• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مفردات نهج البلاغه (جلد ۱)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عناوین برگرفته از جلد ۱ کتاب مفردات نهج البلاغه نوشته علی‌اکبر قرشی بنابی دربردارنده‌ی واژگان مهم نهج البلاغه از مجموعه خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها با هدف آشنایی مخاطب با معارف نهج البلاغه.
جلد اول از حرف "الف" تا پایان حرف "سین" را شامل می‌شود.
ابد (مفردات نهج البلاغه) [۱]     ؛ ابد
ابر (مفردات نهج البلاغه) [۲]     ؛ ابر
ابراهیم (مفردات نهج البلاغه) [۳]     ؛ حضرت ابراهیم
ابط (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴]    
اباق (مفردات نهج البلاغه) [۵]     ؛ اباق
ابل (مفردات نهج البلاغه) [۶]     ؛ ابل
ابّان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷]    
ابهة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸]    
اب (مفردات نهج البلاغه) [۹]     ؛ اب (به سکون باء)
اباء (مفردات نهج البلاغه) [۱۰]     ؛ اباء
اتان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱]    
اتیان (مفردات نهج البلاغه) [۱۲]     ؛ اتیان
اثر (مفردات نهج البلاغه) [۱۳]     ؛ اثر (فقه) ؛ اثر (علوم حدیث)
اثره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴]    
ایثار (مفردات نهج البلاغه) [۱۵]     ؛ ایثار
استیثار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶]    
اثل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷]    
اثم (مفردات نهج البلاغه) [۱۸]     ؛ جرم (گناه)
آثم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹]    
اثمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰]    
اجاج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱]    
اجر (مفردات نهج البلاغه) [۲۲]     ؛ ثواب (فقه)
اجل (مفردات نهج البلاغه) [۲۳]     [۲۴]     ؛ اجل
آجل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵]    
آجن (مفردات نهج البلاغه) [۲۶]     ؛ آجن
کوه احد (مفردات نهج البلاغه) [۲۷]     ؛ کوه احد ؛ غزوه احد
احد (مفردات نهج البلاغه) [۲۸]     ؛ احد (نام خدا)
احن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹]    
اخذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰]    
مؤاخذه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱]    
مآخذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲]    
آخر - به کسر خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳]     ؛ آخر
آخر - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴]    
اخ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵]    
ادب (مفردات نهج البلاغه) [۳۶]     ؛ ادب
مأدبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷]    
آدم (مفردات نهج البلاغه) [۳۸]     ؛ حضرت آدم
حضرت آدم و کعبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹]    
ادام (مفردات نهج البلاغه) [۴۰]     ؛ ادام
ادیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱]    
ادات (مفردات نهج البلاغه) [۴۲]     ؛ ادات (علوم دیگر)
اداوه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳]    
اداء (مفردات نهج البلاغه) [۴۴]     ؛ اداء
استئداء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵]    
اذن - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶]     ؛ اذن (علوم دیگر)
ایذان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷]    
اذن - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸]    
تأذن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹]    
اذی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰]    
ارب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱]    
ارتّ (مفردات نهج البلاغه) [۵۲]     ؛ ارت
رجل آرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳]    
ارز - به فتح الف و راء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴]     ؛ ارز
ارض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵]     ؛ ارض
ارق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶]    
ارومات (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷]    
ازر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸]    
ازف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹]    
ازوف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰]    
ازل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱]    
اسد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۲]    
اسداللّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۳]    
بنی‌اسد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۴]     ؛ بنی‌اسد
اسر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۵]    
اسره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۶]    
اسرائیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۷]     ؛ اسرائیل
اساس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۸]    
اسف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۹]    
اسلة اللسان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۰]    
اسوه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۱]     ؛ اسوه (قرآن) ؛ اسوه در قرآن
اسی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۲]    
اصر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۳]    
اصل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴]    
اصیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵]     ؛ اصیل
افخ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶]    
افّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۷]     ؛ اف
افق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۸]     ؛ افق (فقه)
افک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۹]     ؛ افک
أفول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰]    
افن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۱]    
اقحوان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۲]    
أکد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۳]    
اکل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۴]    
اکلة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۵]    
مأکل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۶]    
اکال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۷]    
اکمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۸]    
الب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۹]    
تألّب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۰]    
الس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۱]    
الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۲]     ؛ الف
الق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۳]    
ال - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۴]    
الم - به فتح الف و لام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۵]     ؛ الم
الیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۶]    
الاه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۷]    
اللّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۸]     ؛ الله
الی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۹۹]     الی
الیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۰]    
آلاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۱۰۱]    
امد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۲]    
امر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۳]     ؛ امر
ائتمار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۴]    
امره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۵]    
امیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۶]     ؛ امیر
امل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۷]    
ام - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۸]    
ائتمام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۰۹]    
ام - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۰]     ؛ مادر
امّی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۱]     ؛ امّی (فقه)
امّت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۲]     ؛ امت
امام - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۳]    
امام - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۴]     ؛ امامت
امنیت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۵]    
امانت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۶]     ؛ امانت
ایمان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۷]     ؛ ایمان
امه - به فتح الف و میم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۸]     ؛ کنیز
امیه - به ضم الف و میم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۱۹]     ؛ بنی امیه
انب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۰]    
انثی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۱]    
انس - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۲]    
ایناس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۳]    
انسان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۴]     ؛ انسان
انف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۵]     بینی
انق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۶]    
انوق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۷]    
انام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۸]    
انن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۲۹]    
انی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۰]    
اناه - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۱]    
اناء - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۲]    
اهاب - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۳]     ؛ اهاب
اهل - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۴]     ؛ اهل
اهل البیت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۵]     ؛ اهل البیت
أوب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۶]    
اود - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۷]    
اود - به فتح الف و واو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۸]    
اوار - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۳۹]    
افت - به فتح الف و فاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۰]    
اول - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۱]     ؛ اول
تأوّل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۲]     ؛ تاول
مآل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۳]    
آل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۴]     ؛ آل
اوّل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۵]     ؛ اول
آلت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۶]     ؛ آلت
آن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۷]     ؛ آن
اوان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۸]    
آه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۴۹]     ؛ آه
اوّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۰]    
اوی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۱]    
آیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۲]     ؛ آیه
اید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۳]    
ایم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۴]     ؛ ایم
این (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۵]     ؛ أین
إیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۶]    بئس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۷]    
بؤس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۸]    
بأس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۵۹]    
مبتئس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۰]    
بأو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۱]    
ابتر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۲]     ؛ ابتر
بتل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۳]    
بثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۴]     ؛ بث
بجح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۵]    
بجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۶]     ؛ بجره
بجس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۷]    
بحبوحه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۸]    
بحث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۶۹]     ؛ بحث
بحر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۰]     ؛ دریا
بحرین (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۱]     ؛ بحرین
بخل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۲]     ؛ بخل
بدأ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۳]     ؛ بداء (کلام)
بدد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۴]    
استبداد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۵]     ؛ استبداد (فقه)
بدر - به فتح باء و دال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۶]    
بدر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۷]     ؛ بدر
بدع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۸]    
بدعت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۷۹]     ؛ بدعت
بدل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۰]     ؛ بدل
بدن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۱]     ؛ بدن
بادن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۲]    
بده - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۳]     ؛ بده
بدوّ - بر وزن علوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۴]     ؛ بدو
بدو - بر وزن عقل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۵]     ؛ بدو
بذخ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۶]    
بذّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۷]     ؛ بذّ
بذر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۸]     ؛ بذر
بذل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۸۹]    
برء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۰]    
برج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۱]     ؛ برج
برح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۲]    
برد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۳]    
بارد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۴]    
برید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۵]     ؛ برید
برّ - به فتح باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۶]     ؛ برّ
برّ - به ضم باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۷]     ؛ برّ
بروز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۸]    
ابراز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۱۹۹]    
مبارزه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۰]     ؛ مبارزه
برزخ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۱]     ؛ برزخ
برق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۲]     ؛ برق
بریق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۳]    
برک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۴]    
برم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۵]    
برهه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۶]    
برهان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۷]     ؛ برهان
بری (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۸]    
بزّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۰۹]     ؛ بزّ
بس‌ء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۰]    
بسر بن ارطاة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۱]     ؛ بسر بن ارطاة
بسط (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۲]     ؛ بسط
بسق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۳]    
بسل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۴]    
بشر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۵]     ؛ بشر
بشش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۶]    
بصر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۷]     ؛ چشم و بصر
بصره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۸]     ؛ بصره
بصص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۱۹]    
بض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۰]    
بضع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۱]     ؛ بضع
بطؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۲]    
بطح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۳]     ؛ اماله کبرا
بطحاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۴]     ؛ بطحاء
بطر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۵]    
بطش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۶]    
باطل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۷]     ؛ باطل
بطل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۸]     ؛ بطل
بطن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۲۹]     ؛ شکم
بعث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۰]     ؛ بعث
بعثر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۱]    
بعد - به فتح باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۲]    
بعد - به ضم باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۳]     ؛ بعد
بعیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۴]     ؛ بعیر
بعض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۵]     ؛ بعض
بعوض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۶]    
بعاع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۷]    
بعق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۸]    
بعل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۳۹]     ؛ بعل، بعل (قرآن)
بغت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۰]    
بغض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۱]     ؛ عداوت ، بغض (قرآن)
بغیض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۲]    
بغی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۳]     ؛ بغی
بقر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۴]     ؛ بقر
بقعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۵]     ؛ بقعه
بقه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۶]    
بقل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۷]    
بقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۸]    
بکت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۴۹]    
بکر - به ضم باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۰]     ؛ بکر
ابوبکر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۱]     ؛ ابوبکر بن ابی قحافه
بکم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۲]    
بکاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۳]     ؛ بکاء
بلبل - به فتح باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۴]    
بلج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۵]    
بلادت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۶]    
بلد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۷]     ؛ بلد
بلس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۸]    
ابلیس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۵۹]     ؛ ابلیس
بلعوم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۰]    
بلوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۱]     ؛ بلوغ
بلغت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۲]    
بلاغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۳]     ؛ بلاغ
مبالغه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۴]     ؛ مبالغه
تبلغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۵]    
بلیغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۶]     ؛ بلیغ
بلل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۷]     ؛ بلل
بلول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۸]    
بلی - به کسر باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۶۹]    
مبالات (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۰]    
بنان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۱]    
ابن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۲]     ؛ ابن
بنت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۳]     ؛ بنت
بنی - به ضم باء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۴]    
بوانی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۵]    
بهت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۶]    
بهج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۷]    
بهر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۸]    
ابهر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۷۹]    
بهظ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۰]    
بهم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۱]    
بهیمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۲]    
بهه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۳]    
بوء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۴]     ؛ بو
مبائت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۵]    
باب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۶]     ؛ درب
بوح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۷]    
بور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۸]    
بوع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۸۹]     ؛ باع
بوق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۰]     ؛ بوق
بال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۱]     ؛ بال
بیتوته (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۲]     ؛ بیتوته
بیت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۳]     ؛ بیت
بید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۴]     ؛ بید
بیداء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۵]     ؛ بیداء
بیاض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۶]     ؛ بیاض
بیع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۷]     ؛ بیع
بیغ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۸]    
بین (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۲۹۹]     ؛ بین
بائن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۰]     ؛ بائنتئق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۱]    
توأم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۲]    
تبر - به کسر تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۳]    
تبر - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۴]    
تبع - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۵]     ؛ تبع
تبعت - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۶]    
تبع - به ضم تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۷]     ؛ تبع
تجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۸]    
تحت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۰۹]    
تحفه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۰]    
تخوم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۱]    
تراب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۲]     ؛ تراب
ترجمان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۳]     ؛ ترجمان
ترح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۴]    
ترف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۵]    
ترک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۶]     ؛ ترک
تسعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۷]    
تعب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۸]    
تعتعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۱۹]    ؛ تعتعه
تعس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۰]    
تفه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۱]    
اتقان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۲]    
تلع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۳]    
تلف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۴]     ؛ تلف
تلو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۵]    
تمر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۶]     ؛ تمر
تام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۷]    
تمیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۸]     ؛ بنی‌تمیم
توبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۲۹]     ؛ توبه
تاج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۰]     ؛ تاج
تارة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۱]    
تیح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۲]    
تیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۳]     ؛ تیر
تیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۴]     ؛ تیه
تیهان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۵]     ؛ تیهانثار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۶]     ؛ ثارالله
ثبت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۷]     ؛ ثبت
ثبج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۸]    
ثبور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۳۹]    
ثبط (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۰]    
ثخن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۱]    
ثدی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۲]     ؛ پستان
ثرب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۳]    
ثرم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۴]    
ثرا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۵]    
ثری (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۶]    
ثعجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۷]    
ثغر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۸]     ؛ ثغر
ثفل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۴۹]     ؛ ثفل
ثفی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۰]    
ثقب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۱]    
ثقیف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۲]     ؛ ثقیف
ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۳]     ؛ ثقیل
ثقل - به فتح ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۴]     ؛ ثقیل
ثکل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۵]    
ثلاث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۶]    
ثلم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۷]    
ثمود (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۸]     ؛ ثمود
ثمر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۵۹]    
ثمن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۰]     ؛ ثمن
ثمانین (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۱]    
ثنی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۲]     ؛ ثنی
اثناء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۳]    
ثوب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۴]    
ثور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۵]     ؛ ثور
ثائره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۶]    
ثول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۷]    
ثواء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۸]    جؤجؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۶۹]     ؛ جؤجؤ
جأر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۰]     ؛ جار
جأش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۱]    
جبر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۲]     ؛ جبر
جبروت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۳]     ؛ جبروت
جبّار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۴]     ؛ جبار
جابر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۵]     ؛ جابر
جابر بن عبداللّه انصاری (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۶]    
جابر بن سمیّن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۷]    
جبرائیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۸]     ؛ جبرائیل
جبل - بر وزن عقل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۷۹]     ؛ جبله
جبل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۰]    
جبن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۱]     ؛ جبن
جبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۲]     ؛ جبه
اجتبا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۳]     ؛ اجتبا
جثّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۴]    
جثم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۵]    
جحد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۶]    
جحر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۷]    
اجحاف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۸]    
جحفل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۸۹]    
جحیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۰]     ؛ جحیم
جدب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۱]     ؛ جدب
جدث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۲]    
جدح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۳]    
جدد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۴]    
جوادّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۵]     ؛ جواد
جدر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۶]    
جدول (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۷]     ؛ جدول
جدوی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۸]    
جذب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۳۹۹]    
جذّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۰]    
جذل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۱]    
جذم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۲]    
جرأت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۳]     ؛ جرأت
تجربه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۴]     ؛ تجربه
أجرب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۵]    
جرثوم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۶]    
جرجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۷]    
جرح - بر وزن عقل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۸]     ؛ جرح
جرح - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۰۹]     ؛ جرح
جریح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۰]     ؛ جریح
تجرید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۱]     ؛ تجرید
متجرّد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۲]    
جراد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۳]    
جرر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۴]    
اجترار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۵]    
جریر بن عبدالله بجلی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۶]     ؛ جریر بن عبدالله بجلی
جرز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۷]    
جرض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۸]    
جرعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۱۹]     ؛ جرعه
جرف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۰]     ؛ جرف
جرم - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۱]     ؛ جرم
اجترام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۲]    
جریمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۳]     ؛ جریمه
جران (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۴]    
جری - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۵]     ؛ جری
مجری (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۶]    
جزء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۷]     ؛ جزء
تجزیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۸]     ؛ تجزیه
جزر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۲۹]    
جزیره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۰]     ؛ جزیره
جزع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۱]     ؛ جزع
جزل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۲]    
جزم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۳]     ؛ جزم
جزا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۴]     ؛ جزا
جزیه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۵]     ؛ جزیه
جسد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۶]     ؛ جسد
جسر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۷]    
جسم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۸]     ؛ جسم
جشب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۳۹]    
جشع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۰]    
جعجع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۱]    
جعفر بن ابی‌طالب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۲]     ؛ جعفر بن ابی‌طالب
جعل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۳]     ؛ جعل
جفر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۴]     ؛ جفر
جفف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۵]    
جفن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۶]    
جفا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۷]     ؛ جفا
جلب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۸]     ؛ جلب
اجلاب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۴۹]    
استجلاب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۰]     ؛ استجلاب
جلب - به کسر جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۱]     ؛ جلب
جلاب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۲]    
جلباب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۳]     ؛ جلباب
جلجل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۴]    
جلد - به کسر جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۵]     ؛ جلد
جلد - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۶]     ؛ جلد
تجلد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۷]    
جلس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۸]    
جلف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۵۹]    
جلال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۰]     ؛ جلال
اجلال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۱]    
جلیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۲]     ؛ جلیل
جلم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۳]    
جلمد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۴]    
جلو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۵]    
جلا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۶]    
جلی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۷]    
جمجمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۸]     ؛ جمجمه
جمح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۶۹]    
بنی‌جمح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۰]     ؛ بنی‌جمح
جمود (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۱]     ؛ جمود
جمس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۲]    
جمع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۳]     ؛ جمع
جمعه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۴]     ؛ جمعه
جمل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۵]     ؛ جمل
جمال (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۶]    
جم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۷]    
جمه - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۸]    
اجمام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۷۹]    
جمه - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۰]    
جنب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۱]     ؛ جنب
جانب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۲]    
جناب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۳]    
جنوب - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۴]    
جنوب - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۵]    
جناح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۶]     ؛ جناح
جوانح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۷]    
جند (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۸]     ؛ جند
جندل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۸۹]    
جنس - به کسر جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۰]     ؛ جنس
جنّ - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۱]     ؛ جن
جنّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۲]     ؛ جن
جانّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۳]     ؛ جانّ
جنی (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۴]    
جهاد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۵]     ؛ جهاد
جهر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۶]     ؛ جهر
جهز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۷]    
جهل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۸]     ؛ جهل
جهائل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۴۹۹]    
جهم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۰]    
جهنّم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۱]     ؛ جهنم
جوب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۲]    
جوح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۳]    
جود (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۴]     ؛ جود
جور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۵]     ؛ جور
جائر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۶]    
جوز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۷]    
مجاز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۸]     ؛ مجاز
جوع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۰۹]     ؛ جوع
جوف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۰]    
جولان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۱]     ؛ جولان
جاه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۲]     ؛ جاه
جوهر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۳]     ؛ جوهر
جوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۴]     ؛ جوّ
جاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۵]    
جیب - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۶]     ؛ جیب
جیش (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۷]     ؛ جیش
جیف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۸]    
جیل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۱۹]    


حبذّا (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۰]    
حبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۱]     ؛ حب
حبّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۲]     ؛ حبه
حبر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۳]    
حبس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۴]     ؛ حبس
احتباس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۵]    
حبط (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۶]     ؛ حبط
حبل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۷]     ؛ حبل
حباء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۸]     ؛ حباء
حتّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۲۹]    
حتف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۰]     ؛ حتف
حتم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۱]    
حثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۲]    
حثل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۳]    
حجب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۴]     ؛ حجب
حجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۵]     ؛ حج
حجّت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۶]     ؛ حجت
محجّه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۷]    
حجر - به فتح حاء و جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۸]     ؛ حجر
حجر - به فتح حاء و سکون جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۳۹]     ؛ حجر
حجره (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۰]    
حجز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۱]    
احتجاز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۲]    
واژه حجاز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۳]    
حاجز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۴]    
حجاز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۵]     ؛ حجاز
حجل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۶]    
حجم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۷]     ؛ حجم
حجو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۸]    
حدب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۴۹]    
حدبار (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۰]    
حدث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۱]     ؛ حدث
حدثان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۲]    
حد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۳]     ؛ حد
حدید (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۴]     ؛ حدید
حدر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۵]     ؛ حدر
حدس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۶]     ؛ حدس (فقه)
حدقه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۷]     ؛ حدقه
حدم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۸]    
حدو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۵۹]    
حذذ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۰]    
حذر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۱]     ؛ حذر
حذافر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۲]    
حذو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۳]    
محاذات (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۴]     ؛ محاذات
حرب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۵]     ؛ حرب
حرب - به فتح حاء و راء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۶]     ؛ حرب
حرث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۷]    
حارث (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۸]    
حرج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۶۹]     ؛ حرج
حرر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۰]    
حرور (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۱]    
حریّ - به فتح حاء و یاء مشدد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۲]    
حرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۳]     ؛ حر
حریر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۴]    
حرز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۵]     ؛ حرز
حرس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۶]     ؛ حرس
احتراس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۷]     ؛ احتراس
حرص (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۸]     ؛ حرص
حرض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۷۹]     ؛ حرض
تحریض (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۰]     ؛ تحریض
حرف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۱]     ؛ حرف
حرفه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۲]    
حرق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۳]    
حریق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۴]    
حرک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۵]    
حراک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۶]    
حرم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۷]     ؛ حرم
حرمان (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۸]    
حرمه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۸۹]     ؛ حرمت
محارم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۰]     ؛ محارم
حرن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۱]    
حراء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۲]     ؛ حراء
حری - به فتح حاء و سکون یاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۳]    
حزب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۴]     ؛ حزب
حازب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۵]    
حزز (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۶]    
حزم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۷]    
حزن - به ضم حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۸]     ؛ حزن
حزن - به فتح حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۵۹۹]     ؛ حزن
حسب - شمردن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۰]     ؛ حسب
محاسبه (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۱]     ؛ محاسبه
احتساب (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۲]     ؛ احتساب
حسب - شرافت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۳]     ؛ حسب
حسد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۴]     ؛ حسد
حسر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۵]     ؛ حسر
حاسر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۶]     ؛ حاسر
حسرت (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۷]     ؛ حسرت
حس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۸]     ؛ حس
حسیس (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۰۹]    
حسک (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۰]    
حسم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۱]     ؛ حسم
حسام (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۲]    
حسن - به ضم حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۶۱۳]     ؛ حسنخبأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۴]    
خبّاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۵]    
خبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۶]    
خبث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۷]    
خبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۸]    
خبز (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۱۹]    
خبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۰]    
خبّاط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۱]    
خبو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۲]    
ختل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۳]    
ختم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۴]    
خثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۵]    
خدج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۶]    
خدیجه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۷]    
خدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۸]    
اخدود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۲۹]    
خدع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۰]    
انخداع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۱]    
خادع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۲]    
خدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۳]    
خدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۴]    
خذل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۵]    
خذو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۶]    
خراب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۷]    
خرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خوارج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۸]    
خرز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خرس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خریف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خرق - به ضم خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خرم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خرم - به ضم خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اخترام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خزر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خزم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بنو مخزوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خزی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خسأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خسّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خشاش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خشوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تخشّع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خیشوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خشن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اختصاص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خصاصة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خصف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خصاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خضب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خضد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خضرة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خضوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خضل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خضم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطیئه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطّاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطه - به ضم خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطّه - به کسر خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطوه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خفوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خفّاش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خفض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تخفّف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلافت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلاق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمس - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمس - به ضم خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمیص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خنزیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خنع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خنق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خنین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خوص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خوض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خول (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خائنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خیس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)دأب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۳۹]    
دبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۰]    
دبج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۱]    
دبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۲]    
دثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۳]    
دجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۴]    
دجله (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۵]    
دجن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۶]    
دجو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۷]    
دحر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۸]    
دحض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۴۹]    
دحق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۰]    
دحو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۱]    
دخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۲]    
دخول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۳]    
دخل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۴]    
دخان (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۵]    
درب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۶]    
درج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۷]    
درجه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۸]    
درّ - به فتح دال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۵۹]    
درور (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۰]    
درّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۱]    
درّ - به ضم دال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۲]    
درس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۳]    
درع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۴]    
درک (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۵]    
درن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۶]    
درهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۷]    
دری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دعس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دعق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دعاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دغل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دفن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دقّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دقّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دکّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دلج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دلح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دلس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دلالت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ادلهمام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دمث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دمج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دمع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دمغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دنائت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دینار (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دنس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دنف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دنیا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دهس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دهش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دهقان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دهاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
داء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
داود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دوخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دائر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دار (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دوس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دول (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دیمة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دیوان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دواء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دیث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دیک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دین (مفردات‌نهج‌البلاغه)ذأب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۸]    
متذائب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۶۹]    
ذؤابه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۰]    
ذئب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۱]    
ذبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۲]    
ذبح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۳]    
تذبذب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۴]    
ذبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۵]    
مذحج (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۶]    
ذخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۷]    
ذرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۸]    
ذرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۷۹]    
ذرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۰]    
ابوذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۱]    
ذرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۲]    
ذریعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۳]    
ذراع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۴]    
ذرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۵]    
ذرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۶]    
ذروه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۷]    
ذعذعة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۸]    
ذعن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۸۹]    
ذکر - به کسر ذال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۰]    
ذکر - به فتح ذال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۱]    
ذکو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۲]    
ذلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۳]    
ذلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۴]    
ذلول (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۵]    
ذمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۶]    
ذمار (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۷]    
ذمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۸]    
ذمامه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۶۹۹]    
ذمام (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۰]    
ذمّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۱]    
اهل ذمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۲]    
ذنب - به سکون نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۳]    
ذنب - به فتح نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۴]    
ذهاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۵]    
مذهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۶]    
ذهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۷]    
ذهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۸]    
ذهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۰۹]    
ذوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۰]    
ذود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۱]    
ذوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۲]    
ذیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۳]    
ذیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۴]    


رأس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۵]    
رئیس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۶]    
رأفة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۷]    
رأی - به فتح همزه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۸]    
رأی - به سکون همزه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۱۹]    
رئاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۰]    
مراة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۱]    
ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۲]    
ربیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۳]    
ربّات (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۴]    
رباب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۵]    
مرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ربح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ربض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ربط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ربع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مرباع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ربیعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ربق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ربک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رتب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ارّت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۶]    
رتج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رتع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رتق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رتل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجیج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجل - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجل - به کسر راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مرجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحم - به سکون حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحم - به کسر حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رخص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رخص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تراخی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رخاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ردء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ردّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ردع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ردغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ردف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ردم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رده (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ردی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رداء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رذاذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رذل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رزق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رزی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رسب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رسّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رسو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رشد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رشا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رصد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رصّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رضخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رضع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رضا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رطم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رعث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ارتعاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رعاعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رعف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رعل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رعو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رغد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رغم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رغو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقّ - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقّ - به کسر راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ترکیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکیّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رنق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رونق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رنین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روح - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ریح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روید (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روض (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۷]    
روع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۸]    
روع - به ضم راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۲۹]    
روغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۰]    
روق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۱]    
رواق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۲]    
روم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۳]    
روایت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۴]    
رویه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۵]    
ریب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۶]    
ریث (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۷]    
ریش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۸]    
ریاش (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۳۹]    
ریط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۰]    
ریع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۱]    
ریف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۲]    
ریق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۳]    
ریم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۴]    
رین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۵]    
رایه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۴۶]    


زبد - به فتح زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۷]    ؛ زبد (مفردات‌قرآن)
زبد - به ضم زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۸]    
زبر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۴۹]    
زبیر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۰]    ؛ زبیر بن عوام
زبرج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۱]    
زبرجد (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۲]    
زبن (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۳]    ؛ زبن (مفردات‌قرآن)
زجر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۴]    ؛ زجر (مفردات‌قرآن)
زجل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۵]    
زحزح (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۶]    ؛ زحزح (مفردات‌قرآن)
زحف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۷]    ؛ زحف (مفردات‌قرآن)
زحم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۸]    
زخر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۵۹]    
زخرف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۰]    ؛ زخرف (مفردات‌قرآن)
زرع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۱]    ؛ زرع (مفردات‌قرآن)
زرّق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۲]    
زری (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۳]    ؛ زری (مفردات‌قرآن)
زعج (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۴]    
زعر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۵]    
زعزع (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۶]    
زعاق (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۷]    
زعم (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۸]    ؛ زعم (مفردات‌قرآن)
زفر (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۶۹]    ؛ زفر (مفردات‌قرآن)
زقو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۷۰]    ؛ زکو (مفردات‌قرآن)
زکو (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۷۱]    ؛ زکو (مفردات‌قرآن)
زلزل (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۷۲]    ؛ زلزال (مفردات‌قرآن)
زلف (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۷۷۳]    ؛ زلف (مفردات‌قرآن)
زلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۷۴]    ؛ زلق (مفردات‌قرآن)
زلل (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۷۵]    ؛ زلل (مفردات‌قرآن)
زمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۷۶]    
مزمار (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۷۷]    
زمّرد (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۷۸]    
زمع (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۷۹]    
زمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۸۰]    
زمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۸۱]    
زمام (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۸۲]    
زمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۸۳]    
زمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۸۴]    
زند (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۸۵]    
زنا (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۸۶]    
زهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ [۷۸۷]    
زهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زور - به فتح زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زور - به ضم زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زوال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زید (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زینت (مفردات‌نهج‌البلاغه)


سؤال (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۸]    
سئم (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۸۹]    
سبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۰]    
سبب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۱]    
سبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۲]    
سبّت - به تشدید باء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۳]    
سبحه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۴]    
تسبیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۵]    
سبخه (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۶]    
سبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۷]    
سبع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۸]    
سبع - به ضم باء (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۷۹۹]    
سبغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۰]    
سبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۱]    
سبقة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۲]    
سابقة (مفردات‌نهج‌البلاغه) [۸۰۳]    
سبیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۴]    
سبا (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۵]    
ستّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۶]    
ستر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۷]    
سته (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۸]    
سجح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۰۹]    
سجود (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۰]    
سجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۱]    
سجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۲]    
سجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۳]    
سجّو (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۴]    
سحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۵]    
سحت (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۶]    
سحّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۷]    
سحر - به فتح سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۸]    
سحر - به کسر سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۱۹]    
سحق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۰]    
اسحاق (مفردات‌نهج‌البلاغه)[۸۲۱]    
سحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ساحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سخط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سخف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سخا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سربال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سردق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اسرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرار (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سطع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سطو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ساعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سعدان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سعید (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سعر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سعر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سعف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سقر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سقط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سقیفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سکت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سکّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سکون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلمق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلّم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمات (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مساماة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمآء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنبک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سند (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنّ - به فتح سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنّ - بک کسر سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنّت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سویداء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سورة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ساعت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مساغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مسافت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سیما (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سیخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)


جعبه ابزار