• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:مفردات قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آخذ (مفردات‌قرآن)

 • آخر - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)

 • آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)

 • آخرین آیه (مفردات‌قرآن)

 • آدم (مفردات‌قرآن)

 • آزر (مفردات‌قرآن)

 • آل (مفردات‌قرآن)

 • آلاء (مفردات‌قرآن)

 • آناء (مفردات‌قرآن)

 • آنف (مفردات‌قرآن)

 • آیه (مفردات‌قرآن)

 • آیه اسری (مفردات‌قرآن)

 • آیة الکرسی (مفردات‌قرآن)

 • ا

 • اب‌ّ - به تشدید باء (مفردات‌قرآن)

 • اب (مفردات‌قرآن)

 • اباء (مفردات‌قرآن)

 • ابابیل (مفردات‌قرآن)

 • اباق (مفردات‌قرآن)

 • ابتر (مفردات‌قرآن)

 • ابد (مفردات‌قرآن)

 • ابرام (مفردات‌قرآن)

 • ابریق (مفردات‌قرآن)

 • ابل (مفردات‌قرآن)

 • ابلیس (مفردات‌قرآن)

 • ابن (مفردات‌قرآن)

 • ابولهب (مفردات‌قرآن)

 • اتراب (مفردات‌قرآن)

 • اتی (مفردات‌قرآن)

 • اثاث (مفردات‌قرآن)

 • اثر (مفردات‌قرآن)

 • اثل (مفردات‌قرآن)

 • اثم (مفردات‌قرآن)

 • اجاج (مفردات‌قرآن)

 • اجتباء (مفردات‌قرآن)

 • اجر (مفردات‌قرآن)

 • اجل - به سکون جیم (مفردات‌قرآن)

 • اجل - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • احتمال (مفردات‌قرآن)

 • احد - نام خدا (مفردات‌قرآن)

 • احد (مفردات‌قرآن)

 • احمد (مفردات‌قرآن)

 • اخ (مفردات‌قرآن)

 • اخت (مفردات‌قرآن)

 • اخذ (مفردات‌قرآن)

 • اداء (مفردات‌قرآن)

 • ادبار (مفردات‌قرآن)

 • ادریس (مفردات‌قرآن)

 • ادنی (مفردات‌قرآن)

 • اذ (مفردات‌قرآن)

 • اذا (مفردات‌قرآن)

 • اذان (مفردات‌قرآن)

 • اذن - به ضم الف (مفردات‌قرآن)

 • اذن - به کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)

 • اذن - به کسر الف و فتح ذال (مفردات‌قرآن)

 • اذی (مفردات‌قرآن)

 • اراده خداوند (مفردات‌قرآن)

 • ارب (مفردات‌قرآن)

 • اربع (مفردات‌قرآن)

 • ارصاد (مفردات‌قرآن)

 • ارض (مفردات‌قرآن)

 • ارم (مفردات‌قرآن)

 • اریکه (مفردات‌قرآن)

 • از (مفردات‌قرآن)

 • ازر (مفردات‌قرآن)

 • ازف (مفردات‌قرآن)

 • اساس (مفردات‌قرآن)

 • اساطیر (مفردات‌قرآن)

 • استبرق (مفردات‌قرآن)

 • استجابت (مفردات‌قرآن)

 • استضعاف (مفردات‌قرآن)

 • استعاذه (مفردات‌قرآن)

 • استعانت (مفردات‌قرآن)

 • استعصام (مفردات‌قرآن)

 • استغفار (مفردات‌قرآن)

 • استغناء (مفردات‌قرآن)

 • استقامه (مفردات‌قرآن)

 • استکبار (مفردات‌قرآن)

 • استکثار (مفردات‌قرآن)

 • استماع (مفردات‌قرآن)

 • استواء (مفردات‌قرآن)

 • استیئاس (مفردات‌قرآن)

 • استیذان (مفردات‌قرآن)

 • اسر (مفردات‌قرآن)

 • اسرائیل (مفردات‌قرآن)

 • اسف (مفردات‌قرآن)

 • اسکان (مفردات‌قرآن)

 • اسلام (مفردات‌قرآن)

 • اسم (مفردات‌قرآن)

 • اسماء حسنی (مفردات‌قرآن)

 • اسماع (مفردات‌قرآن)

 • اسماعیل (مفردات‌قرآن)

 • اسن (مفردات‌قرآن)

 • اسو (مفردات‌قرآن)

 • اسی (مفردات‌قرآن)

 • اشدّ (مفردات‌قرآن)

 • اشر (مفردات‌قرآن)

 • اصابه (مفردات‌قرآن)

 • اصبح (مفردات‌قرآن)

 • اصبع (مفردات‌قرآن)

 • اصحاب (مفردات‌قرآن)

 • اصحاب اخدود (مفردات‌قرآن)

 • اصحاب سبت (مفردات‌قرآن)

 • اصحاب فیل (مفردات‌قرآن)

 • اصر (مفردات‌قرآن)

 • اصطبار (مفردات‌قرآن)

 • اصغاء (مفردات‌قرآن)

 • اصل (مفردات‌قرآن)

 • اصلاح (مفردات‌قرآن)

 • اصیل (مفردات‌قرآن)

 • اضطرار (مفردات‌قرآن)

 • اعاده (مفردات‌قرآن)

 • اعاذه (مفردات‌قرآن)

 • اعتراف (مفردات‌قرآن)

 • اعتصام (مفردات‌قرآن)

 • اعتکاف (مفردات‌قرآن)

 • اعجاز قرآن (مفردات‌قرآن)

 • اعداد (مفردات‌قرآن)

 • اعراب قرآن‌ (مفردات‌قرآن)

 • اعراف (مفردات‌قرآن)

 • اعقاب (مفردات‌قرآن)

 • اعلان (مفردات‌قرآن)

 • اعلی (مفردات‌قرآن)

 • اعنات (مفردات‌قرآن)

 • اغاره (مفردات‌قرآن)

 • اغتسال (مفردات‌قرآن)

 • اف (مفردات‌قرآن)

 • افاضه (مفردات‌قرآن)

 • افاقه (مفردات‌قرآن)

 • افتراء (مفردات‌قرآن)

 • افراط (مفردات‌قرآن)

 • افراغ (مفردات‌قرآن)

 • افق (مفردات‌قرآن)

 • افک (مفردات‌قرآن)

 • افول (مفردات‌قرآن)

 • اقامه (مفردات‌قرآن)

 • اقبال (مفردات‌قرآن)

 • اقتباس (مفردات‌قرآن)

 • اقتران (مفردات‌قرآن)

 • اقرار (مفردات‌قرآن)

 • اقران (مفردات‌قرآن)

 • اکتتاب (مفردات‌قرآن)

 • اکثار (مفردات‌قرآن)

 • اکثر (مفردات‌قرآن)

 • اکراه (مفردات‌قرآن)

 • اکفال (مفردات‌قرآن)

 • اکل (مفردات‌قرآن)

 • الّ (مفردات‌قرآن)

 • ال یاسین (مفردات‌قرآن)

 • الآن (مفردات‌قرآن)

 • الا - به کسر الف و تشدید لام (مفردات‌قرآن)

 • الت (مفردات‌قرآن)

 • التفات (مفردات‌قرآن)

 • التقاء (مفردات‌قرآن)

 • التماس (مفردات‌قرآن)

 • التی (مفردات‌قرآن)

 • الذی (مفردات‌قرآن)

 • الف - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • الف - به فتح الف و کسر لام (مفردات‌قرآن)

 • الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • القاء (مفردات‌قرآن)

 • الله (مفردات‌قرآن)

 • اللهم (مفردات‌قرآن)

 • الم (مفردات‌قرآن)

 • الو (مفردات‌قرآن)

 • اله (مفردات‌قرآن)

 • الی (مفردات‌قرآن)

 • الیاس (مفردات‌قرآن)

 • ام - به ضم اول (مفردات‌قرآن)

 • ام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • ام الکتاب (مفردات‌قرآن)

 • اما - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اما - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • امام - به فتح اول (مفردات‌قرآن)

 • امام - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • امت - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • امتحان الهی (مفردات‌قرآن)

 • امد (مفردات‌قرآن)

 • امر - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • امر - به کسر الف (مفردات قرآن)

 • امس (مفردات‌قرآن)

 • امل (مفردات‌قرآن)

 • امن (مفردات‌قرآن)

 • امه (مفردات‌قرآن)

 • امهات المؤمنین (مفردات‌قرآن)

 • امی (مفردات‌قرآن)

 • ان - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • ان - به فتح و کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • ان - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • انا (مفردات‌قرآن)

 • اناء - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • انام (مفردات‌قرآن)

 • انتشار (مفردات‌قرآن)

 • انتصار (مفردات‌قرآن)

 • انتقام (مفردات‌قرآن)

 • انتهاء (مفردات‌قرآن)

 • انثی - به ضم الف (مفردات‌قرآن)

 • انجیل (مفردات‌قرآن)

 • انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)

 • انس - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • انسان (مفردات‌قرآن)

 • انشقاق قمر (مفردات‌قرآن)

 • انصاب (مفردات‌قرآن)

 • انطلاق‌ (مفردات‌قرآن)

 • انظار (مفردات‌قرآن)

 • انعام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • انعام - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • انف (مفردات‌قرآن)

 • انفاق (مفردات‌قرآن)

 • انفال (مفردات‌قرآن)

 • انفلاق (مفردات‌قرآن)

 • انما - به کسر و فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • انمله (مفردات‌قرآن)

 • انهار (مفردات‌قرآن)

 • انّی - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • انی - به کسر الف و سکون نون (مفردات‌قرآن)

 • او (مفردات‌قرآن)

 • اوب (مفردات‌قرآن)

 • اود (مفردات‌قرآن)

 • اوصاف قرآن (مفردات‌قرآن)

 • اوّل - به تشدید واو (مفردات‌قرآن)

 • اول - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌قرآن)

 • اول - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)

 • اولاء (مفردات‌قرآن)

 • اولوا (مفردات‌قرآن)

 • اولوا العزم (مفردات‌قرآن)

 • اولی (مفردات‌قرآن)

 • اولین سوره (مفردات‌قرآن)

 • اوّه - به فتح الف و کسر واو (مفردات‌قرآن)

 • اوی - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)

 • اهتداء (مفردات‌قرآن)

 • اهتزاز (مفردات‌قرآن)

 • اهطاع (مفردات‌قرآن)

 • اهل (مفردات‌قرآن)

 • اهل اعراف (مفردات‌قرآن)

 • اهل البیت (مفردات‌قرآن)

 • اهل الذکر (مفردات‌قرآن)

 • ایّ - به تشدید یاء (مفردات‌قرآن)

 • ای - به کسر الف و سکون یاء (مفردات‌قرآن)

 • ایّا (مفردات‌قرآن)

 • ایّان (مفردات‌قرآن)

 • ایثاق (مفردات‌قرآن)

 • ایجاف‌ (مفردات‌قرآن)

 • اید (مفردات‌قرآن)

 • ایراء (مفردات‌قرآن)

 • ایزاع (مفردات‌قرآن)

 • ایعاء (مفردات‌قرآن)

 • ایک (مفردات‌قرآن)

 • ایلاء (مفردات‌قرآن)

 • ایلاف (مفردات‌قرآن)

 • ایّم (مفردات‌قرآن)

 • ایمان (مفردات‌قرآن)

 • این - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اینما (مفردات‌قرآن)

 • ایوب (مفردات‌قرآن)

 • إ

 • إسحاق (مفردات‌قرآن)

 • إغناء (مفردات‌قرآن)

 • إفضاء (مفردات‌قرآن)

 • أ

 • أیمن (مفردات‌قرآن)

 • ب

 • باء (مفردات‌قرآن)

 • باب (مفردات‌قرآن)

 • بابل - به کسر باء دوم (مفردات‌قرآن)

 • بارئ (مفردات‌قرآن)

 • باطل (مفردات‌قرآن)

 • بال (مفردات‌قرآن)

 • بان (مفردات‌قرآن)

 • بئر (مفردات‌قرآن)

 • بأس (مفردات‌قرآن)

 • بئس (مفردات‌قرآن)

 • بت ود (مفردات‌قرآن)

 • بتک (مفردات‌قرآن)

 • بتل (مفردات‌قرآن)

 • بث (مفردات‌قرآن)

 • بجس (مفردات‌قرآن)

 • بحث (مفردات‌قرآن)

 • بحر (مفردات‌قرآن)

 • بخس (مفردات‌قرآن)

 • بخع (مفردات‌قرآن)

 • بخل (مفردات‌قرآن)

 • بدء (مفردات‌قرآن)

 • بدر (مفردات‌قرآن)

 • بدع (مفردات‌قرآن)

 • بدل (مفردات‌قرآن)

 • بدن (مفردات‌قرآن)

 • بدوّ - به ضم باء و دال (مفردات‌قرآن)

 • بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌قرآن)

 • بذر (مفردات‌قرآن)

 • برّ - به فتح و کسر باء (مفردات‌قرآن)

 • برء - به ضم باء (مفردات‌قرآن)

 • برج (مفردات‌قرآن)

 • برح (مفردات‌قرآن)

 • برد - به فتح باء و راء (مفردات‌قرآن)

 • برد - به فتح باء و سکون راء (مفردات‌قرآن)

 • برزخ (مفردات‌قرآن)

 • برص (مفردات‌قرآن)

 • برق (مفردات‌قرآن)

 • برکت (مفردات‌قرآن)

 • بروز (مفردات‌قرآن)

 • برهان (مفردات‌قرآن)

 • بریة (مفردات‌قرآن)

 • بزغ (مفردات‌قرآن)

 • بس (مفردات‌قرآن)

 • بسر (مفردات‌قرآن)

 • بسط (مفردات‌قرآن)

 • بسق (مفردات‌قرآن)

 • بسل (مفردات‌قرآن)

 • بسم (مفردات‌قرآن)

 • بسم الله الرحمن الرحیم (مفردات‌قرآن)

 • بشر (مفردات‌قرآن)

 • بصر (مفردات‌قرآن)

 • بصل (مفردات‌قرآن)

 • بضاعت (مفردات‌قرآن)

 • بضع (مفردات‌قرآن)

 • بطانه (مفردات‌قرآن)

 • بطء (مفردات‌قرآن)

 • بطر (مفردات‌قرآن)

 • بطش (مفردات‌قرآن)

 • بطن (مفردات‌قرآن)

 • بعث (مفردات‌قرآن)

 • بعثر (مفردات‌قرآن)

 • بعض (مفردات‌قرآن)

 • بعل (مفردات‌قرآن)

 • بعوضه (مفردات‌قرآن)

 • بعیر (مفردات‌قرآن)

 • بغت (مفردات‌قرآن)

 • بغض (مفردات‌قرآن)

 • بغل (مفردات‌قرآن)

 • بغی (مفردات‌قرآن)

 • بغیر حساب (مفردات‌قرآن)

 • بقاء (مفردات‌قرآن)

 • بقر (مفردات‌قرآن)

 • بقعه (مفردات‌قرآن)

 • بقل (مفردات‌قرآن)

 • بکر (مفردات‌قرآن)

 • بکم (مفردات‌قرآن)

 • بکه (مفردات‌قرآن)

 • بکی (مفردات‌قرآن)

 • بل (مفردات‌قرآن)

 • بلاء (مفردات‌قرآن)

 • بلد (مفردات‌قرآن)

 • بلس (مفردات‌قرآن)

 • بلع (مفردات‌قرآن)

 • بلغ (مفردات‌قرآن)

 • بلی (مفردات‌قرآن)

 • بنت (مفردات‌قرآن)

 • بنن (مفردات‌قرآن)

 • بنی (مفردات‌قرآن)

 • بنی‌اسرائیل (مفردات‌قرآن)

 • بوء (مفردات‌قرآن)

 • بور (مفردات‌قرآن)

 • بهت (مفردات‌قرآن)

 • بهج (مفردات‌قرآن)

 • بهل (مفردات‌قرآن)

 • بهم (مفردات‌قرآن)

 • بیان (مفردات‌قرآن)

 • بیت (مفردات‌قرآن)

 • بید (مفردات‌قرآن)

 • بیض (مفردات‌قرآن)

 • بیع - به کسر باء و فتح یاء (مفردات‌قرآن)

 • بیع (مفردات‌قرآن)

 • بیعت (مفردات‌قرآن)

 • بین (مفردات‌قرآن)

 • ت

 • تاء (مفردات‌قرآن)

 • تابوت (مفردات‌قرآن)

 • تاثیر اعمال در یکدیگر (مفردات‌قرآن)

 • تاذّن (مفردات‌قرآن)

 • تارة (مفردات‌قرآن)

 • تأویل (مفردات‌قرآن)

 • تبّ (مفردات‌قرآن)

 • تبدل اعمال (مفردات‌قرآن)

 • تبر (مفردات‌قرآن)

 • تبع - به ضم تاء (مفردات‌قرآن)

 • تبع - به فتح تاء (مفردات‌قرآن)

 • تبیع (مفردات‌قرآن)

 • تجارت (مفردات‌قرآن)

 • تجسم اعمال (مفردات‌قرآن)

 • تحت (مفردات‌قرآن)

 • تحمیل (مفردات‌قرآن)

 • تحویل (مفردات‌قرآن)

 • تحیت (مفردات‌قرآن)

 • تخلی (مفردات‌قرآن)

 • تخلیه (مفردات‌قرآن)

 • ترائب (مفردات‌قرآن)

 • تراب (مفردات‌قرآن)

 • ترف (مفردات‌قرآن)

 • ترقوه (مفردات‌قرآن)

 • ترک (مفردات‌قرآن)

 • ترکیب سوره‌ها (مفردات‌قرآن)

 • تسبیح (مفردات‌قرآن)

 • تسبیح موجودات (مفردات‌قرآن)

 • تسخیر (مفردات‌قرآن)

 • تسع (مفردات‌قرآن)

 • تسلط شیطان (مفردات‌قرآن)

 • تسلیم (مفردات‌قرآن)

 • تسنیم (مفردات‌قرآن)

 • تسویه (مفردات‌قرآن)

 • تصریف ریاح (مفردات‌قرآن)

 • تضلیل (مفردات‌قرآن)

 • تطاول (مفردات‌قرآن)

 • تطهیر (مفردات‌قرآن)

 • تطیّر (مفردات‌قرآن)

 • تعارف (مفردات‌قرآن)

 • تعالی (مفردات‌قرآن)

 • تعدید (مفردات‌قرآن)

 • تعریض (مفردات‌قرآن)

 • تعریف (مفردات‌قرآن)

 • تعزیز (مفردات‌قرآن)

 • تعس (مفردات‌قرآن)

 • تعقیب (مفردات‌قرآن)

 • تعمیر (مفردات‌قرآن)

 • تغیظ (مفردات‌قرآن)

 • تغییر قبله (مفردات‌قرآن)

 • تفاوت (مفردات‌قرآن)

 • تفث (مفردات‌قرآن)

 • تفرق (مفردات‌قرآن)

 • تفریط (مفردات‌قرآن)

 • تفریق (مفردات‌قرآن)

 • تفسیر (مفردات‌قرآن)

 • تفصیل (مفردات‌قرآن)

 • تفضیل انبیاء (مفردات‌قرآن)

 • تفضیل انسان (مفردات‌قرآن)

 • تفضیل یهود (مفردات‌قرآن)

 • تفطر (مفردات‌قرآن)

 • تفقد (مفردات‌قرآن)

 • تفقه (مفردات‌قرآن)

 • تفکه (مفردات‌قرآن)

 • تقابل (مفردات‌قرآن)

 • تقبل (مفردات‌قرآن)

 • تقدیر (مفردات‌قرآن)

 • تقدیس (مفردات‌قرآن)

 • تقدیم (مفردات‌قرآن)

 • تقرین (مفردات‌قرآن)

 • تقن (مفردات‌قرآن)

 • تقوی (مفردات‌قرآن)

 • تقویم (مفردات‌قرآن)

 • تقیه (مفردات‌قرآن)

 • تکاثر (مفردات‌قرآن)

 • تکبر (مفردات‌قرآن)

 • تکذیب (مفردات‌قرآن)

 • تکریه (مفردات‌قرآن)

 • تل (مفردات‌قرآن)

 • تلظی (مفردات‌قرآن)

 • تلقاء (مفردات‌قرآن)

 • تلقی (مفردات‌قرآن)

 • تلقیه (مفردات‌قرآن)

 • تلک (مفردات‌قرآن)

 • تلو (مفردات‌قرآن)

 • تلویح (مفردات‌قرآن)

 • تمام (مفردات‌قرآن)

 • تناهی (مفردات‌قرآن)

 • تنزل (مفردات‌قرآن)

 • تنقیب (مفردات‌قرآن)

 • تنور (مفردات‌قرآن)

 • توب (مفردات‌قرآن)

 • توبه نصوح (مفردات‌قرآن)

 • تورات (مفردات‌قرآن)

 • توفی (مفردات‌قرآن)

 • توفیه (مفردات‌قرآن)

 • توکل (مفردات‌قرآن)

 • تولی (مفردات‌قرآن)

 • تولیه (مفردات‌قرآن)

 • تهلکه (مفردات‌قرآن)

 • تیسیر (مفردات‌قرآن)

 • تین (مفردات‌قرآن)

 • تیه (مفردات‌قرآن)

 • ث

 • ثاء (مفردات‌قرآن)

 • ثبوت (مفردات‌قرآن)

 • ثبور (مفردات‌قرآن)

 • ثبة (مفردات‌قرآن)

 • ثج (مفردات‌قرآن)

 • ثخن (مفردات‌قرآن)

 • ثرب (مفردات‌قرآن)

 • ثری (مفردات‌قرآن)

 • ثعبان (مفردات‌قرآن)

 • ثقب (مفردات‌قرآن)

 • ثقف (مفردات‌قرآن)

 • ثقل - به فتح ثاء (مفردات‌قرآن)

 • ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌قرآن)

 • ثل (مفردات‌قرآن)

 • ثلاث (مفردات‌قرآن)

 • ثم - به ضم ثاء (مفردات‌قرآن)

 • ثم - به فتح ثاء (مفردات‌قرآن)

 • ثمد (مفردات‌قرآن)

 • ثمر (مفردات‌قرآن)

 • ثمن - به ضم ثاء (مفردات‌قرآن)

 • ثمن - به فتح ثاء (مفردات‌قرآن)

 • ثنی (مفردات‌قرآن)

 • ثوب (مفردات‌قرآن)

 • ثور (مفردات‌قرآن)

 • ثوی (مفردات‌قرآن)

 • ثیب (مفردات‌قرآن)

 • ج

 • جاء (مفردات‌قرآن)

 • جار (مفردات‌قرآن)

 • جالوت (مفردات‌قرآن)

 • جانّ (مفردات‌قرآن)

 • جأر (مفردات‌قرآن)

 • جب (مفردات‌قرآن)

 • جبت (مفردات‌قرآن)

 • جبر (مفردات‌قرآن)

 • جبریل (مفردات‌قرآن)

 • جبل (مفردات‌قرآن)

 • جبله (مفردات‌قرآن)

 • جبن (مفردات‌قرآن)

 • جبه (مفردات‌قرآن)

 • جبی (مفردات‌قرآن)

 • جث (مفردات‌قرآن)

 • جثم (مفردات‌قرآن)

 • جثی (مفردات‌قرآن)

 • جحد (مفردات‌قرآن)

 • جحیم (مفردات‌قرآن)

 • جد (مفردات‌قرآن)

 • جدار (مفردات‌قرآن)

 • جدث (مفردات‌قرآن)

 • جدل (مفردات‌قرآن)

 • جذّ (مفردات‌قرآن)

 • جذع (مفردات‌قرآن)

 • جذوة (مفردات‌قرآن)

 • جرّ (مفردات‌قرآن)

 • جراد (مفردات‌قرآن)

 • جرح - به ضم جیم (مفردات‌قرآن)

 • جرز (مفردات‌قرآن)

 • جرع (مفردات‌قرآن)

 • جرف - به ضم جیم و راء (مفردات‌قرآن)

 • جرم - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جری - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جزاء (مفردات‌قرآن)

 • جزء (مفردات‌قرآن)

 • جزع (مفردات‌قرآن)

 • جس (مفردات‌قرآن)

 • جسد (مفردات‌قرآن)

 • جسم (مفردات‌قرآن)

 • جعل (مفردات‌قرآن)

 • جفاء - به ضم جیم (مفردات‌قرآن)

 • جفن (مفردات‌قرآن)

 • جفو (مفردات‌قرآن)

 • جلال (مفردات‌قرآن)

 • جلب (مفردات‌قرآن)

 • جلباب (مفردات‌قرآن)

 • جلد - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جلد (مفردات‌قرآن)

 • جلس (مفردات‌قرآن)

 • جلو (مفردات‌قرآن)

 • جم (مفردات‌قرآن)

 • جمال (مفردات‌قرآن)

 • جمح (مفردات‌قرآن)

 • جمد (مفردات‌قرآن)

 • جمع (مفردات‌قرآن)

 • جمع قرآن (مفردات‌قرآن)

 • جمعه (مفردات‌قرآن)

 • جمل (مفردات‌قرآن)

 • جمله (مفردات‌قررآن)

 • جن - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جن (مفردات‌قرآن)

 • جن و ملک (مفردات‌قرآن)

 • جناح (مفردات‌قرآن)

 • جنب (مفردات‌قرآن)

 • جنت (مفردات‌قرآن)

 • جنّت آخرت (مفردات‌قرآن)

 • جند - به ضم جیم (مفردات‌قرآن)

 • جنف (مفردات‌قرآن)

 • جنی (مفردات‌قرآن)

 • جوّ - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جوب (مفردات‌قرآن)

 • جود (مفردات‌قرآن)

 • جودی (مفردات‌قرآن)

 • جوز (مفردات‌قرآن)

 • جوس (مفردات‌قرآن)

 • جوع (مفردات‌قرآن)

 • جوف (مفردات‌قرآن)

 • جهاز (مفردات‌قرآن)

 • جهد - به فتح و ضم جیم (مفردات‌قرآن)

 • جهر - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جهل (مفردات‌قرآن)

 • جهنم (مفردات‌قرآن)

 • جیاد (مفردات‌قرآن)

 • جیب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • جید (مفردات‌قرآن)

 • جیم (مفردات‌قرآن)

 • ح

 • حاء (مفردات‌قرآن)

 • حاجت (مفردات‌قرآن)

 • حام (مفردات‌قرآن)

 • حامیم (مفردات‌قرآن)

 • حب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • حبّ (مفردات قرآن)

 • حبر - به کسر جیم (مفردات‌قرآن)

 • حبس (مفردات‌قرآن)

 • حبط (مفردات‌قرآن)

 • حبک (مفردات‌قرآن)

 • حتم (مفردات‌قرآن)

 • حتی (مفردات‌قرآن)

 • حثث (مفردات‌قرآن)

 • حج (مفردات‌قرآن)

 • حج تمتع (مفردات‌قرآن)

 • حجب (مفردات‌قرآن)

 • حجت (مفردات‌قرآن)

 • حجر - به فتح حاء و جیم (مفردات‌قرآن)

 • حجر - به فتح و کسر جیم (مفردات‌قرآن)

 • حجز (مفردات‌قرآن)

 • حد (مفردات‌قرآن)

 • حدب (مفردات‌قرآن)

 • حدث (مفردات‌قرآن)

 • حدق (مفردات‌قرآن)

 • حدیث مباهله (مفردات‌قرآن)

 • حدیث هفت حرف (مفردات‌قرآن)

 • حذر (مفردات‌قرآن)

 • حرّ - به فتح حاء (مفردات‌قرآن)

 • حرّ (مفردات‌قرآن)

 • حرام (مفردات‌قرآن)

 • حرب (مفردات‌قرآن)

 • حرث (مفردات‌قرآن)

 • حرج (مفردات‌قرآن)

 • حرد (مفردات‌قرآن)

 • حرس (مفردات‌قرآن)

 • حرص (مفردات‌قرآن)

 • حرض (مفردات‌قرآن)

 • حرف (مفردات‌قرآن)

 • حرق (مفردات‌قرآن)

 • حرک (مفردات‌قرآن)

 • حرور (مفردات‌قرآن)

 • حروف مقطعه (مفردات‌قرآن)

 • حری (مفردات‌قرآن)

 • حریر (مفردات‌قرآن)

 • حزب (مفردات‌قرآن)

 • حزن (مفردات‌قرآن)

 • حسّ - به فتح حاء (مفردات‌قرآن)

 • حسّ (مفردات‌قرآن)

 • حسان (مفردات‌قرآن)

 • حسب - به فتح حاء و سکون سین (مفردات‌قرآن)

 • حسب (مفردات‌قرآن)

 • حسر (مفردات‌قرآن)

 • حسم (مفردات‌قرآن)

 • حسن (مفردات‌قرآن)

 • حسنه (مفردات‌قرآن)

 • حشر (مفردات‌قرآن)

 • حصا (مفردات‌قرآن)

 • حصب (مفردات‌قرآن)

 • حصحص (مفردات‌قرآن)

 • حصد (مفردات‌قرآن)

 • حصر (مفردات‌قرآن)

 • حصن (مفردات‌قرآن)

 • حصول (مفردات‌قرآن)

 • حصید (مفردات‌قرآن)

 • حضّ (مفردات‌قرآن)

 • حضر (مفردات‌قرآن)

 • حضرت صالح (مفردات‌قرآن)

 • حضرت هود (مفردات‌قرآن)

 • حطب (مفردات‌قرآن)

 • حطط (مفردات‌قرآن)

 • حطم (مفردات‌قرآن)

 • حظ (مفردات‌قرآن)

 • حظر (مفردات‌قرآن)

 • حفد (مفردات‌قرآن)

 • حفر (مفردات‌قرآن)

 • حفظ (مفردات‌قرآن)

 • حفف (مفردات‌قرآن)

 • حفو (مفردات‌قرآن)

 • حق (مفردات‌قرآن)

 • حقب (مفردات‌قرآن)

 • حقف (مفردات‌قرآن)

 • حکم (مفردات‌قرآن)

 • حکمت (مفردات‌قرآن)

 • حکیم (مفردات‌قرآن)

 • حل - به کسر حاء (مفردات‌قرآن)

 • حل (مفردات‌قرآن)

 • حلف (مفردات‌قرآن)

 • حلق (مفردات‌قرآن)

 • حلقوم (مفردات‌قرآن)

 • حلم (مفردات‌قرآن)

 • حلی (مفردات‌قرآن)

 • حلیم (مفردات‌قرآن)

 • حماء (مفردات‌قرآن)

 • حمار (مفردات‌قرآن)

 • حمد (مفردات‌قرآن)

 • حمل (مفردات‌قرآن)

 • حمم (مفردات‌قرآن)

 • حمی (مفردات‌قرآن)

 • حمیه (مفردات‌قرآن)

 • حنث (مفردات‌قرآن)

 • حنجر (مفردات‌قرآن)

 • حنذ (مفردات‌قرآن)

 • حنف (مفردات‌قرآن)

 • حنک (مفردات‌قرآن)

 • حنن (مفردات‌قرآن)

 • حنین (مفردات‌قرآن)

 • حوا (مفردات‌قرآن)

 • حواریون (مفردات‌قرآن)

 • حوایا (مفردات‌قرآن)

 • حوب (مفردات‌قرآن)

 • حوت (مفردات‌قرآن)

 • حوذ (مفردات‌قرآن)

 • حور (مفردات‌قرآن)

 • حوز (مفردات‌قرآن)

 • حوش (مفردات‌قرآن)

 • حوط (مفردات‌قرآن)

 • حول (مفردات‌قرآن)

 • حی (مفردات‌قرآن)

 • حیا (مفردات‌قرآن)

 • حیث (مفردات‌قرآن)

 • حید (مفردات‌قرآن)

 • حیران (مفردات‌قرآن)

 • حیص (مفردات‌قرآن)

 • حیض (مفردات‌قرآن)

 • حیف (مفردات‌قران)

 • حیق (مفردات‌قرآن)

 • حین (مفردات‌قرآن)

 • حیوانات کشتی نوح (مفردات‌قرآن)

 • حیه (مفردات‌قرآن)

 • خ

 • خاء (مفردات‌قرآن)

 • خاتمیت (مفردات‌قرآن)

 • خال (مفردات‌قرآن)

 • خاله (مفردات‌قرآن)

 • خامس (مفردات‌قرآن)

 • خب‌ء (مفردات‌قرآن)

 • خبت (مفردات‌قرآن)

 • خبث (مفردات‌قرآن)

 • خبر (مفردات‌قرآن)

 • خبز (مفردات‌قرآن)

 • خبط (مفردات‌قرآن)

 • خبل (مفردات‌قرآن)

 • خبو (مفردات‌قرآن)

 • خبیر (مفردات‌قرآن)

 • ختر (مفردات‌قرآن)

 • ختم (مفردات‌قرآن)

 • خدد (مفردات‌قرآن)

 • خدع (مفردات‌قرآن)

 • خدن (مفردات‌قرآن)

 • خذل (مفردات‌قرآن)

 • خرب (مفردات‌قرآن)

 • خردل (مفردات‌قرآن)

 • خرر (مفردات‌قرآن)

 • خرص (مفردات‌قرآن)

 • خرطوم (مفردات‌قرآن)

 • خرق (مفردات‌قرآن)

 • خروج (مفردات‌قرآن)

 • خزن (مفردات‌قرآن)

 • خزی (مفردات‌قرآن)

 • خسأ (مفردات‌قرآن)

 • خسر (مفردات‌قرآن)

 • خسف (مفردات‌قرآن)

 • خشب (مفردات‌قرآن)

 • خشع (مفردات‌قرآن)

 • خشیت (مفردات‌قرآن)

 • خصص (مفردات‌قرآن)

 • خصم (مفردات‌قرآن)

 • خضد (مفردات‌قرآن)

 • خضرة (مفردات‌قرآن)

 • خضع (مفردات‌قرآن)

 • خطّ (مفردات‌قرآن)

 • خطأ (مفردات‌قرآن)

 • خطب (مفردات‌قرآن)

 • خطف (مفردات‌قرآن)

 • خطو (مفردات‌قرآن)

 • خفت (مفردات‌قرآن)

 • خفض (مفردات‌قرآن)

 • خفف (مفردات‌قرآن)

 • خفی (مفردات‌قرآن)

 • خلال (مفردات‌قرآن)

 • خلد (مفردات‌قرآن)

 • خلص (مفردات‌قرآن)

 • خلط (مفردات‌قرآن)

 • خلع (مفردات‌قرآن)

 • خلف (مفردات‌قرآن)

 • خلق - به ضم خاء (مفردات‌قرآن)

 • خلق - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)

 • خلل (مفردات‌قرآن)

 • خلو (مفردات‌قرآن)

 • خلیل (مفردات‌قرآن)

 • خمار (مفردات‌قرآن)

 • خمد (مفردات‌قرآن)

 • خمر (مفردات‌قرآن)

 • خمس - به ضم خاء (مفردات‌قرآن)

 • خمس (مفردات‌قرآن)

 • خمسین (مفردات‌قرآن)

 • خمص (مفردات‌قرآن)

 • خمط (مفردات‌قرآن)

 • خنزیر (مفردات‌قرآن)

 • خنس (مفردات‌قرآن)

 • خنق (مفردات‌قرآن)

 • خوار (مفردات‌قرآن)

 • خوض (مفردات‌قرآن)

 • خوف (مفردات‌قرآن)

 • خول (مفردات‌قرآن)

 • خون (مفردات‌قرآن)

 • خوی (مفردات‌قرآن)

 • خیبة (مفردات‌قرآن)

 • خیر (مفردات‌قرآن)

 • خیط (مفردات‌قرآن)

 • خیل (مفردات‌قرآن)

 • خیمه (مفردات‌قرآن)

 • د

 • دائره (مفردات‌قرآن)

 • دار (مفردات‌قرآن)

 • دال (مفردات‌قرآن)

 • داود (مفردات‌قرآن)

 • دأب (مفردات‌قرآن)

 • دبب (مفردات‌قرآن)

 • دبر (مفردات‌قرآن)

 • دثار (مفردات‌قرآن)

 • دحر (مفردات‌قرآن)

 • دحض (مفردات‌قرآن)

 • دحو (مفردات‌قرآن)

 • دخان (مفردات‌قرآن)

 • دخر (مفردات‌قرآن)

 • دخول (مفردات‌قرآن)

 • درّ (مفردات‌قرآن)

 • درء (مفردات‌قرآن)

 • درج (مفردات‌قرآن)

 • درس (مفردات‌قرآن)

 • درک (مفردات‌قرآن)

 • درهم (مفردات‌قرآن)

 • دری (مفردات‌قرآن)

 • دسّ (مفردات‌قرآن)

 • دسر (مفردات‌قرآن)

 • دسو (مفردات‌قرآن)

 • دعّ (مفردات‌قرآن)

 • دعو (مفردات‌قرآن)

 • دعی (مفردات‌قرآن)

 • دف‌ء (مفردات‌قرآن)

 • دفع (مفردات‌قرآن)

 • دفق (مفردات‌قرآن)

 • دکّ (مفردات‌قرآن)

 • دلّ (مفردات‌قرآن)

 • دلو (مفردات‌قرآن)

 • دلوک (مفردات‌قرآن)

 • دم (مفردات‌قرآن)

 • دمدم (مفردات‌قرآن)

 • دمر (مفردات‌قرآن)

 • دمع (مفردات‌قرآن)

 • دمغ (مفردات‌قرآن)

 • دنی (مفردات‌قرآن)

 • دنیا (مفردات‌قرآن)

 • دور (مفردات‌قرآن)

 • دول (مفردات‌قرآن)

 • دوم (مفردات‌قرآن)

 • دون (مفردات‌قرآن)

 • دهر (مفردات‌قرآن)

 • دهق (مفردات‌قرآن)

 • دهم (مفردات‌قرآن)

 • دهن (مفردات‌قرآن)

 • دهی (مفردات‌قرآن)

 • دین - به فتح دال (مفردات‌قرآن)

 • دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)

 • دینار (مفردات‌قرآن)

 • دیه (مفردات‌قرآن)

 • ذ

 • ذا (مفردات‌قرآن)

 • ذات (مفردات‌قرآن)

 • ذال (مفردات‌قرآن)

 • ذئب (مفردات‌قرآن)

 • ذأم (مفردات‌قرآن)

 • ذباب (مفردات‌قرآن)

 • ذبح (مفردات‌قرآن)

 • ذبذب (مفردات‌قرآن)

 • ذخر (مفردات‌قرآن)

 • ذرّ (مفردات‌قرآن)

 • ذرء (مفردات‌قرآن)

 • ذرع (مفردات‌قرآن)

 • ذرو (مفردات‌قرآن)

 • ذریّه (مفردات‌قرآن)

 • ذعن (مفردات‌قرآن)

 • ذقن (مفردات‌قرآن)

 • ذکر - به فتح ذال (مفردات‌قرآن)

 • ذکر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن)

 • ذکو (مفردات‌قرآن)

 • ذلّ (مفردات‌قرآن)

 • ذلک (مفردات‌قرآن)

 • ذلکم (مفردات‌قرآن)

 • ذمّ (مفردات‌قرآن)

 • ذمّه (مفردات‌قرآن)

 • ذنب (مفردات‌قرآن)

 • ذنوب (مفردات‌قرآن)

 • ذو (مفردات‌قرآن)

 • ذوالقرنین (مفردات‌قرآن)

 • ذود (مفردات‌قرآن)

 • ذوق (مفردات‌قرآن)

 • ذهاب (مفردات‌قرآن)

 • ذهب (مفردات‌قرآن)

 • ذهول (مفردات‌قرآن)

 • ذیع (مفردات‌قرآن)

 • ر

 • راء (مفردات‌قرآن)

 • راجل (مفردات‌قرآن)

 • راسخون در علم (مفردات‌قرآن)

 • راکب (مفردات‌قرآن)

 • رأس (مفردات‌قرآن)

 • رأفت (مفردات‌قرآن)

 • رئوف (مفردات‌قرآن)

 • رأی (مفردات‌قرآن)

 • رؤیا (مفردات‌قرآن)

 • رب (مفردات‌قرآن)

 • ربائب (مفردات‌قرآن)

 • رباع (مفردات‌قرآن)

 • ربانیون (مفردات‌قرآن)

 • ربح (مفردات‌قرآن)

 • ربص (مفردات‌قرآن)

 • ربط (مفردات‌قرآن)

 • ربع (مفردات‌قرآن)

 • ربما (مفردات‌قرآن)

 • ربو (مفردات‌قرآن)

 • ربیون (مفردات‌قرآن)

 • رتع (مفردات‌قرآن)

 • رتق (مفردات‌قرآن)

 • رتل (مفردات‌قرآن)

 • رج (مفردات‌قرآن)

 • رجا (مفردات‌قرآن)

 • رجاء (مفردات‌قرآن)

 • رجز (مفردات‌قرآن)

 • رجس (مفردات‌قرآن)

 • رجع (مفردات‌قرآن)

 • رجعت (مفردات‌قرآن)

 • رجف (مفردات‌قرآن)

 • رجفه (مفردات‌قرآن)

 • رجل - به فتح راء (مفردات‌قرآن)

 • رجل - به کسر راء (مفردات‌قرآن)

 • رجم (مفردات‌قرآن)

 • رجیم (مفردات‌قرآن)

 • رحب (مفردات‌قرآن)

 • رحل (مفردات‌قرآن)

 • رحلة (مفردات‌قرآن)

 • رحم (مفردات‌قرآن)

 • رحمان (مفردات‌قرآن)

 • رحمت (مفردات‌قرآن)

 • رحیق (مفردات‌قرآن)

 • رحیم (مفردات‌قرآن)

 • رخاء (مفردات‌قرآن)

 • ردء (مفردات‌قرآن)

 • ردد (مفردات‌قرآن)

 • ردف (مفردات‌قرآن)

 • ردم (مفردات‌قرآن)

 • ردی (مفردات‌قرآن)

 • رذل (مفردات‌قرآن)

 • رزق (مفردات‌قرآن)

 • رس (مفردات‌قرآن)

 • رسالت (مفردات‌قرآن)

 • رسل (مفردات‌قرآن)

 • رسو (مفردات‌قرآن)

 • رسوخ (مفردات‌قرآن)

 • رسول (مفردات‌قرآن)

 • رشد (مفردات‌قرآن)

 • رصّ (مفردات‌قرآن)

 • رصد (مفردات‌قرآن)

 • رضع (مفردات‌قرآن)

 • رضی (مفردات‌قرآن)

 • رطب - به ضم راء (مفردات‌قرآن)

 • رطب (مفردات‌قرآن)

 • رعب (مفردات‌قرآن)

 • رعد (مفردات‌قرآن)

 • رعی (مفردات‌قرآن)

 • رغب (مفردات‌قرآن)

 • رغد (مفردات‌قرآن)

 • رغم (مفردات‌قرآن)

 • رفات (مفردات‌قرآن)

 • رفث (مفردات‌قرآن)

 • رفد (مفردات‌قرآن)

 • رفرف (مفردات‌قرآن)

 • رفع (مفردات‌قرآن)

 • رفق (مفردات‌قرآن)

 • رق (مفردات‌قرآن)

 • رقب (مفردات‌قرآن)

 • رقبه (مفردات‌قرآن)

 • رقد (مفردات‌قرآن)

 • رقم (مفردات‌قرآن)

 • رقی (مفردات‌قرآن)

 • رقیب (مفردات‌قرآن)

 • رقیم (مفردات‌قرآن)

 • رکاب (مفردات‌قرآن)

 • رکب (مفردات‌قرآن)

 • رکد (مفردات‌قرآن)

 • رکز (مفردات‌قرآن)

 • رکس (مفردات‌قرآن)

 • رکض (مفردات‌قرآن)

 • رکع (مفردات‌قرآن)

 • رکم (مفردات‌قرآن)

 • رکن (مفردات‌قرآن)

 • رکون (مفردات‌قرآن)

 • رماد (مفردات‌قرآن)

 • رمان (مفردات‌قرآن)

 • رمح (مفردات‌قرآن)

 • رمز (مفردات‌قرآن)

 • رمضان (مفردات‌قرآن)

 • رمی (مفردات‌قرآن)

 • رمیم (مفردات‌قرآن)

 • رواح (مفردات‌قرآن)

 • روح - به فتح راء (مفردات‌قرآن)

 • روح (مفردات‌قرآن)

 • روح القدس (مفردات‌قرآن)

 • رود (مفردات‌قرآن)

 • روض (مفردات‌قرآن)

 • روع (مفردات‌قرآن)

 • روغ (مفردات‌قرآن)

 • روم (مفردات‌قرآن)

 • روید (مفردات‌قرآن)

 • رهب (مفردات‌قرآن)

 • رهبان (مفردات‌قرآن)

 • رهط (مفردات‌قرآن)

 • رهق (مفردات‌قرآن)

 • رهن (مفردات‌قرآن)

 • رهو (مفردات‌قرآن)

 • ریاست جبرئیل (مفردات‌قرآن)

 • ریب (مفردات‌قرآن)

 • ریح (مفردات‌قرآن)

 • ریحان (مفردات‌قرآن)

 • ریش (مفردات‌قرآن)

 • ریع (مفردات‌قرآن)

 • رین (مفردات‌قرآن)

 • ز

 • زاء (مفردات‌قرآن)

 • زاد (مفردات‌قرآن)

 • زبد (مفردات‌قرآن)

 • زبر - به ضم زاء و باء (مفردات‌قرآن)

 • زبر - به ضم زاء و فتح باء (مفردات‌قرآن)

 • زبن (مفردات‌قرآن)

 • زبور (مفردات‌قرآن)

 • زجاجه (مفردات‌قرآن)

 • زجر (مفردات‌قرآن)

 • زجو (مفردات‌قرآن)

 • زحزح (مفردات‌قرآن)

 • زحف (مفردات‌قرآن)

 • زخرف (مفردات‌قرآن)

 • زرب (مفردات‌قرآن)

 • زرع (مفردات‌قرآن)

 • زرق (مفردات‌قرآن)

 • زری (مفردات‌قرآن)

 • زعم (مفردات‌قرآن)

 • زف (مفردات‌قرآن)

 • زفر (مفردات‌قرآن)

 • زقوم (مفردات‌قرآن)

 • زکاة (مفردات‌قرآن)

 • زکریا (مفردات‌قرآن)

 • زکو (مفردات‌قرآن)

 • زلزال (مفردات‌قرآن)

 • زلف (مفردات‌قرآن)

 • زلق (مفردات‌قرآن)

 • زلل (مفردات‌قرآن)

 • زلم (مفردات‌قرآن)

 • زمر (مفردات‌قرآن)

 • زمل (مفردات‌قرآن)

 • زمهریر (مفردات‌قرآن)

 • زنا (مفردات‌قرآن)

 • زنان بهشتی (مفردات‌قرآن)

 • زنجبیل (مفردات‌قرآن)

 • زنم (مفردات‌قرآن)

 • زوال (مفردات‌قرآن)

 • زوج (مفردات‌قرآن)

 • زور (مفردات‌قرآن)

 • زهد (مفردات‌قرآن)

 • زهر (مفردات‌قرآن)

 • زهق (مفردات‌قرآن)

 • زیت (مفردات‌قرآن)

 • زید - به فتح زاء (مفردات‌قرآن)

 • زید (مفردات‌قرآن)

 • زیغ (مفردات‌قرآن)

 • زیل (مفردات‌قرآن)

 • زینت (مفردات‌قرآن)

 • س

 • سائبه (مفردات‌قرآن)

 • سائق (مفردات‌قرآن)

 • ساحت (مفردات‌قرآن)

 • ساحل (مفردات‌قرآن)

 • سارب (مفردات‌قرآن)

 • ساعت (مفردات‌قرآن)

 • ساق (مفردات‌قرآن)

 • سامری (مفردات‌قرآن)

 • سؤال (مفردات‌قرآن)

 • سأم (مفردات‌قرآن)

 • سب (مفردات‌قرآن)

 • سباء (مفردات‌قرآن)

 • سبب (مفردات‌قرآن)

 • سبت (مفردات‌قرآن)

 • سبت یهود (مفردات‌قرآن)

 • سبح (مفردات‌قرآن)

 • سبط (مفردات‌قرآن)

 • سبع - به ضم باء (مفردات‌قرآن)

 • سبع (مفردات‌قرآن)

 • سبغ (مفردات‌قرآن)

 • سبق (مفردات‌قرآن)

 • سبیل (مفردات‌قرآن)

 • ستر (مفردات‌قرآن)

 • ستة (مفردات‌قرآن)

 • سجده (مفردات‌قرآن)

 • سجده موجودات (مفردات‌قرآن)

 • سجده‌های واجب قرآن (مفردات‌قرآن)

 • سجر (مفردات‌قرآن)

 • سجل (مفردات‌قرآن)

 • سجن (مفردات‌قرآن)

 • سجو (مفردات‌قرآن)

 • سجین (مفردات‌قرآن)

 • سحاب (مفردات‌قرآن)

 • سحب (مفردات‌قرآن)

 • سحت (مفردات‌قرآن)

 • سحر - به فتح سین (مفردات‌قرآن)

 • سحر - به کسر سین (مفردات‌قرآن)

 • سحق (مفردات‌قرآن)

 • سخر (مفردات‌قرآن)

 • سخط (مفردات‌قرآن)

 • سد (مفردات‌قرآن)

 • سدر (مفردات‌قرآن)

 • سدس (مفردات‌قرآن)

 • سدی (مفردات‌قرآن)

 • سر (مفردات‌قرآن)

 • سراء (مفردات‌قرآن)

 • سرائر (مفردات‌قرآن)

 • سراب (مفردات‌قرآن)

 • سراج (مفردات‌قرآن)

 • سرادق (مفردات‌قرآن)

 • سرب (مفردات‌قرآن)

 • سربال (مفردات‌قرآن)

 • سرح (مفردات‌قرآن)

 • سرد (مفردات‌قرآن)

 • سرع (مفردات‌قرآن)

 • سرف (مفردات‌قرآن)

 • سرق (مفردات‌قرآن)

 • سرمد (مفردات‌قرآن)

 • سرور (مفردات‌قرآن)

 • سری - به ضم سین (مفردات‌قرآن)

 • سری - به فتح سین (مفردات‌قرآن)

 • سریر (مفردات‌قرآن)

 • سریع الحساب (مفردات‌قرآن)

 • سطح (مفردات‌قرآن)

 • سطر (مفردات‌قرآن)

 • سطو (مفردات‌قرآن)

 • سعد (مفردات‌قرآن)

 • سعر (مفردات‌قرآن)

 • سعی (مفردات‌قرآن)

 • سعیر (مفردات‌قرآن)

 • سغب (مفردات‌قرآن)

 • سفح (مفردات‌قرآن)

 • سفر (مفردات‌قرآن)

 • سفع (مفردات‌قرآن)

 • سفک (مفردات‌قرآن)

 • سفل (مفردات‌قرآن)

 • سفن (مفردات‌قرآن)

 • سفه (مفردات‌قرآن)

 • سقر (مفردات‌قرآن)

 • سقط (مفردات‌قرآن)

 • سقف (مفردات‌قرآن)

 • سقم (مفردات‌قرآن)

 • سقی (مفردات‌قرآن)

 • سکب (مفردات‌قرآن)

 • سکت (مفردات‌قرآن)

 • سکر (مفردات‌قرآن)

 • سکن (مفردات‌قرآن)

 • سکین (مفردات‌قرآن)

 • سکینه (مفردات‌قرآن)

 • سلاح (مفردات‌قرآن)

 • سلاله (مفردات‌قرآن)

 • سلام (مفردات‌قرآن)

 • سلب (مفردات‌قرآن)

 • سلخ (مفردات‌قرآن)

 • سلسبیل (مفردات‌قرآن)

 • سلسله (مفردات‌قرآن)

 • سلط (مفردات‌قرآن)

 • سلطان (مفردات‌قرآن)

 • سلف (مفردات‌قرآن)

 • سلق (مفردات‌قرآن)

 • سلک (مفردات‌قرآن)

 • سلل (مفردات‌قرآن)

 • سلم - به ضم سین و تشدید لام (مفردات‌قرآن)

 • سلم - به فتح سین و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • سلم - به فتح سین و لام (مفردات‌قرآن)

 • سلم - به کسر سین و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • سلم (مفردات‌قرآن)

 • سلوی (مفردات‌قرآن)

 • سلیمان (مفردات‌قرآن)

 • سماء (مفردات‌قرآن)

 • سمد (مفردات‌قرآن)

 • سمر (مفردات‌قرآن)

 • سمع (مفردات‌قرآن)

 • سمک (مفردات‌قرآن)

 • سمم (مفردات‌قرآن)

 • سمن (مفردات‌قرآن)

 • سموم (مفردات‌قرآن)

 • سمیع (مفردات‌قرآن)

 • سمین (مفردات‌قرآن)

 • سنّ (مفردات‌قرآن)

 • سنا (مفردات‌قرآن)

 • سنبل (مفردات‌قرآن)

 • سنت (مفردات‌قرآن)

 • سند (مفردات‌قرآن)

 • سندس (مفردات‌قرآن)

 • سنن (مفردات‌قرآن)

 • سنه (مفردات‌قرآن)

 • سنة (مفردات‌قرآن)

 • سوا (مفردات‌قرآن)

 • سواد (مفردات‌قرآن)

 • سوار (مفردات‌قرآن)

 • سواع (مفردات‌قرآن)

 • سوء (مفردات‌قرآن)

 • سود (مفردات‌قرآن)

 • سور - به ضم سین (مفردات‌قرآن)

 • سور - به فتح سین (مفردات‌قرآن)

 • سور (مفردات‌قرآن)

 • سوره (مفردات‌قرآن)

 • سوره عبس (مفردات‌قرآن)

 • سوره‌های مکی و مدنی‌ (مفردات‌قرآن)

 • سوط (مفردات‌قرآن)

 • سوغ (مفردات‌قرآن)

 • سوف (مفردات‌قرآن)

 • سوق (مفردات‌قرآن)

 • سول (مفردات‌قرآن)

 • سوم (مفردات‌قرآن)

 • سهر (مفردات‌قرآن)

 • سهل (مفردات‌قرآن)

 • سهم (مفردات‌قرآن)

 • سهو (مفردات‌قرآن)

 • سیاره (مفردات‌قرآن)

 • سیئه (مفردات‌قرآن)

 • سیح (مفردات‌قرآن)

 • سیّد (مفردات‌قرآن)

 • سیر (مفردات‌قرآن)

 • سیطر (مفردات‌قرآن)

 • سیل (مفردات‌قرآن)

 • سیما (مفردات‌قرآن)

 • سین (مفردات‌قرآن)

 • سیناء (مفردات‌قرآن)

 • ش

 • شاطی‌ء (مفردات‌قرآن)

 • شانئ (مفردات‌قرآن)

 • شاهدان روز قیامت (مفردات‌قرآن)

 • شئم (مفردات‌قرآن)

 • شأن (مفردات‌قرآن)

 • شبه (مفردات‌قرآن)

 • شتاء (مفردات‌قرآن)

 • شتت (مفردات‌قرآن)

 • شجر (مفردات‌قرآن)

 • شحّ (مفردات‌قرآن)

 • شحم (مفردات‌قرآن)

 • شحن (مفردات‌قرآن)

 • شحیح (مفردات‌قرآن)

 • شخص (مفردات‌قرآن)

 • شدد (مفردات‌قرآن)

 • شدید (مفردات‌قرآن)

 • شر (مفردات‌قرآن)

 • شراب (مفردات‌قرآن)

 • شرب (مفردات‌قرآن)

 • شرح (مفردات‌قرآن)

 • شرد (مفردات‌قرآن)

 • شرذمه (مفردات‌قرآن)

 • شرط (مفردات‌قرآن)

 • شرع (مفردات‌قرآن)

 • شرق (مفردات‌قرآن)

 • شرک (مفردات‌قرآن)

 • شری (مفردات‌قرآن)

 • شریر (مفردات‌قرآن)

 • شطا (مفردات‌قرآن)

 • شطر (مفردات‌قرآن)

 • شطط (مفردات‌قرآن)

 • شعائر (مفردات‌قرآن)

 • شعب (مفردات‌قرآن)

 • شعر - به فتح شین (مفردات‌قرآن)

 • شعر - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شعری (مفردات‌قرآن)

 • شعل (مفردات‌قرآن)

 • شعیب (مفردات‌قرآن)

 • شغف (مفردات‌قرآن)

 • شغل (مفردات‌قرآن)

 • شفا - به فتح شین (مفردات‌قرآن)

 • شفاء (مفردات‌قرآن)

 • شفاعت (مفردات‌قرآن)

 • شفاعت ملائکه (مفردات‌قرآن)

 • شفع (مفردات‌قرآن)

 • شفق (مفردات‌قرآن)

 • شفه (مفردات‌قرآن)

 • شقاق (مفردات‌قرآن)

 • شقق (مفردات‌قرآن)

 • شقو (مفردات‌قرآن)

 • شقه (مفردات‌قرآن)

 • شک (مفردات‌قرآن)

 • شکر (مفردات‌قرآن)

 • شکس (مفردات‌قرآن)

 • شکل (مفردات‌قرآن)

 • شکو (مفردات‌قرآن)

 • شمال - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شمأز (مفردات‌قرآن)

 • شمت (مفردات‌قرآن)

 • شمخ (مفردات‌قرآن)

 • شمس‌ (مفردات‌قرآن)

 • شمول (مفردات‌قرآن)

 • شنا (مفردات‌قرآن)

 • شوب (مفردات‌قرآن)

 • شور (مفردات‌قرآن)

 • شوری (مفردات‌قرآن)

 • شوظ (مفردات‌قرآن)

 • شوکة (مفردات‌قرآن)

 • شوی (مفردات‌قرآن)

 • شهاب (مفردات‌قرآن)

 • شهد (مفردات‌قرآن)

 • شهر (مفردات‌قرآن)

 • شهق (مفردات‌قرآن)

 • شهوة (مفردات‌قرآن)

 • شهید (مفردات‌قرآن)

 • شیء - اسم (مفردات‌قرآن)

 • شیء (مفردات‌قرآن)

 • شیب (مفردات‌قرآن)

 • شیخ (مفردات‌قرآن)

 • شید (مفردات‌قرآن)

 • شیطان (مفردات‌قرآن)

 • شیع - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شیع (مفردات‌قرآن)

 • شیعه (مفردات‌قرآن)

 • شین (مفردات‌قرآن)

 • شیه (مفردات‌قرآن)

 • ص

 • ص (مفردات‌قرآن)

 • صابئ (مفردات‌قرآن)

 • صاحب (مفردات‌قرآن)

 • صاخه (مفردات‌قرآن)

 • صب (مفردات‌قرآن)

 • صبّار (مفردات‌قرآن)

 • صبح (مفردات‌قرآن)

 • صبر (مفردات‌قرآن)

 • صبغ (مفردات‌قرآن)

 • صبو (مفردات‌قرآن)

 • صحاف (مفردات‌قرآن)

 • صحف (مفردات‌قرآن)

 • صخر (مفردات‌قرآن)

 • صد (مفردات‌قرآن)

 • صدر (مفردات‌قرآن)

 • صدع (مفردات‌قرآن)

 • صدف (مفردات‌قرآن)

 • صدقه - به فتح صاد و ضم دال (مفردات‌قرآن)

 • صدقه (مفردات‌قرآن)

 • صدی (مفردات‌قرآن)

 • صدید (مفردات‌قرآن)

 • صدیق - به فتح صاد (مفردات‌قرآن)

 • صدیق - به کسر صاد و تشدید دال (مفردات‌قرآن)

 • صدیقون (مفردات‌قرآن)

 • صر (مفردات‌قرآن)

 • صراط (مفردات‌قرآن)

 • صرح (مفردات‌قرآن)

 • صرخ (مفردات‌قرآن)

 • صرصر (مفردات‌قرآن)

 • صرع (مفردات‌قرآن)

 • صرف‌ (مفردات‌قرآن)

 • صرم (مفردات‌قرآن)

 • صعد (مفردات‌قرآن)

 • صعر (مفردات‌قرآن)

 • صعق (مفردات‌قرآن)

 • صعید (مفردات‌قرآن)

 • صغر (مفردات‌قرآن)

 • صغو (مفردات‌قرآن)

 • صف (مفردات‌قرآن)

 • صفح(مفردات‌قرآن)

 • صفد (مفردات‌قرآن)

 • صفره (مفردات‌قرآن)

 • صفصف (مفردات‌قرآن)

 • صفن (مفردات‌قرآن)

 • صفو (مفردات‌قرآن)

 • صک (مفردات‌قرآن)

 • صلاة (مفردات‌قرآن)

 • صلب - به ضم صاد (مفردات‌قرآن)

 • صلب (مفردات‌قرآن)

 • صلب در اسلام (مفردات‌قرآن)

 • صلح (مفردات‌قرآن)

 • صلد (مفردات‌قرآن)

 • صلصال (مفردات‌قرآن)

 • صلی (مفردات‌قرآن)

 • صم (مفردات‌قرآن)

 • صمت (مفردات‌قرآن)

 • صمد (مفردات قرآن)

 • صنع (مفردات‌قرآن)

 • صنم (مفردات‌قرآن)

 • صنو (مفردات‌قرآن)

 • صواب (مفردات‌قرآن)

 • صواع (مفردات‌قرآن)

 • صوب (مفردات‌قرآن)

 • صوت (مفردات‌قرآن)

 • صور - به ضم صاد (مفردات‌قرآن)

 • صور - به فتح صاد (مفردات‌قرآن)

 • صورت (مفردات‌قرآن)

 • صوف (مفردات‌قرآن)

 • صوم (مفردات‌قرآن)

 • صومعه (مفردات‌قرآن)

 • صهر - به کسر صاد (مفردات‌قرآن)

 • صهر (مفردات‌قرآن)

 • صیّب (مفردات‌قرآن)

 • صیحه (مفردات‌قرآن)

 • صید (مفردات‌قرآن)

 • صیر (مفردات‌قرآن)

 • صیص (مفردات‌قرآن)

 • صیف (مفردات‌قرآن)

 • ض

 • ضاد (مفردات‌قرآن)

 • ضامر (مفردات‌قرآن)

 • ضأن (مفردات‌قرآن)

 • ضبح (مفردات‌قرآن)

 • ضجع (مفردات‌قرآن)

 • ضحک (مفردات‌قرآن)

 • ضحی (مفردات‌قرآن)

 • ضد (مفردات‌قرآن)

 • ضر (مفردات‌قرآن)

 • ضرّاء (مفردات‌قرآن)

 • ضرب (مفردات‌قرآن)

 • ضرع (مفردات‌قرآن)

 • ضریع (مفردات‌قرآن)

 • ضعف (مفردات‌قرآن)

 • ضعیف (مفردات‌قرآن)

 • ضغث (مفردات‌قرآن)

 • ضفدع (مفردات‌قرآن)

 • ضلل (مفردات‌قرآن)

 • ضمّ (مفردات‌قرآن)

 • ضنک (مفردات‌قرآن)

 • ضنین (مفردات‌قرآن)

 • ضوء (مفردات‌قرآن)

 • ضها (مفردات‌قرآن)

 • ضیر (مفردات‌قرآن)

 • ضیزی (مفردات‌قرآن)

 • ضیع (مفردات‌قرآن)

 • ضیف (مفردات‌قرآن)

 • ضیق (مفردات‌قرآن)

 • ط

 • طاء (مفردات‌قرآن)

 • طائف (مفردات‌قرآن)

 • طائفه (مفردات‌قرآن)

 • طارق (مفردات‌قرآن)

 • طاغوت (مفردات‌قرآن)

 • طالوت‌ (مفردات‌قرآن)

 • طامّه (مفردات‌قرآن)

 • طبع (مفردات‌قرآن)

 • طبق (مفردات‌قرآن)

 • طحو (ابهام‌زدایی)

 • طرح (مفردات‌قرآن)

 • طرد (مفردات‌قرآن)

 • طرف - به سکون راء (مفردات‌قرآن)

 • طرف - به فتح راء (مفردات‌قرآن)

 • طرق (مفردات‌قرآن)

 • طری (مفردات‌قرآن)

 • طریق (مفردات‌قرآن)

 • طریقه (مفردات‌قرآن)

 • طس (مفردات‌قرآن)

 • طسم (مفردات‌قرآن)

 • طعام (مفردات‌قرآن)

 • طعم (مفردات‌قرآن)

 • طعن (مفردات‌قرآن)

 • طغیان (مفردات‌قرآن)

 • طفئ (مفردات‌قرآن)

 • طفف (مفردات‌قرآن)

 • طفق (مفردات‌قرآن)

 • طفل (مفردات‌قرآن)

 • طلّ (مفردات‌قرآن)

 • طلاق (مفردات‌قرآن)

 • طلب (مفردات‌قرآن)

 • طلح (مفردات‌قرآن)

 • طلع (مفردات‌قرآن)

 • طمث (مفردات‌قرآن)

 • طمس (مفردات‌قرآن)

 • طمع (مفردات‌قرآن)

 • طمن (مفردات‌قرآن)

 • طوبی (مفردات‌قرآن)

 • طود (مفردات‌قرآن)

 • طور - به ضم طاء (مفردات‌قرآن)

 • طور - به فتح طاء (مفردات‌قرآن)

 • طوع (مفردات‌قرآن)

 • طوف (مفردات‌قرآن)

 • طوفان (مفردات‌قرآن)

 • طوفان نوح (مفردات‌قرآن)

 • طوق (مفردات‌قرآن)

 • طول - به ضم طاء (مفردات‌قرآن)

 • طول - به فتح طاء (مفردات‌قرآن)

 • طوی (مفردات‌قرآن)

 • طه (مفردات‌قرآن)

 • طهر (مفردات‌قرآن)

 • طی (مفردات‌قرآن)

 • طیّب (مفردات‌قرآن)

 • طیر (مفردات‌قرآن)

 • طین (مفردات‌قرآن)

 • ظ

 • ظاء (مفردات‌قرآن)

 • ظعن (مفردات‌قرآن)

 • ظفر - به ضم ظاء (مفردات‌قرآن)

 • ظفر - به فتح ظاء (مفردات‌قرآن)

 • ظلّ - به فتح ظاء (مفردات‌قرآن)

 • ظلّ - به کسر ظاء (مفردات‌قرآن)

 • ظلم (مفردات‌قرآن)

 • ظلمة (مفردات‌قرآن)

 • ظله (مفردات‌قرآن)

 • ظما (مفردات‌قرآن)

 • ظن (مفردات‌قرآن)

 • ظهار (مفردات‌قرآن)

 • ظهر (مفردات‌قرآن)

 • ظهری (مفردات‌قرآن)

 • ظهور (مفردات‌قرآن)

 • ظهیر (مفردات‌قرآن)

 • ظهیره (مفردات‌قرآن)

 • ع

 • عائل (مفردات‌قرآن)

 • عاجله (مفردات‌قرآن)

 • عاد (مفردات‌قرآن)

 • عادین (مفردات‌قرآن)

 • عاقبة (مفردات‌قرآن)

 • عاقر (مفردات‌قرآن)

 • عالم-به فتح لام (مفردات‌قرآن)

 • عالی (مفردات‌قرآن)

 • عام (مفردات‌قرآن)

 • عبادت (مفردات‌قرآن)

 • عبء (مفردات‌قرآن)

 • عبث (مفردات‌قرآن)

 • عبد (مفردات‌قرآن)

 • عبد مکاتب (مفردات‌قرآن)

 • عبر (مفردات‌قرآن)

 • عبس (مفردات‌قرآن)

 • عبقری (مفردات‌قرآن)

 • عتبی (مفردات‌قرآن)

 • عتد (مفردات‌قرآن)

 • عتق (مفردات‌قرآن)

 • عتل (مفردات‌قرآن)

 • عتو (مفردات‌قرآن)

 • عثر (مفردات‌قرآن)

 • عثو (مفردات‌قرآن)

 • عجب (مفردات‌قرآن)

 • عجز (مفردات‌قرآن)

 • عجف (مفردات‌قرآن)

 • عجل (مفردات‌قرآن)

 • عجله (مفردات‌قرآن)

 • عجم (مفردات‌قرآن)

 • عجوز (مفردات‌قرآن)

 • عدّ (مفردات‌قرآن)

 • عدد آیات قرآن‌ (مفردات‌قرآن)

 • عدس (مفردات‌قرآن)

 • عدل (مفردات‌قرآن)

 • عدم تحریف قرآن‌ (مفردات‌قرآن)

 • عدن (مفردات‌قرآن)

 • عدو (مفردات‌قرآن)

 • عدوه (مفردات‌قرآن)

 • عدّه - به کسر عین (مفردات‌قرآن)

 • عده (مفردات‌قرآن)

 • عذاب (مفردات‌قرآن)

 • عذب (مفردات‌قرآن)

 • عذر (مفردات‌قرآن)

 • عر (مفردات‌قرآن)

 • عرب - به ضم عین (مفردات‌قرآن)

 • عرب (مفردات‌قرآن)

 • عرجون (مفردات‌قرآن)

 • عرش (مفردات‌قرآن)

 • عرض (مفردات‌قرآن)

 • عرضه (مفردات‌قرآن)

 • عرف (مفردات‌قرآن)

 • عرفات (مفردات‌قرآن)

 • عرم (مفردات‌قرآن)

 • عرو (مفردات‌قرآن)

 • عروج (مفردات‌قرآن)

 • عروه (مفردات‌قرآن)

 • عری (مفردات‌قرآن)

 • عریض (مفردات‌قرآن)

 • عزّ (مفردات‌قرآن)

 • عزب (مفردات‌قرآن)

 • عزر (مفردات‌قرآن)

 • عزل (مفردات‌قرآن)

 • عزم (مفردات‌قرآن)

 • عزی (مفردات‌قرآن)

 • عزیر (مفردات‌قرآن)

 • عزیز (مفردات‌قرآن)

 • عزین (مفردات‌قرآن)

 • عسر (مفردات‌قرآن)

 • عسعس (مفردات‌قرآن)

 • عسق (مفردات‌قرآن)

 • عسل (مفردات‌قرآن)

 • عسی (مفردات‌قرآن)

 • عشاء (مفردات‌قرآن)

 • عشار (مفردات‌قرآن)

 • عشر - به فتح عین و سکون شین (مفردات‌قرآن)

 • عشر - به فتح عین و شین (مفردات‌قرآن)

 • عشو (مفردات‌قرآن)

 • عشی (مفردات‌قرآن)

 • عشیر (مفردات‌قرآن)

 • عشیره (مفردات‌قرآن)

 • عصا (مفردات‌قرآن)

 • عصب (مفردات‌قرآن)

 • عصر (مفردات‌قرآن)

 • عصف (مفردات‌قرآن)

 • عصم-به فتح عین و سکون صاد (مفردات‌قرآن)

 • عصم-به کسر عین و فتح صاد (مفردات‌قرآن)

 • عصمت ملائکه (مفردات‌قرآن)

 • عصیان (مفردات‌قرآن)

 • عض (مفردات‌قرآن)

 • عضد (مفردات‌قرآن)

 • عضل (مفردات‌قرآن)

 • عضین (مفردات‌قرآن)

 • عطاء (مفردات‌قرآن)

 • عطف (مفردات‌قرآن)

 • عطل (مفردات‌قرآن)

 • عظم-به فتح عین و سکون ظاء (مفردات‌قرآن)

 • عظم-به کسر عین و فتح ظاء (مفردات‌قرآن)

 • عظیم (مفردات‌قرآن)

 • عظیم-اسماءالله (مفردات‌قرآن)

 • عفریت (مفردات‌قرآن)

 • عفف (مفردات‌قرآن)

 • عفو-به فتح عین و سکون فاء (مفردات‌قرآن)

 • عفو-به فتح عین و ضم فاء و تشدید واو (مفردات‌قرآن)

 • عقب-به ضم عین و سکون قاف (مفردات‌قرآن)

 • عقب-به فتح عین و کسر قاف (مفردات‌قرآن)

 • عقبه (مفردات‌قرآن)

 • عقد (مفردات‌قرآن)

 • عقر (مفردات‌قرآن)

 • عقل (مفردات‌قرآن)

 • عقم (مفردات‌قرآن)

 • عکف (مفردات‌قرآن)

 • علا (مفردات‌قرآن)

 • علام (مفردات‌قرآن)

 • علامات (مفردات‌قرآن)

 • علق (مفردات‌قرآن)

 • علم-به فتح عین (مفردات‌قرآن)

 • علم-به کسر عین و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • علن (مفردات‌قرآن)

 • علو (مفردات‌قرآن)

 • علی-به ضم عین (مفردات‌قرآن)

 • علی-به فتح عین (مفردات‌قرآن)

 • علی-حرف جر (مفردات‌قرآن)

 • علیم (مفردات‌قرآن)

 • علیون (مفردات‌قرآن)

 • عم (مفردات‌قرآن)

 • عماد (مفردات‌قرآن)

 • عمد (مفردات‌قرآن)

 • عمر (مفردات‌قرآن)

 • عمر نوح (مفردات‌قرآن)

 • عمران (مفردات‌قرآن)

 • عمل (مفردات‌قرآن)

 • عمل صالح (مفردات‌قرآن)

 • عمه (مفردات‌قرآن)

 • عمه-به تشدید میم (مفردات‌قرآن)

 • عمی (مفردات‌قرآن)

 • عمیق (مفردات‌قرآن)

 • عن (مفردات‌قرآن)

 • عناء (مفردات‌قرآن)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۱)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۳)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۵)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۶)

 • عناوین کتاب قاموس قرآن (جلد ۷)

 • عناوین مفردات سوره‌های آخر قرآن

 • عنب (مفردات‌قرآن)

 • عنت (مفردات‌قرآن)

 • عند (مفردات‌قرآن)

 • عنق (مفردات‌قرآن)

 • عنکبوت (مفردات‌قرآن)

 • عنید (مفردات‌قرآن)

 • عوان (مفردات‌قرآن)

 • عوج (مفردات‌قرآن)

 • عود (مفردات‌قرآن)

 • عوذ (مفردات‌قرآن)

 • عور (مفردات‌قرآن)

 • عوق (مفردات‌قرآن)

 • عول (مفردات‌قرآن)

 • عون (مفردات‌قرآن)

 • عهد (مفردات‌قرآن)

 • عهد ابراهیم (مفردات‌قرآن)

 • عهن (مفردات‌قرآن)

 • عی (مفردات‌قرآن)

 • عیب (مفردات‌قرآن)

 • عید (مفردات‌قرآن)

 • عیر (مفردات‌قرآن)

 • عیسی (مفردات‌قرآن)

 • عیش (مفردات‌قرآن)

 • عیل (مفردات‌قرآن)

 • عین-به فتح عین (مفردات‌قرآن)

 • عین-به کسر عین (مفردات‌قرآن)

 • غ

 • غائظ (مفردات‌قرآن)

 • غار (مفردات‌قرآن)

 • غاسق (مفردات‌قرآن)

 • غبر (مفردات‌قرآن)

 • غبن (مفردات‌قرآن)

 • غثاء (مفردات‌قرآن)

 • غد (مفردات‌قرآن)

 • غدر (مفردات‌قرآن)

 • غدق (مفردات‌قرآن)

 • غدو (مفردات‌قرآن)

 • غراب (مفردات‌قرآن)

 • غرابیب (مفردات‌قرآن)

 • غرام (مفردات‌قرآن)

 • غرب (مفردات‌قرآن)

 • غرر (مفردات‌قرآن)

 • غرف (مفردات‌قرآن)

 • غرق - به سکون راء (مفردات‌قرآن)

 • غرق (مفردات‌قرآن)

 • غرم (مفردات‌قرآن)

 • غرو (مفردات‌قرآن)

 • غریم (مفردات‌قرآن)

 • غزل (مفردات‌قرآن)

 • غزو (مفردات‌قرآن)

 • غساق (مفردات‌قرآن)

 • غسق (مفردات‌قرآن)

 • غسل (مفردات‌قرآن)

 • غسلین (مفردات‌قرآن)

 • غشی (مفردات‌قرآن)

 • غصب (مفردات‌قرآن)

 • غصه (مفردات‌قرآن)

 • غض (مفردات‌قرآن)

 • غضب (مفردات‌قرآن)

 • غضب خدا (مفردات‌قرآن)

 • غطاء (مفردات‌قرآن)

 • غطش (مفردات‌قرآن)

 • غفار (مفردات‌قرآن)

 • غفر (مفردات‌قرآن)

 • غفران (مفردات‌قرآن)

 • غفلت (مفردات‌قرآن)

 • غفور (مفردات‌قرآن)

 • غل-به ضم غین (مفردات‌قرآن)

 • غل-به کسر غین (مفردات‌قرآن)

 • غلام (مفردات‌قرآن)

 • غلب (مفردات‌قرآن)

 • غلبه (مفردات‌قرآن)

 • غلف (مفردات‌قرآن)

 • غلق (مفردات‌قرآن)

 • غلو (مفردات‌قرآن)

 • غلول (مفردات‌قرآن)

 • غلی (مفردات‌قرآن)

 • غلیظ (مفردات‌قرآن)

 • غم (مفردات‌قرآن)

 • غمام (مفردات‌قرآن)

 • غمر (مفردات‌قرآن)

 • غمز (مفردات‌قرآن)

 • غمض (مفردات‌قرآن)

 • غنم (مفردات‌قرآن)

 • غنی - اسماء الله (مفردات‌قرآن)

 • غنی (مفردات‌قرآن)

 • غنیمت (مفردات‌قرآن)

 • غوث (مفردات‌قرآن)

 • غور (مفردات‌قرآن)

 • غوص (مفردات‌قرآن)

 • غوط (مفردات‌قرآن)

 • غول (مفردات‌قرآن)

 • غوی (مفردات‌قرآن)

 • غیابة (مفردات‌قرآن)

 • غیب (مفردات‌قرآن)

 • غیبة (مفردات‌قرآن)

 • غیث (مفردات‌قرآن)

 • غیر (مفردات‌قرآن)

 • غیض (مفردات‌قرآن)

 • غیظ (مفردات‌قرآن)

 • ف

 • فاء (مفردات‌قرآن)

 • فاجر (مفردات‌قرآن)

 • فارض (مفردات‌قرآن)

 • فارغ (مفردات‌قرآن)

 • فارقات (مفردات‌قرآن)

 • فاطر (مفردات‌قرآن)

 • فاقره (مفردات‌قرآن)

 • فاکه (مفردات‌قرآن)

 • فاکهه (مفردات‌قرآن)

 • فالق (مفردات‌قرآن)

 • فاه (مفردات‌قرآن)

 • فؤاد (مفردات‌قرآن)

 • فئه (مفردات‌قرآن)

 • فتاح (مفردات‌قرآن)

 • فتأ (مفردات‌قرآن)

 • فتح (مفردات‌قرآن)

 • فتر (مفردات‌قرآن)

 • فتره (مفردات‌قرآن)

 • فتق (مفردات‌قرآن)

 • فتل (مفردات‌قرآن)

 • فتن (مفردات‌قرآن)

 • فتوی (مفردات‌قرآن)

 • فتی (مفردات‌قرآن)

 • فجّ (مفردات‌قرآن)

 • فجر (مفردات‌قرآن)

 • فجوه (مفردات‌قرآن)

 • فحش (مفردات‌قرآن)

 • فخر (مفردات‌قرآن)

 • فدی (مفردات‌قرآن)

 • فرّ (مفردات‌قرآن)

 • فراش - به کسر فاء (مفردات‌قرآن)

 • فراغ (مفردات‌قرآن)

 • فراق (مفردات‌قرآن)

 • فرت (مفردات‌قرآن)

 • فرث (مفردات‌قرآن)

 • فرج (مفردات‌قرآن)

 • فرح (مفردات‌قرآن)

 • فرد (مفردات‌قرآن)

 • فردوس (مفردات‌قرآن)

 • فرش (مفردات‌قرآن)

 • فرض (مفردات‌قرآن)

 • فرط (مفردات‌قرآن)

 • فرع (مفردات‌قرآن)

 • فرعون (مفردات‌قرآن)

 • فرق - به فتح راء (مفردات‌قرآن)

 • فرق - به کسر فاء (مفردات‌قرآن)

 • فرق (مفردات‌قرآن)

 • فرقان (مفردات‌قرآن)

 • فره (مفردات‌قرآن)

 • فری (مفردات‌قرآن)

 • فریضه (مفردات‌قرآن)

 • فریق (مفردات‌قرآن)

 • فز (مفردات‌قرآن)

 • فزع (مفردات‌قرآن)

 • فساد (مفردات‌قرآن)

 • فسح (مفردات‌قرآن)

 • فسر (مفردات‌قرآن)

 • فسق (مفردات‌قرآن)

 • فشل (مفردات‌قرآن)

 • فصال (مفردات‌قرآن)

 • فصح (مفردات‌قرآن)

 • فصل (مفردات‌قرآن)

 • فصل الخطاب (مفردات‌قرآن)

 • فصم (مفردات‌قرآن)

 • فصول (مفردات‌قرآن)

 • فصیله (مفردات‌قرآن)

 • فضّ (مفردات‌قرآن)

 • فضح (مفردات‌قرآن)

 • فضل (مفردات‌قرآن)

 • فضو (مفردات‌قرآن)

 • فضه (مفردات‌قرآن)

 • فطر (مفردات‌قرآن)

 • فطرت (مفردات‌قرآن)

 • فطور (مفردات‌قرآن)

 • فظّ (مفردات‌قرآن)

 • فعال (مفردات‌قرآن)

 • فعل (مفردات‌قرآن)

 • فعله (مفردات‌قرآن)

 • فقد (مفردات‌قرآن)

 • فقر (مفردات‌قرآن)

 • فقع (مفردات‌قرآن)

 • فقه (مفردات‌قرآن)

 • فقیر (مفردات‌قرآن)

 • فک (مفردات‌قرآن)

 • فکر (مفردات‌قرآن)

 • فکه (مفردات‌قرآن)

 • فلان (مفردات‌قرآن)

 • فلح (مفردات‌قرآن)

 • فلق - به سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • فلک - به ضم فاء (مفردات‌قرآن)

 • فلک - به فتح فاء (مفردات‌قرآن)

 • فناء (مفردات‌قرآن)

 • فند (مفردات‌قرآن)

 • فنن (مفردات‌قرآن)

 • فواق (مفردات‌قرآن)

 • فوت (مفردات‌قرآن)

 • فوج (مفردات‌قرآن)

 • فور (مفردات‌قرآن)

 • فوز (مفردات‌قرآن)

 • فوض (مفردات‌قرآن)

 • فوق (مفردات‌قرآن)

 • فوم (مفردات‌قرآن)

 • فهم (مفردات‌قرآن)

 • فی (مفردات‌قرآن)

 • فیء (مفردات‌قرآن)

 • فیء رسول خدا (مفردات‌قرآن)

 • فیض (مفردات‌قرآن)

 • فیل (مفردات‌قرآن)

 • ق

 • ق (مفردات‌قرآن)

 • قاب (مفردات‌قرآن)

 • قارون (مفردات‌قرآن)

 • قاع (مفردات‌قرآن)

 • قبح (مفردات‌قرآن)

 • قبر (مفردات‌قرآن)

 • قبس (مفردات‌قرآن)

 • قبض (مفردات‌قرآن)

 • قبل - به ضم قاف (مفردات‌قرآن)

 • قبل - به فتح قاف (مفردات‌قرآن)

 • قبل - به کسر قاف (مفردات‌قرآن)

 • قبله (مفردات‌قرآن)

 • قبول (مفردات‌قرآن)

 • قبول عمل از غیر مسلمان (مفردات‌قرآن)

 • قبیل (مفردات‌قرآن)

 • قتال (مفردات‌قرآن)

 • قتال در اسلام (مفردات‌قرآن)

 • قتر - به سکون تاء (مفردات‌قرآن)

 • قتر - به فتح تاء (مفردات‌قرآن)

 • قتل (مفردات‌قرآن)

 • قتل قبطی (مفردات‌قرآن)

 • قتور (مفردات‌قرآن)

 • قثاء (مفردات‌قرآن)

 • قحم (مفردات‌قرآن)

 • قد - به تشدید دال (مفردات‌قرآن)

 • قد - به سکون دال (مفردات‌قرآن)

 • قدح (مفردات‌قرآن)

 • قدد (مفردات‌قرآن)

 • قدر - به سکون دال (مفردات‌قرآن)

 • قدر - به کسر قاف (مفردات‌قرآن)

 • قدس (مفردات‌قرآن)

 • قدم (مفردات‌قرآن)

 • قدو (مفردات‌قرآن)

 • قدوس (مفردات‌قرآن)

 • قدیر (مفردات‌قرآن)

 • قدیم (مفردات‌قرآن)

 • قذف (مفردات‌قرآن)

 • قرآن (مفردات‌قرآن)

 • قرار (مفردات‌قرآن)

 • قرء - به ضم قاف (مفردات‌قرآن)

 • قرء - به فتح قاف (مفردات‌قرآن)

 • قرب (مفردات‌قرآن)

 • قربان (مفردات‌قرآن)

 • قربت (مفردات‌قرآن)

 • قربی (مفردات‌قرآن)

 • قرح (مفردات‌قرآن)

 • قرد (مفردات‌قرآن)

 • قرض (مفردات‌قرآن)

 • قرطاس (مفردات‌قرآن)

 • قرع (مفردات‌قرآن)

 • قرف (مفردات‌قرآن)

 • قرن (مفردات‌قرآن)

 • قرة عین (مفردات‌قرآن)

 • قریب (مفردات‌قرآن)

 • قریش (مفردات‌قرآن)

 • قرین (مفردات‌قرآن)

 • قریه (مفردات‌قرآن)

 • قسط (مفردات‌قرآن)

 • قسطاس (مفردات‌قرآن)

 • قسم - به فتح الف و سین (مفردات‌قرآن)

 • قسو (مفردات‌قرآن)

 • قسوره (مفردات‌قرآن)

 • قسّیس (مفردات‌قرآن)

 • قشعر (مفردات‌قرآن)

 • قصاص (مفردات‌قرآن)

 • قصد (مفردات‌قرآن)

 • قصر (مفردات‌قرآن)

 • قصص (مفردات‌قرآن)

 • قصص اسبان (مفردات‌قرآن)

 • قصص تسخیر باد (مفردات‌قرآن)

 • قصص تسخیر شیاطین (مفردات‌قرآن)

 • قصص جسد (مفردات‌قرآن)

 • قصص سلیمان (مفردات‌قرآن)

 • قصص مرگ سلیمان (مفردات‌قرآن)

 • قصص وادی نمل (مفردات‌قرآن)

 • قصص هدهد و سبأ (مفردات‌قرآن)

 • قصف (مفردات‌قرآن)

 • قصم (مفردات‌قرآن)

 • قصو (مفردات‌قرآن)

 • قضّ (مفردات‌قرآن)

 • قضاء (مفردات‌قرآن)

 • قضب (مفردات‌قرآن)

 • قطّ (مفردات‌قرآن)

 • قطر - به ضمّ قاف (مفردات‌قرآن)

 • قطر - به کسر قاف (مفردات‌قرآن)

 • قطران (مفردات‌قرآن)

 • قطع - به کسر قاف (مفردات‌قرآن)

 • قطع (مفردات‌قرآن)

 • قطف (مفردات‌قرآن)

 • قطمیر (مفردات‌قرآن)

 • قعر (مفردات‌قرآن)

 • قعود (مفردات‌قرآن)

 • قفل (مفردات‌قرآن)

 • قفو (مفردات‌قرآن)

 • قلب (مفردات‌قرآن)

 • قلد (مفردات‌قرآن)

 • قلع (مفردات‌قرآن)

 • قلم (مفردات‌قرآن)

 • قلی (مفردات‌قرآن)

 • قلیل (مفردات‌قرآن)

 • قمح (مفردات‌قرآن)

 • قمر (مفردات‌قرآن)

 • قمطریر (مفردات‌قرآن)

 • قمع (مفردات‌قرآن)

 • قمل (مفردات‌قرآن)

 • قمیص (مفردات‌قرآن)

 • قنط (مفردات‌قرآن)

 • قنطار (مفردات‌قرآن)

 • قنع (مفردات‌قرآن)

 • قنو (مفردات‌قرآن)

 • قنوان (مفردات‌قرآن)

 • قنوت (مفردات‌قرآن)

 • قواریر (مفردات‌قرآن)

 • قوام - به تخفیف واو (مفردات‌قرآن)

 • قوام - به تشدید واو (مفردات‌قرآن)

 • قوس (مفردات‌قرآن)

 • قول (مفردات‌ قرآن)

 • قول فصل (مفردات‌قرآن)

 • قول لین (مفردات‌قرآن)

 • قوم (مفردات‌قرآن)

 • قوّة (مفردات‌قرآن)

 • قوی (مفردات‌قرآن)

 • قهار (مفردات‌قرآن)

 • قهر (مفردات‌قرآن)

 • قیام (مفردات‌قرآن)

 • قیامت (مفردات‌قرآن)

 • قیض (مفردات‌قرآن)

 • قیل (مفردات‌قرآن)

 • قیم (مفردات‌قرآن)

 • قیوم (مفردات‌قرآن)

 • ک

 • کاتبان وحی (مفردات‌قرآن)

 • کاد (مفردات‌قرآن)

 • کاذب (مفردات‌قرآن)

 • کاذبه (مفردات‌قرآن)

 • کاف (مفردات‌قرآن)

 • کافر (مفردات‌قرآن)

 • کافور (مفردات‌قرآن)

 • کأس (مفردات‌قرآن)

 • کأین (مفردات‌قرآن)

 • کبائر (مفردات‌قرآن)

 • کبار (مفردات‌قرآن)

 • کبب (مفردات‌قرآن)

 • کبت (مفردات‌قرآن)

 • کبد (مفردات‌قرآن)

 • کبر (مفردات‌قرآن)

 • کبریاء (مفردات‌قرآن)

 • کبکب (مفردات‌قرآن)

 • کبیر (مفردات‌قرآن)

 • کتاب - علم خدا (مفردات‌قرآن)

 • کتاب - نامه اعمال (مفردات‌قرآن)

 • کتابت قرآن (مفردات‌قرآن)

 • کتب (مفردات‌قرآن)

 • کتم (مفردات‌قرآن)

 • کثب (مفردات‌قرآن)

 • کثر (مفردات‌قرآن)

 • کثیر (مفردات‌قرآن)

 • کدح (مفردات‌قرآن)

 • کدر (مفردات‌قرآن)

 • کدی (مفردات‌قرآن)

 • کذاب - به فتح کاف (مفردات‌قرآن)

 • کذاب - به کسر کاف (مفردات‌قرآن)

 • کذب - به فتح کاف (مفردات‌قرآن)

 • کذب (مفردات‌قرآن)

 • کرب (مفردات‌قرآن)

 • کرسی (مفردات‌قرآن)

 • کرم (مفردات‌قرآن)

 • کره (مفردات‌قرآن)

 • کرة (مفردات‌قرآن)

 • کسب (مفردات‌قرآن)

 • کسد (مفردات‌قرآن)

 • کسف (مفردات‌قرآن)

 • کسل (مفردات‌قرآن)

 • کسو (مفردات‌قرآن)

 • کشط (مفردات‌قرآن)

 • کشف (مفردات‌قرآن)

 • کظم (مفردات‌قرآن)

 • کعب (مفردات‌قرآن)

 • کعبه (مفردات‌قرآن)

 • کفات (مفردات‌قرآن)

 • کفار - به ضم کاف (مفردات‌قرآن)

 • کفار - به فتح کاف (مفردات‌قرآن)

 • کفاره (مفردات‌قرآن)

 • کفر (مفردات‌قرآن)

 • کفران (مفردات‌قرآن)

 • کفف (مفردات‌قرآن)

 • کفل - به فتح کاف (مفردات‌قرآن)

 • کفل - به کسر کاف (مفردات‌قرآن)

 • کفو (مفردات‌قرآن)

 • کفور - به ضم کاف (مفردات‌قرآن)

 • کفور - به فتح کاف (مفردات‌قرآن)

 • کفی (مفردات‌قرآن)

 • کفیل (مفردات‌قرآن)

 • کل - به ضم کاف (مفردات‌قرآن)

 • کل - به فتح کاف (مفردات‌قرآن)

 • کلا - به تشدید لام (مفردات‌قرآن)

 • کلا - به کسر کاف (مفردات‌قرآن)

 • کلاله (مفردات‌قرآن)

 • کلؤ (مفردات‌قرآن)

 • کلب (مفردات‌قرآن)

 • کلتا (مفردات‌قرآن)

 • کلح (مفردات‌قرآن)

 • کلف (مفردات‌قرآن)

 • کلم (مفردات‌قرآن)

 • کلمات (مفردات‌قرآن)

 • کلمه در قرآن (مفردات‌قرآن)

 • کم - به سکون میم (مفردات‌قرآن)

 • کمّ (مفردات‌قرآن)

 • کمل (مفردات‌قرآن)

 • کمه (مفردات‌قرآن)

 • کنّ (مفردات‌قرآن)

 • کند (مفردات‌قرآن)

 • کنز (مفردات‌قرآن)

 • کنس (مفردات‌قرآن)

 • کوافر (مفردات‌قرآن)

 • کوب (مفردات‌قرآن)

 • کوثر (مفردات‌قرآن)

 • کور (مفردات‌قرآن)

 • کوکب (مفردات‌قرآن)

 • کون (مفردات‌قرآن)

 • کوی (مفردات‌قرآن)

 • کهف (مفردات‌قرآن)

 • کهل (مفردات‌قرآن)

 • کهن (مفردات‌قرآن)

 • کهیعص (مفردات‌قرآن)

 • کی (مفردات‌قرآن)

 • کید (مفردات‌قرآن)

 • کیف (مفردات‌قرآن)

 • کیل (مفردات‌قرآن)

 • کین (مفردات‌قرآن)

 • گ

 • گاو بنی‌اسرائیل (مفردات‌قرآن)

 • ل

 • لا (مفردات‌قرآن)

 • لات - لاء نافیه (مفردات‌قرآن)

 • لات (مفردات‌قرآن)

 • لام (مفردات‌قرآن)

 • لؤلؤ (مفردات‌قرآن)

 • لب - به تشدید باء (مفردات‌قرآن)

 • لباس (مفردات‌قرآن)

 • لبث (مفردات‌قرآن)

 • لبد - به ضم لام (مفردات‌قرآن)

 • لبد - به کسر لام (مفردات‌قرآن)

 • لبس - به ضم لام (مفردات‌قرآن)

 • لبس - به فتح لام (مفردات‌قرآن)

 • لبس - به کسر لام (مفردات‌قرآن)

 • لبن (مفردات‌قرآن)

 • لبوس (مفردات‌قرآن)

 • لج - به تشدید جیم (مفردات‌قرآن)

 • لجأ (مفردات‌قرآن)

 • لجّه (مفردات‌قرآن)

 • لجی (مفردات‌قرآن)

 • لحد (مفردات‌قرآن)

 • لحف (مفردات‌قرآن)

 • لحق (مفردات‌قرآن)

 • لحم (مفردات‌قرآن)

 • لحن (مفردات‌قرآن)

 • لحیه (مفردات‌قرآن)

 • لدد (مفردات‌قرآن)

 • لدن (مفردات‌قرآن)

 • لدی (مفردات‌قرآن)

 • لذ - به تشدید ذال (مفردات‌قرآن)

 • لزب (مفردات‌قرآن)

 • لزم (مفردات‌قرآن)

 • لسان (مفردات‌قرآن)

 • لسان صدق (مفردات‌قرآن)

 • لطف (مفردات‌قرآن)

 • لطیف (مفردات‌قرآن)

 • لظی (مفردات‌قرآن)

 • لعان (مفردات‌قرآن)

 • لعب (مفردات‌قرآن)

 • لعلّ (مفردات‌قرآن)

 • لعن (مفردات‌قرآن)

 • لغو (مفردات‌قرآن)

 • لغوب (مفردات‌قرآن)

 • لف - به تشدید فاء (مفردات‌قرآن)

 • لفت (مفردات‌قرآن)

 • لفح (مفردات‌قرآن)

 • لفظ (مفردات‌قرآن)

 • لفو (مفردات‌قرآن)

 • لقاء (مفردات‌قرآن)

 • لقاء الله (مفردات‌قرآن)

 • لقب (مفردات‌قرآن)

 • لقح (مفردات‌قرآن)

 • لقط (مفردات‌قرآن)

 • لقف (مفردات‌قرآن)

 • لقم (مفردات‌قرآن)

 • لقمان (مفردات‌قرآن)

 • لکن - به تشدید نون (مفردات‌قرآن)

 • لکن (مفردات‌قرآن)

 • لم - به تشدید میم (مفردات‌قرآن)

 • لمّا (مفردات‌قرآن)

 • لمح (مفردات‌قرآن)

 • لمز (مفردات‌قرآن)

 • لمس (مفردات‌قرآن)

 • لمم (مفردات‌قرآن)

 • لن (مفردات‌قرآن)

 • لن ترانی (مفردات‌قرآن)

 • لو (مفردات‌قرآن)

 • لوح (مفردات‌قرآن)

 • لوح محفوظ (مفردات‌قرآن)

 • لوذ (مفردات‌قرآن)

 • لوط (مفردات‌قرآن)

 • لولا (مفردات‌قرآن)

 • لوم (مفردات‌قرآن)

 • لوما (مفردات‌قرآن)

 • لون (مفردات‌قرآن)

 • لوی (مفردات‌قرآن)

 • لهب (مفردات‌قرآن)

 • لهث (مفردات‌قرآن)

 • لهم (مفردات‌قرآن)

 • لهو (مفردات‌قرآن)

 • لهو الحدیث (مفردات‌قرآن)

 • لیت - به فتح تاء (مفردات‌قرآن)

 • لیت (مفردات‌قرآن)

 • لیس (مفردات‌قرآن)

 • لیل (مفردات‌قرآن)

 • لیله قدر (مفردات‌قرآن)

 • لین (مفردات‌قرآن)

 • لینه (مفردات‌قرآن)

 • م

 • ما (مفردات‌قرآن)

 • ماء (مفردات‌قرآن)

 • مائده (مفردات‌قرآن)

 • مائة (مفردات‌قرآن)

 • ماروت (مفردات‌قرآن)

 • مال (مفردات‌قرآن)

 • مؤاخذه (مفردات‌قرآن)

 • مأجوج (مفردات‌قرآن)

 • متاع (مفردات‌قرآن)

 • متتابع (مفردات‌قرآن)

 • متربه (مفردات‌قرآن)

 • متشابهات قرآن‌ (مفردات‌قرآن)

 • متعالی (مفردات‌قرآن)

 • متعه زنان (مفردات‌قرآن)

 • متکبر (مفردات‌قرآن)

 • متن (مفردات‌قرآن)

 • متی (مفردات‌قرآن)

 • مثل - به کسر میم (مفردات‌قرآن)

 • مجد (مفردات‌قرآن)

 • مجوس (مفردات‌قرآن)

 • محارب (مفردات‌قرآن)

 • محال (مفردات‌قرآن)

 • محسن (مفردات‌قرآن)

 • محص (مفردات‌قرآن)

 • محق (مفردات‌قرآن)

 • محکم (مفردات‌قرآن)

 • محمد (مفردات‌قرآن)

 • محمود (مفردات‌قرآن)

 • محن (مفردات‌قرآن)

 • محو (مفردات‌قرآن)

 • محیط (مفردات‌قرآن)

 • مختال (مفردات‌قرآن)

 • مخر (مفردات‌قرآن)

 • مخض (مفردات‌قرآن)

 • مدّ (مفردات‌قرآن)

 • مدین (مفردات‌قرآن)

 • مدینه (مفردات‌قرآن)

 • مذموم (مفردات‌قرآن)

 • مرّ (مفردات‌قرآن)

 • مراء (مفردات‌قرآن)

 • مراوده (مفردات‌قرآن)

 • مرؤ (مفردات‌قرآن)

 • مرتاب (مفردات‌قرآن)

 • مرج (مفردات‌قرآن)

 • مرح (مفردات‌قرآن)

 • مرد (مفردات‌قرآن)

 • مرض (مفردات‌قرآن)

 • مروه (مفردات‌قرآن)

 • مُرِیبٍ‌

 • مریم (مفردات‌قرآن)

 • مریة (مفردات‌قرآن)

 • مزج (مفردات‌قرآن)

 • مزق (مفردات‌قرآن)

 • مزن (مفردات‌قرآن)

 • مسّ (مفردات‌قرآن)

 • مساء (مفردات‌قرآن)

 • مسافحه (مفردات‌قرآن)

 • مساوات (مفردات‌قرآن)

 • مستضعفین (مفردات‌قرآن)

 • مستعان (مفردات‌قرآن)

 • مسجد ضرار (مفردات‌قرآن)

 • مسح (مفردات‌قرآن)

 • مسخ (مفردات‌قرآن)

 • مسد (مفردات‌قرآن)

 • مسک - به فتح میم (مفردات‌قرآن)

 • مسک - به کسر میم (مفردات‌قرآن)

 • مسکن (مفردات‌قرآن)

 • مسکنة (مفردات‌قرآن)

 • مسکین (مفردات‌قرآن)

 • مسنون (مفردات‌قرآن)

 • مسیح (مفردات‌قرآن)

 • مشج (مفردات‌قرآن)

 • مشرب (مفردات‌قرآن)

 • مشرق (مفردات‌قرآن)

 • مشهد (مفردات‌قرآن)

 • مشی (مفردات‌قرآن)

 • مصابره (مفردات‌قرآن)

 • مصباح (مفردات‌قرآن)

 • مصر (مفردات‌قرآن)

 • مصیبت (مفردات‌قرآن)

 • مضغ (مفردات‌قرآن)

 • مضی (مفردات‌قرآن)

 • مطر (مفردات‌قرآن)

 • مطی (مفردات‌قرآن)

 • مظاهره (مفردات‌قرآن)

 • مع (مفردات‌قرآن)

 • معاد (مفردات‌قرآن)

 • معاذ (مفردات‌قرآن)

 • معاهده (مفردات‌قرآن)

 • معرفت (مفردات‌قرآن)

 • معروف (مفردات‌قرآن)

 • معز (مفردات‌قرآن)

 • معشار (مفردات‌قرآن)

 • معشر (مفردات‌قرآن)

 • معن‌ (مفردات‌قرآن)

 • معی (مفردات‌قرآن)

 • معین‌ (مفردات‌قرآن)

 • مغارات (مفردات‌قرآن)

 • مغتسل (مفردات‌قرآن)

 • مغرب (مفردات‌قرآن)

 • مغفرت (مفردات‌قرآن)

 • مفاتح (مفردات‌قرآن)

 • مفر (مفردات‌قرآن)

 • مقام (مفردات‌قرآن)

 • مقبره (مفردات‌قرآن)

 • مقت (مفردات‌قرآن)

 • مقتر (مفردات‌قرآن)

 • مقوین (مفردات‌قرآن)

 • مکاء (مفردات‌قرآن)

 • مکث - به فتح میم (مفردات‌قرآن)

 • مکر (مفردات‌قرآن)

 • مکن (مفردات‌قرآن)

 • مکه (مفردات‌قرآن)

 • مکین (مفردات‌قرآن)

 • ملا (مفردات‌قرآن)

 • ملامسه (مفردات‌قرآن)

 • مل‌ء (مفردات‌قرآن)

 • ملّت (مفردات‌قرآن)

 • ملتحد (مفردات‌قرآن)

 • ملح (مفردات‌قرآن)

 • ملق (مفردات‌قرآن)

 • ملک - به ضم میم (مفردات‌قرآن)

 • ملک - به فتح میم (مفردات‌قرآن)

 • ملک - به کسر میم (مفردات‌قرآن)

 • ملکوت (مفردات‌قرآن)

 • ملل (مفردات‌قرآن)

 • ممثل ملائکه (مفردات‌قرآن)

 • من - به فتح میم (مفردات‌قرآن)

 • من - به کسر میم (مفردات‌قرآن)

 • منّ (مفردات‌قرآن)

 • منّ بنی‌اسرائیل (مفردات‌قرآن)

 • منات (مفردات‌قرآن)

 • منتهی (مفردات‌قرآن)

 • منذر (مفردات‌قرآن)

 • منزل (مفردات‌قرآن)

 • منسک (مفردات‌قرآن)

 • منع (مفردات‌قرآن)

 • منکب (مفردات‌قرآن)

 • منکر (مفردات‌قرآن)

 • منی (مفردات‌قرآن)

 • مواطاة (مفردات‌قرآن)

 • موت (مفردات‌قرآن)

 • موثق‌ (مفردات‌قرآن)

 • موج (مفردات‌قرآن)

 • موجودات زنده در آسمان (مفردات‌قرآن)

 • مور (مفردات‌قرآن)

 • موسع (مفردات‌قرآن)

 • موسی (مفردات‌قرآن)

 • موقن (مفردات‌قرآن)

 • مولی (مفردات‌قرآن)

 • مهاجرت (مفردات‌قرآن)

 • مهد (مفردات‌قرآن)

 • مهل - به ضم میم (مفردات‌قرآن)

 • مهل - به فتح میم (مفردات‌قرآن)

 • مهلک (مفردات‌قرآن)

 • مهما (مفردات‌قرآن)

 • مهن (مفردات‌قرآن)

 • میثاق (مفردات‌قرآن)

 • مید (مفردات‌قرآن)

 • میر (مفردات‌قرآن)

 • میز (مفردات‌قرآن)

 • میزان (مفردات‌قرآن)

 • میسر (مفردات‌قرآن)

 • میسرة (مفردات‌قرآن)

 • میقات (مفردات‌قرآن)

 • میکال (مفردات‌قرآن)

 • میل (مفردات‌قرآن)

 • میم (مفردات‌قرآن)

 • ن

 • ن (مفردات‌قرآن)

 • نار (مفردات‌قرآن)

 • ناس (مفردات‌قرآن)

 • ناشئه (مفردات‌قرآن)

 • ناصب (مفردات‌قرآن)

 • ناصر (مفردات‌قرآن)

 • ناصیه (مفردات‌قرآن)

 • ناقه (مفردات‌قرآن)

 • نامه اعمال (مفردات‌قرآن)

 • نأی (مفردات‌قرآن)

 • نبأ (مفردات‌قرآن)

 • نبت (مفردات‌قرآن)

 • نبذ (مفردات‌قرآن)

 • نبز (مفردات‌قرآن)

 • نبط (مفردات‌قرآن)

 • نبع (مفردات‌قرآن)

 • نبی (مفردات‌قرآن)

 • نتق (مفردات‌قرآن)

 • نثر (مفردات‌قرآن)

 • نجد (مفردات‌قرآن)

 • نجس (مفردات‌قرآن)

 • نجم (مفردات‌قرآن)

 • نجو (مفردات‌قرآن)

 • نجوی (مفردات‌قرآن)

 • نحاس (مفردات‌قرآن)

 • نحب (مفردات‌قرآن)

 • نحت (مفردات‌قرآن)

 • نحر (مفردات‌قرآن)

 • نحس (مفردات‌قرآن)

 • نحل (مفردات‌قرآن)

 • نحله (مفردات‌قرآن)

 • نحن (مفردات‌قرآن)

 • نخر (مفردات‌قرآن)

 • نخل (مفردات‌قرآن)

 • ندّ (مفردات‌قرآن)

 • نداء (مفردات‌قرآن)

 • ندم (مفردات‌قرآن)

 • ندو (مفردات‌قرآن)

 • ندیّ (مفردات‌قرآن)

 • نذر - به ضم نون (مفردات‌قرآن)

 • نذر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن)

 • نذر (مفردات‌قرآن)

 • نذیر (مفردات‌قرآن)

 • نر و مادگی (مفردات‌قرآن)

 • نزع (مفردات‌قرآن)

 • نزغ (مفردات‌قرآن)

 • نزف (مفردات‌قرآن)

 • نزل (مفردات‌قرآن)

 • نزول (مفردات‌قرآن)

 • نساء (مفردات‌قرآن)

 • نسأ (مفردات‌قرآن)

 • نسب (مفردات‌قرآن)

 • نسخ (مفردات‌قرآن)

 • نسر (مفردات‌قرآن)

 • نسف (مفردات‌قرآن)

 • نسک (مفردات‌قرآن)

 • نسل (مفردات‌قرآن)

 • نسی (مفردات‌قرآن)

 • نشأ (مفردات‌قرآن)

 • نشأة (مفردات‌قرآن)

 • نشر (مفردات‌قرآن)

 • نشز (مفردات‌قرآن)

 • نشط (مفردات‌قرآن)

 • نشور (مفردات‌قرآن)

 • نشوز (مفردات‌قرآن)

 • نصاری (مفردات‌قرآن)

 • نصب (مفردات‌قرآن)

 • نصت (مفردات‌قرآن)

 • نصح (مفردات‌قرآن)

 • نصر (مفردات‌قرآن)

 • نصف (مفردات‌قرآن)

 • نصیب (مفردات‌قرآن)

 • نصیر (مفردات‌قرآن)

 • نضج (مفردات‌قرآن)

 • نضخ (مفردات‌قرآن)

 • نضد (مفردات‌قرآن)

 • نضر (مفردات‌قرآن)

 • نطح (مفردات‌قرآن)

 • نطف (مفردات‌قرآن)

 • نطق (مفردات‌قرآن)

 • نظر (مفردات‌قرآن)

 • نعاس (مفردات‌قرآن)

 • نعجه (مفردات‌قرآن)

 • نعق (مفردات‌قرآن)

 • نعل (مفردات‌قرآن)

 • نعم - به سکون عین (مفردات‌قرآن)

 • نعم - به فتح نون و عین (مفردات‌قرآن)

 • نعم - به کسر نون (مفردات‌قرآن)

 • نعمت (مفردات‌قرآن)

 • نعیم (مفردات‌قرآن)

 • نغض (مفردات‌قرآن)

 • نفاد (مفردات‌قرآن)

 • نفاق (مفردات‌قرآن)

 • نفث (مفردات‌قرآن)

 • نفح (مفردات‌قرآن)

 • نفخ (مفردات‌قرآن)

 • نفذ (مفردات‌قرآن)

 • نفر - به سکون فاء (مفردات‌قرآن)

 • نفر - به فتح فاء (مفردات‌قرآن)

 • نفس - به سکون فاء (مفردات‌قرآن)

 • نفس - به فتح فاء (مفردات‌قرآن)

 • نفش (مفردات‌قرآن)

 • نفع (مفردات‌قرآن)

 • نفق (مفردات‌قرآن)

 • نفقه (مفردات‌قرآن)

 • نفل (مفردات‌قرآن)

 • نفی (مفردات‌قرآن)

 • نقب (مفردات‌قرآن)

 • نقذ (مفردات‌قرآن)

 • نقر (مفردات‌قرآن)

 • نقص (مفردات‌قرآن)

 • نقض (مفردات‌قرآن)

 • نقع (مفردات‌قرآن)

 • نقم (مفردات‌قرآن)

 • نقیب (مفردات‌قرآن)

 • نقیر (مفردات‌قرآن)

 • نکال (مفردات‌قرآن)

 • نکب (مفردات‌قرآن)

 • نکث - به فتح نون (مفردات‌قرآن)

 • نکح (مفردات‌قرآن)

 • نکد (مفردات‌قرآن)

 • نکر (مفردات‌قرآن)

 • نکس (مفردات‌قرآن)

 • نکص (مفردات‌قرآن)

 • نکف (مفردات‌قرآن)

 • نکل (مفردات‌قرآن)

 • نکیر (مفردات‌قرآن)

 • نمارق (مفردات‌قرآن)

 • نمل (مفردات‌قرآن)

 • نمم (مفردات‌قرآن)

 • نوء (مفردات‌قرآن)

 • نوب (مفردات‌قرآن)

 • نوح (مفردات‌قرآن)

 • نور (مفردات‌قرآن)

 • نوش (مفردات‌قرآن)

 • نوص (مفردات‌قرآن)

 • نوم (مفردات‌قرآن)

 • نون (مفردات‌قرآن)

 • نوی (مفردات‌قرآن)

 • نهار (مفردات‌قرآن)

 • نهج (مفردات‌قرآن)

 • نهر (مفردات‌قرآن)

 • نهی - به ضم نون (مفردات‌قرآن)

 • نهی (مفردات‌قرآن)

 • نیل (مفردات‌قرآن)

 • و

 • وابل (مفردات‌قرآن)

 • وادی (مفردات‌قرآن)

 • وارد (مفردات‌قرآن)

 • واسع (مفردات‌قرآن)

 • والد (مفردات‌قرآن)

 • واو (مفردات‌قرآن)

 • وأد (مفردات‌قرآن)

 • وئل (مفردات‌قرآن)

 • وبال‌ (مفردات‌قرآن)

 • وبر (مفردات‌قرآن)

 • وبق (مفردات‌قرآن)

 • وبل (مفردات‌قرآن)

 • وبیل (مفردات‌قرآن)

 • وتر (مفردات‌قرآن)

 • وتین (مفردات‌قرآن)

 • وِثاق‌ - به فتح واو (مفردات‌قرآن)

 • وِثاق‌ - به کسر واو (مفردات‌قرآن)

 • وثق (مفردات‌قرآن)

 • وثن (مفردات‌قرآن)

 • وجب (مفردات‌قرآن)

 • وجد (مفردات‌قرآن)

 • وجس (مفردات‌قرآن)

 • وجف (مفردات‌قرآن)

 • وجل - به کسر جیم (مفردات‌قرآن)

 • وجه (مفردات‌قرآن)

 • وحد (مفردات‌قرآن)

 • وحش (مفردات‌قرآن)

 • وحی (مفردات‌قرآن)

 • ودد (مفردات‌قرآن)

 • ودع (مفردات‌قرآن)

 • ودق‌ (مفردات‌قرآن)

 • ودود (مفردات‌قرآن)

 • وذر (مفردات‌قرآن)

 • وراء (مفردات‌قرآن)

 • ورث‌ (مفردات‌قرآن)

 • ورد - به فتح واو (مفردات‌قرآن)

 • ورد - به کسر واو (مفردات‌قرآن)

 • ورد (مفردات‌قرآن)

 • ورق - به فتح راء (مفردات‌قرآن)

 • ورق - به کسر راء (مفردات‌قرآن)

 • وری (مفردات‌قرآن)

 • ورید (مفردات‌قرآن)

 • وزر (مفردات‌قرآن)

 • وزع (مفردات‌قرآن)

 • وزن (مفردات‌قرآن)

 • وزیر (مفردات‌قرآن)

 • وسط - به سکون سین (مفردات‌قرآن)

 • وسع - به ضم واو (مفردات‌قرآن)

 • وسع - به فتح واو (مفردات‌قرآن)

 • وسعت طوفان نوح (مفردات‌قرآن)

 • وسق (مفردات‌قرآن)

 • وسل (مفردات‌قرآن)

 • وسم (مفردات‌قرآن)

 • وسن (مفردات‌قرآن)

 • وسوس‌ (مفردات‌قرآن)

 • وسوسه (مفردات‌قرآن)

 • وصب (مفردات‌قرآن)

 • وصد (مفردات‌قرآن)

 • وصف (مفردات‌قرآن)

 • وصل (مفردات‌قرآن)

 • وصی (مفردات‌قرآن)

 • وصیله (مفردات‌قرآن)

 • وضع (مفردات‌قرآن)

 • وضن (مفردات‌قرآن)

 • وطر (مفردات‌قرآن)

 • وطن‌ (مفردات‌قرآن)

 • وطی (مفردات‌قرآن)

 • وعاء (مفردات‌قرآن)

 • وعد (مفردات‌ قرآن)

 • وعظ (مفردات‌قرآن)

 • وعی‌ (مفردات‌قرآن)

 • وفد (مفردات‌قرآن)

 • وفر (مفردات‌قرآن)

 • وفض‌ (مفردات‌قرآن)

 • وفق‌ (مفردات‌قرآن)

 • وفی (مفردات‌قرآن)

 • وقار (مفردات‌قرآن)

 • وقب‌ (مفردات‌قرآن)

 • وقت‌ (مفردات‌قرآن)

 • وقد (مفردات‌قرآن)

 • وقذ (مفردات‌قرآن)

 • وقر (مفردات‌قرآن)

 • وقع‌ (مفردات‌قرآن)

 • وقف‌ (مفردات‌قرآن)

 • وقود (مفردات‌قرآن)

 • وقی‌ (مفردات‌قرآن)

 • وکاء (مفردات‌قرآن)

 • وکد (مفردات‌قرآن)

 • وکز (مفردات‌قرآن)

 • وکل‌ (مفردات‌قرآن)

 • وکیل (مفردات‌قرآن)

 • ولاده (مفردات‌قرآن)

 • ولایه (مفردات‌قرآن)

 • ولج‌ (مفردات‌قرآن)

 • ولد (مفردات‌قرآن)

 • ولی - به سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • ولی - به کسر لام (مفردات‌قرآن)

 • ولید (مفردات‌قرآن)

 • ونی‌ (مفردات‌قرآن)

 • وهاب (مفردات‌قرآن)

 • وهب‌ (مفردات‌قرآن)

 • وهج (مفردات‌قرآن)

 • وهن‌ (مفردات‌قرآن)

 • وهی‌ (مفردات‌قرآن)

 • ویکانّ (مفردات‌قرآن)

 • ویل (مفردات‌قرآن)

 • ه

 • ها (مفردات‌قرآن)

 • هاء (مفردات‌قرآن)

 • هاؤم (مفردات‌قرآن)

 • هاتوا (مفردات‌قرآن)

 • هاتین (مفردات‌قرآن)

 • هاروت (مفردات‌قرآن)

 • هارون (مفردات‌قرآن)

 • هامان (مفردات‌قرآن)

 • هاویه (مفردات‌قرآن)

 • هاهنا (مفردات‌قرآن)

 • هباء (مفردات‌قرآن)

 • هبط (مفردات‌قرآن)

 • هجد (مفردات‌قرآن)

 • هجر - به ضم هاء (مفردات‌قرآن)

 • هجر (مفردات‌قرآن)

 • هجع (مفردات‌قرآن)

 • هد (مفردات‌قرآن)

 • هدم (مفردات‌قرآن)

 • هدهد (مفردات‌قرآن)

 • هدی - به سکون دال (مفردات‌قرآن)

 • هدی (مفردات‌قرآن)

 • هدیه (مفردات‌قرآن)

 • هذان (مفردات‌قرآن)

 • هرب (مفردات‌قرآن)

 • هرع (مفردات‌قرآن)

 • هز (مفردات‌قرآن)

 • هزء (مفردات‌قرآن)

 • هزل (مفردات‌قرآن)

 • هزم (مفردات‌قرآن)

 • هش (مفردات‌قرآن)

 • هشم (مفردات‌قرآن)

 • هشیم (مفردات‌قرآن)

 • هضم (مفردات‌قرآن)

 • هطع (مفردات‌قرآن)

 • هکذا (مفردات‌قرآن)

 • هل (مفردات‌قرآن)

 • هلال (مفردات‌قرآن)

 • هلع (مفردات‌قرآن)

 • هلک (مفردات‌قرآن)

 • هلل (مفردات‌قرآن)

 • هلم (مفردات‌قرآن)

 • هم (مفردات‌قرآن)

 • همد (مفردات‌قرآن)

 • همر (مفردات‌قرآن)

 • همز (مفردات‌قرآن)

 • همس (مفردات‌قرآن)

 • همن (مفردات‌قرآن)

 • هنالک (مفردات‌قرآن)

 • هنئ (مفردات‌قرآن)

 • هود - به ضم هاء (مفردات‌قرآن)

 • هود - به فتح هاء (مفردات‌قرآن)

 • هور (مفردات‌قرآن)

 • هون - به ضم هاء (مفردات‌قرآن)

 • هون (مفردات‌قرآن)

 • هوی (مفردات‌قرآن)

 • هیئ (مفردات‌قرآن)

 • هیئة (مفردات‌قرآن)

 • هیت (مفردات‌قرآن)

 • هیج (مفردات‌قرآن)

 • هیل (مفردات‌قرآن)

 • هیم (مفردات‌قرآن)

 • هیه (مفردات‌قرآن)

 • هیهات (مفردات‌قرآن)

 • ی

 • یا (مفردات‌قرآن)

 • یاء (مفردات‌قرآن)

 • یاجوج (مفردات‌قرآن)

 • یاقوت‌ (مفردات‌قرآن)

 • یأس‌ (مفردات‌قرآن)

 • یبس‌ (مفردات‌قرآن)

 • یتم‌ (مفردات‌قرآن)

 • یثرب‌ (مفردات‌قرآن)

 • یحیی (مفردات‌قرآن)

 • ید (مفردات‌قرآن)

 • یس (مفردات‌قرآن)

 • یسر (مفردات‌قرآن)

 • یسع‌ (مفردات‌قرآن)

 • یسیر (مفردات‌قرآن)

 • یعقوب‌ (مفردات‌قرآن)

 • یعوق‌ (مفردات‌قرآن)

 • یغوث‌ (مفردات‌قرآن)

 • یقطین‌ (مفردات‌قرآن)

 • یقظ (مفردات‌قرآن)

 • یقن (مفردات‌قرآن)

 • یمّ‌ (مفردات‌قرآن)

 • یمن‌ (مفردات‌قرآن)

 • یمین (مفردات‌قرآن)

 • ینع‌ (مفردات‌قرآن)

 • یوسف (مفردات‌قرآن)

 • یوم التلاق (مفردات‌قرآن)

 • یوم الفصل (مفردات‌قرآن)

 • یومئذ (مفردات‌قرآن)

 • یهود (مفردات‌قرآن)

 • جعبه ابزار