• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مفردات نهج البلاغه (جلد ۲)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عناوین برگرفته از جلد ۲ کتاب مفردات نهج البلاغه نوشته علی‌اکبر قرشی بنابی دربردارنده‌ی واژگان مهم نهج البلاغه از مجموعه خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها با هدف آشنایی مخاطب با معارف نهج البلاغه.
جلد دوم از حرف "شین" تا پایان حرف "یاء" را شامل می‌شود.
شؤوبوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱]    
شؤم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲]    
شام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳]     ؛ شام
شأن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴]     ؛ شأن
شباب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵]    
شبح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶]     ؛ شبح
شبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷]    
اشتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸]     ؛ مالک اشتر
شتم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹]     ؛ شتم
شجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰]     ؛ شجر
شجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱]     ؛ شجاعت
شجن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲]    
شجو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳]    
شحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴]    
شحح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۵]    
شحذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۶]    
شحشح (مفردات نهج‌البلاغه)[۱۷]    
شحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۸]    
شحن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹]    
شنخوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰]    
شخص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱]    
شد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲]    
شذب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳]    
شذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴]    
شذی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵]    
شرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶]     ؛ شرب
شرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷]    
شرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸]    
شرد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹]    
شرذمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰]    
شر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱]    
شرسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲]    
شرط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳]    
شرطه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴]     ؛ شرطه
شرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵]     ؛ شرع
شرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶]     ؛ شرف
شرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷]     ؛ شرق
شرک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸]    
شره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹]    
شری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰]    
شزر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱]    
شسع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲]    
شطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳]    
شطن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴]    
اشطان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵]    
شظایا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶]    
شعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷]    
شعث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸]    
شعاع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹]    
شعف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰]    
شعله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱]    
شغر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲]    
شغف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳]    
شغل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴]    
شفره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵]    
شفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶]    
شفف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷]    
شفن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸]    
شفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹]     ؛ شفق
شفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰]    
شفا (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۱]    
شفاء (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۲]     ؛ شفاء
شقشقه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۳]    
شقق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۴]    
شکر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۵]     ؛ شکر
شکیر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۶]    
شک (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۷]     ؛ شک
شکم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۸]     ؛ شکم
شکو (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۹]    
مشکاة (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۰]    
شلو (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۱]    
شمت (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۲]     ؛ شماتت
شمخ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۳]    
شمر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۴]    
شماس (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۵]    
شمس (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۶]    
عبد شمس (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۷]    
شمم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۸]    
شنا (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۹]     ؛ شنا
شنق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۰]     ؛ شنق
شنّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۱]    
شهود (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۲]     ؛ شهید
شهر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۳]     ؛ شهر
شهق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۴]    
شوب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۵]    
شور (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۶]    
شوق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۷]    
شوک (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۸]    
شول (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۹]    
شوه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۰]    
شوی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۱]    
شی‌ء (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۲]     ؛ شی‌ء
شیب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۳]     ؛ شیب
شیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴]    
شیخ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۵]     ؛ شیخ
شید (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۶]    
شیع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۷]    
شیم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۸]    
شین (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۹]    صبح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰]    
صبب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱]    
صبر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲]    
صبع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳]    
صبغ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴]    
صبو (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵]    
صحب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶]    
صحح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷]    
صحر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸]    
صحف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹]     ؛ صحف
صخب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰]    
صخد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱]    
صخر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲]    
صد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳]    
صدر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴]    
صدع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵]    
صدف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶]    
صدق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷]    
تصدیق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸]    
صدیق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹]    
صدقه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰]    
صدی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱]    
تصدی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲]    
صرح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳]    
مصرحات (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴]    
صریح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵]    
صرد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶]    
صراط (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷]    
صرع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸]    
صرف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹]    
صعب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰]    
صعد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱]    
صعر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲]    
صعق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳]    
صغر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴]    
صفح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵]    
صفد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶]    
صفره (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷]    
صف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸]    
صفق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹]    
صفقه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰]    
صفین (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱]    
صفو (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲]    
صلح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳]    
صقل (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴]    
مصقله (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۵]    
صلد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۶]    
صلصال (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۷]    
صل (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۸]    
صلوة (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۹]    
صلی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۰]    
صمت (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۱]    
صمغ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۲]    
صمد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۳]    
صمت (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۴]    
صم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۵]    
صندوق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۶]    
صنع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۷]    
صنف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۸]    
صنم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۹]    
صنو (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۰]    
صهر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۱]    
صوت (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۲]    
صوب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۳]    
صوح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۴]    
صوخ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۵]    
صور (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۶]    
صاع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۷]    
صوف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۸]    
صال (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۹]    
صوم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۰]    
صون (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۱]    
صیر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۲]    
صیص (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۳]    
صیف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۴]    ضئل (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۵]    
ضبّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۶]    
ضبع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۷]    
ضجّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۸]    
ضجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۷۹]    
ضحک (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۰]    
ضدّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۱]    
ضرح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۲]    
ضحی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۳]    
اضحیه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۴]    
ضرب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۵]    
ضاحیه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۶]    
اضطراب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۷]    
ضرّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۸]    
اضطرار (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۹]    
ضرّه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۹۰]    
ضرّاء (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۹۱]    
ضرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹۲]    
ضرغام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹۳]    
ضرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹۴]    
ضعف - به ضم و فتح ضاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹۵]    
ضغث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹۶]    
ضغط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹۷]    
ضغن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹۸]    
ضفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹۹]    
ضف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۰]    
ضلع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۱]    
اضطلاع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۲]    
ضلل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۳]    
ضمحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۴]    
ضمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۵]    
ضمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۶]    
ضمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۷]    
ضنک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۸]    
ضنّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۹]    
ضهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۰]    
ضهی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۱]    
ضوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۲]    
ضیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۳]    
ضیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۴]    
ضیق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۵]    
ضیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۶]    طاطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۷]    
طب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۸]    
طبع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۹]    
طبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۰]    
طحن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۱]    
طخیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۲]    
طرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۳]    
طرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۴]    
طرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۵]    
طرد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۶]    
طرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۷]    
طرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۸]    
طروّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۹]    
طعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۰]    
طعن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۱]    
طغم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۲]    
طغیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۳]    
طفئ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۴]    
طفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۵]    
طفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۶]    
طلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۷]    
طلحه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۸]    
طلحف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۹]    
طلع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۰]    
اطلاع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۱]    
اطلاع - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۲]    
طلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۳]    
طلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۴]    
طمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۵]    
طمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۶]    
طمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۷]    
طمع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۸]    
طمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۹]    
طنب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۰]    
طهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۱]    
طوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۲]    
طود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۳]    .....کئب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۴]    
کأد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۵]    
کوؤد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۶]    
کأس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۷]    
کبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۸]    
کبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۹]    
کبد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۰]    
کبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۱]    
کبس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۲]    
کبش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۳]    
کبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۴]    
کبو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۵]    
کتاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۶]    
کتف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۷]    
کتم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۸]    
کثب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۹]    
کثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۰]    
کثف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۱]    
کحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۲]    
کدح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۳]    
کدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۴]    
کدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۵]    
کدی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۶]    
کذب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۷]    
کرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۸]    
کرث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۹]    
کرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۰]    
کرسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۱]    
کرش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۲]    
کرکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۳]    
کرم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۴]    
کره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۵]    
کری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۶]    
کسب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۷]    
کسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۸]    
کسری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۹]    
کسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۰]    
کسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۱]    
کساء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۲]    
کشح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۳]    
کشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۴]    
کشیش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۵]    
کشف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۶]    
کظّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۷]    
کظم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۸]    
کعبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۹]    
کعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۰]    
کعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۱]    
کفأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۲]    
کفؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۳]    
کفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۴]    
کفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۵]    
کفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۶]    
کفن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۷]    
کفایت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۸]    
کف‌ء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۹]    
کلاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۰]    
کلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۱]    
کلح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۲]    
کلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۳]    
کلکل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۴]    
کلل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۵]    
کلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۶]    
کمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۷]    
کمش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۸]    
کمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۹]    
کمیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۰]    
کمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۱]    
کمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۲]    
کمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۳]    
کند (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۴]    
کنز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۵]    
کنف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۶]    
کنه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۷]    
کنهور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۸]    
کهف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۹]    
کوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۰]    
کود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۱]    
کور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۲]    
کوفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۳]    
کوکب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۴]    
کون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۵]    
کیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۶]    
کیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۷]    
کید (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۸]    
کیس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۹]    
کیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۰]    
کیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۱]    لا و لا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۲]    
تلألؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۳]    
لؤلؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۴]    
لأم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۵]    
لأمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۶]    
لئیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۷]    
لأی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۸]    
لبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۹]    
لبث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۰]    
لبود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۱]    
لبس - به ضم لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۲]    
لبس - به فتح لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۳]    
لبن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۴]    
لجأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۵]    
لجب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۶]    
لجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۷]    
لجّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۸]    
تلجلج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۹]    
لجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۰]    
لجن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۱]    
لحاح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۲]    
لحد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۳]    
لحظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۴]    
الحاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۵]    
لحق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۶]    
لحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۷]    
لحن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۸]    
لحاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۹]    
تلخیص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۰]    
لدد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۱]    
لدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۲]    
لدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۳]    
لذاذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۴]    
لزب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۵]    
لزم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۶]    
لسب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۷]    
لسن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۸]    
لصّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۹]    
لصق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۰]    
لصیق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۱]    
لطأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۲]    
لطّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۳]    
ملطاط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۴]    
لطم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۵]    
لظی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۶]    
لعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۷]    
لعق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۸]    
لعن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۹]    
لغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۰]    
لغط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۱]    
لغو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۲]    
لغت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۳]    
لفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۴]    
لفظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۵]    
لفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۶]    
لفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۷]    
لفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۸]    
الفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۹]    
لقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۰]    
لقح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۱]    
لقوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۲]    
لقط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۳]    
لقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۴]    
لقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۵]    
لقن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۶]    
لقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۷]    
تلکوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۸]    
لمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۹]    
لمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۰]    
لمظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۱]    
لمظه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۲]    
لماظه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۳]    
لمع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۴]    
لمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۵]    
لمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۶]    
لهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۷]    
لهج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۸]    
لهجه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۹]    
لهز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۰]    
لهف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۱]    
لهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۲]    
لهمیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۳]    
الهام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۴]    
لهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۵]    
لهاة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۶]    
لوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۷]    
لوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۸]    
لوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۹]    
لواط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۰]    
لوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۱]    
لون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۲]    
لوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۳]    
لواء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۴]    
لیث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۵]    
لیط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۶]    
لیق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۷]    
لیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۸]    
لین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۹]    


مأق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۰]    
مؤونة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۱]    
مأة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۲]    
متّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۳]    
متح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۴]    
متع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۵]    
متن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۶]    
مثل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۷]    
مجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۸]    
مجد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۹]    
محق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۰]    
محص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۱]    
محض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۲]    
محک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۳]    
محل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۴]    
محن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۵]    
محو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۶]    
مخض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۷]    
مدح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۸]    
مدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۹]    
مادّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۰]    
مدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۱]    
مدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۲]    
مدی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۳]    
مدیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۴]    
مذق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۵]    
مرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۶]    
مروئة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۷]    
مرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۸]    
مرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۹]    
تمرّد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۰]    
مرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۱]    
مرار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۲]    
مریره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۳]    
امرّ - به تشدید راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۴]    
ممّر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۵]    
مرس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۶]    
مرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۷]    
ممرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۸]    
مرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۹]    
تمرّغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۰]    
مروق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۱]    
مارقین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۲]    
مره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۳]    
مروان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۴]    
مری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۵]    
مزج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۶]    
مزاج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۷]    
مزح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۸]    
مزّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۹]    
مزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۰]    
مسیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۱]    
مسّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۲]    
مسک - به فتح میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۳]    
مسک - به کسر میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۴]    
مساء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۵]    
مشج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۶]    
مشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۷]    
ماشیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۸]    
مصر - به فتح میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۹]    
مصر - به کسر میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۰]    
مصاص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۱]    
مضر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۲]    
مضّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۳]    
مضغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۴]    
مضمضه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۵]    
مضیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۶]    
مطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۷]    
مماطله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۸]    
مطو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۹]    
معز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۰]    
معض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۱]    
تمعّک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۲]    
معن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۳]    
مقت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۴]    
مقر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۵]    
مقل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۶]    
میکائیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۷]    
مکث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۸]    
مکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۹]    
مکه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۰]    
مکن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۱]    
مل‌ء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۲]    
املاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۳]    
ملح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۴]    
ملس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۵]    
ملص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۶]    
ملق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۷]    
ملک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۸]    
ملاک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۹]    
ملکوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۰]    
مالک بن اشتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۱]    
مالک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۲]    
ملکه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۳]    
ملک - به فتح میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۴]    
ملل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۵]    
ملّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۶]    
مملول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۷]    
ملول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۸]    
منح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۹]    
منع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۰]    
منوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۱]    
منیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۲]    
منّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۳]    
منّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۴]    
منون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۵]    
منی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
منّیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
منا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مهج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
موت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
موات (مفردات‌نهج‌البلاغه)
موج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
موسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
موق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ماء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تهویه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
میث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
میح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مید (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مائده (مفردات‌نهج‌البلاغه)
میز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
میس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۶]    
میط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۷]    
میل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۸]    
مین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۹]    


نأی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۰]    
نبأ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۱]    
نبأة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۲]    
نبی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۳]    
نبت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۴]    
نبذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۵]    
منابذه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۶]    
نبیذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۷]    
نبر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۸]    
نبع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۹]    
نبغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۰]    
نبل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۱]    
نبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۲]    
نبو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۳]    
نتج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۴]    
نتق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۵]    
نتن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۶]    
انبار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۷]    
نبز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۸]    
نثر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۹]    
نثل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۰]    
نجب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۱]    
نجح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۲]    
نجد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۳]    
نجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۴]    
نجز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۵]    
نجع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۶]    
نجل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۷]    
نجم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۸]    
نجو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۹]    
نحب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۰]    
نحر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۱]    
نحس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۲]    
نحف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۳]    
نحل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۴]    
نحو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۵]    
نخب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۶]    
نخر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۷]    
[۵۸۸]    وئد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۹]    
وئل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۰]    
وأی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۱]    
وباء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۲]    
وبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۳]    
وبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۴]    
وبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۵]    
وتد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۶]    
وتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۷]    
وثب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۸]    
وثق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۹]    
وجب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۰]    
وجد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۱]    ..
[[]][][[]][]

جعبه ابزار