• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مفردات نهج البلاغه (جلد ۲)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمفردات نهج البلاغه: جلد ۱.
مقالات مرتبط: واژگان نهج البلاغه.

عناوین برگرفته از جلد ۲ کتاب مفردات نهج البلاغه نوشته علی‌اکبر قرشی بنابی دربردارنده‌ی واژگان مهم نهج البلاغه از مجموعه خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها با هدف آشنایی مخاطب با معارف نهج البلاغه.
جلد دوم از حرف "شین" تا پایان حرف "یاء" را شامل می‌شود.شؤوبوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱]    
شؤم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲]     ؛ شؤم (مفردات‌قرآن)، شقاوت
شام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳]     ؛ شام
شأن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴]     ؛ شأن (مفردات‌قرآن)
شباب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵]    
شبح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶]     ؛ شبح
شبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷]    
شبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸]     ؛ شبه (مفردات‌قرآن)، شبیه
اشتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹]     ؛ مالک اشتر
شتاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰]     ؛ شتاء (مفردات‌قرآن)، شتاء
شتم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱]     ؛ شتم
شجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲]     ؛ شجر (مفردات‌قرآن)، شجر
شجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳]     ؛ شجاعت
شجن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴]    
شجو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۵]    
شحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۶]    
شحّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۷]     ؛ شحّ (مفردات‌قرآن)، شحّ
شحذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۸]    
شحشح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹]     ؛ شحیح (مفردات‌قرآن)، شحّ
شحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰]     ؛ شحم (مفردات‌قرآن)، شحم
شحن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱]     ؛ شحن (مفردات‌قرآن)
شنخوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲]    
شخص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳]    ؛ شخص (مفردات‌قرآن)، تَشْخَصُ (لغات‌قرآن)، شخص
شد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴]     ؛ شدید (مفردات‌قرآن)
شذب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵]    
شذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶]    
شذی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷]    
شرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸]     ؛ شرب (مفردات‌قرآن)، شرب
شرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹]    
شرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰]     ؛ شرح (مفردات‌قرآن)، شرح صدر
شرد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱]     ؛ شرد (مفردات‌قرآن)
شرذمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲]     ؛ شرذمه (مفردات‌قرآن)
شر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳]     ؛شر (مفردات‌قرآن)، شر
شرسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴]    
شرط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵]     ؛ شرط (مفردات‌قرآن)، شرط
شرطه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶]     ؛ شرطه
شرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷]     ؛ شرع (مفردات‌قرآن)، شریعت (لغات‌قرآن)، شرع
شرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸]     ؛ شرف
شرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹]     ؛ شرق (مفردات‌قرآن)، شرق
شرک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰]     ؛ شرک (مفردات‌قرآن)، شرک
شره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱]    
شری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲]    ؛ شری (مفردات‌قرآن)، شراء
شزر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳]    
شسع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴]    
شطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵]    ؛ شطر (مفردات‌قرآن)
شطن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶]    ؛ شیطان (مفردات‌قرآن)، شیطان
اشطان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷]    
شظایا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸]    
شعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹]    ؛ شعب (مفردات‌قرآن)
شعث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰]    
شعاع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱]    
شعر - به فتح شین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲]     ؛ شعر - به فتح شین (مفردات‌قرآن)
شعف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳]    
شعله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴]     ؛ شعل (مفردات‌قرآن)
شغر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵]    
شغف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶]     ؛ شغف (مفردات‌قرآن)
شغل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷]     ؛ شغل (مفردات‌قرآن)
شفره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸]    
شفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹]     ؛ شفع (مفردات‌قرآن)، شفاعت (مفردات‌قرآن)، شفاعت
شفف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰]    
شفن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱]    
شفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲]     ؛ شفق (مفردات‌قرآن)، شفق
شفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳]     ؛ شفه (مفردات‌قرآن)
شفا - به فتح شین (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۴]     ؛ شفا - به فتح شین (مفردات‌قرآن)
شفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵]    ؛ شفاء (مفردات‌قرآن)، شفا (لغات‌قرآن)، تشفی
شقشقه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۶]    
شقّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۷]    ؛ شقّ (مفردات‌قرآن)، شِقاق (لغات‌قرآن)، شقاق
شقو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸]    ؛ شقو (مفردات‌قرآن)، تَشْقی‌ (لغات‌قرآن)، شقاوت
شکر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۶۹]     ؛ شکر (مفردات‌قرآن)، شکر
شکیر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۰]    
شک (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۱]     ؛ شک (مفردات‌قرآن)، شک
شکل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲]     ؛ شکل (مفردات‌قرآن)
شکم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۳]     ؛ شکم
شکو (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۴]     ؛ شکو (مفردات‌قرآن)، شکوه
مشکاة (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۵]    
شلو (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۶]    
شمت (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۷]     ؛ شمت (مفردات‌قرآن)، شماتت
شمخ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۸]     ؛ شمخ (مفردات‌قرآن)، شامخ
شمر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۷۹]    
شماس (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۰]     ؛ شمس - به ضم شین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
شمس - به ضم شین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱]     ؛ شماس
شمس (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۲]     ؛ شمس (مفردات‌قرآن)، شمس
عبد شمس (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۳]    
شمول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴]    ؛ شمول (مفردات‌قرآن)
شمم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۵]    
شنأ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۶]     ؛ شنأ (مفردات‌قرآن)
شنق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۷]     ؛ شنق
شنّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۸۸]    
شهاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹]    ؛ شهاب (مفردات‌قرآن)، شهاب
شهود (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۰]    ؛ شهود (مفردات‌قرآن)، شُهُود (لغات‌قرآن)، شهود
شهر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۱]     ؛ شهر (مفردات‌قرآن)
شهق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۲]    ؛ شهق (مفردات‌قرآن)
شوب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۳]     ؛ شوب (مفردات‌قرآن)،
شور (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۴]     ؛ شور (مفردات‌قرآن)، مشورت
شوق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۵]    
شوک (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۶]     ؛ شوک (مفردات‌قرآن)
شول (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۷]    
شوه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۸]    
شوی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۹۹]     ؛ شوی (مفردات‌قرآن)
شی‌ء (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰]     ؛ شی‌ء - اسم (مفردات‌قرآن)، شیء
مشیّت (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه) [۱۰۱]    ؛ مشیت الهی
شیب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲]     ؛ شیب (مفردات‌قرآن)
شیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳]    
شیخ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴]     ؛ شیخ (مفردات‌قرآن)، شیخ
شید (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵]     ؛ شید (مفردات‌قرآن)
شیع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶]     ؛ شیع (مفردات‌قرآن)، شِیَع (لغات‌قرآن)، شیعه
شیم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷]    
شین (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸]    


صبح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹]    ؛ صبح (مفردات‌قرآن)، صَبَّحَهُم (لغات‌قرآن)، صبح
صبب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰]    ؛ صبّ (مفردات‌قرآن)، صَبّ (لغات‌قرآن)، صب
صبر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱]    ؛ صبر (مفردات‌قرآن)، صبر (لغات‌قرآن)، صبر
اصبع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲]    ؛ اصبع (مفردات‌قرآن)، اصبع
صبغ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳]    ؛ صبغ (مفردات‌قرآن)، صِبْغ (لغات‌قرآن)، صبغ
صبی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴]    ؛ صبی (مفردات‌قرآن)، کودک
صحب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵]    ؛ صاحب (مفردات‌قرآن)، صاحِب (لغات‌قرآن)، اصحاب
صحح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶]    ؛ صحت
صحر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷]    
صحف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸]    ؛ صحف (مفردات‌قرآن)، صُحُف (لغات‌قرآن)، صحف
صخب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹]    
صخد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰]    
صخر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱]    ؛ صخر (مفردات‌قرآن)، صخره
صد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲]    ؛ صدّ (مفردات‌قرآن)، یَصِدُّون (لغات‌قرآن)
صدر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳]    ؛ صدر (مفردات‌قرآن)، صدر (لغات‌قرآن)، صدر
صدع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴]    ؛ صدع (مفردات‌قرآن)، صَدْع (لغات‌قرآن)، صدع
صدف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵]    ؛ صدف (مفردات‌قرآن)، صَدَفَ (لغات‌قرآن)
صدق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶]    ؛ صدق (مفردات‌قرآن)، صِدِّیق (لغات‌قرآن)، صدق
تصدیق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷]    ؛ صدق (مفردات‌قرآن)، صِدِّیق (لغات‌قرآن)، صدق
صدیق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸]    ؛ صدیق - به فتح صاد (مفردات‌قرآن)، دوستی
صدقه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹]    ؛ صدقه (مفردات‌قرآن)، صدقه
صدی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰]    ؛ صدی (مفردات‌قرآن)، تَصَدّی‌ (لغات‌قرآن)
تصدی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱]    
صرح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲]    ؛ صرح (مفردات‌قرآن)، صَرْح (لغات‌قرآن)
صرخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳]    ؛ صرخ (مفردات‌قرآن)، صَرِیخ (لغات‌قرآن)
مصرحات (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴]    
صریح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵]    
صرد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶]    
صراط (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷]    ؛ صراط (مفردات‌قرآن)، صراط
صرع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸]    ؛ صرع (مفردات‌قرآن)
صرف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹]    ؛ صرف (مفردات‌قرآن)، صَرْف (لغات‌قرآن)، انصراف
صعب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰]    ؛ عسر
صعد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه) [۱۴۱]    ؛ صعد (مفردات‌قرآن)، صُعود (لغات‌قرآن)، صعود
صعر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲]    ؛ صعر (مفردات‌قرآن)، تُصَعِّرْ (لغات‌قرآن)
صعق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳]    ؛ صعق (مفردات‌قرآن)، صَعِقَ (لغات‌قرآن)، صاعقه
صغر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴]    ؛ صغر (مفردات‌قرآن)، صاغِر (لغات‌قرآن)، استصغار
صغو (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۵]    ؛ صغو (مفردات‌قرآن)، صَغَت (لغات‌قرآن)
صفح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۶]    ؛ صفح (مفردات‌قرآن)، صَفْح (لغات‌قرآن)
صفد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۷]    ؛ صفد (مفردات‌قرآن)، أَصْفاد (لغات‌قرآن)
صفره (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۸]    ؛ صفره (مفردات‌قرآن)، صُفْر (لغات‌قرآن)، صفره
صف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۴۹]    ؛ صف (مفردات‌قرآن)، صَفّ (لغات‌قرآن)، صف
صفق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۰]    
صفقه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۱]    ؛ صفقه
صفین (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۲]    ؛ جنگ صفین
صفو (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۳]    ؛ صفو (مفردات‌قرآن)، إصْطَفی‌ (لغات‌قرآن)
صلح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۴]    ؛ صلح (مفردات‌قرآن)، إصلاح بال (لغات‌قرآن)، صلح
صقل (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۵]    
مصقله (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۶]    
صلد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۷]    ؛ صلد (مفردات‌قرآن)، صَلْداً (لغات‌قرآن)
صلصال (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۸]    ؛ صلصال (مفردات‌قرآن)، صَلْصال (لغات‌قرآن)
صل (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۵۹]    ؛ مار
صلوة (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۰]    ؛ صلاة (مفردات‌قرآن)، یُصَلِّی (لغات‌قرآن)، نماز
صلی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۱]    ؛ صلی (مفردات‌قرآن)، صَلْی (لغات‌قرآن)
صمت (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۲]    ؛ صمت (مفردات‌قرآن)، صمت
صمغ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۳]    ؛ صمغ
صمد (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۴]    ، صمد (مفردات‌قرآن)، صمد (لغات‌قرآن)
صم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۵]    ؛ صم (مفردات‌قرآن)، صُمّ (لغات‌قرآن)
صندوق (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۶]    ؛ صندوق
صنع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۷]    ؛ صنع (مفردات‌قرآن)، صنع (لغات‌قرآن)
صنف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۸]    ؛ صنف
صنم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۶۹]    ؛ صنم (مفردات‌قرآن)، أصنام (لغات‌قرآن)، صنم
صنو (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۰]    ؛ صنو (مفردات‌قرآن)، صِنْوان (لغات‌قرآن)
صهر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۱]    ؛ صهر - به کسر صاد (مفردات‌قرآن)، یُصْهَرُ (لغات‌قرآن)
صوت (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۲]    ؛ صوت (مفردات‌قرآن)، صوت
صوب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۳]    ؛ صوب (مفردات‌قرآن)
صوح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۴]    
صوخ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۵]    
صور (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۶]    ؛ صور - به ضم صاد (مفردات‌قرآن)، صور (لغات‌قرآن)
صاع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۷]    ؛ صاع (مفردات‌قرآن)، صُواع (لغات‌قرآن)، صاع
صوف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۸]    ؛ صوف (مفردات‌قرآن)، صُوف (لغات‌قرآن)، صوف
صال (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۷۹]    
صوم (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۰]    ؛ صوم (مفردات‌قرآن)، صوم
صون (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۱]    
صیحه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۸۲]    ؛ صیحه (مفردات‌قرآن)، صَیْحَه (لغات‌قرآن)، صیحه
صید (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۸۳]    ؛ صید (مفردات‌قرآن)، صید
صیر (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۴]    ؛ صیر (مفردات‌قرآن)، مصیر (لغات‌قرآن)
صیص (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۵]    ؛ صیص (مفردات‌قرآن)، صَیاصِی (لغات‌قرآن)
صیف (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۶]    ؛ صیف (مفردات‌قرآن)، صیف

ضئل (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۷]    
ضبّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۸]    
ضبع (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۸۹]    
ضجّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۹۰]    
ضجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۹۱]    ؛ ضجع (مفردات‌قرآن)
ضحک (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه) [۱۹۲]    ؛ ضحک (مفردات‌قرآن)، ضحک
ضدّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۹۳]    ؛ ضد (مفردات‌قرآن)، ضد
ضرح (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۹۴]    
ضحی (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۹۵]    ؛ ضحی (مفردات‌قرآن)
اضحیه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۹۶]    
ضرب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۹۷]    ؛ ضرب (مفردات‌قرآن)
ضاحیه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۹۸]    
اضطراب (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۱۹۹]    
ضرّ (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۲۰۰]    ؛ ضرّ (مفردات‌قرآن)، ضرر
اضطرار (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۲۰۱]    ؛ اضطرار (مفردات‌قرآن)، اضطرار
ضرّه (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۲۰۲]    
ضرس (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۲۰۳]    
ضرّاء (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)[۲۰۴]    ؛ ضرّاء (مفردات‌قرآن)
ضرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۵]    ؛ تَضَرُّع (لغات‌قرآن)، ضرع (مفردات‌قرآن)، تضرع
ضرغام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۶]    
ضرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۷]    
ضعف - به ضم و فتح ضاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۸]    ؛ ضعف (مفردات‌قرآن)، ضعف
ضعف - به کسر ضاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۰۹]    ؛ ضِعْف (لغات‌قرآن)، أَضْعاف (لغات‌قرآن)
ضغث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۰]    ؛ ضغث (مفردات‌قرآن)، ضِغْث (لغات‌قرآن)، أَضْغاث (لغات‌قرآن)، ضغث
ضغط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۱]    
ضغن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۲]    
ضفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۳]    
ضف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۴]    
ضلع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۵]    
اضطلاع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۶]    
ضلالت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۷]    ؛ ضلالت (مفردات‌قرآن)، ضلالت
ضمحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۸]    
اضمار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۱۹]    
ضمز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۰]    
ضمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۱]    ؛ ضمّ (مفردات‌قرآن)
ضمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۲]    
ضنک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۳]    
ضنّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ضنین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۴]    ؛ ضنین (مفردات‌قرآن)
ضهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۵]    
ضها (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۶]    ؛ضها (مفردات‌قرآن)
ضوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۷]    ؛ ضوء (مفردات‌قرآن)، نور
ضیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۸]    ؛ ضیع (مفردات‌قرآن)
ضیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۲۹]    ؛ ضیف (مفردات‌قرآن)
ضیق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۰]    
ضیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۱]    

طاطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۲]    
طب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۳]    
طبع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۴]    ؛ طبع (مفردات‌قرآن)، طبع
طبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۵]    ؛ طبق (مفردات‌قرآن)
طحن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۶]    
طخیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۷]    ؛ تاریکی (مقالات مرتبط)
طرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۸]    
طرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۳۹]    
طرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۰]    ؛ طرح (مفردات‌قرآن)
طرد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۱]    ؛ طرد (مفردات‌قرآن)
طرف - به سکون راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۲]    ؛ طرف - به سکون راء (مفردات‌قرآن)، طَرْف (لغات‌قرآن)
طرف - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۳]    ؛ طرف - به فتح راء (مفردات‌قرآن)
طریف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۴]    
طرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۵]    ؛ طرق (مفردات‌قرآن)
طارق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۶]    ؛ طارق (مفردات‌قرآن)
طروّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۷]    
طعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۸]    ؛ طعم (مفردات‌قرآن)
طعن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۴۹]    ؛ طعن (مفردات‌قرآن)
طغم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۰]    
طغیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۱]    ؛ طغیان (مفردات‌قرآن)
طفئ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۲]    ؛ طفئ (مفردات‌قرآن)
طفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۳]    ؛ طفق (مفردات‌قرآن)
طفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۴]    ؛ طفل (مفردات‌قرآن)، کودک
طلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۵]    ؛ طلب (مفردات‌قرآن)
عبدالمطلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۶]    ؛ عبدالمطلب
طلحه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۷]    
طلحف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۸]    
طلوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۵۹]    ؛ طلوع (مفردات‌قرآن)، طلوع
اطلاع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۰]    
اطلاع - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۱]    
طلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۲]    
طلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۳]     ؛ طلّ (مفردات‌قرآن)
طمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۴]    
طمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۵]    
طمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۶]     ؛ طمس (مفردات‌قرآن)
طمع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۷]     ؛ طمع (مفردات‌قرآن)، امید
طمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۸]     ؛ طمن (مفردات‌قرآن)، اطمینان
طنب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۶۹]    
طهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۰]    ؛ طهر (مفردات‌قرآن)، تَطْهیر (لغات‌قرآن)، طهر
طوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۱]    
طود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۲]     ؛ طود (مفردات‌قرآن)
طور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۳]     ؛ طور - به فتح طاء (مفردات‌قرآن)
طاووس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۴]     ؛ طاووس
طوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۵]     ؛ طوع (مفردات‌قرآن)، رغبت
طوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۶]     ؛ طوف (مفردات‌قرآن)
طوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۷]     ؛ طوق (مفردات‌قرآن)
طول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۸]     ؛ طول - به ضم طاء (مفردات‌قرآن)، طول
طیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۷۹]     ؛ طیّ (مفردات‌قرآن)
طوبی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۰]     ؛ طوبی (مفردات‌قرآن)
طیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۱]     ؛ طیر (مفردات‌قرآن)، طَیْر (لغات‌قرآن)، پرنده
طیره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۲]     ؛ طیره
طیش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۳]    
طین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۴]     ؛ طین (مفردات‌قرآن)


ظأر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۵]    
ظب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۶]    
ظرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۷]    
ظعن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۸]     ؛ ظعن (مفردات‌قرآن)، سفر
ظفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۸۹]    ؛ ظفر - به فتح ظاء (مفردات‌قرآن)، پیروزی
ظلع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۰]    
ظلف - به کسر ظاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۱]     ؛ ظفر - به ضم ظاء (مفردات‌قرآن)
ظلف - به فتح ظاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۲]    
ظلّ - به کسر ظاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۳]     ؛ ظلّ - به کسر ظاء (مفردات‌قرآن)، ظلّ
ظلّ - به فتح ظاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۴]     ؛ ظلّ - به فتح ظاء (مفردات‌قرآن)
ظلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۵]     ؛ ظلم (مفردات‌قرآن)، ظلم
ظمأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۶]     ؛ ظمأ (مفردات‌قرآن)
ظنّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۷]     ؛ ظن (مفردات‌قرآن)، ظن
ظنبوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۸]    
ظهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹۹]     ؛ ظهر (مفردات‌قرآن)


عب‌ء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۰]    ؛ عب‌ء (مفردات‌قرآن)، یعبؤ (لغات‌قرآن)، ثقل
عبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۱]    
عبث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۲]    ؛ عبث (مفردات‌قرآن)، تَعْبَثون (لغات‌قرآن)، عبث
عبادت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۳]    ؛ عِباد (لغات‌قرآن)، عبادت (مفردات‌قرآن)، عبادت
عبیده (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۴]    ؛ عبیدة بن حارث
عبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۵]    ؛ عبر (مفردات‌قرآن)، عِبْرَةٌ (لغات‌قرآن)، عبرت
عبد الله بن زبیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۶]    ؛ عبد الله بن زبیر
عبس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۷]    ؛ عبس (مفردات‌قرآن)، عَبَسَ (لغات‌قرآن)، عبس
عباس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۸]    ؛ ابن عباس
عبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۰۹]    
عبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۰]    
معبله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۱]    
عتب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۲]     ؛ عتبی (مفردات‌قرآن)، یَسْتَعْتِبُونْ (لغات‌قرآن)
عتبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۳]     ؛ هاشم بن عتبه قرشی زهری
عتد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۴]    ؛ عتد (مفردات‌قرآن)، عَتِید (لغات‌قرآن)
عتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۵]     ؛ عتر
عتق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۶]     ؛ عتق (مفردات‌قرآن)، عتق
عتوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۷]    ؛ عتو (مفردات‌قرآن)، عُتُوّ (لغات‌قرآن)
عثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۸]     ؛ عثر (مفردات‌قرآن)
عثمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۱۹]     ؛ عثمان بن عفان
عجب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۰]    ؛ عجب (مفردات‌قرآن)، عُجاب (لغات‌قرآن)، عجب
عجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۱]    
معجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۲]    ؛ معجر
عجز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۳]    ؛ عجز (مفردات‌قرآن)، أَعجاز (لغات‌قرآن)، اعجاز
عجله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۴]    ؛ عجله (مفردات‌قرآن)، عاجِلَه (لغات‌قرآن)، عجله
عجلان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۵]    
عجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۶]    ؛ عجم (مفردات‌قرآن)، عُجمَة (لغات‌قرآن)، عجم
عجن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۷]    
عدد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۸]    ؛ عدد (مفردات‌قرآن)، عَدَّدَه (لغات‌قرآن)، عدد
عدل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۲۹]     ؛ عدل (مفردات‌قرآن)، عدل (لغات‌قرآن)، عدل
عدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۰]     ؛ عدم
عدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۱]    ؛ عدن (مفردات‌قرآن)، عَدْن (لغات‌قرآن)، عدن
عدا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۲]    
عدو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۳]    ؛ عدو (مفردات‌قرآن)، عَدْو (لغات‌قرآن)، عدو
عذب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۴]    ؛ عذب (مفردات‌قرآن)، عَذْب (لغات‌قرآن)
عذاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۵]    ؛ عذاب (مفردات‌قرآن)، عذاب ادنی‌ (لغات‌قرآن)، عذاب
عذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۶]    ؛ عذر (مفردات‌قرآن)، یَعْتَذِرُون (لغات‌قرآن)
عذل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۷]     ؛ عذل
عذم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۸]    
عرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۳۹]    ؛ عرب (مفردات‌قرآن)، عَرَبِیّ (لغات‌قرآن)، عرب
عروج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۰]    ؛ عروج (مفردات‌قرآن)، عروج (لغات‌قرآن)
عر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۱]    ؛ عر (مفردات‌قرآن)، معتر (لغات‌قرآن)، عر
عرش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۲]    ؛ عرش (مفردات‌قرآن)، عرش (لغات‌قرآن)، عرش
عرصه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۳]     ؛ عرصه
عرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۴]    ؛ عرض (مفردات‌قرآن)، عَرْض (لغات‌قرآن)، عرض
عرض - به کسر عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۵]    
عرطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۶]    
عرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۷]    ؛ عرف (مفردات‌قرآن)، عُرْف (لغات‌قرآن)، عرف
عرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۸]     ؛ عرق
عرک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۴۹]     ؛ عرک
عرم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۰]    ؛ عرم (مفردات‌قرآن)، عَرِم (لغات‌قرآن)
عرن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۱]     ؛ عرن
عرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۲]     ؛ عرو (مفردات‌قرآن)
عری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۳]     ؛ عری (مفردات‌قرآن)
عزب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۴]     ؛ عزب (مفردات‌قرآن)، یَعْزُبُ (لغات‌قرآن)
عز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۵]     ؛ عزّ (مفردات‌قرآن)، عزّت (لغات‌قرآن)، عزّ
عزل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۶]     ؛ عزل (مفردات‌قرآن)، عزل در فقه
عزم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۷]     ؛ عزم (مفردات‌قرآن)، عزم (لغات‌قرآن)، عزم
عزو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۸]     ؛ عزو
عسب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۵۹]     ؛ عسب
عسجد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۰]    
عسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۱]     ؛ عسر (مفردات‌قرآن)، عسر
عسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۲]    
عسکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۳]     ؛ عسکر
عسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۴]    ، عسل (مفردات‌قرآن)، عسل
عسلاج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۵]    
عسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۶]     ؛ عسی (مفردات‌قرآن)، عَسی (لغات‌قرآن)
عشب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۷]    
عشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۸]     ؛ عشر - به سکون شین (مفردات‌قرآن)
عشق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۶۹]     ؛ عشق
عشو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۰]     ؛ عشو (مفردات‌قرآن)
عشاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۱]     ؛ عشاء (مفردات‌قرآن)، عشاء
عصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۲]     ؛ عصب (مفردات‌قرآن)، عُصْبَه (لغات‌قرآن)، عصب
عصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۳]     ؛ عصر (مفردات‌قرآن)، إِعْصار (لغات‌قرآن)، عصر
عصف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۴]     ؛ عصف (مفردات‌قرآن)، عَصْف (لغات‌قرآن)
عصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۵]    
عصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۶]     ؛ عصم - به فتح عین (مفردات‌قرآن)، عصم
عصا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۷]     ؛ عصا (مفردات‌قرآن)، عِصِیّ (لغات‌قرآن)، عصا
عصیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۸]     ؛ عصیان (مفردات‌قرآن)، عَصَیْتُمْ (لغات‌قرآن)، عصیان
عضد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۷۹]     ؛ عضد (مفردات‌قرآن)، عضد
عض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۰]     ؛ عض (مفردات‌قرآن)، یَعَضُّ (لغات‌قرآن)، عض
عضل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۱]     ؛ عضل (مفردات‌قرآن)، عضل
عضه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۲]    ؛ عضه
عضو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۳]    ؛ عضو
عطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۴]    
عطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۵]     ؛ عطر
عطش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۶]     ؛ عطش
عطف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۷]    ؛ عطف (مفردات‌قرآن)، عِطف (لغات‌قرآن)
عطف - به کسر عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۸]    ؛ عطف (مفردات‌قرآن)، عِطف (لغات‌قرآن)
عطل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۸۹]     ؛ عطل (مفردات‌قرآن)، عُطِّلَتْ (لغات‌قرآن)
عطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۰]     ؛عطاء (مفردات‌قرآن)، أَعْطی‌ (لغات‌قرآن)، عطیه
عظلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۱]    
عظم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۲]     عظم - به فتح عین (مفردات‌قرآن)، عظام (لغات‌قرآن)، عظم
عظم - به کسر عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۳]     ؛ عظم - به کسر عین (مفردات‌قرآن)، عظیم
عفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۴]    
عفس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۵]     ؛ عفس
عفص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۶]    
عفط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۷]    
عفّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۸]    
عفّان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۳۹۹]    
عفو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۰]     ؛ عفو (مفردات‌قرآن)، عَفو (لغات‌قرآن)، عفو
عافیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۱]    ؛ عافیت
عقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۲]     ؛ عقب - به فتح عین (مفردات‌قرآن)، عَقِب (لغات‌قرآن)
عقبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۳]    ؛ عقبه (مفردات‌قرآن)، عقبه (لغات‌قرآن)، عقبه
عقبول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۴]    ؛ عقبول
عقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۵]     ؛ عقد (مفردات‌قرآن)، عقد
عقر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۶]     ؛ عقر (مفردات‌قرآن)، عَقَر (لغات‌قرآن)، عقر
عقرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۷]     ؛ عقرب
عقص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۸]     ؛ عقص
عقق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۰۹]     ؛ عقق
عقل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۰]     ؛ عقل (مفردات‌قرآن)، عقل
عقال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۱]    
معقل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۲]    
عقیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۳]     ؛ عقیل
عقائل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۴]    
عقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۵]    ؛ عقم (مفردات‌قرآن)، عَقِیْم (لغات‌قرآن)، عقم
عقیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۶]    ؛ عقیان
عکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۷]    
عکس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۸]    
عکاظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۱۹]     ؛ عکاظ
عکف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۰]    ؛ عکف (مفردات‌قرآن)، عُکُوف (لغات‌قرآن)، عکف
عکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۱]    
علج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۲]    
علز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۳]     ؛ علز
علف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۴]    ؛ علف
علق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۵]    ؛ علق (مفردات‌قرآن)، علق
علقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۶]    
علل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۷]     ؛ علل
علم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۸]     علم - به کسر عین (مفردات‌قرآن)، علم
علم - به فتح عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۲۹]    ؛ علم - به فتح عین (مفردات‌قرآن)، أعلام (لغات‌قرآن)
علن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۰]     ؛ علن (مفردات‌قرآن)
علا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۱]     ؛ علا (مفردات‌قرآن)
عمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۲]     ؛ عمد (مفردات‌قرآن)، عَمَد (لغات‌قرآن)، عماد
عمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۳]     ؛ عمر (مفردات‌قرآن)،یُعَمَّر (لغات‌قرآن)، عمر (زندگی)
عمره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۴]     ؛ إِعْتَمَرَ (لغات‌قرآن)، عمره
عمر اللّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۵]     ؛ قسم - به فتح قاف و سین (مفردات‌قرآن)، عمر الله
عمر بن خطّاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۶]    ؛ عمر بن خطاب
عمرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۷]    ؛ عمرو بن عاص
عمّار بن یاسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۸]    ؛ عمار یاسر
عمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۳۹]    
عمق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۰]     ؛ عمیق (مفردات‌قرآن)، عمیق (لغات‌قرآن)، عمق
عمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۱]     ؛ عمل (مفردات‌قرآن)، عمل (لغات‌قرآن)، عمل
عملق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۲]    
عمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۳]     ؛ عمّ (مفردات‌قرآن)، عمّ
عمامه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۴]     ؛ عمامه
عمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۵]     ؛ عمه (مفردات‌قرآن)، یَعْمَهُونَ (لغات‌قرآن)
عمی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۶]     ؛ عمی (مفردات‌قرآن)، عَمِین (لغات‌قرآن)
عنت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۷]    ؛ عنت (مفردات‌قرآن)، عَنَت (لغات‌قرآن)، عنت.
عنج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۸]    
عند (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۴۹]    ؛ عنید (مفردات‌قرآن)، عَنِید (لغات‌قرآن)
عنز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۰]    
عنف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۱]    ؛ عنف
عنق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۲]    ؛ عنق (مفردات‌قرآن)، أعناق (لغات‌قرآن)
عنکبوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۳]    ؛ عنکبوت (مفردات‌قرآن)، عنکبوت
عنان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۴]    
عنون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۵]    
عناء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۶]     ؛ عناء (مفردات‌قرآن)
عنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۷]     ؛ عنی
عهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۸]    ؛ عهد (مفردات‌قرآن)، عهد (لغات‌قرآن)، عهد
عهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۵۹]    
عوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۰]     ؛ عوج (مفردات‌قرآن)، عِوَج (لغات‌قرآن)
عود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۱]     ؛ عود (مفردات‌قرآن)، عود (لغات‌قرآن)
عوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۲]    ؛ عوذ (مفردات‌قرآن)، استعاذه
عور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۳]     ؛ عور (مفردات‌قرآن)، عَوْرَه (لغات‌قرآن)، عورت
عوز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۴]    ؛ حاجت
عوض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۵]    ؛ عوض
عوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۶]    ؛ عوق (مفردات‌قرآن)، مُعَوِّقِیْن (لغات‌قرآن)
عیوّق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۷]    ؛ عیوق
عول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۸]     ؛ عول (مفردات‌قرآن)
عوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۶۹]    ؛ عوم
عام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۰]     ؛ عام (مفردات‌قرآن)، سال
عون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۱]    ؛ عون (مفردات‌قرآن)، اعانت
عانه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۲]    
عوه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۳]     ؛ عوه
عوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۴]    
عیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۵]     ؛ عیب (مفردات‌قرآن)، عیب
عیبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۶]    
عیث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۷]     ؛ عثو (مفردات‌قرآن)، تَعْثَوْا (لغات‌قرآن)، فساد
عار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۸]    
عیسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۷۹]     ؛ عیسی (مفردات‌قرآن)، حضرت عیسی
عیش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۰]    ؛ عیش (مفردات‌قرآن)، مَعاش (لغات‌قرآن)
عایشه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۱]    ؛ عایشه
عیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۲]    
عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۳]    ؛ عین - به فتح عین (مفردات‌قرآن)، أعین (لغات‌قرآن)، عین
عی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۴]     ؛ عی (مفردات‌قرآن)، عجز

غبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۵]     ؛ غب
غبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۶]     ؛ غبر (مفردات‌قرآن)، غَبَرَة (لغات‌قرآن)، غبار.
غبش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۷]     ؛ ظلمت (مفردات‌قرآن)، أَغْطَش (لغات‌قرآن)، غبش.
غبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۸]     ؛ غبطه
غبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۸۹]    
غبن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۰]    ؛ غبن (مفردات‌قرآن)، غابن (لغات‌قرآن)، تغابن
غبی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۱]    
غثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۲]    
غدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۳]     ؛ غدر (مفردات‌قرآن)، نُغادِر (لغات‌قرآن)، غدر
غدف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۴]     ؛ طرح
غدق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۵]     ؛غدق (مفردات‌قرآن)، غَدَق (لغات‌قرآن)
غدو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۶]    ؛ غدو (مفردات‌قرآن)، غُدُوّ (لغات‌قرآن)، غدوه
غذاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۷]     ؛ طعام
غرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۸]     ؛ غرب (مفردات‌قرآن)
غارب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۴۹۹]     ؛ عنق (مفردات‌قرآن)، عنق (لغات‌قرآن)
غراب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۰]     ؛ غراب (مفردات‌قرآن)، غَرابِیب (لغات‌قرآن)
غربیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۱]     ؛ غرابیب (مفردات‌قرآن)، غَرابِیب (لغات‌قرآن)
غربل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۲]    
غرث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۳]     ؛ گرسنگی
غرد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۴]    
غرر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۵]     ؛ غرر (مفردات‌قرآن)، غُرُور (لغات‌قرآن)، غرور
غرز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۶]     ؛ غریزه
غرس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۷]     ؛ زرع (مفردات‌قرآن)،زَرْع (لغات‌قرآن)
غرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۸]     ؛ غرض
غرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۰۹]    
غرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۰]     ؛ غرق - به فتح راء (مفردات‌قرآن)، غَرَق (لغات‌قرآن)، غرق
غرم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۱]     ؛ غرم (مفردات‌قرآن)، مَغْرَم (لغات‌قرآن)، غرامت
غرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۲]     ؛ غرو (مفردات‌قرآن)، نُغْریَنَّکَ (لغات‌قرآن)، اغراء.
غزر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۳]    
غزو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۴]     ؛ غزو (مفردات‌قرآن)، غزوه
غسق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۵]     ؛ غسق (مفردات‌قرآن)، غاسِق (لغات‌قرآن)
غسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۶]     ؛ غسل (مفردات‌قرآن)، مُغْتَسَل (لغات‌قرآن)، غسل
غشّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۷]     ؛ غش
غشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۸]     ؛ غشی (مفردات‌قرآن)، غاشِیَه (لغات‌قرآن)، پوشاندن
غصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۱۹]     ؛ غصب (مفردات‌قرآن)، غصب.
غصّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۰]     ؛ غصّه (مفردات‌قرآن)، غُمَّة (لغات‌قرآن)، غم.
غصن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۱]     ؛ فنن (مفردات‌قرآن)، أَفْنان (لغات‌قرآن)، غصن
غضب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۲]     ؛ غضب (مفردات‌قرآن)، غَیْظ (لغات‌قرآن)، غضب
غضر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۳]     ؛ فراوانی نعمت (قرآن)
غضّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۴]     ؛ غض (مفردات‌قرآن)، غَضّ (لغات‌قرآن) ؛ غض بصر
غضو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۵]     ؛ غض (مفردات‌قرآن)، غَضّ (لغات‌قرآن)، غض بصر
غطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۶]     ؛ غطاء (مفردات‌قرآن)، پرده
غفران (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۷]     ؛ غفران (مفردات‌قرآن)، غُفْران (لغات‌قرآن)، آمرزش
غفلت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۸]     ؛ غفلت (مفردات‌قرآن)، غفلت
غلبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۲۹]     ؛ غلبه (مفردات‌قرآن)، غَلَبَه (لغات‌قرآن)
مغالطه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۰]     ؛ مغالطه
غلیظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۱]     ؛ غلیظ (مفردات‌قرآن)، إِسْتَغْلَظَ (لغات‌قرآن)
غلغل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۲]     ؛ سرع (مفردات‌قرآن)، یُسارِعُونَ (لغات‌قرآن)، سرعت
غلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۳]     ؛ غلف (مفردات‌قرآن)، غُلْف (لغات‌قرآن)، غلاف
غلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۴]     ؛ غلق (مفردات‌قرآن)، غَلَّقَت (لغات‌قرآن)، بستن
غلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۵]    ؛ غل - به ضم غین (مفردات‌قرآن)، أَغلال (لغات‌قرآن)
غلات (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۶]     ؛ حبّه (مفردات‌قرآن)، حَبّة (لغات‌قرآن)، حبوبات
غلام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۷]     ؛ غلام (مفردات‌قرآن)، غُلام (لغات‌قرآن)
غلوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۸]     ؛ غلو (مفردات‌قرآن)، لا تَغْلُوا (لغات‌قرآن)، غلوّ
غلیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۳۹]     ؛ غلی (مفردات‌قرآن)، فَوْر (لغات‌قرآن)، جوشیدن
غمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۰]     ؛ غفر (مفردات‌قرآن)، غُفْران (لغات‌قرآن)، آمرزش
غمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۱]     ؛ غمر (مفردات‌قرآن)، غَمَرات (لغات‌قرآن)
غمز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۲]     ؛ غمز (مفردات‌قرآن)، یَتَغامَزُونَ (لغات‌قرآن)
غمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۳]     ؛ فقد (مفردات‌قرآن)، غیبت (غایب)
غمض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۴]     ؛ غمض (مفردات‌قرآن)، تسامح
غمط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۵]     ؛ انکار (مفردات‌قرآن)، نَکیر (لغات‌قرآن)، انکار
غمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۶]     ؛ غم (مفردات‌قرآن)، غُمَّة (لغات‌قرآن)، غم
غنیمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۷]     ؛ غنیمت (مفردات‌قرآن)، غُنْم (لغات‌قرآن)، غنیمت
غنم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۸]     ؛ غنم (مفردات‌قرآن)، نَعْجَة (لغات‌قرآن)، گوسفند
غنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۴۹]     ؛ غنی (مفردات‌قرآن)، یَغْنَوا (لغات‌قرآن)
غهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵۰]     ؛ ظلمت (مفردات‌قرآن)، ظُلُماتِ الأَرْضِ (لغات‌قرآن)، تاریکی
غوث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵۱]     ؛ غوث (مفردات‌قرآن)، غوث
غور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵۲]    ؛ غور (مفردات‌قرآن)، مَغارات (لغات‌قرآن)، غار
غوص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵۳]    ؛ غوص (مفردات‌قرآن)، غواصی
غوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵۴]    ؛ غوط (مفردات‌قرآن)، حکم غائط (قرآن)
غول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵۵]    ؛ غول (مفردات‌قرآن)، غَوْل (لغات‌قرآن)
غوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵۶]    ؛ غوی (مفردات‌قرآن)، غَوی‌ (لغات‌قرآن)، إغوا (لغات‌قرآن)، غَیّ (لغات‌قرآن)
غیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵۷]    ؛ غیب (مفردات‌قرآن)، غائِبَة (لغات‌قرآن)، اخبار غیب، پنهان
غیبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵۸]    ؛ غیبة (مفردات‌قرآن)، غیبت (اخلاق)
غابه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۵۹]    ؛ جنگل
غیث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶۰]    ؛ غیث (مفردات‌قرآن)، غَیْث (لغات‌قرآن)، غیث
غیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶۱]    ؛ غیر (مفردات‌قرآن)
غیرت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶۲]    ؛ غیرت
غیض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶۳]    ؛ غیض (مفردات‌قرآن)، تَغیضُ (لغات‌قرآن)
غیظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶۴]    
غیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶۵]    
غایت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶۶]    

فوأد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶۷]    ؛ فؤاد (مفردات‌قرآن)، فؤاد (لغات‌قرآن)، فؤاد
فال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶۸]    ؛ تطیّر (مفردات‌قرآن)، تطیّر (لغات‌قرآن)، تفال و تطیر
فئة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۶۹]    ؛ فئة (مفردات‌قرآن)، فِئَة (لغات‌قرآن)
فتح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷۰]    ؛ فتح (مفردات‌قرآن)، یَفْتَحِ (لغات‌قرآن)
فتور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷۱]    ؛ فتر (مفردات‌قرآن)، فتور (لغات‌قرآن)، سستی
فتق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷۲]    ؛ فتق (مفردات‌قرآن)، پاره کردن (فقه)
فتل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷۳]    ؛ فتل (مفردات‌قرآن)، فَتیل (لغات‌قرآن)
فتن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷۴]    ؛ فتن (مفردات‌قرآن)، فتنه (لغات‌قرآن)، فتنه
فتی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷۵]    ؛ فتی (مفردات‌قرآن)، فتی (لغات‌قرآن)، فتی
فتوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷۶]    ؛ فتوی (مفردات‌قرآن)، یَسْتَفْتُونَکَ (لغات‌قرآن)، فتوی
فجه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷۷]    ؛ بغت (مفردات‌قرآن)، بَغْتَةً (لغات‌قرآن)
فجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷۸]    ؛ فج (مفردات‌قرآن)، فج (لغات‌قرآن)
فجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فاجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فجور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۷۹]    ؛ فجر (مفردات‌قرآن)، فَجْر (لغات‌قرآن)، فجر
فجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۰]    ؛
فجوه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۱]    ؛ فجوه (مفردات‌قرآن)
فحش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۲]    ؛ فحش (مفردات‌قرآن)، فاحشه
فحص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۳]    ؛ جست و جو
فحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۴]    ؛ مرء (مفردات‌ قرآن)
فخذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۵]    ؛ ران
فخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۶]    ؛ فخر (مفردات‌قرآن)، فَخور (لغات‌قرآن)، تفاخر
فدح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۷]    ؛ ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌قرآن)، مُثْقَل (لغات‌قرآن)، سنگینی
فدک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۸]    ؛ فدک
فدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۸۹]    ؛
فدی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۰]    ؛ فدی (مفردات‌قرآن)، یَفْتَدِی (لغات‌قرآن)، فدیه
فرت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۱]    ؛ فرت (مفردات‌قرآن)، فرات (لغات‌قرآن)
فرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۲]    ؛
فرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۳]    ؛ فرح (مفردات‌قرآن)، تَفْرَحونَ (لغات‌قرآن)، فرح
فرخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۴]    ؛ جوجه
فرد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۵]    ؛ فرد (مفردات‌قرآن)
فرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۶]    ؛ فرّ (مفردات‌قرآن)، مَفَرّ (لغات‌قرآن)، فرار
فرس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۷]    ؛ فرس
فرسخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۸]    ؛ فرسخ در فقه
فرش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۵۹۹]    ؛فرش (مفردات‌قرآن)، فرش
فرصت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۰]    ؛ فرصت
فریصه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۱]    ؛ فرصت
فرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۲]    ؛ فرض (مفردات‌قرآن)، قطع
فرط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۳]    ؛ فرط (مفردات‌قرآن)، مُفْرَط (لغات‌قرآن)، فرط
فرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۴]    ؛ فرع (مفردات‌قرآن)، فرع (فقه)
فرعون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۵]    ؛ فرعون (مفردات‌قرآن)، فرعون (لغات‌قرآن)، فرعون
فرغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۶]    ؛ فراغ (مفردات‌قرآن)، اوقات فراغت (اخلاق)
فرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۷]    ؛ فرق (مفردات‌قرآن)، یَفْرَقُونَ (لغات‌قرآن)
فرقان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۸]    ؛ فرقان (مفردات‌قرآن)، فُرْقان (لغات‌قرآن)
فرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۰۹]    ؛
فری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۰]    ؛ فری (مفردات‌قرآن)، فَریّ (لغات‌قرآن)، إفترا
فزّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۱]    ؛ فز (مفردات‌قرآن)، یَسْتَفِزّ (لغات‌قرآن)
فزع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۲]    ؛ فزع (مفردات‌قرآن)، فُزِّعَ (لغات‌قرآن)، فزع
فسح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۳]    ؛ فسح (مفردات‌قرآن)، تفسح (لغات‌قرآن)
فسخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۴]    ؛ فسخ (حقوق)
فساد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۵]    ؛ فساد (مفردات‌قرآن)،تَعْثَوْا (لغات‌قرآن)، فساد
فسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۶]    ؛ فسر (مفردات‌قرآن)، تفسیر
فسق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۷]    ؛ فسق (مفردات‌قرآن)، فسق (لغات‌قرآن)، فسق
فشل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۸]    ؛ فشل (مفردات‌قرآن)، فَشِلْتُمْ (لغات‌قرآن)، فشل
فشو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۹]    ؛
فصح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۰]    ؛ فصح (مفردات‌قرآن)، أَفْصَحُ (لغات‌قرآن)، فصاحت
فصّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۱]    ؛
فصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۲]    ؛ فصل (مفردات‌قرآن)، فَصَلَ (لغات‌قرآن)، فصل
فصال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۳]    ؛ فصال (مفردات‌قرآن)
فصیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۴]    ؛ ابل (مفردات‌قرآن)، شتر
مفاصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۵]    ؛
فصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۶]    ؛ فصم
فضح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۷]    ؛ فضح (مفردات‌قرآن)، فضیحت (لغات‌قرآن)
فضّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۸]    ؛ فض (مفردات‌قرآن)، أنْفَضُّوا (لغات‌قرآن)
فضّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۹]    ؛ فضّه (مفردات‌قرآن)، فِضَّه (لغات‌قرآن)، فضّه
فضل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۰]    ؛ فضل (مفردات‌قرآن)، فَضْل (لغات‌قرآن)، فضیلت
فضوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۱]    ؛ فضو (مفردات‌قرآن)، إفضاء (لغات‌قرآن)
فضاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۲]    ؛ فضو (مفردات‌قرآن)، إفضاء (لغات‌قرآن)
فطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۳]    ؛ فطر (مفردات‌قرآن)، فَطَر (لغات‌قرآن)
فطرة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۴]    ؛ فطرت (مفردات‌قرآن)، فطرت
فطم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۵]    ؛ فصال (مفردات‌قرآن)
فاطمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۶]    ؛ فاطمه
فطنه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۷]    ؛ زیرکی
فظع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۸]    ؛
فعل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۹]    ؛ فعل (مفردات‌قرآن)، فعل
فغر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۰]    ؛ دهان
فقأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۱]    ؛ فتنه خوارج
فقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۲]    ؛ فقد (مفردات‌قرآن)، غیبت (غایب)
تفقّد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۳]    ؛ تفقد (مفردات‌قرآن)
افتقاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۴]    ؛ فقد (مفردات‌قرآن)، غیبت (غایب)
فقر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۵]    ؛ فقر (مفردات‌قرآن)، فقر
تفاقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۶]    ؛
فقه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۷]    ؛ فقه (مفردات‌قرآن)، فقه (لغات‌قرآن)، فقه
فکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۸]    ؛ فکر (مفردات‌قرآن)، تفکّر (لغات‌قرآن)، تفکّر
فکّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۹]    ؛ فک (مفردات‌قرآن)
فاکهه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۰]    ؛ فاکهه (مفردات‌قرآن)، فاکهة (لغات‌قرآن)
فکه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۱]    ؛ فکه (مفردات‌قرآن)، فَکِهین (لغات‌قرآن)، بذله‌گویی
فلت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۲]    ؛
فلج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۳]    ؛
فلح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۴]    ؛
فلذه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۵]    ؛
فلزّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۶]    ؛
فلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۷]    ؛
فلک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۸]    ؛
فلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۹]    ؛
فلان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۰]    ؛
فلات (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۱]    ؛
فلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۲]    ؛
فند (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۳]    ؛
فنیق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۴]    ؛
فنک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۵]    ؛
فنّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۶]    ؛
فناء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۷]    ؛
فناء دار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۸]    ؛
فهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۹]    ؛
فهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۰]    ؛
فهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۱]    ؛
فهاهه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۲]    ؛
فوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۳]    ؛
فوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۴]    ؛
فور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۵]    ؛
فوز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۶]    ؛
تفویض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۷]    ؛ فوض (مفردات‌قرآن)، تفویض (لغات‌قرآن)، تفویض
فوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۸]    ؛
فوه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۹]    ؛ فاه (مفردات‌قرآن)
فی‌ء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۰]    ؛
افاده (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۱]    ؛
فیض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۲]    ؛
فیاله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۳]    ؛
فیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۴]    ؛
فینه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۵]    ؛


قبح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۶]    
قبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۷]    
قبس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۸]     ؛ قبس (مفردات‌قرآن)، قَبَس (لغات‌قرآن)، نار
قبض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۹]     ؛ قَبْضَة (لغات‌قرآن)، قبض (مفردات‌قرآن)، قبض
قبوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۰]    
قبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۱]     ؛ قبل - به ضم قاف (مفردات‌قرآن)، قُبُل (لغات‌قرآن)
قبله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۲]     ؛ قبله (مفردات‌قرآن)، قبله
قبیله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۳]     ؛ قبیل (مفردات‌قرآن)، قُبُل (لغات‌قرآن)
قتب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۴]     ؛ جهاز (مفردات‌قرآن)، جهاز
قتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۵]     ؛ قتور (مفردات‌قرآن)، قَتُور (لغات‌قرآن)
قتل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۶]     ؛ قتل (مفردات‌قرآن)، قتل
قتمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۷]     ؛ غبر (مفردات‌قرآن)، غَبَرَة (لغات‌قرآن)، غبار
قحط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۸]     ؛ خشکسالی
ابو‌قحافه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۹]     ؛ ابوقحافه
قحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۰]     ؛ قحم (مفردات‌قرآن)، مُقْتَحِم (لغات‌قرآن)
قدح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۱]     ؛ قدح (مفردات‌قرآن)، قَدْح (لغات‌قرآن)
قدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۲]     ؛ قدد (مفردات‌قرآن)، قِدَد (لغات‌قرآن)
قدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۳]     ؛ قدر (مفردات‌قرآن)، قَدَر (لغات‌قرآن)، قدر
قدس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۴]     ؛ قدس (مفردات‌قرآن)
قدع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۵]     ؛ منع (مفردات‌قرآن)، مَنّاع (لغات‌قرآن)
قدو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۶]     ؛ قدو (مفردات‌قرآن)، اقتدا
قدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۷]     ؛ قدم (مفردات‌قرآن)، مستقدمین (لغات‌قرآن)
قذف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۸]     ؛ قذف (مفردات‌قرآن)، قذف (لغات‌قرآن)، قذف
قذی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۹]     ؛ خار
قرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۰]     ؛ قرء - به فتح قاف (مفردات‌قرآن)، تلاوت (لغات‌قرآن)، تلاوت
قرآن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۱]     ؛ قرآن (مفردات‌قرآن)، قرآن (لغات‌قرآن)، قرآن
قرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۲]     ؛ قرب (مفردات‌قرآن)، مَقْرَبَة (لغات‌قرآن)، تقرب
قرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۳]     ؛ قرح (مفردات‌قرآن)، قَرْح (لغات‌قرآن)
قرار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۴]     ؛ قرار (مفردات‌قرآن)، قَرار (لغات‌قرآن)، اقرار
قریش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۵]     ؛ قریش (مفردات‌قرآن)، قریش (لغات‌قرآن)، قریش
قرص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۶]     ؛ نان
قرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۷]     ؛ قرض (مفردات‌قرآن)، قَرْض (لغات‌قرآن)، قرض
قرظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۸]    
قرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۹]     ؛ قرع (مفردات‌قرآن)، قارِعِة (لغات‌قرآن)
قرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۰]     ؛ قرف (مفردات‌قرآن)، إِقتِراف (لغات‌قرآن)، اقتراف حسنه
قرقیسیا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۱]    
قرمط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۲]    
قرن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۳]     ؛ قرن (مفردات‌قرآن)، قرن (لغات‌قرآن)، قرن
قری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۴]     ؛ قریه (مفردات‌قرآن)، قُریً (لغات‌قرآن)
قزّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۵]     ؛ حریر (مفردات‌قرآن)، إِسْتَبْرَق (لغات‌قرآن)، ابریشم.
قزع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۶]    
قزم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۷]     ؛ رذل (مفردات‌قرآن)، أَرْذَل (لغات‌قرآن)
قسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۸]     ؛ قسوره (مفردات‌قرآن)، قَسْوَرَة (لغات‌قرآن)
قسط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۹]     ؛ قسط (مفردات‌قرآن)، قسط (لغات‌قرآن)، عدالت
قسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۰]     ؛ قسم - به فتح قاف و سکون سین (مفردات‌قرآن)، مقتسمین (لغات‌قرآن)، قسمت
قسو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۱]     ؛ قسو (مفردات‌قرآن)، قساوت قلب (اخلاق قرآنی)
قشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۲]     ؛ تقشیر
قشع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۳]    
قصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۴]    
قصد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۵]     ؛ قصد (مفردات‌قرآن)، قَصْد (لغات‌قرآن)، قصد
قصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۶]     ؛ قصر (مفردات‌قرآن)، ساختمان
قیصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۷]     ؛ قیصر (لغات‌قرآن)
قصص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۸]     ؛ قصص (مفردات‌قرآن)، قَصَص (لغات‌قرآن)، قصّه
قصف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۹]     ؛ قصف (مفردات‌قرآن)، قاصف (لغات‌قرآن)، قصف
قصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۰]     ؛ قصم (مفردات‌قرآن)، شکستن
قصو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۱]     ؛ قصو (مفردات‌قرآن)، قصی (لغات‌قرآن)، دوری
قضب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۲]     ؛ قضب (مفردات‌قرآن)، قَضْب (لغات‌قرآن)
قضم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۳]     ؛اکل (مفردات‌قرآن)، أُکُل (لغات‌قرآن)، خوردن
قضاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۴]     ؛ قضاء (مفردات‌قرآن)، قضاء (لغات‌قرآن)، قضاء
قطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۵]     ؛ آسیاب
قطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۶]     ؛ قطر - به کسر قاف (مفردات‌قرآن)، قِطْر (لغات‌قرآن)
قطران (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۷]     ؛ قطران (مفردات‌قرآن)، قَطِران (لغات‌قرآن)
قطّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۸]    
قطع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۹]     ؛ قطع - به فتح قاف (مفردات‌قرآن)، تَقَطَّعُوا (لغات‌قرآن)، بریدن
قطن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۵۰]     ؛ ثوی (مفردات‌قرآن)، مَثْویً (لغات‌قرآن)، اقامت
قعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۵۱]    
قعود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۵۲]     ؛ قعود (مفردات‌قرآن)، قعود (لغات‌قرآن)
قاعده (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۵۳]     ؛ اساس (مفردات‌قرآن)
قعر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۵۴]     ؛ قعر (مفردات‌قرآن)، مُنْقَعِر (لغات‌قرآن)، ریشه
قعس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۵۵]    
قعقعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۵۶]    
قفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۵۷]    
قفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۵۸]    
قفو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۵۹]    ؛ قفو (مفردات‌قرآن)، قَفَّینا (لغات‌قرآن)
قلب - به فتح قاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۰]    ؛ قلب (مفردات‌قرآن)، قلب (لغات‌قرآن)، قلب
قلب - به ضم قاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۱]    
قالب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۲]    
قلیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۳]    
قلد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۴]    ؛ قلد (مفردات‌قرآن)، قَلائِد (لغات‌قرآن)
قلص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۵]    
قلع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۶]    
قلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۷]    
قلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۸]    
قلّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۹]    
قلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۰]    
اقلیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۱]    
قلی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۲]    ؛ قلی (مفردات‌قرآن)، قَلی‌ (لغات‌قرآن)
قمائه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۳]    
قمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۴]    
قمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۵]    
قمش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۶]    
قمص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۷]    
قمع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۸]    
قمقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۹]    
قمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۰]    
مقنب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۱]    
قنزعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۲]    
قنص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۳]    
قنوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۴]    ؛ قنوط (مفردات‌قرآن)، قَنوط (لغات‌قرآن)
قناعت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۵]    ؛ قنع (مفردات‌قرآن)، قانع (لغات‌قرآن)، قناعت
قناع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۶]    ؛ قنع (مفردات‌قرآن)، قانع (لغات‌قرآن)، قناعت
قنات (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۷]    
قهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۸]    ؛ قهر (مفردات‌قرآن)، قهر (لغات‌قرآن)، قهر
قهرمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۹]    
قهقهه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۰]    
قوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۱]    
قود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۲]    
قوس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۳]    
قوض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۴]    
قاع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۵]    ، قاع (مفردات‌قرآن)، قاع (لغات‌قرآن)
قوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۶]    
قول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۷]    ؛ قول (مفردات‌قرآن)، قَوْل (لغات‌قرآن)، قول
قیام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۸]    ؛ قیام (مفردات‌قرآن)، قیام (لغات‌قرآن)
قوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۹]    
قیامت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۰]    
قوّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۱]    ؛ قوّة (مفردات‌قرآن)، قوّت (لغات‌قرآن)
قی‌ء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۲]    
قیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۳]    
قید (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۴]    
قید - به فتح قاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۵]    
قیاس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۶]    
قیس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۷]    
قیض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۸]    ؛ قیض (مفردات‌قرآن)، قَیَّضْنا (لغات‌قرآن)
قیظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۹]    
اقاله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۰]    
قین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۱]    


کئب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۲]    
کأد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۳]    
کوؤد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۴]    
کأس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۵]    ؛ کأس (مفردات‌قرآن)، کَأْس (لغات‌قرآن)
کبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۶]    ؛ کبب (مفردات‌قرآن)، کُبَّت (لغات‌قرآن)
کبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۷]    ؛ کبت (مفردات‌قرآن)، کُبِتُوا (لغات‌قرآن)
کبد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۸]    ؛ کبد (مفردات‌قرآن)، کَبَد (لغات‌قرآن)
کبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۹]    ؛ کبر (مفردات‌قرآن)، کبر (لغات‌قرآن)، کبر
کبس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۰]    
کبش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۱]    
کبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۲]    
کبو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۳]    
کتاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۴]    ؛ کتب (مفردات‌قرآن)، کتاب (لغات‌قرآن)، کتاب
کتف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۵]    
کتم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۶]    ؛ کتم (مفردات‌قرآن)، کتمان
کثب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۷]    ؛ کثب (مفردات‌قرآن)، کَثِیب (لغات‌قرآن)
کثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۸]    ؛ کثر (مفردات‌قرآن)، کَثِیْرَةٍ (لغات‌قرآن)، کثرت
کثف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۹]    
کحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۳۰]    
کدح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۳۱]    ؛ کدح (مفردات‌قرآن)، کَدْح (لغات‌قرآن)
کدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۳۲]    ؛ کدر (مفردات‌قرآن)
کدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۳۳]    
کدی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۳۴]    ؛ کدی (مفردات‌قرآن)
کذب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۳۵]    ؛ کذب - به کسر کاف (مفردات‌قرآن)، کِذَّاب (لغات‌قرآن)، کذب
کرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۳۶]    ؛ کرب (مفردات‌قرآن)، کَرْب (لغات‌قرآن)، کرب
کرث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۳۷]    
کرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۳۸]    ؛ کرة (مفردات‌قرآن)، کَرَّتَیْن (لغات‌قرآن)
کرسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۳۹]    ؛ کرسی (مفردات‌قرآن)، کرسی (لغات‌قرآن)، کرسی
کرش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴۰]    
کرکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴۱]    
کرم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴۲]    ؛ کرم (مفردات‌قرآن)، کریم (لغات‌قرآن)، کرامت
کره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴۳]    ؛ کره (مفردات‌قرآن)، کُرْه (لغات‌قرآن)
کری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴۴]    
کسب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴۵]    ؛ کسب (مفردات‌قرآن)، کسب (لغات‌قرآن)
کسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴۶]    
کسری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴۷]    ؛ کسری‌ (لغات‌قرآن)
کسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴۸]    ؛ کسف (مفردات‌قرآن)، کِسَف (لغات‌قرآن)، کسوف
کسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۴۹]    ؛ کسل (مفردات‌قرآن)
کساء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۵۰]    ؛ کسو (مفردات‌قرآن)
کشح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۵۱]    
کشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۵۲]    
کشیش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۵۳]    
کشف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۵۴]    ؛ کشف (مفردات‌قرآن)، کَشْفَ (لغات‌قرآن)
کظّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۵۵]    
کظم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۵۶]    ؛ کظم (مفردات‌قرآن)، کَظْم (لغات‌قرآن)، کظم غیظ
کعبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۵۷]    ؛ کعبه (مفردات‌قرآن)، کعبه
کعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۵۸]    ؛ کعب (مفردات‌قرآن)، کَعْب (لغات‌قرآن)
کعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۵۹]    
کفأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۶۰]    
کفؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۶۱]    ؛ کفو (مفردات‌قرآن)
کفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۶۲]    ؛ کفر (مفردات‌قرآن)، کُفْر (لغات‌قرآن)، کفر
کفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۶۳]    ؛ کف - به تشدید فاء (مفردات‌قرآن)، کافَّة (لغات‌قرآن)
کفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۶۴]    ؛ کفل - به فتح کاف (مفردات‌قرآن)، کِفْل (لغات‌قرآن)، کفیل
کفن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۶۵]    
کفایت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۶۶]    ؛ کفی (مفردات‌قرآن)
کف‌ء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۶۷]    
کلاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۶۸]    
کلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۶۹]    ؛ کلب (مفردات‌قرآن)، کلب
کلح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۷۰]    ؛ کلح (مفردات‌قرآن)
کلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۷۱]    ؛ کلف (مفردات‌قرآن)
کلکل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۷۲]    
کلل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۷۳]    
کلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۷۴]    ؛ کلم (مفردات‌قرآن)
کمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۷۵]    
کمش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۷۶]    
کمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۷۷]    
کمیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۷۸]    
کمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۷۹]    ؛ کمّ (مفردات‌قرآن)
کمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۸۰]    
کمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۸۱]    ؛ کمه (مفردات‌قرآن)
کند (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۸۲]    ؛ کند (مفردات‌قرآن)
کنز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۸۳]    ؛ کنز (مفردات‌قرآن)
کنف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۸۴]    
کنه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۸۵]    
کنهور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۸۶]    
کهف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۸۷]    ؛ کهف (مفردات‌قرآن)
کهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۸۸]    ؛ کهل (مفردات‌قرآن)
کهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۸۹]    ؛ کاهن (مفردات‌قرآن)، کهانت
کوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۰]    
کود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۱]    ؛ کاد (مفردات‌قرآن)
کور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۲]    
کوفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۳]    
کوکب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۴]    ؛ کوکب (مفردات‌قرآن)
کون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۵]    ؛ کون (مفردات‌قرآن)
کیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۶]    
کیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۷]    
کید (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۸]    ؛ کید (مفردات‌قرآن)
کیس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۹]    
کیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۰]    
کیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۱]    ؛ کیل (مفردات‌قرآن)، کال (لغات‌قرآن)، کیل


لا و لا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۲]    
تلألؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۳]    
لؤلؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۴]    ؛ لؤلؤ (مفردات‌قرآن)، لؤلؤ (لغات‌قرآن)
لأم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۵]    
لأمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۶]    ؛ لأمه
لئیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۷]    
لأی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۸]    
لبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۹]    ؛ لبّ (مفردات‌قرآن)، لُبّ (لغات‌قرآن)
لبث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۰]    ؛ لبث (مفردات‌قرآن)، اقامت
لبود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۱]    ؛ لبد - به کسر لام (مفردات‌قرآن)، اقامت
لبس - به ضم لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۲]    ؛ لبس - به ضم لام (مفردات‌قرآن)، لباس (لغات‌قرآن)، لباس
لبس - به فتح لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۳]    ؛ لبس - به فتح لام (مفردات‌قرآن)، لَبْس (لغات‌قرآن)
لبن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۴]    ؛ لبن (مفردات‌قرآن)، لبن
لجأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۵]    ؛ لجأ (مفردات‌قرآن)، مَلْجَأ (لغات‌قرآن)، ملجأ
لجب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۶]    
لجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۷]    ؛ لجّ (مفردات‌قرآن)، لجاجت
لجّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۸]    ؛ لجّه (مفردات‌قرآن)، لُجّة (لغات‌قرآن)
تلجلج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۹]    
لجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۰]    
لجن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۱]    
الحاح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۲]    ؛ الحاح
لحد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۳]    ؛ لحد (مفردات‌قرآن)، یُلْحِدُونَ (لغات‌قرآن)، الحاد
لحظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۴]    
الحاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۵]    ؛ الحاف (مفردات‌قرآن)، إِلْحاف (لغات‌قرآن)
لحق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۶]    ؛ لحق (مفردات‌قرآن)
لحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۷]    ؛ لحم (مفردات‌قرآن)، لحم
لحن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۸]    ؛ لحن (مفردات‌قرآن)، لحن (لغات‌قرآن)، لحن
لحاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۹]    
تلخیص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۳۰]    
لدد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۳۱]    ؛ لدد (مفردات‌قرآن)، لُدّ (لغات‌قرآن)
لدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۳۲]    
لدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۳۳]    
لذاذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۳۴]    ؛ لذّ (مفردات‌قرآن)، لذت
لزب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۳۵]    ؛ لزب (مفردات‌قرآن)، لازِب (لغات‌قرآن)
لزم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۳۶]    ؛ لزم (مفردات‌قرآن)، أَلْزَمْناهُ (لغات‌قرآن)، الزام
لسب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۳۷]    
لسان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۳۸]    ؛ لسان (مفردات‌قرآن)، لِسان (لغات‌قرآن)، لسان
لصّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۳۹]    ؛ دزد
لصق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴۰]    ؛ چسباندن
لصیق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴۱]    ؛ چسباندن
لطأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴۲]    ؛ چسباندن
لطّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴۳]    
ملطاط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴۴]    ؛ ساحل
لطم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴۵]    
لظی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴۶]    ؛ لظی (مفردات‌قرآن)، لَظی (لغات‌قرآن)، آتش
لعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴۷]    ؛ لعب (مفردات‌قرآن)، لَعِب (لغات‌قرآن)، لعب
لعق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴۸]    
لعن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴۹]    ؛ لعن (مفردات‌قرآن)، لعن (لغات‌قرآن)، لعن
لغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۵۰]    ؛ لغوب (مفردات‌قرآن)، لُغُوب (لغات‌قرآن)
لغط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۵۱]    ؛ صدا
لغو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۵۲]    ؛ لغو (مفردات‌قرآن)، لغو (لغات‌قرآن)، لغو
لغت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۵۳]    ؛ لغت
لفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۵۴]    ؛ لفت (مفردات‌قرآن)، التفات
لفظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۵۵]    ؛ لفظ (مفردات‌قرآن)، لفظ
لفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۵۶]    
لفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۵۷]    ؛ لفّ (مفردات‌قرآن)، لَفِیف (لغات‌قرآن)
لفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۵۸]    
الفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۵۹]    ؛ الفاء (مفردات‌قرآن)، أَلفَیت (لغات‌قرآن)
لقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۶۰]    ؛ لقب (مفردات‌قرآن)، لقب
لقح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۶۱]    ؛ لقح (مفردات‌قرآن)، لَواقِح (لغات‌قرآن)، تلقیح
لقوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۶۲]    ؛ لقح (مفردات‌قرآن)، لَواقِح (لغات‌قرآن)، تلقیح
لقط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۶۳]    ؛ لقط (مفردات‌قرآن)، إِلْتَقَطَ (لغات‌قرآن)، لقطه
لقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۶۴]    ؛ لقف (مفردات‌قرآن)، تَلْقَفُ (لغات‌قرآن)، گرفتن
لقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۶۵]    ؛ لقم (مفردات‌قرآن)، إِلْتَقَمَه (لغات‌قرآن)
لقن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۶۶]    
لقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۶۷]    ؛ لقاء (مفردات‌قرآن)، لقاء (لغات‌قرآن)
تلکوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۶۸]    
لمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۶۹]    ؛ لمح (مفردات‌قرآن)، لَمْح (لغات‌قرآن)
لمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۷۰]    ؛ لمس (مفردات‌قرآن)، دست
لمظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۷۱]    
لمظه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۷۲]    
لماظه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۷۳]    
لمع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۷۴]    
لمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۷۵]    ؛ لم - به تشدید میم (مفردات‌قرآن)، جمع
لمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۷۶]    ؛ جماعت
لهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۷۷]    ؛ لهب (مفردات‌قرآن)، آتش
لهج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۷۸]    
لهجه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۷۹]    ؛ لسان
لهز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۰]    ؛ آمیختن
لهف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۱]    ؛ حزن
لهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۲]    ؛ لهم (مفردات‌قرآن)، أَلْهَمَها (لغات‌قرآن)، الهام
لهمیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۳]    
الهام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۴]    ؛ الهام (مفردات‌قرآن)، الهام
لهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۵]    ؛ لهو (مفردات‌قرآن)، لهو (لغات‌قرآن)
لهاة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۶]    
لوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۷]    ؛ لوح (مفردات‌قرآن)، لَوْح (لغات‌قرآن)
لوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۸]    ؛ لوذ (مفردات‌قرآن)، لِواذاً (لغات‌قرآن)
لوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۹]    ؛ چسباندن
لواط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۰]    ؛ لواط
لوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۱]    ؛ لوم (مفردات‌قرآن)، لوّامه (لغات‌قرآن)، ملامت
لون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۲]    ؛ لون (مفردات‌قرآن)، لون
لوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۳]    ؛ لوی (مفردات‌قرآن)، لَیّ (لغات‌قرآن)
لواء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۴]    
لیث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۵]    
لیط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۶]    ؛ چسباندن
لیق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۷]    
لیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۸]    ؛ لیل (مفردات‌قرآن)
لین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۹]    ؛ لین (مفردات‌قرآن)

مأق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۰]    ؛ عین
مؤونة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۱]    
مأة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۲]    ؛ مائة (مفردات‌قرآن)
متّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۳]    
متح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۴]    
متع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۵]    ؛ متاع (مفردات‌قرآن)، مَتاع (لغات‌قرآن)
متن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۶]    ؛ متن (مفردات‌قرآن)، مَتین (لغات‌قرآن)
مثل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۷]    ؛ مثل (مفردات‌قرآن)، مُثْلی‌ (لغات‌قرآن)، مثل
مجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۸]    ؛ طرح (مفردات‌قرآن)، انداختن
مجد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۹]    ؛ مجد (مفردات‌قرآن)، مَجِید (لغات‌قرآن)
محق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۰]    ؛ محق (مفردات‌قرآن)، یَمْحَق (لغات‌قرآن)
محص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۱]    ؛ محص (مفردات‌قرآن)، لِیُمَحِّصَ (لغات‌قرآن)
محض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۲]    ؛ خالص
محک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۳]    ؛ لجاجت
محل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۴]    ؛ محال (مفردات‌قرآن)، مِحال (لغات‌قرآن)،
محن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۵]    ؛ محن (مفردات‌قرآن)، إِمتَحَن (لغات‌قرآن)، امتحان
محو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۶]    ؛ محو (مفردات‌قرآن)، یَمْحُ (لغات‌قرآن)
مخض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۷]    ؛ مخض (مفردات‌قرآن)
مدح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۸]    ؛ مدح (لغات‌قرآن)، مدح
مدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۹]    ؛ مدّ (مفردات‌قرآن)، یَمُدُّونَهُمْ (لغات‌قرآن)، امداد
مادّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۰]    
مدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۱]    
مدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۲]    ؛ مدینه (مفردات‌قرآن)، مدینه
مدی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۳]    
مدیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۴]    ؛ چاقو
مذق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۵]    
مرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۶]    ؛ انسان
مروئة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۷]    ؛ مرؤ (مفردات‌قرآن)، انسانیت
مرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۸]    ؛ مرج (مفردات‌قرآن)، مرج (لغات‌قرآن)
مرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۹]    ؛ مرح (مفردات‌قرآن)، مَرَحَ (لغات‌قرآن)، شادی
تمرّد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۰]    ؛ تجاوز
مرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۱]    ؛ مرّ (مفردات‌قرآن)، مُسْتَمِر (لغات‌قرآن)
مرار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۲]    
مریره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۳]    ؛ امرّ - به تشدید راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
امرّ - به تشدید راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۴]    ؛ مریره (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ممّر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۵]    
مرس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۶]    ؛ شوخی
مرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۷]    ؛ مرض (مفردات‌قرآن)، مرض
ممرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۸]    ؛ پرستاری
مرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۹]    ؛ فراوانی
تمرّغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۰]    
مروق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۱]    ؛ خوارج
مارقین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۲]    ؛ خوارج
مره (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۳]    ؛ سرمه
مروان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۴]    ؛ مروان بن حکم
مری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۵]    ؛ شتر
مزج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۶]    ؛ مزج (مفردات‌قرآن)، آمیختن
مزاج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۷]    ؛ مزاج (مفردات‌قرآن)، آمیختن
مزح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۸]    ؛ شوخی
مزّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۹]    
مزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۰]    ؛ مزن (مفردات‌قرآن)، مُزْن (لغات‌قرآن)، مزن
مسیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۱]    ؛ مسیح (مفردات‌قرآن)، حضرت عیسی
مسّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۲]    ؛ مس (مفردات‌قرآن)، مَسّ (لغات‌قرآن)، تماس
مسک - به فتح میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۳]    ؛ مسک - به فتح میم (مفردات‌قرآن)، یُمَسِّکُون (لغات‌قرآن)
مسک - به کسر میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۴]    ؛ مسک - به کسر میم (مفردات‌قرآن)، عطر
مساء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۵]    ؛ مساء (مفردات‌قرآن)، شب
مشج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۶]    ؛ مشج (مفردات‌قرآن)، أَمْشاج (لغات‌قرآن)، آمیختن
مشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۷]    ؛ مشی (مفردات‌قرآن)، راه رفتن
ماشیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۸]    ؛ انعام
مصر - به فتح میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۹]    ؛ شتر
مصر - به کسر میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۰]    ؛ مصر (مفردات‌قرآن)، مصر
مصاص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۱]    ؛ خالص
مضر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۲]    
مضّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۳]    ؛ مرض
مضغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۴]    ؛ مضغ (مفردات‌قرآن)، مضغة (لغات‌قرآن)، جویدن
مضمضه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۵]    ؛ خواب
مضیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۶]    ؛ مضی (مفردات‌قرآن)
مطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۷]    ؛ مطر (مفردات‌قرآن)، مطر
مماطله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۸]    
مطو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۹]    ؛ سرعت
معز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۰]    ؛ معز (مفردات‌قرآن)، معز
معض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۱]    ؛ خشم
تمعّک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۲]    
معن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۳]    ؛ معن (مفردات‌قرآن)، مَاعُون (لغات‌قرآن)
مقت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۴]    ؛ مقت (مفردات‌قرآن)، مقت (مفردات‌قرآن)، بغض
مقر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۵]    
مقل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۶]    ؛ عین
میکائیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۷]    ؛ میکال (مفردات‌قرآن)، میکائیل
مکث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۸]    ؛ مکث (مفردات‌قرآن)، مَاکِثُون (لغات‌قرآن)
مکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۹]    ؛ مکر (مفردات‌قرآن)، مَکْر (لغات‌قرآن)، مکر
مکه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۰]    ؛ مکه (مفردات‌قرآن)، أمّ القری‌ (لغات‌قرآن)، مکه
مکن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۱]    ؛ مکن (مفردات‌قرآن)، تمکین (لغات‌قرآن)، تمکین
مل‌ء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۲]    ؛ ملء (مفردات‌قرآن)، مَلَأ (لغات‌قرآن)
املاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۳]    ؛ املاء (مفردات‌قرآن)، أَمْلی‌ لَهُمْ (لغات‌قرآن)، املاء
ملح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۴]    ؛ ملح (مفردات‌قرآن)، ملح (لغات‌قرآن)
ملس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۵]    
ملص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۶]    ؛ سقط جنین
ملق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۷]    ؛ ملق (مفردات‌قرآن)، املاق
ملک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۸]    ؛ ملک - به ضم میم (مفردات‌قرآن)، مُلک (لغات‌قرآن)، حاکمیت
ملاک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۹]    
ملکوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۰]    ؛ ملکوت (مفردات‌قرآن)، مَلَکُوت (لغات‌قرآن)، عالم ملکوت
مالک بن اشتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۱]    ؛ مالک اشتر
مالک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۲]    
ملکه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۳]    ؛ بردگی
ملک - به فتح میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۴]    ؛ ملک - به فتح میم (مفردات‌قرآن)، مَلَإِ الأَعْلی‌ (لغات‌قرآن)، ملائکه
ملل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۵]    
ملّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۶]    ؛ ملّت (مفردات‌قرآن)، مِلَّة (لغات‌قرآن)، ملّت
مملول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۷]    
ملول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۸]    
منح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۹]    ؛ عطیه
منع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۰]    ؛ منع (مفردات‌قرآن)، مَنّاع (لغات‌قرآن)
منوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۱]    ؛ منع (مفردات‌قرآن)، مَنّاع (لغات‌قرآن)
منیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۲]    
منّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۳]    ؛ منّ (مفردات‌قرآن)، منّت (لغات‌قرآن)، منت
منّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۴]    
منون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۵]    ؛ مرگ
تمنّی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۶]    ؛ منی (مفردات‌قرآن)، تمنّی (لغات‌قرآن)، تمنی
منّیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۷]    ؛ منی (مفردات‌قرآن)، تمنّی (لغات‌قرآن)، مرگ
منا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۸]    ؛ سرزمین منا
مهجه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۹]    ؛ روح
مهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۰]    ؛ مهد (مفردات‌قرآن)، مَهْد (لغات‌قرآن)
مهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۱]    ؛ مهل - به فتح میم (مفردات‌قرآن)، امهال
مهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۲]    ؛ مهن (مفردات‌قرآن)، مُهینٌ (لغات‌قرآن)
موت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۳]    ؛ موت (مفردات‌قرآن)، موت (لغات‌قرآن)، موت
موات (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۴]    ؛ موت (مفردات‌قرآن)، موت (لغات‌قرآن)، موت
موج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۵]    ؛ موج (مفردات‌قرآن)
مور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۶]    ؛ مور (مفردات‌قرآن)، مَور (لغات‌قرآن)
موسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۷]    ؛ موسی (مفردات‌قرآن)، حضرت موسی
موق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۸]    
مال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۹]    ؛ مال (مفردات‌قرآن)، مال
ماء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۰]    ؛ ماء (مفردات‌قرآن)، آب
تمویه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۱]    
میث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۲]    
میح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۳]    
مید (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۴]    ؛ مید (مفردات‌قرآن)، تَمید (لغات‌قرآن)، اضطراب
مائده (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۵]    ؛ مائده (مفردات‌قرآن)، مَائِده (لغات‌قرآن)، طعام
میز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۶]    ؛ میز (مفردات‌قرآن)
میس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۷]    ؛ تکبر
میط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۸]    ؛ ظلم
میل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۹]    ؛ میل (مفردات‌قرآن)
مین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۰]    ؛ دروغ

نأی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳۱]    
نبأ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳۲]    
نبأة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳۳]    
نبی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳۴]    
نبت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳۵]    
نبذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳۶]    
منابذه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳۷]    
نبیذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳۸]    
نبر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳۹]    
نبع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴۰]    
نبغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴۱]    
نبل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴۲]    
نبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴۳]    
نبو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴۴]    
نتج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴۵]    
نتق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴۶]    
نتن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴۷]    
انبار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴۸]    
نبز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴۹]    
نثر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵۰]    
نثل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵۱]    
نجب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵۲]    
نجح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵۳]    
نجد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵۴]    
نجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵۵]    
نجز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵۶]    
نجع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵۷]    
نجل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵۸]    
نجم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵۹]    
نجو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶۰]    
نحب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶۱]    
نحر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶۲]    
نحس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶۳]    
نحف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶۴]    
نحل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶۵]    
نحو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶۶]    
نخب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶۷]    
نخر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶۸]    
نخل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۹]    
نخم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۰]    
نخوة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۱]    
ندب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۲]    
ندح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۳]    
ندّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۴]    
ندر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۵]    
ندم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۶]    
نداء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۷]    
ندا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۸]    
ندو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ندیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۹]    
نذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۰]    
نزح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۱]    
نزر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۲]    
نزع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۳]    
نزغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۴]    
نزف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۵]    
نزق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۶]    
نزول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۷]    
منزلت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۸]    
نزه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۹]    
نزو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۰]    
نسأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۱]    
نسب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۲]    
نسج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۳]    
نسخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۴]    
نسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۵]    
نسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۶]    
نسق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۷]    
نسک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۸]    
نسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۹]    
نسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۰]    
نسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نسیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۱]    
نساء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۲]    
نشأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۳]    
نشب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۴]    
نشج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۵]    
نشد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۶]    
نشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۷]    
نشز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۸]    
نشط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نشاط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۹]    
نصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱۰]    
نصاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱۱]    
نصت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱۲]    ؛ نصت (مفردات‌قرآن)، أَنْصِتُوا (لغات‌قرآن)، انصات
نصح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱۳]    
نصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱۴]    
نصّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱۵]    
انصاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱۶]    ؛ انصاف
نصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱۷]    ؛ تیغ
ناصیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱۸]    ؛ ناصیه (مفردات‌قرآن)، ناصیَه (لغات‌قرآن)
نضب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۱۹]    ؛ معن (مفردات‌قرآن)، مَعین (لغات‌قرآن)
نضح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲۰]    ؛ چاه
نضد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲۱]    ؛ نضد (مفردات‌قرآن)، نَضیدٌ (لغات‌قرآن)
نضر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲۲]    ؛ نضر (مفردات‌قرآن)، ناضِرَة (لغات‌قرآن)، نضر
نضیض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲۳]    ؛ قلیل (مفردات‌قرآن)
نضل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲۴]    ؛ تیراندازی
نضو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲۵]    ؛ شتر
انتضاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲۶]    ؛ شمشیر
نطف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲۷]    ؛ نطف (مفردات‌قرآن)، نُطْفَه (لغات‌قرآن)، نطفه
نطفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲۸]    ؛ نطف (مفردات‌قرآن)، نُطْفَه (لغات‌قرآن)، نطفه
نطق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۲۹]    ؛ نطق (مفردات‌قرآن)، نطق
نطاق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳۰]    
نظر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳۱]    ؛ نظر (مفردات‌قرآن)، نظر (لغات‌قرآن)
نظم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳۲]    ؛ نظم
نعت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳۳]    ؛ مدح (لغات‌قرآن)، مدح
نعیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳۴]    ؛ صرخ (مفردات‌قرآن)، صَرِیخ (لغات‌قرآن)
نعش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳۵]    ؛ تابوت
نعق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳۶]    ؛ نعق (مفردات‌قرآن)، یَنْعِقُ (لغات‌قرآن)، نعق
نعل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳۷]    ؛ نعل (مفردات‌قرآن)
نعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳۸]    ؛ نعم - به سکون عین (مفردات‌قرآن)
نعمان بن عجلان انصاری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۳۹]    
نعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۰]    
نغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۱]    ؛ بلع (مفردات‌قرآن)، بلعیدن
نغص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۲]    
نفث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۳]    ؛ نفث (مفردات‌قرآن)، نَفّاثات (لغات‌قرآن)، نفث
نفج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۴]    ؛ رفع (مفردات‌قرآن)، رافعه (لغات‌قرآن)
نفح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۵]    ؛ نفح (مفردات‌قرآن)
نفخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۶]    ؛ نفخ (مفردات‌قرآن)، نَفْخ (لغات‌قرآن)، نفخ
نفاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۷]    ؛ نفاد (مفردات‌قرآن)، نَفاد (لغات‌قرآن)، فناء
نفوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۸]    ؛ نفذ (مفردات‌قرآن)، تَنْفُذُوا (لغات‌قرآن)
نفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۹]    ؛ نفر - به سکون فاء (مفردات‌قرآن)
نفس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۰]    ؛ نفس (مفردات‌قرآن)، نَفْس (لغات‌قرآن)، نفس
نفض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۱]    
نفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۲]    ؛ نفع (مفردات‌قرآن)، نفع
نفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۳]    ؛ نفق (مفردات‌قرآن)، نَفَق (لغات‌قرآن)، منافق
نفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۴]    ؛ نفل (مفردات‌قرآن)، أَنفال (لغات‌قرآن)، نفل
نفی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۵]    ؛ نفی (مفردات‌قرآن)، نفی
نقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۶]    ؛ نقب (مفردات‌قرآن)، نَقَّبوا (لغات‌قرآن)
نقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۷]    
انقاذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۸]    ؛ نقذ (مفردات‌قرآن)، یُنْقَذُون (لغات‌قرآن)
نقاش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۹]    
نقص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۰]    ؛ نقص (مفردات‌قرآن)، نقص
نقض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۱]    ؛ نقض (مفردات‌قرآن)، أَنْقَضَ (لغات‌قرآن)، نقض
نقع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۲]    ؛ نقع (مفردات‌قرآن)، نقع (لغات‌قرآن)، نقع
نقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۳]    ؛نقب (مفردات‌قرآن)، نَقَّبوا (لغات‌قرآن)
نقل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۴]    ؛ نقل
نقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۵]    ؛ نقم (مفردات‌قرآن)، تَنْقِمُ (لغات‌قرآن)، نقم
نقمة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۶]    ؛ نقم (مفردات‌قرآن)، تَنْقِمُ (لغات‌قرآن)، نقم
نقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۷]    ؛ نظافت
نقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۸]    
نکأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۹]    ؛ پاره کردن
نکب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۰]    ؛ نکص (مفردات‌قرآن)، تَنْکِصُون (لغات‌قرآن)، نکص
نکث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۱]    ؛ نکث (مفردات‌قرآن)، نکث (لغات‌قرآن)، نکث
نکاح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۲]    ؛ نکح (مفردات‌قرآن)، أَنْکِحُوا (لغات‌قرآن)، نکاح
نکد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۳]    ؛ نکد (مفردات‌قرآن)، نَکِد (لغات‌قرآن)
نکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انکار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۴]    ؛ نکر (مفردات‌قرآن)، نُکْر (لغات‌قرآن)، انکار
تنکّر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۵]    
نکس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۶]    ؛ نکس (مفردات‌قرآن)، ناکِس (لغات‌قرآن)
نکص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۷]    ؛ نکص (مفردات‌قرآن)، تَنْکِصُون (لغات‌قرآن)، نکص
نکف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۸]    ؛ نکف (مفردات‌قرآن)، نکف
نکل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نکال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۹]    ؛ نکل (مفردات‌قرآن)، نکل
نمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۰]    ؛ تکبر
نمرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۱]    ؛ نمارق (مفردات‌قرآن)، نَمارِق (لغات‌قرآن)، نمرق
نمط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۲]    ؛ جماعت
تنمیق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۳]    ؛ زینت
نمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۴]    ؛ نمل (مفردات‌قرآن)، مورچه
انمله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۵]    ؛ انمله (مفردات‌قرآن)، مورچه
نموّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۶]    ؛ روییدن
نهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۷]    ؛ غلبه
نهج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۸]    ؛ نهج (مفردات‌قرآن)، نهج (لغات‌قرآن)، صراط
منهج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۹]    ؛ نهج (مفردات‌قرآن)، نهج (لغات‌قرآن)، صراط
نهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۰]    
نهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۱]    ؛ نهر (مفردات‌قرآن)، نَهَر (لغات‌قرآن)،نهر
نهار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۲]    ؛ نهار (مفردات‌قرآن)، یوم (لغات‌قرآن)، یوم
نهز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۳]    
نهض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۴]    
نهک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۵]    ؛ غلبه
نهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۶]    
مناهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۷]    
نهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۸]    ؛ جوع (مفردات‌قرآن)، جوع
نهنهه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۹]    
نهی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۰]    ؛ نهی (مفردات‌قرآن)، نُهیتُ (لغات‌قرآن)، نهی
نوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۱]    ؛ نوء (مفردات‌قرآن)، تَنُوء (لغات‌قرآن)
نوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۲]    ؛ نوب (مفردات‌قرآن)، أَناب (لغات‌قرآن)، انابه
نوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۳]    
نوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۴]    ؛ بکاء (مفردات‌قرآن)، بُکِیّ (لغات‌قرآن)، گریه
اناخه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۵]    ؛ شتر
نور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۶]    ؛ نور (مفردات‌قرآن)، نور
نار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۷]    ؛ نار (مفردات‌قرآن)، نار (لغات‌قرآن)، نار
نیران (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۸]    ؛ نار (مفردات‌قرآن)، نار (لغات‌قرآن)، نار
ناس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۹]    ؛ ناس (مفردات‌قرآن)، ناس (لغات‌قرآن)، انسان
نوش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۰]    ؛ نوش (مفردات‌قرآن)، تَناوُش (لغات‌قرآن)
نوص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۱]    ؛ نوص (مفردات‌قرآن)، مَنَاص (لغات‌قرآن)، پناهگاه
نوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۲]    
نوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۳]    ؛ نوع
نوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۴]    ؛ نوف بن فضاله بکالی
عبد مناف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۵]    ؛ بنی عبدمناف
ناقه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۶]    ؛ ناقه (مفردات‌قرآن)، ناقَه (لغات‌قرآن)، ناقه صالح
نول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۷]    ؛ عطیه
نوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۸]    ؛ نوم (مفردات‌قرآن)، نَوْم (لغات‌قرآن)،نوم
نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۹]    ؛ نون (مفردات‌قرآن)، نون (لغات‌قرآن)، ماهی
نیّت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۰]    ؛ نیت
نوا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۱]    ؛ دار (مفردات‌قرآن)، خانه
ناب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۲]    ؛ دندان
نیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۳]    ؛ نیل (مفردات‌قرآن)
تناول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۴]    ؛ اخذ (مفردات‌قرآن)، أَخْذ (لغات‌قرآن)

وئد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۵]    
وئل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۶]    ؛ وئل (مفردات‌قرآن)، مَوْئِل (لغات‌قرآن)، پناهگاه
وأی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۷]    
وباء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۸]    
وبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۹]    
وبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۰]    ؛ وبق (مفردات‌قرآن)، مَوْبِق (لغات‌قرآن)
وبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۱]    ؛ وبل (مفردات‌قرآن)، وابِلٌ (لغات‌قرآن)
وتد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۲]    ؛ وتد (مفردات‌قرآن)
وتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۳]    ؛ وتر (مفردات‌قرآن)، وَتْر (لغات‌قرآن)
وثب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۴]    
وثوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۵]    ؛ وثوق (مفردات‌قرآن)، وثاق (لغات‌قرآن)
وجب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۶]    
وجد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۷]    ؛ وجد (مفردات‌قرآن)، وُجْد (لغات‌قرآن)
وجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۸]    
وجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۹]    
وجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۰]    
وجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۱]    ؛ وجف (مفردات‌قرآن)، واجِفَه (لغات‌قرآن)
وجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۲]    ؛ وجل (مفردات‌قرآن)، وَجَل (لغات‌قرآن)
وجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۳]    
وجه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۴]    ؛ وجه (مفردات‌قرآن)، وَجْه (لغات‌قرآن)، وجه
وحد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۵]    ؛ وحد (مفردات‌قرآن)، وَحِیْداً (لغات‌قرآن)
وحش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۶]    ؛ وحش (مفردات‌قرآن)، وحش
وحوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۷]    ؛ وحوح
وحی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۸]    ؛ وحی (مفردات‌قرآن)، وحی (لغات‌قرآن)، وحی
وخم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۹]    
وخی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۰]    
ودّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۱]    ؛ ودّ (مفردات‌قرآن)، مودّت (لغات‌قرآن)
ودع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۲]    ؛ ودع (مفردات‌قرآن)، وَدَّعَ (لغات‌قرآن)
ودق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۳]    ؛ ودق (مفردات‌قرآن)، وَدْق (لغات‌قرآن)
وادی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۴]    ؛ وادی (مفردات‌قرآن)، واد (لغات‌قرآن)، وادی
ودیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۵]    ؛ نخل
وذح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۶]    ؛ خنفسا
وذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۷]    ؛ ترک
وذام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۸]    ؛ شکمبه
ورث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۹]    ؛ ورث‌ (مفردات‌قرآن)، تُراث (لغات‌قرآن)، ارث
ورود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۰]    
ورد - به فتح واو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۱]    
ورط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۲]    
ورع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۳]    ؛ تقوا
ورق - به فتح واو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۴]    ؛ ورق - به فتح راء (مفردات‌قرآن)، ورقة (لغات‌قرآن)، ورق
ورق - به کسر را (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۵]    ؛ درهم
وری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۶]    ؛ وری (مفردات‌قرآن)، وَراء (لغات‌قرآن)، وری
وراء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۷]    ؛ وراء (مفردات‌قرآن)، وَراء (لغات‌قرآن)، وراء
وزر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۸]    ؛ وزر (مفردات‌قرآن)، وَزَر (لغات‌قرآن)، وزر
وزیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۹]    ؛ وزیر (مفردات‌قرآن)، وَزیر (لغات‌قرآن)، وزیر
وزع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۰]    ؛ وزع (مفردات‌قرآن)، وزع (لغات‌قرآن)، وزع
وزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۱]    ؛ وزن (مفردات‌قرآن)، وَزن (لغات‌قرآن)، وزن
میزان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۲]    ؛ میزان (مفردات‌قرآن)، میزان (لغات‌قرآن)، میزان
وزی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۳]    
وسد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۴]    
وسط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۵]    ؛ وسط (مفردات‌قرآن)، وسط (لغات‌قرآن)، وسط
وسع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۶]    ؛ وسع (مفردات‌قرآن)، وُسْع (لغات‌قرآن)، وسع
وسق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۷]    ؛ وسق (مفردات‌قرآن)، وَسَق (لغات‌قرآن)، وسق
وسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۸]    
وسیله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۹]    ؛ وسیله (مفردات‌قرآن)، وَسیلَة (لغات‌قرآن)، وسیله
وسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۰]    ؛ وسم (مفردات‌قرآن)، مُتَوَسِّم (لغات‌قرآن)، وسم
میسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۱]    
وسن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۲]    ؛ وسن (مفردات‌قرآن)، سِنَةٌ (لغات‌قرآن)، چرت
وسوسه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۳]    ؛ وسوسه (مفردات‌قرآن)، وسوسه (لغات‌قرآن)، وسوسه
وسواس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۴]    ؛ وسوسه (مفردات‌قرآن)، وسوسه (لغات‌قرآن)، وسوسه
وسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۵]    
وشج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۶]    
وشح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۷]    ؛ طوق
وشک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۸]    ؛ سرع (مفردات‌قرآن)، یُسارِعُونَ (لغات‌قرآن)، سرعت
وشل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۹]    ؛ سیل (مفردات‌قرآن)، أَسَلْنَا (لغات‌قرآن)، سیل
وشم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۰]    ؛ کلمه (مفردات‌قرآن)، کلمه (لغات‌قرآن)، کلمه
وشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۱]    ؛ نمم (مفردات‌قرآن)، سخن‌چینی
وصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۲]    ؛ وصب (مفردات‌قرآن)، واصِب (لغات‌قرآن)، بیماری
وصف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۳]    ؛ وصف (مفردات‌قرآن)، وصف
وصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۴]    ؛ وصل (مفردات‌قرآن)، وصیله (لغات‌قرآن)
وصول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۵]    ؛ وصل (مفردات‌قرآن)، وَصَّلْنا (لغات‌قرآن)
وصی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۶]    ؛ وصی (مفردات‌قرآن)، وصیت (لغات‌قرآن)، وصیت
وصیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۷]    ؛ وصیت (مفردات‌قرآن)، وصیت (لغات‌قرآن)، وصیت
وضح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۸]    ؛ بان (مفردات‌قرآن)، مُبین (لغات‌قرآن)، آشکار
وضر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۹]    
وضع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۰]    ؛ وضع (مفردات‌قرآن)، وضع (لغات‌قرآن)
وضن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۱]    ؛ وضن (مفردات‌قرآن)، مَوضُون (لغات‌قرآن)
وطؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۲]    ؛ وطؤ (مفردات‌قرآن)، وَطْئاً (لغات‌قرآن)
وطد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۳]    
وطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۴]    ؛ وطر (مفردات‌قرآن)، وَطْر (لغات‌قرآن)
وطن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۵]    ؛ وطن (مفردات‌قرآن)، مَواطِن (لغات‌قرآن)، وطن
وظف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۶]    ؛ وظیفه
وعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۷]    ؛ جمع (مفردات‌قرآن)، جمع
وعث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۸]    ؛ کره (مفردات‌قرآن)، کُرْه (لغات‌قرآن)، مشقت
وعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۹]    ؛ وعد (مفردات‌قرآن)، عهد (لغات‌قرآن)، عهد
وعر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۰]    ؛ غلیظ (مفردات‌قرآن)، إِسْتَغْلَظَ (لغات‌قرآن)، سخت
وعز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۱]    ؛ رمز (مفردات‌قرآن)، رَمْز (لغات‌قرآن)، رمز
وعظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۲]    ؛ وعظ (مفردات‌قرآن)، أَعِظُکُم (لغات‌قرآن)، وعظ
وعوعة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۳]    
وعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۴]    ؛ تَعیَها (لغات‌قرآن)، وعی‌ (مفردات‌قرآن)، حفظ
وعاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۵]    ؛ وعاء (مفردات‌قرآن)، یُوعُون (لغات‌قرآن)، ظرف
وغر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۶]    ؛ خصم (مفردات‌قرآن)، خَصم (لغات‌قرآن)، عداوت
وغل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۷]    
وغم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۸]    ؛ حرب (مفردات‌قرآن)، مَحارِیب (لغات‌قرآن)، جنگ
وغی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۹]    
وفد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۰]    ؛ وفد (مفردات‌قرآن)، وَفْد (لغات‌قرآن)
وفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۱]    ؛ وفر (مفردات‌قرآن)
وفز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۲]    ؛ عجله (مفردات‌قرآن)، عاجِلَه (لغات‌قرآن)، عجله (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عجله
وفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۳]    ؛ وفق (مفردات‌قرآن)، وَطْئاً (لغات‌قرآن)، وفق
وفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۴]    
وفات (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۵]    ؛ توفی (مفردات‌قرآن)، توفِّی (لغات‌قرآن)، وفات
وقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۶]    ؛ وقب (مفردات‌قرآن)، وَقَب (لغات‌قرآن)
وقت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۷]    ؛ وقت (مفردات‌قرآن)، میقات (لغات‌قرآن)، وقت
وقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۸]    ؛ وقد (مفردات‌قرآن)، وَقود (لغات‌قرآن)، وقد
وقر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وقار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۹]    ؛ وقر (مفردات‌قرآن)، وَقْر (لغات‌قرآن)، وقر (مقالات مرتبط)
وقص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۰]    
وقع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۱]    ؛ وقع (مفردات‌قرآن)، واقِعَة (لغات‌قرآن)
وقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۲]    ؛ وقف‌ (مفردات‌قرآن)، قِفُوهُمْ (لغات‌قرآن)، وقف
وقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۳]    ؛ منع (مفردات‌قرآن)، مَنّاع (لغات‌قرآن)
وقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وقایه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۴]    ؛ وقایه (مفردات‌قرآن)، وقایه (لغات‌قرآن)
تقیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۵]    
وکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۶]    
وکز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۷]    ؛ وکز (مفردات‌قرآن)، وَکَزَهُ (لغات‌قرآن)
وکل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۸]    ؛ وکل (مفردات‌قرآن)، وکیل (لغات‌قرآن)، وکالت
وکاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۹]    ؛ وکاء (مفردات‌قرآن)، مُتَّکَأ (لغات‌قرآن)
ولج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ولوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴۰]    
ولد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴۱]    
ولم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴۲]    
وله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴۳]    
ولّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴۴]    
ولی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴۵]    ؛ ولی (مفردات‌قرآن)، وَلِیّ (لغات‌قرآن)، ولایت
ومأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴۶]    ؛ رمز (مفردات‌قرآن)، رَمْز (لغات‌قرآن)، رمز
ومض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴۷]    ؛ برق (مفردات‌قرآن)، برق
ونی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴۸]    ؛ ونی (مفردات‌قرآن)، سستی
وهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۴۹]    ؛ وهب‌ (مفردات‌قرآن)، وهّاب (لغات‌قرآن)، هبه
وهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۵۰]    
وهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۵۱]    ؛ حبل (مفردات‌قرآن)، حِبال (لغات‌قرآن)، ریسمان
وهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۵۲]    ؛ خوف (مفردات‌قرآن)، أَخافُ (لغات‌قرآن)، خوف
وهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۵۳]    ؛ وهمیات
وهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۵۴]    ؛ وهن (مفردات‌قرآن)، تَهِنُوا (لغات‌قرآن)، وهن
وهی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۵۵]    ؛ وهی (مفردات‌قرآن)، شکافتن
ویحک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۵۶]