• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مفردات نهج البلاغه (جلد ۱)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمفردات نهج البلاغه: جلد ۲.
مقالات مرتبط: واژگان نهج البلاغه.

عناوین برگرفته از جلد ۱ کتاب مفردات نهج البلاغه نوشته علی‌اکبر قرشی بنابی دربردارنده‌ی واژگان مهم نهج البلاغه از مجموعه خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها با هدف آشنایی مخاطب با معارف نهج البلاغه.
جلد اول از حرف "الف" تا پایان حرف "سین" را شامل می‌شود.ابد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱]     ؛ ابد (مفردات‌قرآن)، ابد
ابر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲]     ؛ ابر
ابراهیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳]     ؛ ابراهیم (مفردات‌قرآن)، ابراهیم
ابط (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴]    
اباق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵]     ؛ اباق (مفردات‌قرآن)، اباق
ابل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶]     ؛ ابل (مفردات‌قرآن)، ابل
ابّان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷]    
ابهة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸]    
اب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹]     ؛ اب (مفردات‌قرآن)، اب
اباء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰]     ؛ اباء (مفردات‌قرآن)
اتان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱]    
اتیان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲]     ؛ اتیان (مفردات‌قرآن)، اتیان
اثر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳]     ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، اثر
اثره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴]    
ایثار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵]     ؛ ایثار
استیثار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶]    
اثل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷]    ؛ اثل (مفردات‌قرآن)
اثم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸]     ؛ اثم (مفردات‌قرآن)، اثم
آثم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹]    
اثمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰]    
اجاج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱]    ؛ اجاج (مفردات‌قرآن)
اجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲]     ؛ اجر (مفردات‌قرآن)، اجر
اجل - به فتح الف و جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳]    ؛ اجل - به فتح الف و جیم (مفردات‌قرآن)، أَجَل (لغات‌قرآن)، اجل
اجل - به فتح الف و سکون جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴]    ؛ اجل - به فتح الف و سکون جیم (مفردات‌قرآن)
آجل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵]    
آجن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶]     ؛ آجن
احد - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷]    ؛ احد (مفردات‌قرآن)
احد - نام خدا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸]    ؛ احد - نام خدا (مفردات‌قرآن)، احد (نام خدا)
احد - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۲۹]    ؛ کوه احد
احن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰]    
اخذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱]    ؛ اخذ (مفردات‌قرآن)
مؤاخذه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲]    ؛ مؤاخذه (مفردات‌قرآن)
مآخذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳]    
آخر - به کسر خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴]    ؛ آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)، آخر
آخر - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵]    ؛ آخر - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)
اخ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶]    ؛ اخ (مفردات‌قرآن)، إِخْوان (لغات‌قرآن)، اخ
ادب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷]     ؛ ادب
مأدبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸]    
آدم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹]     ؛ آدم (مفردات‌قرآن)، آدم
حضرت آدم و کعبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰]    
ادام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱]     ؛ ادام
ادیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲]    
ادات (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳]     ؛ ادات (علوم دیگر)
اداوه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴]    
اداء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵]     ؛ اداء (مفردات‌قرآن)، اداء
استئداء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶]    
اذن - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷]     ؛ اذن (علوم دیگر)
ایذان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸]    
اذن - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹]    ؛ اذن - به ضم الف (مفردات‌قرآن)
تأذن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰]    
اذی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱]    ؛ اذی (مفردات‌قرآن)
ارب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲]    ؛ ارب (مفردات‌قرآن)، مَآرِب (لغات‌قرآن)
ارتّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳]     ؛ ارت
رجل آرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴]    
ارز - به فتح الف و راء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵]     ؛ ارز
ارض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶]     ؛ ارض (مفردات‌قرآن)، ارض
ارق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷]    
ارومات (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸]    
ازر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹]    ؛ ازر (مفردات‌قرآن)
ازف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰]    ؛ ازف (مفردات‌قرآن)
ازوف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱]    
ازل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲]    
اسد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳]    
اسداللّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴]    
بنی‌اسد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵]     ؛ بنی‌اسد
اسر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶]    ؛ اسر (مفردات‌قرآن)
اسره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷]    
اسرائیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸]     ؛ اسرائیل (مفردات‌قرآن)، اسرائیل
اساس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹]    ؛ اساس (مفردات‌قرآن)
اسف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰]    ؛ اسف (مفردات‌قرآن)
اسلة اللسان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱]    
اسوه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲]    ؛ اسوه (مفردات‌قرآن)، اسوه
أسی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳]    ؛ أسی (مفردات‌قرآن)
اصر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴]    ؛ اصر (مفردات‌قرآن)
اصل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵]    ؛ اصل (مفردات‌قرآن)
اصیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶]     ؛ اصیل (مفردات‌قرآن)، آصال (لغات‌قرآن)، أصیل (لغات‌قرآن)
افخ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۷]    
افّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۸]     ؛ افّ (مفردات‌قرآن)، افّ
افق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۹]    ؛ افق (مفردات‌قرآن)، افق
افک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰]    ؛ افک (مفردات‌قرآن)، إِفْک (لغات‌قرآن)، افک
افول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱]    ؛ افول (مفردات‌قرآن)
افن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲]    
اقحوان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳]    
أکد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴]    
اکل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵]    ؛ اکل (مفردات‌قرآن)، اکل
اکلة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶]    
مأکل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷]    
اکال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸]    
اکمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۹]    
الب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۰]    
تألّب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۱]    
الس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۲]    
الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳]    ؛ الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)
الف - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۴]    ؛ الف - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)
الق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵]    
الّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶]    ؛ الّ (مفردات‌قرآن)
الم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷]    ؛ الم (مفردات‌قرآن)، الم
الیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۸]    
اله (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۹]    ؛ اله (مفردات‌قرآن)، اله
اللّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۰]    ؛ الله (مفردات‌قرآن)، الله
الو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۱]    ، الو (مفردات‌قرآن)
الیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۲]    
آلاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳]    ؛ آلاء (مفردات‌قرآن)
امد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۴]    ؛ امد (مفردات‌قرآن)
امر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۵]     ؛ امر - به فتح الف (مفردات‌قرآن)، امر
ائتمار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۶]    
امره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۷]    
امیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۸]    ؛ امیر
امل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۹]    ؛ امل (مفردات‌قرآن)، امل
ام - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۰]    
ائتمام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۱]    
ام - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۲]    ؛ ام - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، ام
امّی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳]    ؛ امّی (مفردات‌قرآن)
امّت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴]    ؛ امّت (مفردات‌قرآن)، امّت
امام - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵]    ؛ امام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)
امام - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶]    ؛ امام - به کسر الف (مفردات‌قرآن)
امنیت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۷]    ، امن (مفردات‌قرآن)، امنیت
امانت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۸]     ؛ امانت
ایمان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۹]    ؛ ایمان (مفردات‌قرآن)، ایمان
امه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۰]    ؛ امه (مفردات‌قرآن)، امه
امیه - به ضم الف و میم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱]     ؛ بنی امیه
انب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲]    
انثی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳]    ، انثی (مفردات‌قرآن)
انس - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۴]    ؛ انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)، انس (اخلاق)
انس - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵]    ؛ انس - به کسر الف (مفردات‌قرآن)، انسان
ایناس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۶]    
انسان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۷]    ؛ انسان (مفردات‌قرآن)، انسان
انف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۸]    ؛ انف (مفردات‌قرآن)، انف
استیناف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۹]    
رغم انف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۰]    
انق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۱]    
انوق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۲]    
مونق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۳]    
انوق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۴]    
انام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۵]    ؛ انام (مفردات‌قرآن)
انن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۶]    
آنة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۷]    
انی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۸]    ؛ انی - به کسر الف و سکون نون (مفردات‌قرآن)
اناه - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۹]    
اناء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۰]    ؛ اناء (مفردات‌قرآن)، آنیَة (لغات‌قرآن)، اناء
اهاب - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۱]    ؛ اهاب
اهل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۲]    ؛ اهل (مفردات‌قرآن)، اهل
اهل البیت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۳]    ؛ اهل البیت
أوب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۴]    ؛ أوب (مفردات‌قرآن)، مَآب (لغات‌قرآن)
اود - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۵]    ؛ اود (مفردات‌قرآن)
اود - به فتح الف و واو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۶]    
اوار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۷]    
افت - به فتح الف و فاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۸]    
اول - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۹]    ؛ اول - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌قرآن)، تأویل
تأوّل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۰]    ؛ تاول
مآل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۱]    
آل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۲]    ؛ آل
اوّل - به فتح الف و واو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۳]    ؛ اول - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)، اوّل
آلت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۴]     ؛ آلت
آن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۵]    ؛ آناء (مفردات‌قرآن)، آن
اوان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۶]    
آه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۷]    ؛ آه
اوّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۸]    ؛ اوّه (مفردات‌قرآن)
اوی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۹]    ؛ اوی (مفردات‌قرآن)؛ مَأوی‌ (لغات‌قرآن)، ایواء
آیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۰]    ؛ آیه (مفردات‌قرآن)، آیه
اید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۱]    ؛ اید (مفردات‌قرآن)
ایم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۲]    ؛ ایم
این (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۳]    ؛ این (مفردات‌قرآن)، این
آیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ إیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۴]    


بئس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۵]    ؛ بئس (مفردات‌قرآن)
بؤس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۶]    
بأس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۷]    ؛ بأس (مفردات‌قرآن)
مبتئس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۸]    
بأو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۹]    
ابتر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۰]    ؛ ابتر (مفردات‌قرآن)، ابتر
بتل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۱]    ؛ بتل (مفردات‌قرآن)
بثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۲]    ؛ بث (مفردات‌قرآن)، بث
بجح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۳]    
بجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۴]     ؛ بجره
بجس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۵]    ؛ بجس (مفردات‌قرآن)
بحبوحه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۶]    
بحث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۷]    ؛ بحث (مفردات‌قرآن)، بحث
بحر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۸]    ؛ ؛ بحر (مفردات‌قرآن)، بحر
بحرین (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۹]    ؛ بحرین
بخل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۰]    ؛ بخل (مفردات‌قرآن)، بخل
بدء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۱]    ؛ بدء (مفردات‌قرآن)
بدد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۲]    
استبداد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۳]    ؛ استبداد (فقه)
بدر - به فتح باء و دال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۴]    ؛ بدر (مفردات‌قرآن)
بدر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۵]    ؛ بدر؛ بدر (مفردات‌قرآن)، بدر (مکان)
بدع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۶]    ؛ بدع (مفردات‌قرآن)
بدعت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۷]    ؛ بدعت
بدل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۸]    ؛ بدل (مفردات‌قرآن)، بدل
بدن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۹]    ؛ بدن (مفردات‌قرآن)، بدن
بادن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۰]    
بده - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۱]     ؛ بده
بدوّ - به ضم باء و دال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۲]    ؛ بدوّ - به ضم باء و دال (مفردات‌قرآن)
بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۳]    ؛ بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌قرآن)
بادی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۴]    
بذخ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۵]    
بذّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۶]     ؛ بذّ
بذر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۷]    ؛ بذر (مفردات‌قرآن)
بذل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۸]    
برء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۹]    ؛ برء - به ضم باء (مفردات‌قرآن)
برج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۰]    ؛ برج (مفردات‌قرآن)، برج
برح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۱]    ؛ برح (مفردات‌قرآن)
برد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۲]    ؛ برد - به فتح باء (مفردات‌قرآن)
بارد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۳]    
برید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۴]     ؛ برید
برّ - به فتح باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۵]    ؛ برّ - به فتح و کسر باء (مفردات‌قرآن)، بر
برّ - به ضم باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۶]     ؛ برّ
بروز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۷]    ؛ بروز (مفردات‌قرآن)
ابراز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۸]    
مبارزه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۹]     ؛ مبارزه
برزخ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۰]    ؛ برزخ (مفردات‌قرآن)، برزخ
برق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۱]    ؛ برق (مفردات‌قرآن)، برق
بریق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۲]    
مبراق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۳]    
ابریق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۴]    
برک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۵]    ؛ برکت (مفردات‌قرآن)، برکت
برم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۶]    ؛ برم (مفردات‌قرآن)
تبرم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۷]    
برهه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۸]    
ابراهیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۹]    
برهان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۰]    ؛ برهان (مفردات‌قرآن)، برهان
بری (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۱]    
بزّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۲]     ؛ بزّ
بس‌ء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۳]    
بسر بن ارطاة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۴]     ؛ بسر بن ارطاة
بسط (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۵]    ؛ بسط (مفردات‌قرآن)، بسط
بسق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۶]    ؛ بسق (مفردات‌قرآن)
بسل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۷]    ؛ بسل (مفردات‌قرآن)
بشر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۸]    ؛ بشر (مفردات‌قرآن)، بشر
بشش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۹]    
بصر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۰]    ؛ بصر (مفردات‌قرآن)، بصر
بصره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۱]     ؛ بصره
بصص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۲]    
بض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۳]    
بضع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۴]    
بطؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۵]    ؛ بطؤ (مفردات‌قرآن)
بطح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۶]     ؛ اماله کبرا
بطحاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۷]     ؛ بطحاء
بطر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۸]    ؛ بطر (مفردات‌قرآن)
بطش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۹]    ؛ بطش (مفردات‌قرآن)
باطل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۰]    ؛بطل (مفردات‌قرآن)، باطل
بطل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۱]    ؛ بطل
بطن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۲]    ؛ بطن (مفردات‌قرآن)، شکم
بطنه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۳]    
بعث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۴]    ؛ بعث (مفردات‌قرآن)، بعث
بعثر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۵]    ؛ بعثر (مفردات‌قرآن)
بعد - به فتح باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۶]    
بعد - به ضم باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۷]    ؛ بعد - به ضم باء (مفردات‌قرآن)، بعد
بعیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۸]    ؛ بعیر (مفردات‌قرآن)، بعیر
بعض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۹]    ؛ بعض (مفردات‌قرآن)، بعض
بعوض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۰]    ؛ بعوضه (مفردات‌قرآن)
بعاع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۱]    
بعق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۲]    
بعل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۳]    ؛ بعل (مفردات‌قرآن)
بغت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۴]    ؛ بغت (مفردات‌قرآن)
بغض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۵]    ؛ بغض (مفردات‌قرآن)، بغض
بغیض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۶]    
بغی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۷]    ؛ بغی (مفردات‌قرآن)، بغی
بقر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۸]    
بقعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۹]    ؛ بقعه (مفردات‌قرآن)، بقعه
بقه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۰]    
بقل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۱]    ؛ بقل (مفردات‌قرآن)، بقل
بقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۲]    ؛ بقاء (مفردات‌قرآن)
بکت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۳]    
بکر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۴]    ؛ بکر (مفردات‌قرآن)، إِبْکَارِ (لغات‌قرآن)، بکر
ابوبکر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۵]     ؛ ابوبکر بن ابی قحافه
بکم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۶]    ؛ بکم (مفردات‌قرآن)
بکاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۷]    ؛ بکی (مفردات‌قرآن)، بکاء
بلبل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۸]    
بلج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۹]    
بلادت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۰]    
بلد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۱]    ؛ بلد (مفردات‌قرآن)، بلد
بلس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۲]    ؛ بلس (مفردات‌قرآن)
ابلیس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۳]    ؛ ابلیس (مفردات‌قرآن)، ابلیس
بلعوم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۴]    
بلوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۵]    ؛ بلغ (مفردات‌قرآن)، بلوغ
بلغت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۶]    
بلاغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۷]     ؛ بلاغ
مبالغه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۸]     ؛ مبالغه
تبلغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۹]    
بلیغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۰]     ؛ بلیغ
بلل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۱]     ؛ بلل
بلول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۲]    
بلاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۳]    ؛ بلاء (مفردات‌قرآن)، بلاء
مبالات (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۴]    
بنان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۵]    ؛ بنن (مفردات‌قرآن)، انگشت
ابن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۶]    ؛ ابن (مفردات‌قرآن)، ابن
بنت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۷]    ؛ بنت (مفردات‌قرآن)، بنت
بنی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۸]    ؛ بنی (مفردات‌قرآن)
بوانی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۹]    
بهت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۰]    ؛ بهت (مفردات‌قرآن)
بهج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۱]    ؛ بهج (مفردات‌قرآن)
بهر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۲]    
ابهر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۳]    
بهظ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۴]    
ابهام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۵]    
بهیمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۶]    ؛ بهم (مفردات‌قرآن)، بهیمة الانعام
بهه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۷]    
بوء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۸]    ؛ بوء (مفردات‌قرآن)
مبائت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۹]    
باب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۰]    ؛ باب (مفردات‌قرآن)، باب
بوح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۱]    
بور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۲]    ؛ بور (مفردات‌قرآن)
بوع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۳]     ؛ باع
بوق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۴]     ؛ بوق
بال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۵]    ؛ بال (مفردات‌قرآن)
بیتوته (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۶]     ؛ بیتوته
بیت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۷]     ؛ بیت
بید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۸]    ؛ بید (مفردات‌قرآن)، بید
بیداء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۹]     ؛ بیداء
بیاض (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ بیض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۰]    ؛ بیض (مفردات‌قرآن)، بیاض
بیع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۱]    ؛ بیع (مفردات‌قرآن)، بیع
بیغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۲]    
بین (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ بینونة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۳]    ؛ بین (مفردات‌قرآن)
بائن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۴]     ؛ بائن


تئق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۵]    
توأم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۶]    
تبر - به کسر تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۷]    
تبر - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۸]    ؛ تبر (مفردات‌قرآن)، تَتْبیر (لغات‌قرآن)
تبع - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۹]     ؛ تبع
تبعت - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۰]    
تبع - به ضم تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۱]     ؛ تبع
تجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۲]    
تحت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۳]    
تحفه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۴]    
تخوم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۵]    
تراب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۶]    ؛ تراب (مفردات‌قرآن)، تراب (لغات‌قرآن)، تراب
ترجمان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۷]     ؛ ترجمان
ترح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۸]    
ترف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۹]    
ترک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۰]     ؛ ترک
تریکه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۱]    
تسعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۲]    
تعب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۳]    
تعتعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۴]    ؛ تعتعه
تعس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۵]    ؛ تعس (مفردات‌قرآن)، تَعس (لغات‌قرآن)، هلاکت
تفه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۶]    
اتقان (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ تقن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۷]    
تلع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۸]    
تلف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۹]     ؛ تلف
تلو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۰]    ؛ تلاوت (مفردات‌قرآن)، تلاوت (لغات‌قرآن)، تلاوت
تمر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۱]     ؛ تمر
تام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۲]    
تمیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۳]     ؛ بنی‌تمیم
توبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ توب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۴]     ؛ توبه
تاج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۵]     ؛ تاج
تارة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۶]    
تیح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۷]    
تیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۸]     ؛ تیر
تیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۹]     ؛ تیه
تیهان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۰]     ؛ تیهان


ثار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۱]     ؛ ثارالله
ثبوت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۲]     ؛ ثبت
ثبج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۳]    
ثبور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۴]    ؛ ثبور (مفردات‌قرآن)، مَثْبور (لغات‌قرآن)، هلاکت
ثبط (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۵]    
ثخن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۶]    
ثدی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۷]     ؛ پستان
ثرب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۸]    ؛ ثرب (مفردات‌قرآن)، تَثْریب (لغات‌قرآن)
ثرم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۹]    
ثرا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۰]    
ثری (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۱]    
ثعجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۲]    
ثغر (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ مرز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۳]     ؛ ثغر
ثفل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۴]     ؛ ثفل
ثفی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۵]    
ثقب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۶]    
ثقیف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۷]     ؛ ثقیف
ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۸]    ؛ ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌قرآن)، مُثْقَل (لغات‌قرآن)، ثقل
ثقل - به فتح ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۹]     ؛ ثقیل
ثکل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۰]    
ثلاث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۱]    
ثلم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۲]    
ثمود (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۳]    ؛ ثمود (مفردات‌قرآن)، ثمود (لغات‌قرآن)، ثمود
ثمر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۴]    
ثمن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۵]     ؛ ثمن
ثمانین (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۶]    
ثنی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۷]     ؛ ثنی
اثناء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۸]    
ثوب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۹]    ؛ ثوب (مفردات‌قرآن)، ثُوِّب (لغات‌قرآن)، ثواب
ثور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۰]     ؛ ثور
ثائره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۱]    
ثول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۲]    
ثواء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۳]    ؛ ثوی (مفردات‌قرآن)، مَثْویً (لغات‌قرآن)، اقامت

جؤجؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۴]     ؛ جؤجؤ
جأر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۵]    ؛ جأر (مفردات‌قرآن)، تَجْئَرونَ (لغات‌قرآن)، تضرع
جأش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۶]    
جبر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۷]     ؛ جبر
جبروت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۸]     ؛ جبروت
جبّار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۹]     ؛ جبار
جابر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۰]     ؛ جابر
جابر بن عبداللّه انصاری (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۱]    
جابر بن سمیّن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۲]    
جبرئیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۳]    ؛ جبرئیل (مفردات‌قرآن)، جبرئیل
جبل - بر وزن عقل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۴]     ؛ جبله
جبل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۵]    
جبن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۶]    ؛ جبن
جبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۷]     ؛ جبه
اجتبا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۸]     ؛ اجتبا
جثّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۹]    
جثم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۰]    
جحد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۱]    
جحر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۲]    
اجحاف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۳]    
جحفل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۴]    
جحیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۵]     ؛ جحیم
جدب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۶]     ؛ جدب
جدث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۷]    
جدح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۸]    
جدد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۹]    
جوادّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۰]     ؛ جواد
جدر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۱]    
جدول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۲]     ؛ جدول
جدوی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۳]    
جذب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۴]    
جذّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۵]    
جذل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۶]    
جذم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۷]    
جرأت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۸]     ؛ جرأت
تجربه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۹]     ؛ تجربه
أجرب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۰]    
جرثوم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۱]    
جرجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۲]    
جرح - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۳]    ؛ جرح (مفردات‌قرآن)، جرح
جرح - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۴]    ؛ جرح (مفردات‌قرآن)، جرح
جریح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۵]     ؛ جریح
تجرید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۶]     ؛ تجرید
متجرّد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۷]    
جراد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۸]    
جرر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۹]    
اجترار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۰]    
جریر بن عبدالله بجلی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۱]     ؛ جریر بن عبدالله بجلی
جرز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۲]    
جرض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۳]    
جرعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۴]     ؛ جرعه
جرف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۵]     ؛ جرف
جرم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۶]    ؛ جرم (مفردات‌قرآن)، مُجْرِم (لغات‌قرآن)، جرم
اجترام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۷]    
جریمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۸]     ؛ جریمه
جران (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۹]    
جری - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۰]    ؛ جری - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، مَجْرا (لغات‌قرآن)
مجری (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۱]    
جزء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۲]     ؛ جزء
تجزیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۳]     ؛ تجزیه
جزر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۴]    
جزیره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۵]     ؛ جزیره
جزع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۶]     ؛ جزع
جزل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۷]    
جزم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۸]     ؛ جزم
جزاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۹]     ؛ جزا
جزیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۰]     ؛ جزیه
جسد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۱]     ؛ جسد
جسر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۲]    
جسم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۳]     ؛ جسم
جشب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۴]    
جشع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۵]    
جعجع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۶]    
جعفر بن ابی‌طالب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۷]     ؛ جعفر بن ابی‌طالب
جعل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۸]     ؛ جعل
جفر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۹]     ؛ جفر
جفف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۰]    
جفن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۱]    
جفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۲]    ؛ جفاء (مفردات‌قرآن)، تَتَجافی‌ (لغات‌قرآن)
جلب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۳]     ؛ جلب
اجلاب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۴]    
استجلاب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۵]     ؛ استجلاب
جلب - به کسر جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۶]     ؛ جلب
جلاب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۷]    
جلباب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۸]    ؛ جلباب (مفردات‌قرآن)، جلباب
جلجل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۹]    
جلد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۰]     ؛ جلد
جلد - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۱]     ؛ تازیانه
تجلد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۲]    
جلس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۳]    
جلف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۴]    
جلال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۵]     ؛ جلال
اجلال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۶]    
جلیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۷]     ؛ جلیل
جلم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۸]    
جلمد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۹]    
جلو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۰]    
جلا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۱]    
جلی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۲]    
جمجمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۳]     ؛ جمجمه
جمح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۴]    
بنی‌جمح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۵]     ؛ بنی‌جمح
جمود (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۶]     ؛ جمود
جمس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۷]    
جمع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۸]     ؛ جمع
جمعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۹]     ؛ جمعه
جمل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۰]     ؛ جمل
جمال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۱]    
جم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۲]    
جمه - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۳]    
اجمام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۴]    
جمه - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۵]    
جنب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۶]    ؛ جنب (مفردات‌قرآن)، پهلو
جانب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۷]    
جناب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۸]    
جنوب - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۹]    
جنوب - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۰]    ؛ جنب (مفردات‌قرآن)، پهلو
جناح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۱]     ؛ جناح
جوانح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۲]    
جند (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۳]     ؛ جند
جندل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۴]    
جنس - به کسر جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۵]     ؛ جنس
جنّ - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۶]     ؛ جن
جنّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۷]     ؛ جن
جانّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۸]    ؛ جان (مفردات‌قرآن)، مجنون (لغات‌قرآن)، جن
جنی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۹]    
جهاد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۰]     ؛ جهاد
جهر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۱]     ؛ جهر
جهز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۲]    
جهل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۳]     ؛ جهل
جهائل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۴]    
جهم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۵]    
جهنّم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۶]     ؛ جهنم
جوب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۷]    ؛ جوب (مفردات‌قرآن)، مُجِیبُونَ (لغات‌قرآن)، اجابت
جوح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۸]    
جود (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۹]     ؛ جود
جور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۰]     ؛ جور
جائر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۱]    
جوز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۲]    
مجاز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۳]     ؛ مجاز
جوع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۴]     ؛ جوع
جوف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۵]    
جولان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۶]     ؛ جولان
جاه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۷]     ؛ جاه
جوهر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۸]     ؛ جوهر
جوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۹]     ؛ جوّ
جاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۰]    
جیب - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۱]     ؛ جیب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)، قلب، سینه
جیش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۲]     ؛ جیش
جیف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۳]    
جیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۴]    

حبذّا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۵]    
حبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۶]     ؛ حبّ (مفردات‌قرآن)؛ حب
حبّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۷]     ؛ حبّه (مفردات‌قرآن)؛ حبوبات
حبر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۸]    ؛ حبر (مفردات‌قرآن)، یُحْبَرُون (لغات‌قرآن)
حبس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۹]     ؛ حبس (مفردات‌قرآن)؛ حبس
احتباس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۰]    
حبط (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۱]    ؛ حبط (مفردات‌قرآن)، حبط
حبل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۲]     ؛ حبل
حباء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۳]     ؛ حباء
حتّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۴]    
حتف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۵]     ؛ حتف
حتم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۶]    
حثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۷]    
حثل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۸]    
حجب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۹]     ؛ حجب (مفردات‌قرآن)، حجاب (لغات‌قرآن)، حجاب
حجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۰]     ؛ حجّ (مفردات‌قرآن)، حجّ (لغات‌قرآن)، حج
حجّت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۱]     ؛ حجت
محجّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۲]    
حجر - به فتح حاء و جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۳]    ؛ حجر - به فتح حاء و جیم (مفردات‌قرآن)، حِجارَه (لغات‌قرآن)
حجر - به فتح حاء و سکون جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۴]    ؛ حجر
حجره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۵]    
حجز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۶]    
احتجاز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۷]    
واژه حجاز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۸]    
حاجز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۹]    
حجاز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۰]     ؛ حجاز
حجل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۱]    
حجم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۲]     ؛ حجم
حجو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۳]    
حدب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۴]    
حدبار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۵]    
حدث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۶]    ؛ حدث (مفردات‌قرآن)، مُحْدَث (لغات‌قرآن)، حدوث
حدثان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۷]    
حد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۸]    ؛ حد (مفردات‌قرآن)، حَدّ (لغات‌قرآن)، حد
حدید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۹]     ؛ حدید
حدر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۰]     ؛ حدر
حدس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۱]    ؛ حدس (فقه)
حدقه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۲]    ؛ حدقه
حدم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۳]    
حدو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۴]    
حذذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۵]    
حذر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۶]    ؛ حذر (مفردات‌قرآن)، حذر
حذافر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۷]    
حذو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۸]    
محاذات (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۹]     ؛ محاذات
حرب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۰]    ؛ حرب (مفردات‌قرآن)، محراب (لغات‌قرآن)، حرب
حرب - به فتح حاء و راء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۱]     ؛ حرب
حرث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۲]    ؛ حرث (مفردات‌قرآن)، حَرْثٌ (لغات‌قرآن)
حارث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۳]    
حرج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۴]    ؛ حرج (مفردات‌قرآن)، حرج
حرر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۵]    
حرور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۶]    ؛ حرور (مفردات‌قرآن)، حرور (لغات‌قرآن)
حریّ - به فتح حاء و یاء مشدد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۷]    ؛ حری (مفردات‌قرآن)، تَحَرَّوْا رَشَداً (لغات‌قرآن)
حرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۸]    ؛ حر (مفردات‌قرآن)، مُحَرَّراً (لغات‌قرآن)
حریر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۹]    
حرز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۰]     ؛ حرز
حرس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۱]     ؛ حرس (مفردات‌قرآن)، حرس
احتراس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۲]     ؛ احتراس
حرص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۳]    ؛ حرص (مفردات‌قرآن)، تَحْرِصْ (لغات‌قرآن)، حرص
حرض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۴]     ؛ حرض (مفردات‌قرآن)، حرض
تحریض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۵]     ؛ تحریض
حرف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۶]     ؛ حرف
حرفه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۷]    
حرق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۸]    
حریق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۹]    
حرک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۰]    
حراک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۱]    
حرم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۲]    ؛ حرام (مفردات‌قرآن)، محروم (لغات‌قرآن)، حرام
حرمان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۳]    
حرمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۴]     ؛ حرمت
محارم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۵]     ؛ محارم
حریم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۶]    
حرن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۷]    
حراء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۸]     ؛ حراء
حری - به فتح حاء و سکون یاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۹]    
حزب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۰]     ؛ حزب (مفردات‌قرآن)، حزب
حازب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۱]    
حزز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۲]    
حزم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۳]    
حزن - به ضم حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۴]    ؛ حزن (مفردات‌قرآن)، حَزَن (لغات‌قرآن)، حزن
حزن - به فتح حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۵]     ؛ حزن
حسب - شمردن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۶]    ؛ حسب (مفردات‌قرآن)، حساب (لغات‌قرآن)
محاسبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۷]     ؛ محاسبه
احتساب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۸]     ؛ احتساب
حسب - شرافت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۹]     ؛ حسب
حسد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲۰]     ؛ حسد (مفردات‌قرآن)، حسد
حسر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲۱]    ؛مَحْسُور (لغات‌قرآن)، حسر (مفردات‌قرآن)، حسرت
حاسر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲۲]     ؛ حاسر
حسرت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲۳]     ؛ حسرت
حس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲۴]     ؛ حس
حسیس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲۵]    
حسک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲۶]    
حسم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲۷]     ؛ حسم
حسام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲۸]    
حسن - به ضم حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲۹]     ؛ حسن
حسنة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳۰]    ؛ حسنه (مفردات‌قرآن)، حَسَنَة (لغات‌قرآن)، حسنه
حسن و حسین (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳۱]    
حسان بن حسان بکری (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حسان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳۲]    
حسی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳۳]    
حشد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳۴]    
حشر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳۵]    ؛ حشر (مفردات‌قرآن)، حَشْر (لغات‌قرآن)، حشر
حشش (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حش - به تشدید شین (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳۶]    
حشم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳۷]    
حشو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳۸]    
حشا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳۹]    
حشی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴۰]    
حاصب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴۱]    
حصد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴۲]    
حصید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴۳]    
حصر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴۴]    
حصن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴۵]    ؛ حصن (مفردات‌قرآن)، مُحَصَّنَة (لغات‌قرآن)، حصن
احصاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حصا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴۶]    حصا (مفردات‌قرآن)، حصی (لغات‌قرآن)
حضر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴۷]    ؛ حضر (مفردات‌قرآن)، مُحْتَضَر (لغات‌قرآن)، حضور
حض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴۸]    ؛ حض (مفردات‌قرآن)، یَحُضُّ (لغات‌قرآن)، تشویق
حضن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴۹]    
حطب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵۰]    ؛ حطب (مفردات‌قرآن)، حطب (لغات‌قرآن)
حطّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵۱]     حطط (مفردات‌قرآن)، حطّه (لغات‌قرآن)
حطم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵۲]    ؛ حطم (مفردات‌قرآن)، حُطام (لغات‌قرآن)، حطم
حطام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵۳]    ؛ حطم (مفردات‌قرآن)، حُطام (لغات‌قرآن)، شکستن
حظر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵۴]    ؛ حظر (مفردات‌قرآن)، مُحْتَظِر (لغات‌قرآن)، حظر
حظیره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵۵]    
حظّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵۶]    حظ (مفردات‌قرآن)، نصیب
حظو (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حظّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵۷]    
حفد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵۸]     حفد (مفردات‌قرآن)، حَفَدَة (لغات‌قرآن)
حفر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵۹]    ؛ حفر (مفردات‌قرآن)، حفر
حفره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶۰]    
حفز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶۱]    
حفظ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶۲]    ؛ حفظ (مفردات‌قرآن)، حَفَظَةً (لغات‌قرآن)، حفظ
حفاظ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶۳]    
حفف (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶۴]    حفف (مفردات‌قرآن)، احاطه
حفاف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶۵]     جانب
حفل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶۶]    
حفا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶۷]    
احفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حفو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶۸]    حفو (مفردات‌قرآن)حَفِیٌّ (لغات‌قرآن)
حقب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶۹]    حقب (مفردات‌قرآن)حُقُب (لغات‌قرآن)دهر
حقد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷۰]     کینه
حقر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷۱]     حقارت
تحقیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷۲]    
حق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷۳]     حق (مفردات‌قرآن) حق (لغات‌قرآن) حق
محقّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷۴]    
حقاق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷۵]    
حق - به ضم حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷۶]    
حقن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷۷]    
احتکار (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حکر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷۸]     احتکار (فقه)
حکم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷۹]     حُکم (لغات‌قرآن)، حکم
حکم - به فتح حاء و کاف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸۰]    ؛ حکم (مفردات‌قرآن)، حُکم (لغات‌قرآن)، حکم
احکام - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸۱]    
حکیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸۲]    ؛ حکیم (مفردات‌قرآن)، حَکیْم (لغات‌قرآن)، حکیم
حکمت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸۳]    ؛ حکمت (مفردات‌قرآن)، حکمت (لغات‌قرآن)، حکمت
محکم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸۴]    ؛ محکم (مفردات‌قرآن)، محکم (لغات‌قرآن)، محکم
حکومت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸۵]     حکومت اسلامی
حکایت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸۶]     حکایت
حلب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸۷]     دوشیدن
حلبة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸۸]     دوشیدن
حلس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸۹]     قسم - به فتح قاف و سین (مفردات‌قرآن)، قسم خوردن، قسم
حلف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹۰]    
حلف به کسر حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹۱]    
حلق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹۲]    
حلل (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹۳]    ؛ حل - به کسر حاء (مفردات‌قرآن)، تَحِلَّة (لغات‌قرآن)، حلال
محلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹۴]    
حلّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹۵]    
حلم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹۶]    ؛ حلم (مفردات‌قرآن)، حِلْم (لغات‌قرآن)، حلم
حلم - به ضم حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹۷]    ؛ حلم (مفردات‌قرآن)، حُلُم (لغات‌قرآن)، بلوغ
حلاوت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹۸]    
حلی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹۹]    ؛ حلی (مفردات‌قرآن)، حِلْیَة (لغات‌قرآن)، زیور (مقالات مرتبط)
حما (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰۰]    ؛ حماء (مفردات‌قرآن)، حَمِئَةٍ (لغات‌قرآن)
حمحمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰۱]    
حمد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰۲]    
محمد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰۳]    
حمر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰۴]    
حمار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰۵]    
حمیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰۶]    
حمزه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰۷]    
حمس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰۸]    
حمش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰۹]    
حمق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱۰]    
حمل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱۱]    ؛ حمل (مفردات‌قرآن)، حِمل (لغات‌قرآن)
احتمال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱۲]    
حمم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱۳]    
حمّة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱۴]    
حمیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱۵]    ؛ حمم (مفردات‌قرآن)، حَمیْم (لغات‌قرآن)
حامّة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱۶]    
حمی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱۷]    ؛ حمی (مفردات‌قرآن)، حُمّی‌ (لغات‌قرآن)
حمایة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱۸]    
حمة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱۹]    
حمیّة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲۰]    ؛ حمیه (مفردات‌قرآن)، حمیّت (لغات‌قرآن)، حمیة الجاهلیة
حندس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲۱]    
حنف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲۲]    ؛ حنف (مفردات‌قرآن)
حنیف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲۳]    ؛ حنف (مفردات‌قرآن)، حَنیف (لغات‌قرآن)، حنیف
حنن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲۴]    ؛ حنن (مفردات‌قرآن)، حَنان (لغات‌قرآن)
حنو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲۵]    
حان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲۶]    
حوانی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲۷]    
حنو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲۸]    
حوب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲۹]    ؛ حوب (مفردات‌قرآن)، حُوبَة (لغات‌قرآن)، گناه
حوت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳۰]    
حوج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳۱]    
حوائج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳۲]    
حوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳۳]    
حور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳۴]    ؛ حور (مفردات‌قرآن)
حوز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳۵]    
حوزه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳۶]    
حوش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳۷]    
حوص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳۸]    
حوض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳۹]    
حوط (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۰]    ؛ محیط (مفردات‌قرآن)، مُحِیط (لغات‌قرآن)
حوک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۱]    
حول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۲]    ؛ حول (مفردات‌قرآن)، حِوَل (لغات‌قرآن)
محاوله (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۳]    
استحاله (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۴]    
احتیال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۵]    
حائل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۶]    
حوم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۷]    
حوی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۸]    
حید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۹]    ؛ حید (مفردات‌قرآن)، تَحید (لغات‌قرآن)
حیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۰]    
استحاره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۱]    
حیران (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۲]    
حیز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۳]    
حیص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۴]    ؛ حیص (مفردات‌قرآن)، مَحِیْص (لغات‌قرآن)
حیض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۵]    ؛ حیض (مفردات‌قرآن)، مَحِیض (لغات‌قرآن)، حیض
حیف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۶]    
حیق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۷]    
حیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۸]    
حین (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۹]    ؛ حین (مفردات‌قرآن)، حین (لغات‌قرآن)، حین
حیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۰]    ؛ حی (مفردات‌قرآن)، حَیّ (لغات‌قرآن)، حی
حیاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۱]    
تحیت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۲]    ؛ تحیت (مفردات‌قرآن)، تحیّت (لغات‌قرآن)، تحیت در قرآن
حیوان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۳]    
حیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۴]    
حیان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۵]    
حیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۶]    

خبأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۷]    
خبّاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۸]    
خبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۶۹]    ؛ خبت (مفردات‌قرآن)، مُخْبِتِین (لغات‌قرآن)، اخبات
خبث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۰]    
خبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۱]    
خبز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۲]    
خبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۳]    
خبّاط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۴]    
خبو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۵]    
ختل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۶]    
ختم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۷]    
خثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۸]    
خدج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۷۹]    
خدیجه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۰]    
خدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۱]    
اخدود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۲]    
خدع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۳]    
انخداع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۴]    
خادع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۵]    
خدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۶]    
خدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۷]    
خذل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۸]    ؛ خذل (مفردات‌قرآن)، مخذول (لغات‌قرآن)
خذو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۹]    
خراب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۰]    
خرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۱]    
خوارج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۲]    
خرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۳]    
خرز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۴]    
خرس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۵]    
خرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۶]    
خرطوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۷]    
خریف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۹۸]    
خرق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۹۹]    ؛ خرق (مفردات‌قرآن)، پاره کردن
خرق - به ضم خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۰]    
خروق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۱]    
خرم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۲]    ؛ شکافتن
اخترام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۳]    
خزر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۴]    
خزم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۵]    
بنو مخزوم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۶]    ؛ بنی مخزوم
خزن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۷]    ؛ خزن (مفردات‌قرآن)
خزی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۸]    ؛ خزی (مفردات‌قرآن)، خواری
خسأ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۹]    ؛ خسأ (مفردات‌قرآن)، طرد
خسر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱۰]    ؛ خسر (مفردات‌قرآن)، خسران
خسّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱۱]    
خسف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱۲]    ؛ خسف (مفردات‌قرآن)، خسف
خشاش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱۳]    
خشوع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱۴]    ؛ خشع (مفردات‌قرآن)، خاشعون (لغات‌قرآن)، خشوع
تخشّع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱۵]    
خیشوم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱۶]    ؛ خیشوم
خشن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱۷]    ؛ خشن، خشونت
خشی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱۸]    ؛ خشیت (مفردات‌قرآن)، خشیت
خصب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱۹]    ؛ خصب
خصر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲۰]    ؛ اختصار (علوم قرآنی)، خاصره
اختصاص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲۱]    ؛ خصص (مفردات‌قرآن)، اختصاص
خصاصة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲۲]    ؛ فقر
خصف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲۳]    ؛ خصف (مفردات‌قرآن)، چسباندن
خصل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲۴]    
خصم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲۵]    ؛ خَصم (لغات‌قرآن)، خصم (مفردات‌قرآن)، خصم
خصاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲۶]    ؛ خصاء
خضب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲۷]    ؛خضاب
خضد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲۸]    ؛ خضد (مفردات‌قرآن)، مخضود (لغات‌قرآن)
خضرة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲۹]    ؛ خضرة (مفردات‌قرآن)، تره، خیار
خضوع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳۰]    ؛ خضع (مفردات‌قرآن)، خضوع
خضل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳۱]    ؛ رطوبت
خضم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳۲]    ؛ خوردن
خطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳۳]    ؛ خطأ (مفردات‌قرآن)، خطا
خطب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳۴]    ؛ خطب (مفردات‌قرآن)، خطبه
عمر بن خطّاب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳۵]    ؛ عمر بن خطاب
خطر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳۶]    
خطّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳۷]    ؛ خطّ (مفردات‌قرآن)، خط
خطه - به ضم خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳۸]    
خطّه - به کسر خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳۹]    ؛ خطه
خطف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴۰]    ؛ خطف (مفردات‌قرآن)، تَخْطَفُهُ (لغات‌قرآن)
خطل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴۱]    
خطم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴۲]    
خطوه (مفردات‌نهج‌البلاغه) فاصله    ؛ خطو (مفردات‌قرآن)
خفوت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴۴]    ؛ خفت (مفردات‌قرآن)
خفّاش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴۵]    ؛ خفّاش
خفض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴۶]    ؛ خفض (مفردات‌قرآن)
خفت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴۷]    
خفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴۸]    ؛ خف
خفق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴۹]    
خفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵۰]     ؛ پنهان
خلب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵۱]    
خلج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵۲]    
خلد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵۳]    ؛ خلد (مفردات‌قرآن)، مُخَلَّدُون (لغات‌قرآن)، خلود
خلس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵۴]    
خلص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵۵]    ؛ خلص (مفردات‌قرآن)، مخلص (لغات‌قرآن)، خلوص
خلط (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵۶]    ؛ خلط (مفردات‌قرآن)، اختلاط
خلع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵۷]    ؛ خلع (مفردات‌قرآن)
خلف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵۸]    ؛ خلف (مفردات‌قرآن)، خَلْف (لغات‌قرآن)
خلوف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵۹]    
خلافت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶۰]     خلافت
خلق - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶۱]    ؛ خلق - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)، یَخْلُقُ (لغات‌قرآن)، خلقت
خلق - به ضم خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶۲]    ؛ خلق - به ضم خاء (مفردات‌قرآن)، خلق (سیرت)
خلاق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶۳]    
خلل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶۴]     خلل (مفردات‌قرآن)
خلو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶۵]    
خمد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶۶]    ؛ خمد (مفردات‌قرآن)، خامد (لغات‌قرآن)؛ مرگ
خمر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶۷]    ؛ خمر (مفردات‌قرآن)، خَمْر (لغات‌قرآن)، خمر
خمس - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶۸]    ؛ خمس (مفردات‌قرآن)
خمس - به ضم خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶۹]    ؛ خمس - به ضم خاء (مفردات‌قرآن)، خمس
خمص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷۰]    ؛ خمص (مفردات‌قرآن)، مَخْمَصَه (لغات‌قرآن)
خمیص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷۱]    ؛ خمص (مفردات‌قرآن)، مَخْمَصَه (لغات‌قرآن)
خمل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷۲]    
خنزیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷۳]    ؛ خنزیر (مفردات‌قرآن)، خوک
خنع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷۴]    
خنق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷۵]    ؛ خنق (مفردات‌قرآن)
خنین (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷۶]    ؛ گریه
خور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷۷]    ؛ خوار (مفردات‌قرآن)، خُوار (لغات‌قرآن)
خوص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷۸]    ؛ خوص
خوض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷۹]    ؛ خوض (مفردات‌قرآن)،نَخوضُ (لغات‌قرآن)
خوف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸۰]    ؛ أَخافُ (لغات‌قرآن)، خوف (مفردات‌قرآن)، خوف
خول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸۱]    ؛ خول (مفردات‌قرآن)، خَوَل (لغات‌قرآن)، بنده
خال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸۲]    ؛ خال (مفردات‌قرآن)، دایی
خون (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸۳]    ؛ خون (مفردات‌قرآن)، خائِنَةٍ (لغات‌قرآن)، خیانت
خائنة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸۴]    ؛ خون (مفردات‌قرآن)، خائِنَةٍ (لغات‌قرآن)، خیانت
خیب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸۵]    ؛ خیبة (مفردات‌قرآن)، خابَ (لغات‌قرآن)، ناامیدی
خوی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸۶]    ؛ خوی (مفردات‌قرآن)، خاویه (لغات‌قرآن)، سقوط
خیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸۷]    ؛ خیر (مفردات‌قرآن)، خیر (لغات‌قرآن)، خیر
خیس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸۸]    ؛ خلف (مفردات‌قرآن)، خلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلف وعده
خیف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸۹]    
خیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۹۰]    ؛ خیل (مفردات‌قرآن)، خَیل (لغات‌قرآن)، خیل

دأب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۱]    
دبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۲]    
دبج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۳]    
دبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۴]    ؛ دبر (مفردات‌قرآن)، دُبُر (لغات‌قرآن)، تدبر
دثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۵]    
دجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۶]    
دجله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۷]    
دجن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۸]    
دجو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۹۹]    
دحر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۰]    ؛ دحر (مفردات‌قرآن)، مَدْحُور (لغات‌قرآن)
دحض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۱]    ؛ دحض (مفردات‌قرآن)، مُدْحَض (لغات‌قرآن)
دحق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۲]    
دحو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۳]    
دخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۴]    
دخول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۵]    ؛ دخول (مفردات‌قرآن)، مُدَّخَل (لغات‌قرآن)، دخول
دخل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۶]    
دخان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۷]    
درب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۸]    
درج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۰۹]    
درجه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۰]    
درّ - به فتح دال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۱]    ؛ درّ (مفردات‌قرآن)، مِدْراراً (لغات‌قرآن)
درور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۲]    
درّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۳]    
درّ - به ضم دال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۴]    
درس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۵]    
درع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۶]    ؛ درع
درک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۷]    
درن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۸]    
درهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۱۹]    
دری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۰]    
دسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۱]    
دعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۲]    
دعس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۳]    
دعق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۴]    
دعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۵]    
دعاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۶]    ؛ دعو (مفردات‌قرآن)، دعاء (لغات‌قرآن)، دعا
دغل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۲۷]    
دفع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۲۸]    ؛ دفع (مفردات‌قرآن)، دفع
دفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۲۹]    
دفق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳۰]    ؛ دفق (مفردات‌قرآن)
دفن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳۱]    ؛ دفن
دقّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳۲]    ؛ شکستن
دقّة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳۳]    
دکّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳۴]    ؛ دکّ (مفردات‌قرآن)، دَکّ (لغات‌قرآن)، دکه
دلج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳۵]    
دلح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳۶]    ؛ ابر
مدالسه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳۷]    ؛ تدلیس
دلف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳۸]    ؛ راه رفتن
دلالت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳۹]    ؛ دلّ (مفردات‌قرآن)، دلالت
ادلهمام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴۰]    ؛ ظلمت
دلو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴۱]    ؛ دلو (مفردات‌قرآن)، تُدْلوا (لغات‌قرآن)، دلو
دمث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴۲]    
دموج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴۳]    ؛ دخول
دمر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴۴]    ؛ دمر (مفردات‌قرآن)، دَمَّرْنَا (لغات‌قرآن)، هلاکت
دیماس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴۵]    
دمع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴۶]    ؛ دمع (مفردات‌قرآن)، اشک
دمغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴۷]    ؛ دمغ (مفردات‌قرآن)، یَدْمَغُهُ (لغات‌قرآن)
دمنه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴۸]    ؛ کینه
دم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴۹]    ؛ دم (مفردات‌قرآن)، دم (لغات‌قرآن)، دم
دامیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵۰]    ؛ دامیه
دنائت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵۱]    ؛ دنیا (مفردات‌قرآن)، دنیا (لغات‌قرآن)، پستی
دینار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵۲]    ؛ دینار (مفردات‌قرآن)، دینار (لغات‌قرآن)، دینار
دنس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵۳]    ؛ تفث (مفردات‌قرآن)، تَفَثَ (لغات‌قرآن)، تفث
دنف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵۴]    ؛ مرض (مفردات‌قرآن)، مرض
دنوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵۵]    ؛ دنی (مفردات‌قرآن)، دان (لغات‌قرآن)
دنیا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵۶]    ؛ دنیا (مفردات‌قرآن)، دنیا (لغات‌قرآن)، دنیا
دهر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵۷]    ؛ دهر (مفردات‌قرآن)، دهر (لغات‌قرآن)، دهر
دهاس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵۸]    
دهش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵۹]    ؛ تیه (مفردات‌قرآن)، یَتیهُونَ (لغات‌قرآن)، تحیر
دهق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶۰]    ؛ دهق (مفردات‌قرآن)، دِهاق (لغات‌قرآن)
دهقان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶۱]    ؛ تاجر
دهم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶۲]    ؛ دهم (مفردات‌قرآن)، مُدْهامَّتانِ (لغات‌قرآن)
دهن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶۳]    ؛ دهن (مفردات‌قرآن)، مُدْهِنُون (لغات‌قرآن)، روغن
داهیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶۴]    ؛ دهی (مفردات‌قرآن)، أَدْهی‌ (لغات‌قرآن)
داء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶۵]    ؛ درد
داود (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶۶]    ؛ داود (مفردات‌قرآن)، حضرت داوود
دوخ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶۷]    ؛ ذلّ (مفردات‌قرآن)، ذَلُول (لغات‌قرآن)، ذلت
دور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶۸]    ؛ دور
دائرة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶۹]    
دار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷۰]    ؛ دار (مفردات‌قرآن)، خانه
داریّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷۱]    
دوس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷۲]    ؛ ذلّ (مفردات‌قرآن)، ذَلُول (لغات‌قرآن)، ذلت
دول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷۳]    
دولة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷۴]    ؛ دولة (لغات‌قرآن)
دوام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷۵]    ؛ ثبوت (مفردات‌قرآن)، ثبوت
دیمة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷۶]    ؛ مطر (مفردات‌قرآن)، مطر
دون (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷۷]    ؛ دون (مفردات‌قرآن)
دیوان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷۸]    ؛ دیوان
دواء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷۹]    ؛ دوا
دوات (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۸۰]    ؛ دوات
دیث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۸۱]    ؛ ذلّ (مفردات‌قرآن)، ذَلُول (لغات‌قرآن)، ذلت
دیک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۸۲]    ؛ دیک
دین (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۸۳]    ؛ دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)، دین (لغات‌قرآن)، دین

ذأب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۴]    
متذائب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۵]    
ذؤابه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۶]    
ذئب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۷]    ؛ ذئب (مفردات‌قرآن)
ذبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۸]    
ذبح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۸۹]    ؛ ذبح (مفردات‌قرآن)، ذبح
تذبذب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۰]    ؛ ذبذب (مفردات‌قرآن)
ذبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۱]    
مذحج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۲]    
ذخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۳]    ؛ ذخر (مفردات‌قرآن)، ذخیره
ذرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۴]    ؛ ذرء (مفردات‌قرآن)
ذرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۵]    
ذرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۶]    ؛ ذرّ (مفردات‌قرآن)
ابوذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۷]    ؛ ابوذر غفاری
ذرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۸]    ؛ ذرع (مفردات‌قرآن)، ذرع
ذریعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۹۹۹]    
ذراع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۰]    ؛ ذراع (مفردات‌قرآن)، ذراع
ذرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۱]    
ذرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۲]    ؛ ذرو (مفردات‌قرآن)، تَذْرُوه (لغات‌قرآن)
ذروه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۳]    
ذعذعة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۴]    
ذعن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۵]    ؛ ذعن (مفردات‌قرآن)
ذکر - به کسر ذال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۶]    ؛ ذکر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن)، ذِکر (لغات‌قرآن)، ذکر
ذکر - به فتح ذال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۷]    ؛ ذکر - به فتح ذال (مفردات‌قرآن)
ذکو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۸]    
ذلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۰۹]    
ذلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۰]    ؛ ذلّ (مفردات‌قرآن)، ذلّت
ذلول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۱]    
ذمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۲]    
ذمار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۳]    
ذمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۴]    ؛ ذمّ (مفردات‌قرآن)؛ نکوهش
ذمامه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۵]    
ذمام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۶]    
ذمّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۷]    ؛ ذمّه (مفردات‌قرآن)، ذمّه
اهل ذمّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۸]    ؛ اهل ذمّه
ذنب - به سکون نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱۹]    ؛ ذنب - به سکون نون (مفردات‌قرآن)، ذنب
ذنب - به فتح نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۰]    ؛ ذنب - به فتح نون (مفردات‌قرآن)
ذهاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۱]    ؛ ذهاب (مفردات‌قرآن)
مذهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۲]    ؛ مذهب
ذهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۳]    ؛ ذهب (مفردات‌قرآن)، ذهب
ذهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۴]    ؛ ذهل (مفردات‌قرآن)
ذهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۵]    ؛ ذهن
ذوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۶]    ؛ ذوب
ذود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۷]    ؛ ذود (مفردات‌قرآن)، تَذُودان (لغات‌قرآن)
ذوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۸]    ؛ ذوق (مفردات‌قرآن)
ذیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۲۹]    ، ذیع (مفردات‌قرآن)
ذیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۰]    


رأس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۱]    ؛ رأس (مفردات‌قرآن)، رأس
رئیس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۲]    
رأفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۳]    ؛ رأفت (مفردات‌قرآن)، رأفت
رأی - به فتح همزه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۴]    ؛ رأی (مفردات‌قرآن)، رؤیت
رأی - به سکون همزه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۵]    
رئاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۶]    
مراة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۷]    
ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۸]    ؛ ربّ (مفردات‌قرآن)، ربوبیت
ربیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۳۹]    
ربّات (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۰]    ؛ ربّ (مفردات‌قرآن)، ربّ (لغات‌قرآن)، ربوبیت
رباب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۱]    
مرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۲]    
ربح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۳]    ؛ ربح (مفردات‌قرآن)، ربح
ربض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۴]    
ربط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۵]    ؛ ربط (مفردات‌قرآن)، رباط
ربع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۶]    ؛ ربع (مفردات‌قرآن)، تجسس
مرباع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۷]    
ربیعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۸]    
ربق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۴۹]    
ربک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۰]    
ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۱]    ؛ ربو (مفردات‌قرآن)، رَبَتْ (لغات‌قرآن)، ربا
رتب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۲]    ؛ ترتیب
ارّت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۳]    
رتج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۴]    
رتع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۵]    ؛ رتع (مفردات‌قرآن)، یَرْتَع (لغات‌قرآن)
رتق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۶]    ؛ رتق (مفردات‌قرآن)، رتق
رتل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۷]    ؛ رتل (مفردات‌قرآن)، ترتیل (لغات‌قرآن)، ترتیل
رثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۸]    
رجا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۵۹]    ؛ تأخیر
رجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۰]    ؛ رج (مفردات‌قرآن)، رُجَّت (لغات‌قرآن)، رجّ
رجیج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۱]    ؛ رج (مفردات‌قرآن)، رُجَّت (لغات‌قرآن)، رجّ
رجح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۲]    
رجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۳]    ؛ رجس (مفردات‌قرآن)، رِجْس (لغات‌قرآن)، رجس
رجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۴]    ؛ رجع (مفردات‌قرآن)، رَجْع (لغات‌قرآن)، رجوع
رجیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۵]    ؛ رجع (مفردات‌قرآن)، رَجْع (لغات‌قرآن)، رجوع
رجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۶]    ؛ رجف (مفردات‌قرآن)، راجِفَه (لغات‌قرآن)، رجفه
رجل - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۷]    ؛ رجل - به فتح راء (مفردات‌قرآن)
رجل - به کسر راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۸]    ؛ رجل - به کسر راء (مفردات‌قرآن)، پا
راجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۶۹]    ؛ راجل (مفردات‌قرآن)، رِجال (لغات‌قرآن)، راجل
مرجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۰]    
رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۱]    
رجاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۲]    ؛ رجاء (مفردات‌قرآن)، تَرْجونَ (لغات‌قرآن)، رجاء
رجا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۳]    
رحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۴]    ؛ رحب (مفردات‌قرآن)، مَرْحَباً (لغات‌قرآن)
مرحبا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۵]    ؛ رحب (مفردات‌قرآن)، مَرْحَباً (لغات‌قرآن)
رحض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۶]    
رحل - کوچ کردن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۷]    
رحل - خورجین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۸]    
رحم - به سکون حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۷۹]    
رحم - به کسر حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۰]    
رحا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۱]    
رخص - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۲]    
رخص - به ضم راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۳]    
تراخی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۴]    
رخاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۵]    
ردء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۶]    
ردّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۷]    
ردع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۸]    
ردغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۸۹]    
ردف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۰]    ؛ ردف (مفردات‌قرآن)
ردم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۱]    
رده (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۲]    
ردی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۳]    ؛ ردی (مفردات‌قرآن)، تَرَدّی‌ (لغات‌قرآن)
رداء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۴]    
رذاذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۵]    
رذل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۶]    
رزق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۷]    
رزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۸]    
رزی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۹۹]    
رسوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۰]    
رسوخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۱]    
رسّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۲]    
رسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۳]    
رسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۴]    ؛ اثر (مفردات‌قرآن)، أَثَر (لغات‌قرآن)، اثر
رسو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۵]    ؛ رسو (مفردات‌قرآن)، رَواسی (لغات‌قرآن)، رسو
رشد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۶]    ؛ رشد (مفردات‌قرآن)، رُشْد (لغات‌قرآن)، رشد
رشا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۷]    ؛ رشوه (فقه)
رصد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۸]    ؛ رصد (مفردات‌قرآن)، رَصَد (لغات‌قرآن)، ارصاد
رصّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۰۹]    ؛ رصّ (مفردات‌قرآن)، مَرْصُوص (لغات‌قرآن)
رضخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۰]    ؛ رضخ
رضع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۱]    ؛ رضع (مفردات‌قرآن)، مَراضِع (لغات‌قرآن)، رضاع
رضا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۲]    ؛ رضی (مفردات‌قرآن)، یَرْضَهُ (لغات‌قرآن)، رضا (اخلاق)
رطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۳]    ؛ رطب - به ضم راء (مفردات‌قرآن)، رطوبت
رطم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۴]    
رعث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۵]    
رعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۶]    ؛ رعد (مفردات‌قرآن)، صَعِقَ (لغات‌قرآن)، رعد و برق
ارتعاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۷]    ؛ اهتزاز (مفردات‌قرآن)، اضطراب
رعاعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۸]    ؛ احمق
رعف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۱۹]    ؛ خون دماغ
رعیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۰]    
رعو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۱]    
رعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۲]    ؛ رعی (مفردات‌قرآن)، راعِنا (لغات‌قرآن)، استرعا
رغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۳]    ؛ رغب (مفردات‌قرآن)، رَغَباً (لغات‌قرآن) رغبت
رغد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۴]    ؛ رغد (مفردات‌قرآن)، رَغَد (لغات‌قرآن)
رغم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۵]    ؛ رغم (مفردات‌قرآن)، مُراغَم (لغات‌قرآن)
رغو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۶]    
رفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۷]    ؛ رفات (مفردات‌قرآن)، رُفات (لغات‌قرآن)، رفات
رفد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۸]    ؛ رفد (مفردات‌قرآن)، رِفْد (لغات‌قرآن)، رفد
رفض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۲۹]    ؛ ترک (مفردات‌قرآن)، ترک
رفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۰]    ، رفع (مفردات‌قرآن)، رافعه (لغات‌قرآن)
رفغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۱]    
رفرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۲]    ؛ رفرف (مفردات‌قرآن)، رَفْرَف (لغات‌قرآن)
رفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۳]    ؛ رفق (مفردات‌قرآن)، مَرافق (لغات‌قرآن)
رفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۴]    
رقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۵]    
رقبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۶]    
رقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۷]    
رقرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۸]    
رقص (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۳۹]    
رقع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴۰]    
رقّ - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴۱]    
رقّ - به کسر راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴۲]    
رقل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴۳]    
رقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴۴]    [۱۱۴۵]    
رقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴۶]    ؛ رقی (مفردات‌قرآن)
رقیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴۷]    
رکوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴۸]    
ترکیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۴۹]    
رکد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵۰]    
رکز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵۱]    
رکس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵۲]    
رکض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵۳]    
رکع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵۴]    ؛ رکع (مفردات‌قرآن)، رکوع
رکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵۵]    
رکون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵۶]    
رکن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵۷]    
رکیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵۸]    
رمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۵۹]    
رمز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۰]    
رمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۱]    
رمض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۲]    
رمق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۳]    
رمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۴]    
رمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۵]    
رمی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۶]    
ارتماء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۷]    
رنق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۸]    
رونق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۶۹]    
رنین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۰]    
رنّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۱]    
رهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۲]    
راهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۳]    
رهج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۴]    
رهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۵]    ؛ رهق (مفردات‌قرآن)، تَرْهَقُهُمْ (لغات‌قرآن)
رهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۶]    
رهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۷]    
رهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۸]    
روح - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۷۹]    ؛ روح - به فتح راء (مفردات‌قرآن)، تُریحُون (لغات‌قرآن)
رواح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۰]    
روح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۱]    
ریح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۲]    
ریحانه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۳]    
رود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۴]    ؛ رود (مفردات‌قرآن)، اراده
روید (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۵]    
روض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۶]    ؛ روض (مفردات‌قرآن)
روضه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۷]    ؛ روضه (مفردات‌قرآن)
روع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۸]    
روع - به ضم راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۸۹]    
روغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۰]    
روق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۱]    
رواق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۲]    
روم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۳]    
روایت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۴]    
روآء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۵]    
رویه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۶]    
ریب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۷]    
ریث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۸]    
ریش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۱۹۹]    
ریاش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۰]    
ریط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۱]    
ریع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۲]    
ریف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۳]    
ریق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۴]    
مریم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۵]    
رین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۶]    ؛ رین (مفردات‌قرآن)
رایه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۰۷]    


زبد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۰۸]    ؛ زبد (مفردات‌قرآن)
زبد - به ضم زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۰۹]    
زبر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱۰]    
زبیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱۱]    ؛ زبیر بن عوام
زبرج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱۲]    ؛ زینت
زبرجد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱۳]    
زبن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱۴]    ؛ زبن (مفردات‌قرآن)
زجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱۵]    ؛ زجر (مفردات‌قرآن)
زجل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱۶]    
زحزح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱۷]    ؛ زحزح (مفردات‌قرآن)
زحف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱۸]    ؛ زحف (مفردات‌قرآن)، زحف
زحم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱۹]    
زخر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲۰]    
زخرف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲۱]    ؛ زخرف (مفردات‌قرآن)، زخرف
زرع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲۲]    ؛ زرع (مفردات‌قرآن)، زَرْع (لغات‌قرآن)
زرّق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲۳]    
زری (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲۴]    ؛ زری (مفردات‌قرآن)
زعج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲۵]    
زعر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲۶]    
زعزع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲۷]    
زعاق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲۸]    
زعم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲۹]    ؛ زعم (مفردات‌قرآن)، شک
زفر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳۰]    ؛ زفر (مفردات‌قرآن)
زقو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳۱]    ؛ فریاد
زکو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳۲]    ؛ زکو (مفردات‌قرآن)، تزکیه
زلزل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳۳]    ؛ زلزال (مفردات‌قرآن)، زلزله
زلف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳۴]    ؛ زلف (مفردات‌قرآن)
زلق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳۵]    ؛ زلق (مفردات‌قرآن)، زَلَق (لغات‌قرآن)
زلل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳۶]    ؛ زلل (مفردات‌قرآن)
زمر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳۷]    ؛ زمر (مفردات‌قرآن)
مزمار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳۸]    
زمّرد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳۹]    ؛ زمرد
زمع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۴۰]    
زمل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۴۱]    ؛ زمل (مفردات‌قرآن)
زمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۴۲]    ؛ زمّ
زمام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۴۳]    ؛ زمّ
زمان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۴۴]    ؛ زمان
زمن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۴۵]    ؛ زمین گیر
زند (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۶]    ؛ زند (لغات‌قرآن)
زنا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۷]    ؛ زنا (مفردات‌قرآن)، زنا
زهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۸]    ؛ زهد (مفردات‌قرآن)، زهد
زهور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۴۹]    ؛ زهره (مفردات‌قرآن)
ازاهیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۰]    ؛ زهره (مفردات‌قرآن)
زهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۱]    ؛ زهق (مفردات‌قرآن)، زَهَقَ (لغات‌قرآن)
زهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۲]    
زوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۳]    ؛ زوج (مفردات‌قرآن)، یُزَوِّجَهُمْ (لغات‌قرآن)، زوجیت
زوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۴]    
زود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۵]    ؛ زاد (مفردات‌قرآن)، توشه
زور - به فتح زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۶]    ؛ زور (مفردات‌قرآن)، زور (لغات‌قرآن)
زور - به ضم زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۷]    ؛ زُور (لغات‌قرآن)
زوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۸]    ؛ زیغ (مفردات‌قرآن)، زَیْغ (لغات‌قرآن)
زوال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۵۹]    ؛ زوال (مفردات‌قرآن)، زوال
زوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۰]    
زید (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۱]    ؛ زید (مفردات‌قرآن)
زیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۲]    ؛ تکبر
زیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۳]    ؛ زیل (مفردات‌قرآن)، زَیَّلْنَا (لغات‌قرآن)
زینت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۴]    ؛ زینت (مفردات‌قرآن)، حِلْیَة (لغات‌قرآن)، زینت


سؤال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۵]    ؛ سؤال (مفردات‌قرآن)، یَسْئَلُهُ (لغات‌قرآن)، سؤال
سئم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۶]    ؛ سئم (مفردات‌قرآن)، یَسْأَمُونَ (لغات‌قرآن)
سبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۷]    ؛ سبّ (مفردات‌قرآن)، سبّ
سبب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۸]    ؛ سبب (مفردات‌قرآن)، سبب
سبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۶۹]    ؛ سبت (مفردات‌قرآن)، سَبت (لغات‌قرآن)، اصحاب سبت
سبّت - به تشدید باء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۰]    ؛ دبر
سبحه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۱]    ؛ جلال
تسبیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۲]    ؛ تسبیح (مفردات‌قرآن)، تسبیح (لغات‌قرآن)، تسبیح (ذکر)
سبخه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۳]    ؛ شوره زار
سبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۴]    ؛ سبط (مفردات‌قرآن)، سِبط (لغات‌قرآن)، اسباط
سبع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۵]    ؛ سبع (مفردات‌قرآن)، سَبْع (لغات‌قرآن)
سبع - به ضم باء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۶]    ؛ سبع - به ضم باء (مفردات‌قرآن)
سبغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۷]    ؛ سبغ (مفردات‌قرآن)، سابِغات (لغات‌قرآن)
سبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۷۸]    ؛ سبق (مفردات‌قرآن)، سابِقات (لغات‌قرآن)، سابق
سبقة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۷۹]    
سابقة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۸۰]    
سبیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۱]    ؛ سبیل (مفردات‌قرآن)، سبیل الله
سبأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۲]    ؛ سبأ (مفردات‌قرآن)، سبأ (لغات‌قرآن)، سبأ
ستّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۳]    ؛ ستّة (مفردات‌قرآن)
ستر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۴]    ؛ ستر (مفردات‌قرآن)
سته (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۵]    ؛ دبر
سجح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۶]    
سجود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۷]    ؛ سجده (مفردات‌قرآن)، یَسْجُدان (لغات‌قرآن)، سجده
سجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۸]    ؛ سجر (مفردات‌قرآن)، سجر (لغات‌قرآن)
سجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۸۹]    
سجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۰]    ؛ پرده
سجّو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۱]    ؛ سجو (مفردات‌قرآن)، سَجی‌ (لغات‌قرآن)
سحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۲]    ؛ سحب (مفردات‌قرآن)، یُسْحَبُون (لغات‌قرآن)
سحت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۳]    ؛ سحت (مفردات‌قرآن)، سُحْت (لغات‌قرآن)
سحّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۴]    
سحر - به فتح سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۵]    ؛ سحر - به فتح سین (مفردات‌قرآن)، أَسْحار (لغات‌قرآن)، وقت سحر
سحر - به کسر سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۶]    ؛ سحر - به کسر سین (مفردات‌قرآن)، سِحْر (لغات‌قرآن)، سحر (جادو)
سحق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۷]    ؛ سحق (مفردات‌قرآن)، سحق (مفردات‌قرآن)، دوری
اسحاق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۸]    ؛ اسحاق (مفردات‌قرآن)، حضرت اسحاق
سحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۲۹۹]    
ساحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۰]    ؛ ساحل (مفردات‌قرآن)، ساحل
سحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۱]    
تسخیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۲]    ؛ تسخیر (مفردات‌قرآن)، مُسَخَّرات (لغات‌قرآن)، تسخیر
سخط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۳]    ؛ سخط (مفردات‌قرآن)، غضب
سخف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۴]    
سخا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۵]    ؛ جود (مفردات‌قرآن)، سخاوت
سدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۶]    ؛ سد (مفردات‌قرآن)، سدید (لغات‌قرآن)
سدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۷]    ؛ سدر (مفردات‌قرآن)، سدر (لغات‌قرآن)، سدر
سدس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۸]    ؛ سدس (مفردات‌قرآن)
سدف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۰۹]    ؛ نور، ظلمت
سدل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۰]    ؛اسدال
سدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۱]    ؛ حزن (مفردات‌قرآن)، حَزَن (لغات‌قرآن)، غصّه
سدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۲]    ؛ دربان
سدو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۳]    ؛ سدی (مفردات‌قرآن)، سُدی (لغات‌قرآن)
سرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۴]    ؛ سرب (مفردات‌قرآن)
سربال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۵]    ؛ سربال (مفردات‌قرآن)، سَرابِیل (لغات‌قرآن)، پیراهن
سراج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۶]    ؛ سراج (مفردات‌قرآن)، سراج منیر (لغات‌قرآن)، سراج
سرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۷]    ؛ سرح (مفردات‌قرآن)، تَسْرَحُون (لغات‌قرآن)
سرادق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۸]    ؛ سرادق (مفردات‌قرآن)، سُرادِق (لغات‌قرآن)
سرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۱۹]    ؛ سر (مفردات‌قرآن)، سرّ (لغات‌قرآن)، سر (راز)
سرور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۰]    ؛ سرور (مفردات‌قرآن)، شادی
اسرّ - به فتح سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۱]    
سرار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۲]    
سرّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۳]    
سرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۴]    ؛ سرع (مفردات‌قرآن)، یُسارِعُونَ (لغات‌قرآن)، سرعت
سرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۵]    ؛ سرف (مفردات‌قرآن)، إِسْراف (لغات‌قرآن)، اسراف
سرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۶]    ؛ سرق (مفردات‌قرآن)، سرقت
سرمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۷]    ؛ سرمد (مفردات‌قرآن)، سَرْمَد (لغات‌قرآن)، سرمد
سری (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۸]    ؛ سری - به ضم سین (مفردات‌قرآن)
سطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۲۹]    ؛ سطر (مفردات‌قرآن)، مُسْتَطَر (لغات‌قرآن)، سطر
سطع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۰]    
سطو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۱]    ؛ سطو (مفردات‌قرآن)، یَسْطُون (لغات‌قرآن)، غضب
سعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۲]    ؛ سعد (مفردات‌قرآن)، سَعید (لغات‌قرآن)، سعادت
ساعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۳]    ؛ ساعد
سعدان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۴]    ؛ علف
سعید (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۵]    
سعر - به فتح سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۶]    
سعر - به کسر سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۷]    ؛ قیمت
سعر - به ضم سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۸]    ؛ سعر (مفردات‌قرآن)، سُعُر (لغات‌قرآن)
سعف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۳۹]    
سعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۰]    ؛ سعی (مفردات‌قرآن)، تَسْعی‌ (لغات‌قرآن)
سغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۱]    ؛ سغب (مفردات‌قرآن)، مَسْغَبَة (لغات‌قرآن)، گرسنگی
سفح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۲]    ؛ سفح (مفردات‌قرآن)
سفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۳]    ؛ سفر (مفردات‌قرآن)، أَسْفَرَ (لغات‌قرآن)، اسفار (فقه)
سفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۴]    ؛ سفع (مفردات‌قرآن)، لَنَسْفَعاً (لغات‌قرآن)
سفیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۵]    ؛ پرواز
سفک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۶]    ؛ سفک (مفردات‌قرآن)
سفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۷]    ؛ سفل (مفردات‌قرآن)، پستی
سفن (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ سفینه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۸]    ؛ سفن (مفردات‌قرآن)، سفینة (لغات‌قرآن)، کشتی
سفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۴۹]    ؛ سفه (مفردات‌قرآن)، سَفَه (لغات‌قرآن)، سفیه
سفی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۰]    
ابوسفیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۱]    ؛ ابوسفیان
سقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۲]    ؛ شتر
سقر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۳]    ؛ سقر (مفردات‌قرآن)، سَقَر (لغات‌قرآن)، سقر
سقط (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ سقوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۴]    ؛ سقط (مفردات‌قرآن)، سقوط
سقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۵]    ؛ سقف (مفردات‌قرآن)، سُقُف (لغات‌قرآن)، سقف
سقیفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۶]    ؛ سقیفه بنی ساعده
سقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۷]    ؛ سقم (مفردات‌قرآن)، بیماری
سقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۸]    ؛ سقی (مفردات‌قرآن)، نُسْقیه (لغات‌قرآن)، استسقا
سکت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۵۹]    ؛ سکت (مفردات‌قرآن)، سکوت
سکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۰]    ؛ سکر (مفردات‌قرآن)، سُکْر (لغات‌قرآن)، شراب، غفلت
سکّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۱]    ؛ بستن
سکون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۲]    ؛ سکن (مفردات‌قرآن)، سکن (لغات‌قرآن)
سلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۳]    ؛ سلب (مفردات‌قرآن)، گرفتن
سلح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۴]    ؛ سلاح (مفردات‌قرآن)، سلاح
سلخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۵]    ؛ سلخ (مفردات‌قرآن)، سلخ (لغات‌قرآن)
سلس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۶]    ؛ سهولت، مطیع، انقیاد
سلط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۷]    ؛ سلطه (مفردات‌قرآن)، سلطان (لغات‌قرآن)، سلطه
سلع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۸]    ؛ متاع (مفردات‌قرآن)، مَتاع (لغات‌قرآن)
سلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۶۹]    ؛ سلف (مفردات‌قرآن)، سَلَف (لغات‌قرآن)
سلک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۰]    ؛ سلک (مفردات‌قرآن)، سَلَکَهُ (لغات‌قرآن)
سلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۱]    ؛ سلل (مفردات‌قرآن)، یَتَسَلَّلُون (لغات‌قرآن)
سلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۲]    ؛ سلم (مفردات‌قرآن)، سِلْم (لغات‌قرآن)، سلم
سملق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۳]    
سلّم - به تشدید لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۴]    ؛ سُلَّم (لغات‌قرآن)، سلم (مقالات مرتبط)
سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۵]    ؛ سلیمان (مفردات‌قرآن)، حضرت سلیمان
سلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۶]    
سمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۷]    
سمج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۸]    
سمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۷۹]    
سمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۰]    ؛ سمر (مفردات‌قرآن)، سامراً (لغات‌قرآن)، سمر
سمط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۱]    
سمع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۲]    ؛ سمع (مفردات‌قرآن)، سمع (لغات‌قرآن)، سمع
اسماعیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۳]    ؛ اسماعیل (مفردات‌قرآن)، اسماعیل، اسماعیل صادق الوعد
سمک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۴]    ؛ سمک (مفردات‌قرآن)، سقف
سمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۵]    
سمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۶]    ؛ سم (مفردات‌قرآن)، سَمُوم (لغات‌قرآن)، سمّ
سمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۷]    ؛ سمن (مفردات‌قرآن)، سَمِین (لغات‌قرآن)، چاقی
سمو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۸]    
سمات (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۸۹]    
مساماة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۰]    
سمآء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۱]    ؛ سماء (مفردات‌قرآن)، سَمَاء (لغات‌قرآن)، سماء
سنبک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۲]    
سنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۳]    ؛ سنة (مفردات‌قرآن)، سِنِین (لغات‌قرآن)، سال
سنح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۴]    
سنخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۵]    
سند (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۶]    ؛ سند (مفردات‌قرآن)
سنم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۷]    
سنّ - به فتح سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۸]    
سنّ - به کسر سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۳۹۹]    
سنّت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۰]    
سنان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۱]    
سنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۲]    
سنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۳]    
سهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۴]    
سهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۵]    
سهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۶]    ؛ سهر (مفردات‌قرآن)، ساهِرَة (لغات‌قرآن)، سهر
سهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۷]    ؛ سهل (مفردات‌قرآن)
سهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۸]    ؛ سهم (مفردات‌قرآن)، ساهَم (لغات‌قرآن)، سهم
سهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۰۹]    
سوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۰]    ؛ سوء (مفردات‌قرآن)، سَوْآتُ (لغات‌قرآن)
سوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۱]    ؛ ساحت (مفردات‌قرآن)، ساحَة (لغات‌قرآن)
سود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۲]    ؛ سود (مفردات‌قرآن)
سویداء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۳]    
سور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۴]    ؛ سور (مفردات‌قرآن)، سُور (لغات‌قرآن)
سورة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۵]    ؛ سوره (مفردات‌قرآن)
سوس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۶]    ؛ سیاست
سوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۷]    ؛ سوط (مفردات‌قرآن)، سَوْط (لغات‌قرآن)، تازیانه
ساعت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۸]    ؛ ساعت (مفردات‌قرآن)، ساعة (لغات‌قرآن)، ساعت
سوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۱۹]    ؛ سوغ (مفردات‌قرآن)، سائِغ (لغات‌قرآن)
مساغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۰]    
سوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۱]    ؛ سوف (مفردات‌قرآن)
مسافت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۲]    
سوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۳]    ؛ سوق (مفردات‌قرآن)، سُوق (لغات‌قرآن)
ساق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۴]    ؛ ساق (مفردات‌قرآن)، ساق (لغات‌قرآن)، ساق
سوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۵]    ؛ سوم (مفردات‌قرآن)، یَسومون (لغات‌قرآن)، سوم
سیما (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۶]    ؛ سیما (مفردات‌قرآن)، سیما (لغات‌قرآن)
سوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۷]    ؛ تسویه (مفردات‌قرآن)، سَوّی‌ (لغات‌قرآن)، تسویه
سیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۸]    ؛ سیح (مفردات‌قرآن)، سائِح (لغات‌قرآن)
سیخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۲۹]    
سیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۰]    ؛ سیر (مفردات‌قرآن)
سیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۱]    ؛ شمشیر
سیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۴۳۲]    ؛ سیل (مفردات‌قرآن)، أَسَلْنَا (لغات‌قرآن)، سیل


جعبه ابزار