِ روزه دار به زن، منی از او خارج شود، در صورتی که خروج منی با چنین نگاهی عادت او باشد و قصد وی نیز از نگاه بیرون آمدن منی باشد، روزه‌اش باطل و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود؛ اما اگر عادت او خروج منی نباشد و قصد آن را نیز نداشته باشد، آیا روزه‌اش باطل و قضا بر او واجب می‌گردد یا نه؟ مسئله محل اختلاف است .

۲.۳ - شهوت در باب اعتکاف


اعتکاف: به قول مشهور، بوسیدن و لمس کردن همسر از روی شهوت بر معتکف حرام است. در اینکه در حال اعتکاف، نگاه شهوت آمیز به همسر نیز حرام است یا نه، اختلاف می‌باشد..

۲.۴ - شهوت در باب حج


حج: بوسیدن و لمس کردن همسر از روی شهوت بر محرم حرام و موجب ثبوت کفاره است. نگاه کردن شهوت آمیز به همسر نیز همین حکم را دارد. لیکن از برخی قدما عدم ثبوت کفاره بر اثر آن، نقل شده است.

۲.۵ - شهوت در باب نکاح


نکاح: هرگاه پدر از روی شهوت به بدن کنیز خود نگاه کند یا آن را لمس نماید، به قول مشهور، آن کنیز بر پسر حرام می‌گردد. همچنین است اگر پسر به بدن کنیز خود با شهوت نگاه کند یا آن را لمس نماید.
به تصریح بسیاری از فقیه ها، نگاه شهوانی به صورت و کف دست کنیز خود موجب حرمت نمی‌شود. در اینکه لمس آن دو موجب حرمت می‌شود یا نه، اختلاف است.
[۱۷] مبانی العروة (النکاح) ج۱، ص ۴۰۹.

بسیار روزه گرفتن و بلند گذاشتن موها جهت فرونشاندن شهوت برای کسی که توانایی ازدواج ندارد، مستحب است.
به قول مشهور، نگاه کردن به آن بخش از بدن زنان غیر مسلمان که نپوشاندن آن در میان آنان متعارف می‌باشد، بدون شهوت جایز است. برخی، زنان روستایی و عشایری و غیر آنان را که چنین عرف باشد، در حکم یاد شده به زنان غیر مسلمان ملحق کرده‌اند.
[۲۱] مبانی العروة (النکاح) ج۱، ص ۳۴- ۴۰.
.
در وجوب پوشاندن عورت از نابالغ ممیز ی که غریزه شهوت در او به هیجان نیامده، اختلاف است.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱، ص ۲۵.    
۲. الحدائق الناضرة ۲ج، ص ۱۱۴- ۱۱۵.    
۳. جواهرالکلام ۳ج، ص ۸- ۱۳.    
۴. جواهرالکلام،ج۱۶، ص۳۱۴.    
۵. جواهر الکلام،ج۱۶، ص۲۹۳- ۲۹۴.    
۶. جواهر الکلام،ج۱۷، ص ۱۹۹- ۲۰۱.    
۷. العروة الوثقی‌ ج۳، ص ۶۹۴.    
۸. مستمسک العروة ج۸، ص۵۸۷.    
۹. مستند العروة (الصوم)ج ۱۲، ص ۴۸۲.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۹۸.    
۱۱. جواهر الکلام ج ۱۸، ص ۳۰۳.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۱۸، ص ۳۰۵    
۱۳. جواهر الکلام، ج ۲۰، ص ۳۸۷- ۳۸۸.    
۱۴. مستمسک العروة ج۱۴، ص ۱۸۰.    
۱۵. العروة الوثقی‌ ج ۵، ص ۵۵۳.    
۱۶. مستمسک العروة ج ۱۴، ص ۲۳۶- ۲۳۷.    
۱۷. مبانی العروة (النکاح) ج۱، ص ۴۰۹.
۱۸. العروة الوثقی‌ ج۵، ص۴۹۱.    
۱۹. مهذب الأحکام ج۲۴، ص ۲۸    .
۲۰. العروة الوثقی‌ ج۵، ص ۴۹۳.    
۲۱. مبانی العروة (النکاح) ج۱، ص ۳۴- ۴۰.
۲۲. جواهر الکلام ج ۲۹، ص ۸۲.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص ۷۶۵.    
، ،

جعبه ابزار