• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فتوای مشهور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرأى مشهور فقهاء در مسأله فقهی را فتوای مشهور می گویند .


۱ - تعریف

[ویرایش]

فتواى مشهور همان رأى و نظر مشهور فقهای شیعه و یا اهل سنت در مسئله‌اى از مسائل فقهى است چه به گونه شهرت فتوایی باشد و چه شهرت عملی .

۲ - تفاوت شهرت فتوایی و شهرت روایی

[ویرایش]

شهرت فتوایى و شهرت روایى از نظر متعلق شهرت تفاوت دارند ؛ زیرا متعلق شهرت در یکى فتوا و در دیگرى روایت است .

۳ - شباهت شهرت فتوایی و شهرت عملی

[ویرایش]

شهرت فتوایى و شهرت عملى از این نظر که متعلق هر دو فتوا است ، اشتراک دارند ؛ بنابراین، فتواى مشهور مى تواند در قالب شهرت فتوایی بگنجد و یا در قالب شهرت عملی؛ تفاوت آن دو، در استناد به روایت عدم استناد به آن است ؛ زیرا شهرت فتوایى مستند به روایتى نیست ؛ اما شهرت عملى مستند به روایت خاصى است به این معنا که فقیهان آن روایت را به عنوان علت فتوایشان ذکر کرده‌اند.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ایضاح الکفایة، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۲۴۶.    
۲. الحلقة الثالثة فی اسلوبهاالثانی، ایروانی، باقر،ج۲، ص۶۱.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۰۱، برگرفته از مقاله «فتوای مشهور».    جعبه ابزار