• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاموس قرآن (جلد ۵)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاموس قرآن: جلد ۱، جلد ۲، جلد ۳، جلد ۴، جلد ۶، جلد ۷.
مقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.

در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد پنجم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "عین" تا پایان حرف "قاف" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.عشر - به فتح شین (مفردات‌قرآن) [۱]    ؛ معاشرت
عشر - به سکون شین (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ عشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عشیر (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ رفیق
عشیره (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ عشیره (لغات‌قرآن)، عشیره
معشر (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ مَعْشَر (لغات‌قرآن)، جماعت
معشار (مفردات‌قرآن) [۶]    ؛ مِعْشار (لغات‌قرآن)
عشار (مفردات‌قرآن) [۷]    ؛ عِشار (لغات‌قرآن)، شتر
عشو (مفردات‌قرآن) [۸]    ؛ عشو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عشاء (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ عشاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عشاء
عشی (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ عَشِیّ (لغات‌قرآن)
عصب (مفردات‌قرآن) [۱۱]    ؛ عُصْبَه (لغات‌قرآن)، عصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عصب
عصر (مفردات‌قرآن) [۱۲]    ؛ إِعْصار (لغات‌قرآن)، عصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عصر
عصف (مفردات‌قرآن) [۱۳]    ؛ عَصْف (لغات‌قرآن)، عصف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عصم - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۱۴]    ؛ عصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عصم
اعتصام (مفردات‌قرآن) [۱۵]    ؛ اعتصام (قرآن)
استعصام (مفردات‌قرآن) [۱۶]    ؛ امتناع
عصم - به کسر عین (مفردات‌قرآن) [۱۷]    ؛ عِصَم (لغات‌قرآن)، نکاح
عصا (مفردات‌قرآن) [۱۸]    ؛ عِصِیّ (لغات‌قرآن)، عصا (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عصا
عصیان (مفردات‌قرآن) [۱۹]    ؛ عَصَیْتُمْ (لغات‌قرآن)، عصیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عصیان
عضد (مفردات‌قرآن) [۲۰]    ؛ عضد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عضد
عض (مفردات‌قرآن) [۲۱]    ؛ یَعَضُّ (لغات‌قرآن)، عض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عضل (مفردات‌قرآن) [۲۲]    ؛ عضل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عضل
عضین (مفردات‌قرآن) [۲۳]    ؛ عِضِیْنَ (لغات‌قرآن)
عطف (مفردات‌قرآن) [۲۴]    ؛ عِطف (لغات‌قرآن)، عطف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عطل (مفردات‌قرآن) [۲۵]    ؛ عُطِّلَتْ (لغات‌قرآن)، عطل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عطاء (مفردات‌قرآن) [۲۶]    ؛ أَعْطی‌ (لغات‌قرآن)، عطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عطیه
عظم - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۲۷]    ؛ عظام (لغات‌قرآن)، عظم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عظم
عظم - به کسر عین (مفردات‌قرآن) [۲۸]    ؛ عظم - به کسر عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عظیم
عظیم (مفردات‌قرآن) [۲۹]    
عظیم - اسماءالله (مفردات‌قرآن) [۳۰]    ؛ عظیم
عفریت (مفردات‌قرآن) [۳۱]    
عفف (مفردات‌قرآن) [۳۲]    ؛ عفت
عفو (مفردات‌قرآن) [۳۳]    ؛ عَفو (لغات‌قرآن)، عفو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عفو
عفو - اسماءالله (مفردات‌قرآن) [۳۴]    ؛ عفوّ (لغات‌قرآن)، عفو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عفو
عقب - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۳۵]    ؛ عَقِب (لغات‌قرآن)، عقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عقب - به ضم عین (مفردات‌قرآن) [۳۶]    ؛ عَقِب (لغات‌قرآن)، عقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عاقبة (مفردات‌قرآن) [۳۷]    ؛ عاقِبَةُ الدَّارِ (لغات‌قرآن)
تعقیب (مفردات‌قرآن) [۳۸]    ؛ تعقیب
اعقاب (مفردات‌قرآن) [۳۹]    
عقبه (مفردات‌قرآن) [۴۰]    ؛ عقبه (لغات‌قرآن)، عقبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عقبه
عقد (مفردات‌قرآن) [۴۱]    ؛ عقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عقد
عقر (مفردات‌قرآن) [۴۲]    ؛ عَقَر (لغات‌قرآن)، عقر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عقر
عاقر (مفردات‌قرآن) [۴۳]    ؛ عاقِر (لغات‌قرآن)
عقل (مفردات‌قرآن) [۴۴]    ؛ عقل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عقل
عقم (مفردات‌قرآن) [۴۵]    ؛ عَقِیْم (لغات‌قرآن)، عقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عقم
عکف (مفردات‌قرآن) [۴۶]    ؛ عُکُوف (لغات‌قرآن)، عکف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عکف
اعتکاف (مفردات‌قرآن) [۴۷]    ؛ إعتکاف (لغات‌قرآن)، اعتکاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعتکاف
علق (مفردات‌قرآن) [۴۸]    ؛ علق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، علق
علم - به کسر عین (مفردات‌قرآن) [۴۹]    ؛ لِنَعْلَمَ (لغات‌قرآن)، علم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، علم
علیم (مفردات‌قرآن) [۵۰]    ؛ علم
علام (مفردات‌قرآن) [۵۱]    ؛ علم
علم - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۵۲]    ؛ أعلام (لغات‌قرآن)، علم - به فتح عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عالم - به فتح لام (مفردات‌قرآن) [۵۳]    ؛ عالَمِین (لغات‌قرآن)، عالم
علامات (مفردات‌قرآن) [۵۴]    ؛ أعلام (لغات‌قرآن)، علم - به فتح عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
علن (مفردات‌قرآن) [۵۵]    ؛ علن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعلان
اعلان (مفردات‌قرآن) [۵۶]    ؛ علن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعلان
علا (مفردات‌قرآن) [۵۷]    ؛ علا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عالی (مفردات‌قرآن) [۵۸]    ؛ علا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
علی - به ضم عین (مفردات‌قرآن) [۵۹]    ؛
علو (مفردات‌قرآن) [۶۰]    ؛ عالِین (لغات‌قرآن)
تعالی (مفردات‌قرآن) [۶۱]    ؛ علا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
علی - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۶۲]    ؛
اعلی (مفردات‌قرآن) [۶۳]    
متعالی (مفردات‌قرآن) [۶۴]    
علیون (مفردات‌قرآن) [۶۵]    ؛ عِلِّیِّینَ (لغات‌قرآن)
علی - حرف جر (مفردات‌قرآن) [۶۶]    
عمد (مفردات‌قرآن) [۶۷]    ؛ عمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عمد
عماد (مفردات‌قرآن) [۶۸]    ؛ عِمَاد (لغات‌قرآن)، عمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عماد
عمر (مفردات‌قرآن) [۶۹]    ؛ یُعَمَّر (لغات‌قرآن)، عمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عمر (زندگی)
تعمیر (مفردات‌قرآن) [۷۰]    ؛ تعمیر
عمران (مفردات‌قرآن) [۷۱]    ؛ عمران (پدر مریم)
عمیق (مفردات‌قرآن) [۷۲]    ؛ عمیق (لغات‌قرآن)، عمق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عمق
عمل (مفردات‌قرآن) [۷۳]    ؛ عمل (لغات‌قرآن)، عمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عمل
قبول عمل از غیر مسلمان (مفردات‌قرآن) [۷۴]    ؛ عمل (لغات‌قرآن)، عمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عمل
تجسم اعمال (مفردات‌قرآن) [۷۵]    ؛ تجسم اعمال
تأثیر اعمال در یکدیگر (مفردات‌قرآن) [۷۶]    ؛ عمل (لغات‌قرآن)، عمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عمل
تبدل اعمال (مفردات‌قرآن) [۷۷]    ؛ عمل (لغات‌قرآن)، عمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عمل
عم (مفردات‌قرآن) [۷۸]    ؛ عم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عم
عمه - به تشدید میم (مفردات‌قرآن) [۷۹]    
عمه (مفردات‌قرآن) [۸۰]    ؛ یَعْمَهُونَ (لغات‌قرآن)، عمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عمی (مفردات‌قرآن) [۸۱]    ؛ عَمِین (لغات‌قرآن)، عمی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عن (مفردات‌قرآن) [۸۲]    
عنب (مفردات‌قرآن) [۸۳]    ؛ أعناب (لغات‌قرآن)، عنب
عنت (مفردات‌قرآن) [۸۴]    ؛ عَنَت (لغات‌قرآن)، عنت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عنت
اعنات (مفردات‌قرآن) [۸۵]    ؛ أَعْنَتَکُمْ (لغات‌قرآن)، عنت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عنت
عنید (مفردات‌قرآن) [۸۶]    ؛ عَنِید (لغات‌قرآن)، عند (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عند (مفردات‌قرآن) [۸۷]    ؛ عِنْدَنَا (لغات‌قرآن)
عنق (مفردات‌قرآن) [۸۸]    ؛ عنق (لغات‌قرآن)، عنق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عنکبوت (مفردات‌قرآن) [۸۹]    ؛ عنکبوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ عنکبوت
عناء (مفردات‌قرآن) [۹۰]    ؛ عناء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عهد (مفردات‌قرآن) [۹۱]    ؛ عهد (لغات‌قرآن)، عهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عهد
عهد ابراهیم (مفردات‌قرآن) [۹۲]    ؛ عهد (لغات‌قرآن)، عهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عهد
معاهده (مفردات‌قرآن) [۹۳]    
عهن (مفردات‌قرآن) [۹۴]    ؛ عِهن (لغات‌قرآن)
عوج (مفردات‌قرآن) [۹۵]    ؛ عِوَج (لغات‌قرآن)، عوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عود (مفردات‌قرآن) [۹۶]    ؛ عود (لغات‌قرآن)، عود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اعاده (مفردات‌قرآن) [۹۷]    ؛ اعاده
معاد (مفردات‌قرآن) [۹۸]    ؛ مکه
عاد (مفردات‌قرآن) [۹۹]    ؛ قوم عاد
عید (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    ؛ عید (لغات‌قرآن)، عید
عوذ (مفردات‌قرآن) [۱۰۱]    ؛ عوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، استعاذه
اعاذه (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]    
استعاذه (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    ؛ عوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، استعاذه
معاذ (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ عوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، استعاذه
عور (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    ؛ عَوْرَه (لغات‌قرآن)، عور (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عورت
عوق (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    ؛ مُعَوِّقِیْن (لغات‌قرآن)، عوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عول (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ عول (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عام (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    ؛ عام (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ سال
عون (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ عون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعانت
استعانت (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    ؛ استعانت
مستعان (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ عون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعانت
عوان (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    ؛ عَوان (لغات‌قرآن)
عیب (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ عیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عیب
عیر (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    ؛ عِیْرَ (لغات‌قرآن)
عیسی (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    ؛ عیسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت عیسی
عیش (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    ؛ مَعاش (لغات‌قرآن)، عیش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عیل (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    ؛ فقر
عائل (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    ؛ عائل (لغات‌قرآن)، فقیر
عین - به فتح عین (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    ؛ أعین (لغات‌قرآن)، عین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عین
عین - به کسر عین (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    ؛ عین (لغات‌قرآن)
معین (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    ؛ مَعین (لغات‌قرآن)، معن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عی (مفردات‌قرآن) [۱۲۲]    ؛ عی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عجز


غبر (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    
غبن (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    ؛ غابن (لغات‌قرآن)، غبن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تغابن
غثاء (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    
غدر (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    ؛ غدر (مقالات مرتبط)
غدق (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    
غدو (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    ؛ غدو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، غُدُوّ (لغات‌قرآن)، أغْدُوا (لغات‌قرآن)، غدوه
غد (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    
غرب (مفردات‌قرآن) [۱۳۰]    
مغرب (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    
غراب (مفردات‌قرآن) [۱۳۲]    
غرابیب (مفردات‌قرآن) [۱۳۳]    
غرر (مفردات‌قرآن) [۱۳۴]    ؛ غرور
غرف (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    
غرق - به فتح راء (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    ؛ غرق (مقالات مرتبط)؛ غرق (ابهام‌زدایی)
غرق - به سکون راء (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    ؛ غرق (ابهام‌زدایی)
غرم (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    
غریم (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    ؛ غریم (مقالات مرتبط)
غرام (مفردات‌قرآن) [۱۴۰]    
غرو (مفردات‌قرآن)، اغراء (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    
غزل (مفردات‌قرآن) [۱۴۲]    ؛ غزل (ابهام‌زدایی)
غزو (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    ؛ غزوه؛ جنگ
غسق (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    
غاسق (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    
غساق (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    
غسل (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    ؛ غسل
اغتسال (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    ؛ غسل
مغتسل (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    
غسلین (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    ؛ غساله
غشی (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    ؛ غاشِیَه (لغات‌قرآن)، غشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، پوشاندن
غصب (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    ؛ غصب (مقالات مرتبط)
غصه (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    ؛ غصه
غضب (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    ؛ غضب (مقالات مرتبط)
غضب خدا (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    ؛ غضب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، غضب الهی، غضب (مقالات مرتبط)
غض (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    ؛ غض (مقالات مرتبط)
غطش (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    ؛ أَغْطَش (لغات‌قرآن)، تاریکی
غطاء (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    ؛ پرده
غفر (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    ؛ مغفرت (مقالات مرتبط)
غفران (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    ؛ مغفرت (مقالات مرتبط)
مغفرت (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    ؛ مغفرت (مقالات مرتبط)
غفار (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    ؛ مغفرت (مقالات مرتبط)
غفور (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    ؛ مغفرت (مقالات مرتبط)
استغفار (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    ؛ مغفرت (مقالات مرتبط)
غفلت (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    ؛ غفلت (مقالات مرتبط)
غلبه (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    ؛ غلبه (علوم دیگر)
غلب (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    
غلیظ (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    
غلف (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    ؛ اغلف
غلق (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    
غل - به ضم غین (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    ؛ غلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، أَغلال (لغات‌قرآن)، غل (مقالات مرتبط)، غل (ابهام‌زدایی)
غل - به کسر غین (مفردات‌قرآن) [۱۷۲]    ؛ غل (ابهام‌زدایی)
غلول (مفردات‌قرآن) [۱۷۳]    ؛ غلول؛ خیانت (فقه)
غلام (مفردات‌قرآن) [۱۷۴]    ؛ غلام (ابهام‌زدایی)
غلو (مفردات‌قرآن) [۱۷۵]    ؛ غلو
غلی (مفردات‌قرآن) [۱۷۶]    ؛ جوشیدن
غمر (مفردات‌قرآن) [۱۷۷]    ؛ غمره (ابهام‌زدایی)
غمز (مفردات‌قرآن) [۱۷۸]    
غمض (مفردات‌قرآن) [۱۷۹]    
غم (مفردات‌قرآن) [۱۸۰]    ؛ حزن (علوم دیگر)
غمام (مفردات‌قرآن) [۱۸۱]    ؛ ابر (مقالات مرتبط)
غنیمت (مفردات‌قرآن) [۱۸۲]    ؛ غنیمت
غنم (مفردات‌قرآن) [۱۸۳]    
غنی (مفردات‌قرآن) [۱۸۴]    ؛ غنی (ابهام‌زدایی)
إغناء (مفردات‌قرآن) [۱۸۵]    
استغناء (مفردات‌قرآن) [۱۸۶]    
غنی - اسماء الله (مفردات‌قرآن) [۱۸۷]    ؛ غنی (ابهام‌زدایی)
غوث (مفردات‌قرآن) [۱۸۸]    ؛ اعانت؛ استغاثه
غار (مفردات‌قرآن) [۱۸۹]    ؛ غار ثور
غور (مفردات‌قرآن) [۱۹۰]    
اغاره (مفردات‌قرآن) [۱۹۱]    ؛ اغاره (ابهام‌زدایی)
مغارات (مفردات‌قرآن) [۱۹۲]    ؛ غار (مفردات‌قرآن)
غوص (مفردات‌قرآن) [۱۹۳]    ؛ غواصی
غوط (مفردات‌قرآن) [۱۹۴]    ؛ حکم غائط (قرآن)
غول (مفردات‌قرآن) [۱۹۵]    ؛ غول (ابهام‌زدایی)
غوی (مفردات‌قرآن) [۱۹۶]    ؛ غوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، إغوا (لغات‌قرآن)
غیب (مفردات‌قرآن) [۱۹۷]    ؛ اخبار غیب
غیبة (مفردات‌قرآن) [۱۹۸]    ؛ غیبت (اخلاق)
غیابة (مفردات‌قرآن) [۱۹۹]    
غیث (مفردات‌قرآن) [۲۰۰]    ؛ باران
غیر (مفردات‌قرآن) [۲۰۱]    
غیض (مفردات‌قرآن) [۲۰۲]    ؛ تَغیضُ (لغات‌قرآن)، غیض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
غیظ (مفردات‌قرآن) [۲۰۳]    ؛ غضب
تغیظ (مفردات‌قرآن) [۲۰۴]    
غائظ (مفردات‌قرآن) [۲۰۵]    


فاء (مفردات‌قرآن) [۲۰۶]    
فؤاد (مفردات‌قرآن) [۲۰۷]    ؛ فؤاد (لغات‌قرآن)، فؤاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فؤاد
فئة (مفردات‌قرآن) [۲۰۸]    ؛ فِئَة (لغات‌قرآن)، فئة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فتأ (مفردات‌قرآن) [۲۰۹]    
فتح (مفردات‌قرآن) [۲۱۰]    ؛ یَفْتَحِ (لغات‌قرآن)، فتح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فتاح (مفردات‌قرآن) [۲۱۱]    
مفاتح (مفردات‌قرآن) [۲۱۲]    ؛ مَفاتِحُ (لغات‌قرآن)، فتح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مفتاح
فتر (مفردات‌قرآن) [۲۱۳]    ؛ فتور (لغات‌قرآن)، فتور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فترت (مفردات‌قرآن) [۲۱۴]    ؛ فترت
فتق (مفردات‌قرآن) [۲۱۵]    ؛ شکافتن؛ فتق (ابهام‌زدایی)
فتل (مفردات‌قرآن) [۲۱۶]    ؛ فَتیل (لغات‌قرآن)، فتل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فتن (مفردات‌قرآن) [۲۱۷]    ؛ فتنه (لغات‌قرآن)، فتن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فتنه
امتحان الهی (مفردات‌قرآن) [۲۱۸]    ؛ فتنه (مفردات‌قرآن)، فتنه (لغات‌قرآن)، فتن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فتنه
فتی (مفردات‌قرآن) [۲۱۹]    ؛ فتی (لغات‌قرآن)، فتی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فتی
فتوی (مفردات‌قرآن) [۲۲۰]    ؛ فتوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یَسْتَفْتُونَکَ (لغات‌قرآن)، فتوی
فج (مفردات‌قرآن) [۲۲۱]    ؛ فجّ (لغات‌قرآن)، فجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فجّ (مقالات مرتبط)
فجر (مفردات‌قرآن) [۲۲۲]    ؛ فَجْر (لغات‌قرآن)، فجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فجر
فاجر (مفردات‌قرآن) [۲۲۳]    ؛ فاجر (لغات‌قرآن)، فاجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فجور
فجوه (مفردات‌قرآن) [۲۲۴]    
فحش (مفردات‌قرآن) [۲۲۵]    ؛ فحش (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فاحشه
فخر (مفردات‌قرآن) [۲۲۶]    ؛ فَخور (لغات‌قرآن)، فخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تفاخر
فدی (مفردات‌قرآن) [۲۲۷]    ؛ یَفْتَدِی (لغات‌قرآن)، فدی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فدیه
فرت (مفردات‌قرآن) [۲۲۸]    ؛ فرات (لغات‌قرآن)، فرات (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فرث (مفردات‌قرآن) [۲۲۹]    ؛ فَرْث (لغات‌قرآن)، فرث
فرج (مفردات‌قرآن) [۲۳۰]    ؛ فَرج (لغات‌قرآن)، فرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فرح (مفردات‌قرآن) [۲۳۱]    ؛ تَفْرَحونَ (لغات‌قرآن)، فرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرح
فرد (مفردات‌قرآن) [۲۳۲]    
فردوس (مفردات‌قرآن) [۲۳۳]    ؛ فردوس (لغات‌قرآن)
فرّ (مفردات‌قرآن) [۲۳۴]    ؛ مَفَرّ (لغات‌قرآن)، فرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرار
مفر (مفردات‌قرآن) [۲۳۵]    ؛ مَفَرّ (لغات‌قرآن)، فرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرار
فرش (مفردات‌قرآن) [۲۳۶]    ؛ فرش (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرش
فراش (مفردات‌قرآن) [۲۳۷]    ؛ فرش (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرش
فراشه (مفردات‌قرآن) [۲۳۸]    ؛ فراشه
فرض (مفردات‌قرآن) [۲۳۹]    ؛ قطع
فریضه (مفردات‌قرآن) [۲۴۰]    ؛ وجوب
فارض (مفردات‌قرآن) [۲۴۱]    ؛ فارِض (لغات‌قرآن)، فرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فارض
فرط (مفردات‌قرآن) [۲۴۲]    ؛ مُفْرَط (لغات‌قرآن)، فرط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرط
افراط (مفردات‌قرآن) [۲۴۳]    ؛ افراط؛ تجاوز (فقه)
تفریط (مفردات‌قرآن) [۲۴۴]    
فرع (مفردات‌قرآن) [۲۴۵]    ؛ فرع (علوم دیگر)
فرعون (مفردات‌قرآن) [۲۴۶]    ؛ فرعون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرعون
فراغ (مفردات‌قرآن) [۲۴۷]    ؛ فراغ (ابهام‌زدایی)؛ اوقات فراغت (اخلاق)
افراغ (مفردات‌قرآن) [۲۴۸]    ؛ أَفْرِغ (لغات‌قرآن)
فارغ (مفردات‌قرآن) [۲۴۹]    ؛ فارِغ (لغات‌قرآن)، فارغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فرق - به فتح فاء (مفردات‌قرآن) [۲۵۰]    ؛ یَفْرَقُونَ (لغات‌قرآن)، فرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فرق - به فتح راء (مفردات‌قرآن) [۲۵۱]    ؛ فرق (ابهام‌زدایی)؛ خوف (علوم دیگر)؛ خوف
فرق - به کسر فاء (مفردات‌قرآن) [۲۵۲]    ؛ فرق (ابهام‌زدایی)
تفریق (مفردات‌قرآن) [۲۵۳]    ؛ تفرقه
تفرق (مفردات‌قرآن) [۲۵۴]    ؛ تفرق (علوم دیگر)
فریق (مفردات‌قرآن) [۲۵۵]    ؛ فرقه
فراق (مفردات‌قرآن) [۲۵۶]    ؛ فراق (علوم دیگر)
فرقان (مفردات‌قرآن) [۲۵۷]    ؛ فُرْقان (لغات‌قرآن)، فرقان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فارقات (مفردات‌قرآن) [۲۵۸]    
فره (مفردات‌قرآن) [۲۵۹]    ؛ فاره (لغات‌قرآن)
فری (مفردات‌قرآن) [۲۶۰]    ؛ فَریّ (لغات‌قرآن)، فری (مفردات‌نهج‌البلاغه)، إفترا
افتراء (مفردات‌قرآن) [۲۶۱]    ، افترا (ابهام‌زدایی)؛ افترا (اخلاق)
فزّ (مفردات‌قرآن) [۲۶۲]    ؛ یَسْتَفِزّ (لغات‌قرآن)، فزّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فزع (مفردات‌قرآن) [۲۶۳]    ؛ فُزِّعَ (لغات‌قرآن)، فزع (مفردات‌نهج‌البلاغه)،فزع
فسح (مفردات‌قرآن) [۲۶۴]    ؛ تفسح (لغات‌قرآن)، فسح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فساد (مفردات‌قرآن) [۲۶۵]    ؛ فساد (مقالات مرتبط)
فسر (مفردات‌قرآن) [۲۶۶]    ؛ تفسیر
فسق (مفردات‌قرآن) [۲۶۷]    ؛ فسق (لغات‌قرآن)، فسق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فسق
فشل (مفردات‌قرآن) [۲۶۸]    ؛ فَشِلْتُمْ (لغات‌قرآن)، فشل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فشل
فصح (مفردات‌قرآن) [۲۶۹]    ؛ أَفْصَحُ (لغات‌قرآن)، فصاحت
فصل (مفردات‌قرآن) [۲۷۰]    ؛ فَصَلَ (لغات‌قرآن)، فصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فصال (مفردات‌قرآن) [۲۷۱]    
فصیله (مفردات‌قرآن) [۲۷۲]    ؛ فَصیلَة (لغات‌قرآن)، فصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
یوم الفصل (مفردات‌قرآن) [۲۷۳]    ؛ یوم الفصل
فصل الخطاب (مفردات‌قرآن) [۲۷۴]    
قول فصل (مفردات‌قرآن) [۲۷۵]    
فصم (مفردات‌قرآن) [۲۷۶]    ؛ فصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فصم
فضح (مفردات‌قرآن) [۲۷۷]    ؛ فضیحت (لغات‌قرآن)، فضح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فضّ (مفردات‌قرآن) [۲۷۸]    ؛ أنْفَضُّوا (لغات‌قرآن)، فضّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
فضّه (مفردات‌قرآن) [۲۷۹]    ؛ فِضَّه (لغات‌قرآن)، فضّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فضّه
فضل (مفردات‌قرآن) [۲۸۰]    ؛ فضل (مقالات مرتبط)
تفضیل انبیاء (مفردات‌قرآن) [۲۸۱]    
تفضیل یهود (مفردات‌قرآن) [۲۸۲]    
تفضیل انسان (مفردات‌قرآن) [۲۸۳]    ؛ برتری انسان بر موجودات
فضو (مفردات‌قرآن) [۲۸۴]    
افضاء (مفردات‌قرآن) [۲۸۵]    ؛ إفضاء (لغات‌قرآن)، افضاء
فطر (مفردات‌قرآن) [۲۸۶]    ؛ پاره کردن (مقالات مرتبط)؛ فرج (مفردات‌قرآن)
فاطر (مفردات‌قرآن) [۲۸۷]    ؛ فاطر (ابهام‌زدایی)
فطور (مفردات‌قرآن) [۲۸۸]    ، سستی
تفطر (مفردات‌قرآن) [۲۸۹]    
انفطار (مفردات‌قرآن) [۲۹۰]    ؛ انفطار (ابهام‌زدایی)
فطرت (مفردات‌قرآن) [۲۹۱]    ؛ فطرت (مقالات مرتبط)
فظ (مفردات‌قرآن) [۲۹۲]    ؛ سوء خلق (اخلاق)
فعل (مفردات‌قرآن) [۲۹۳]    ؛ فعل
فعله (مفردات‌قرآن) [۲۹۴]    
فعال (مفردات‌قرآن) [۲۹۵]    
فقد (مفردات‌قرآن) [۲۹۶]    ؛ غیبت (غایب)
تفقد (مفردات‌قرآن) [۲۹۷]    
فقر (مفردات‌قرآن) [۲۹۸]    ؛ فقر (مقالات مرتبط)
فقیر (مفردات‌قرآن) [۲۹۹]    ؛ فقیر (ابهام‌زدایی)؛ فقیر (مقالات مرتبط)
فاقره (مفردات‌قرآن) [۳۰۰]    
فقع (مفردات‌قرآن) [۳۰۱]    
فقه (مفردات‌قرآن) [۳۰۲]    ؛ فقه
تفقه (مفردات‌قرآن) [۳۰۳]    ؛ تفقه
فکر (مفردات‌قرآن) [۳۰۴]    ؛ تفکّر (لغات‌قرآن)، فکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تفکّر
فک (مفردات‌قرآن) [۳۰۵]    ؛ فک (ابهام‌زدایی)
فاکهه (مفردات‌قرآن) [۳۰۶]    
فاکه (مفردات‌قرآن) [۳۰۷]    
تفکه (مفردات‌قرآن) [۳۰۸]    ؛ تَفَکَّهُون (لغات‌قرآن)، فکه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تعجب، تمتع، ندامت
فکه (مفردات‌قرآن) [۳۰۹]    ؛ فَکِهین (لغات‌قرآن)، فکه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بذله‌گویی
فلح (مفردات‌قرآن) [۳۱۰]    ؛ أفلح (لغات‌قرآن)، رستگاری
فلق (مفردات‌قرآن) [۳۱۱]    ؛ شکافتن (مقالات مرتبط)
انفلاق (مفردات‌قرآن) [۳۱۲]    ؛ شکافته شدن‌
فالق (مفردات‌قرآن) [۳۱۳]    
فلک - به ضم فاء (مفردات‌قرآن) [۳۱۴]    ؛ فلک (ابهام‌زدایی)؛ الفلک (ابهام‌زدایی)
فلک - به فتح فاء (مفردات‌قرآن) [۳۱۵]    ؛ فلک (ابهام‌زدایی)
فلان (مفردات‌قرآن) [۳۱۶]    
فند (مفردات‌قرآن) [۳۱۷]    ؛ تُفَنِّدُون (لغات‌قرآن)
فنن (مفردات‌قرآن) [۳۱۸]    ؛ أَفْنان (لغات‌قرآن)، شاخه
فناء (مفردات‌قرآن) [۳۱۹]    ؛ فناء (مقالات مرتبط)
فهم (مفردات‌قرآن) [۳۲۰]    ؛ علم (دانش)؛ فهم عرفی
فوت (مفردات‌قرآن) [۳۲۱]    ؛ فوت (ابهام‌زدایی)
تفاوت (مفردات‌قرآن) [۳۲۲]    
فوج (مفردات‌قرآن) [۳۲۳]    ؛ طائفه
رجعت (مفردات‌قرآن) [۳۲۴]    ؛ رجعت (مقالات مرتبط)
فور (مفردات‌قرآن) [۳۲۵]    ؛ غلی (مفردات‌قرآن)؛ جوشیدن
فوز (مفردات‌قرآن) [۳۲۶]    ؛ فلح (مفردات‌قرآن)؛ رستگاری
فوض (مفردات‌قرآن) [۳۲۷]    ؛ تفویض (لغات‌قرآن)، تفویض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تفویض
فوق (مفردات‌قرآن) [۳۲۸]    ؛ بالا (ابهام‌زدایی)؛ علو (مفردات‌قرآن)
افاقه (مفردات‌قرآن) [۳۲۹]    ؛ افاقه؛ صحت (مقالات مرتبط)
فواق (مفردات‌قرآن) [۳۳۰]    ؛ اجل (مقالات مرتبط)
فوم (مفردات‌قرآن) [۳۳۱]    ؛ حبوبات
فاه (مفردات‌قرآن) [۳۳۲]    ؛ دهان
فی (مفردات‌قرآن) [۳۳۳]    
فیء (مفردات‌قرآن) [۳۳۴]    ؛ فیء (مقالات مرتبط)؛ رجوع (مقالات مرتبط)
فیء رسول خدا (مفردات‌قرآن) [۳۳۵]    
فیض (مفردات‌قرآن) [۳۳۶]    ؛ تَفیضُ (لغات‌قرآن)
افاضه (مفردات‌قرآن) [۳۳۷]    ؛ افاضه
فیل (مفردات‌قرآن) [۳۳۸]    ؛ فیل؛ فیل (ابهام‌زدایی)
اصحاب فیل (مفردات‌قرآن) [۳۳۹]    ؛ اصحاب فیل؛ فیل (ابهام‌زدایی)


ق (مفردات‌قرآن) [۳۴۰]    ؛ ق (ابهام‌زدایی)؛ سوره ق
قبح (مفردات‌قرآن) [۳۴۱]    ؛ حسن و قبح (مقالات مرتبط)
قبر (مفردات‌قرآن) [۳۴۲]    ؛ قبر (مقالات مرتبط)
مقبره (مفردات‌قرآن) [۳۴۳]    
قبس (مفردات‌قرآن) [۳۴۴]    ؛ قَبَس (لغات‌قرآن)، قبس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اقتباس (مفردات‌قرآن) [۳۴۵]    ؛ إِقتِباس (لغات‌قرآن) اقتباس
قبض (مفردات‌قرآن) [۳۴۶]    ؛ قَبْضَة (لغات‌قرآن)، قبض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قبض
قبل - به فتح قاف (مفردات‌قرآن) [۳۴۷]    ؛ تقدم و تاخر به زمان
قبل - به ضم قاف (مفردات‌قرآن) [۳۴۸]    ؛ قُبُل (لغات‌قرآن)، قبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قبل - به کسر قاف (مفردات‌قرآن) [۳۴۹]    ؛ قبل (ابهام‌زدایی)
قبول (مفردات‌قرآن) [۳۵۰]    ؛ قبول (ابهام‌زدایی)
اقبال (مفردات‌قرآن) [۳۵۱]    ؛ اقبال (ابهام‌زدایی)
تقبل (مفردات‌قرآن) [۳۵۲]    
تقابل (مفردات‌قرآن) [۳۵۳]    ؛ تقابل (ابهام‌زدایی)؛ تقابل (مقالات مرتبط)
قبیل (مفردات‌قرآن) [۳۵۴]    ؛ قَبیل (لغات‌قرآن)، آشکار
قبله (مفردات‌قرآن) [۳۵۵]    ؛ قبله (مقالات مرتبط)
تغییر قبله (مفردات‌قرآن) [۳۵۶]    ؛ تغییر قبله
قتر - به سکون تاء (مفردات‌قرآن) [۳۵۷]    ؛ إِقتار (لغات‌قرآن)، قتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اقتار
قتر - به فتح تاء (مفردات‌قرآن) [۳۵۸]    ؛ قَتَرَة (لغات‌قرآن)
قتور (مفردات‌قرآن) [۳۵۹]    ؛ بخل (مقالات مرتبط)
مقتر (مفردات‌قرآن) [۳۶۰]    ؛ فقیر (مقالات مرتبط)
قتل (مفردات‌قرآن) [۳۶۱]    ؛ قتل (مقالات مرتبط)
قتال (مفردات‌قرآن) [۳۶۲]    ؛ إقْتَتَلوا (لغات‌قرآن)، حرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قتال
قتال در اسلام (مفردات‌قرآن) [۳۶۳]    ؛ إقْتَتَلوا (لغات‌قرآن)، حرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قتال
قثاء (مفردات‌قرآن) [۳۶۴]    ؛ خیار (ابهام‌زدایی)
قحم (مفردات‌قرآن) [۳۶۵]    ؛ مُقْتَحِم (لغات‌قرآن)، قحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قدح (مفردات‌قرآن) [۳۶۶]    ؛ قَدْح (لغات‌قرآن)، قدح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قد - به سکون دال (مفردات‌قرآن) [۳۶۷]    
قد - به تشدید دال (مفردات‌قرآن) [۳۶۸]    ؛ قِدّ (لغات‌قرآن)، قدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قدد (مفردات‌قرآن) [۳۶۹]    
قدر (مفردات‌قرآن) [۳۷۰]    ؛ قَدَر (لغات‌قرآن)، قدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قدر
قدر - به کسر قاف (مفردات‌قرآن) [۳۷۱]    ؛ قُدُور (لغات‌قرآن)
تقدیر (مفردات‌قرآن) [۳۷۲]    ؛ قَدَّرَ (لغات‌قرآن)
قدیر (مفردات‌قرآن) [۳۷۳]    
لیله قدر (مفردات‌قرآن) [۳۷۴]    ؛ قدر (ابهام‌زدایی)؛ شب قدر
قدس (مفردات‌قرآن) [۳۷۵]    ؛ قدس (ابهام‌زدایی)؛ قدس (مقالات مرتبط)
روح القدس (مفردات‌قرآن) [۳۷۶]    ؛ روح القدس
تقدیس (مفردات‌قرآن) [۳۷۷]    ؛ تقدیس (مقالات مرتبط)
قدوس (مفردات‌قرآن) [۳۷۸]    
قدم (مفردات‌قرآن) [۳۷۹]    ؛ پا؛ قدم (ابهام‌زدایی)
تقدیم (مفردات‌قرآن) [۳۸۰]    ؛ تقدیم
قدیم (مفردات‌قرآن) [۳۸۱]    ؛ قدیم
قدو (مفردات‌قرآن) [۳۸۲]    ؛ پیروی (مقالات مرتبط)
قذف (مفردات‌قرآن) [۳۸۳]    ؛ قذف (لغات‌قرآن)، قذف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قذف
قرء - به فتح قاف (مفردات‌قرآن) [۳۸۴]    ؛ قرء (ابهام‌زدایی)
قرء - به ضم قاف (مفردات‌قرآن) [۳۸۵]    ؛ قُرُوءٍ (لغات‌قرآن)، قرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قرآن (مفردات‌قرآن) [۳۸۶]    ؛ قرآن (لغات‌قرآن)، قرآن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قرآن
اوصاف قرآن (مفردات‌قرآن) [۳۸۷]    ؛ اوصاف قرآن (علوم دیگر)؛ ویژگی‌های قرآن
اعجاز قرآن (مفردات‌قرآن) [۳۸۸]    ؛ اعجاز القرآن (ابهام‌زدایی)؛ اعجاز قرآن (مقالات مرتبط)
عدم تحریف قرآن‌ (مفردات‌قرآن) [۳۸۹]    ؛ عدم تحریف قرآن‌ (مقالات مرتبط)
کاتبان وحی (مفردات‌قرآن) [۳۹۰]    ؛ کاتبان وحی (مقالات مرتبط)
کتابت قرآن (مفردات‌قرآن) [۳۹۱]    ؛ کتابت قرآن
جمع قرآن (مفردات‌قرآن) [۳۹۲]    ؛ جمع قرآن (مقالات مرتبط)
اولین سوره (مفردات‌قرآن) [۳۹۳]    ؛ اولین سوره
آخرین آیه (مفردات‌قرآن) [۳۹۴]    ؛ آخرین آیه
ترکیب سوره‌ها (مفردات‌قرآن) [۳۹۵]    
حدیث هفت حرف (مفردات‌قرآن) [۳۹۶]    ؛ حدیث هفت حرف (مقالات مرتبط)
سوره‌های مکی و مدنی‌ (مفردات‌قرآن) [۳۹۷]    ؛ سوره‌های مکی و مدنی، سوره‌های مکی و مدنی (مقالات مرتبط)
عدد آیات قرآن‌ (مفردات‌قرآن) [۳۹۸]    ؛ عدد آیات (مقالات مرتبط)
اعراب قرآن‌ (مفردات‌قرآن) [۳۹۹]    ؛ اعراب قرآن‌ (مقالات مرتبط)
قرب (مفردات‌قرآن) [۴۰۰]    ؛ تقرب (مقالات مرتبط)
قریب (مفردات‌قرآن) [۴۰۱]    
قربت (مفردات‌قرآن) [۴۰۲]    ؛ تقرب (مقالات مرتبط)
قربی (مفردات‌قرآن) [۴۰۳]    ؛ خویشاوندی
قربان (مفردات‌قرآن) [۴۰۴]    ؛ قربان (ابهام‌زدایی)؛ قربانی (مقالات مرتبط)
قرح (مفردات‌قرآن) [۴۰۵]    ؛ زخم (مقالات مرتبط)
قرد (مفردات‌قرآن) [۴۰۶]    ؛ بوزینه
قرار (مفردات‌قرآن) [۴۰۷]    ؛ قَرار (لغات‌قرآن)، قرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قرة عین (مفردات‌قرآن) [۴۰۸]    ؛ قرة عین (لغات‌قرآن)، قرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اقرار (مفردات‌قرآن) [۴۰۹]    ؛ اقرار
قواریر (مفردات‌قرآن) [۴۱۰]    ؛ قواریر (لغات‌قرآن)، شیشه
قریش (مفردات‌قرآن) [۴۱۱]    ؛ قریش (لغات‌قرآن)، قریش (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قریش
قرض (مفردات‌قرآن) [۴۱۲]    ؛ قَرْض (لغات‌قرآن)، قرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قرض
قرطاس (مفردات‌قرآن) [۴۱۳]    ؛ قرطاس (لغات‌قرآن)
قرع (مفردات‌قرآن) [۴۱۴]    ؛ قارِعِة (لغات‌قرآن)، قرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قرف (مفردات‌قرآن) [۴۱۵]    ؛ إِقتِراف (لغات‌قرآن)، اقتراف حسنه
قرن (مفردات‌قرآن) [۴۱۶]    ؛ قرن (لغات‌قرآن)، قرن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قرن
اقتران (مفردات‌قرآن) [۴۱۷]    ؛ اقتران (علوم دیگر)
اقران (مفردات‌قرآن) [۴۱۸]    ؛ اقران (ابهام‌زدایی)
تقرین (مفردات‌قرآن) [۴۱۹]    
قرین (مفردات‌قرآن) [۴۲۰]    ؛ دوستی (مقالات مرتبط)
قارون (مفردات‌قرآن) [۴۲۱]    ؛ قارون (مقالات مرتبط)
ذوالقرنین (مفردات‌قرآن) [۴۲۲]    ؛ ذوالقرنین (مقالات مرتبط)جعبه ابزار