• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین قاموس قرآن (جلد ۱)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

در این مقاله عناوین برگرفته شده از کتاب قاموس قرآن نوشته علی‌اکبر قرشی بنابی ارائه شده که در آن به بحث درباره لغات قرآنی، تفسیر آیات مربوطه، نقل روايات شأن نزول، اشاره به بعضى از قضايا و نقل اقوال بزرگان، احوال و قضاياى انبياء (علیهم‌السّلام) از ديدگاه قرآن به اقتضاء حال اكثرا بتفصيل سخن گفته شده است.

در جلد اول به مباحث قرآنی از حرف "الف" تا پایان حرف "ث" می‌پردازیم.

فهرست مندرجات

۱ - حرف الف

۱ - حرف الف

[ویرایش]

اب‌ (به تشدید باء) [۱]    ؛ اب
ابد (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ ابد
ابراهیم (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ ابراهیم
اباق (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ اباق
ابل (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ ابل
ابابیل (مفردات‌قرآن) [۶]     ابابیل
اب
اباء (مفردات‌قرآن) [۷]    
اتی (مفردات‌قرآن) [۸]    
اثاث (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ اثاث
اثر (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ اثر
اثل (مفردات‌قرآن)[۱۱]    ؛ اثل
اثم (مفردات‌قرآن)[۱۲]    ؛ اثم
اجاج (مفردات‌قرآن)[۱۳]    ؛ اجاج
اجر (مفردات‌قرآن)[۱۴]    ؛ اجر
اجل (به فتح جیم)[۱۵]    ؛ اجل
اجل (به سکون جیم)[۱۶]    ؛ اجل
احد (مفردات‌قرآن)[۱۷]    ؛ احد
اخذ (مفردات‌قرآن)[۱۸]    ؛ اخذ
آخذ (مفردات‌قرآن)[۱۹]    ؛ آخذ
آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)[۲۰]    ؛آخر
آخر - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)[۲۱]    ؛آخر
اخ (مفردات‌قرآن)[۲۲]    
اخت (مفردات‌قرآن)[۲۳]    
اد (مفردات‌قرآن)[۲۴]    
آدم (مفردات‌قرآن)[۲۵]    
اداء (مفردات‌قرآن)[۲۶]    
اذ (مفردات‌قرآن)[۲۷]    
اذا (مفردات‌قرآن)[۲۸]    
اذن-به ضم الف و ذال(مفردات‌قرآن)[۲۹]    
اذن-کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)[۳۰]    
اذان (مفردات‌قرآن)[۳۱]    
اذن کسر الف و فتح ذال (مفردات‌قرآن)[۳۲]    
اذی (مفردات‌قرآن)[۳۳]    
ارب (مفردات‌قرآن)[۳۴]    
ارض (مفردات‌قرآن)[۳۵]    
اریکه (مفردات‌قرآن)[۳۶]    
ارم (مفردات‌قرآن)[۳۷]    
افسانه ارم (مفردات‌قرآن)[۳۸]    
ازر (مفردات‌قرآن)[۳۹]    
آزر (مفردات‌قرآن)[۴۰]    
از (مفردات‌قرآن)[۴۱]    
ازف (مفردات‌قرآن)[۴۲]    
اسر (مفردات‌قرآن)[۴۳]    
اسرائیل (مفردات‌قرآن)[۴۴]    
اساس (مفردات‌قرآن)[۴۵]    
اسف (مفردات‌قرآن)[۴۶]    
اسماعیل (مفردات‌قرآن)[۴۷]    اسمعیل
اسن (مفردات‌قرآن)[۴۸]    
اسو (مفردات‌قرآن)[۴۹]    اسوه
اسی (مفردات‌قرآن)[۵۰]    
اشر (مفردات‌قرآن)[۵۱]    
اصر (مفردات‌قرآن)[۵۲]    
اصل (مفردات‌قرآن)[۵۳]    
اصیل (مفردات‌قرآن)[۵۴]    
اف (مفردات‌قرآن)[۵۵]    
افق (مفردات‌قرآن)[۵۶]    
افک (مفردات‌قرآن)[۵۷]    
افول (مفردات‌قرآن)[۵۸]    
اکل (مفردات‌قرآن)[۵۹]    
الا - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۶۰]    
الت (مفردات‌قرآن)[۶۱]    
الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)[۶۲]    
الف (مفردات‌قرآن)[]
الف - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)[۶۳]    
ال (مفردات‌قرآن)[۶۴]    
الا - به کسر الف و تشدید لام (مفردات‌قرآن)[۶۵]    
التی (مفردات‌قرآن)[۶۶]    
الم (مفردات‌قرآن)[۶۷]    
اله (مفردات‌قرآن)[۶۸]    
الله (مفردات‌قرآن)[۶۹]    
الو - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)[۷۰]    
ایلاء (مفردات‌قرآن)[۷۱]    
الی (مفردات‌قرآن)[۷۲]    
آلاء (مفردات‌قرآن)[۷۳]    
الیاس (مفردات‌قرآن)[۷۴]    
ال یاسین (مفردات‌قرآن)[۷۵]    
ام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۷۶]    
امت (مفردات‌قرآن)[۷۷]    
امد (مفردات‌قرآن)[۷۸]    
امر - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۷۹]    
امر - به کسر الف (مفردات قرآن)[۸۰]    
امس (مفردات‌قرآن)[۸۱]    
امل (مفردات‌قرآن)[۸۲]    
ام - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[۸۳]    
امه - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[۸۴]    
امی (مفردات‌قرآن)[۸۵]    
امام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۸۶]    
امام - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۸۷]    
اما - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۸۸]    
اما به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۸۹]    
امن (مفردات‌قرآن)[]
ایمان (مفردات‌قرآن)[۹۰]    
امه - به فتح الف و میم (مفردات‌قرآن)[۹۱]    
ان - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[]
ان - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[]
ان - به فتح و کسر الف (مفردات‌قرآن)[]
انما (مفردات‌قرآن)[]
انا (مفردات‌قرآن)[]
انثی - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[]
انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[]
انسان (مفردات‌قرآن)[]
انف (مفردات‌قرآن)[۹۲]    
انام (مفردات‌قرآن)[۹۳]    
انی - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۹۴]    
آناء (مفردات‌قرآن)[۹۵]    
اناء - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۹۶]    
انی - به کسر الف و سکون نون (مفردات‌قرآن)[۹۷]    
اهل (مفردات‌قرآن)[۹۸]    
او (مفردات‌قرآن)[۹۹]    
اوب (مفردات‌قرآن)[۱۰۰]    
اود (مفردات‌قرآن)[۱۰۱]    
اول (مفردات‌قرآن)[۱۰۲]    
آل (مفردات‌قرآن)[۱۰۳]    
اول - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)[۱۰۴]    
اولو (مفردات‌قرآن)[۱۰۵]    
اولاء (مفردات‌قرآن)[۱۰۶]    
اوه (مفردات‌قرآن)[۱۰۷]    
اوی - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)[۱۰۸]    
ای (مفردات‌قرآن)[۱۰۹]    
آیة (مفردات‌قرآن)[۱۱۰]    
ایوب (مفردات‌قرآن)[۱۱۱]    
اید (مفردات‌قرآن)[۱۱۲]    
ایک - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌قرآن)[۱۱۳]    
ایّم - به فتح الف و کسر یاء (مفردات‌قرآن)[۱۱۴]    
الآن (مفردات‌قرآن)[۱۱۵]    
ایّان (مفردات‌قرآن)[۱۱۶]    
این (مفردات‌قرآن)[۱۱۷]    
اینما (مفردات‌قرآن)[۱۱۸]    
ایّ - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۱۱۹]    
ایّا - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۱۲۰]    
باء (مفردات‌قرآن)[۱۲۱]    
بابل (مفردات‌قرآن)[۱۲۲]    
بئر (مفردات‌قرآن)[۱۲۳]    
بأس (مفردات‌قرآن)[۱۲۴]    
بئس (مفردات‌قرآن)[۱۲۵]    
بتک (مفردات‌قرآن)[۱۲۶]    
بتل (مفردات‌قرآن)[۱۲۷]    
بث (مفردات‌قرآن)[۱۲۸]    
بجس (مفردات‌قرآن)[۱۲۹]    
بحث (مفردات‌قرآن)[۱۳۰]    
بحر (مفردات‌قرآن)[۱۳۱]    
بخس (مفردات‌قرآن)[۱۳۲]    
بخع (مفردات‌قرآن)[۱۳۳]    
بخل (مفردات‌قرآن)[۱۳۴]    
بدء (مفردات‌قرآن)[۱۳۵]    
بدر (مفردات‌قرآن)[۱۳۶]    
بدع (مفردات‌قرآن)[۱۳۷]    
بدل (مفردات‌قرآن)[۱۳۸]    
بدن (مفردات‌قرآن)[۱۳۹]    
بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌قرآن)[۱۴۰]    
بدوّ - به ضم باء و دال (مفردات‌قرآن)[۱۴۱]    
بذر (مفردات‌قرآن)[۱۴۲]    
برء - به ضم باء (مفردات‌قرآن)[۱۴۳]    
بریة (مفردات‌قرآن)[۱۴۴]    
برج (مفردات‌قرآن)[۱۴۵]    
برح (مفردات‌قرآن)[۱۴۶]    
برد - به فتح باء (مفردات‌قرآن)[۱۴۷]    
برد - به فتح باء و راء (مفردات‌قرآن)[۱۴۸]    
برّ - به فتح و کسر باء (مفردات‌قرآن)[۱۴۹]    
بروز (مفردات‌قرآن)[۱۵۰]    
برزخ (مفردات‌قرآن)[۱۵۱]    
برص (مفردات‌قرآن)[۱۵۲]    
برق (مفردات‌قرآن)[۱۵۳]    
برکت (مفردات‌قرآن)[۱۵۴]    
برم (مفردات‌قرآن)[۱۵۵]    
برهان (مفردات‌قرآن)[۱۵۶]    
بزغ (مفردات‌قرآن)[۱۵۷]    
بسر (مفردات‌قرآن)[۱۵۸]    
بس (مفردات‌قرآن)[۱۵۹]    
بسط (مفردات‌قرآن)[]
بسق (مفردات‌قرآن)[]
بسل (مفردات‌قرآن)[]
بسم (مفردات‌قرآن)[]
بشر (مفردات‌قرآن)[]
بصر (مفردات‌قرآن)[]
بصل (مفردات‌قرآن)[]
بضع (مفردات‌قرآن)[]
بضاعت (مفردات‌قرآن)[]
بطؤ (مفردات‌قرآن)[]
بطر (مفردات‌قرآن)[۱۶۰]    
بطش (مفردات‌قرآن)[۱۶۱]    
بطل (مفردات‌قرآن)[۱۶۲]    
بطن (مفردات‌قرآن)[۱۶۳]    
بطانه (مفردات‌قرآن)[۱۶۴]    
بعث (مفردات‌قرآن)[۱۶۵]    
بعثر (مفردات‌قرآن)[۱۶۶]    
بعد - به ضم باء (مفردات‌قرآن)[۱۶۷]    
بعیر (مفردات‌قرآن)[۱۶۸]    
بعض (مفردات‌قرآن)[۱۶۹]    
بعوضه (مفردات‌قرآن)[۱۷۰]    
بعل (مفردات‌قرآن)[۱۷۱]    
بغت (مفردات‌قرآن)[۱۷۲]    
بغض (مفردات‌قرآن)[۱۷۳]    
بغل (مفردات‌قرآن)[۱۷۴]    
بغی (مفردات‌قرآن)[۱۷۵]    
بقر (مفردات‌قرآن)[۱۷۶]    
بقعه (مفردات‌قرآن)[۱۷۷]    
بقل (مفردات‌قرآن)[۱۷۸]    
بقاء (مفردات‌قرآن)[۱۷۹]    
بکر (مفردات‌قرآن)[۱۸۰]    
بکه (مفردات‌قرآن)[]
بکم (مفردات‌قرآن)[]
بکی (مفردات‌قرآن)[]
بل (مفردات‌قرآن)[]
بلد (مفردات‌قرآن)[]
بلس (مفردات‌قرآن)[]
ابلیس (مفردات‌قرآن)[]
بلع (مفردات‌قرآن)[]
بلغ (مفردات‌قرآن)[]
بلی (مفردات‌قرآن)[]
بلی (مفردات‌قرآن)[]
بنن (مفردات‌قرآن)[]
بنی (مفردات‌قرآن)[]
ابن (مفردات‌قرآن)[]
بنت (مفردات‌قرآن)[]
بهت (مفردات‌قرآن)[]
بهج (مفردات‌قرآن)[]
بهل (مفردات‌قرآن)[]
بهم (مفردات‌قرآن)[]
بوء (مفردات‌قرآن)[]
باب (مفردات‌قرآن)[]
بور (مفردات‌قرآن)[]
بال (مفردات‌قرآن)[]
بیت (مفردات‌قرآن)[]
بید (مفردات‌قرآن)[]
بیض (مفردات‌قرآن)[]
بیع (مفردات‌قرآن)[]
بیع (مفردات‌قرآن)[]
بین (مفردات‌قرآن)[]
بان (مفردات‌قرآن)[]
تاء (مفردات‌قرآن)[]
تابوت (مفردات‌قرآن)[]
تبب (مفردات‌قرآن)[]
تبر (مفردات‌قرآن)[]
تبع (مفردات‌قرآن)[]
تبع (مفردات‌قرآن)[]
تجارت (مفردات‌قرآن)[]
تحت (مفردات‌قرآن)[]
تراب (مفردات‌قرآن)[]
ترف (مفردات‌قرآن)[]
ترک (مفردات‌قرآن)[]
تسع (مفردات‌قرآن)[]
تعس (مفردات‌قرآن)[]
تفث (مفردات‌قرآن)[]
تقن (مفردات‌قرآن)[]
تلک (مفردات‌قرآن)[]
تل (مفردات‌قرآن)[]
تلی (مفردات‌قرآن)[]
تمام (مفردات‌قرآن)[]
تنور (مفردات‌قرآن)[]
توب (مفردات‌قرآن)[]
تاره (مفردات‌قرآن)[]
تورات (مفردات‌قرآن)[]
تین (مفردات‌قرآن)[]
تیه (مفردات‌قرآن)[]
ثاء (مفردات‌قرآن)[]
ثبوت (مفردات‌قرآن)[]
ثبور (مفردات‌قرآن)[]
ثبط (مفردات‌قرآن)[]
ثبة (مفردات‌قرآن)[]
ثج (مفردات‌قرآن)[]
ثخن (مفردات‌قرآن)[]
ثرب (مفردات‌قرآن)[]
ثری (مفردات‌قرآن)[]
ثعبان (مفردات‌قرآن)[]
ثقب (مفردات‌قرآن)[]
ثقف (مفردات‌قرآن)[]
ثقل (مفردات‌قرآن)[]
ثقل (مفردات‌قرآن)[]
ثلاث (مفردات‌قرآن)[]
ثل (مفردات‌قرآن)[]
ثمد (مفردات‌قرآن)[]
ثمر (مفردات‌قرآن)[]
ثم (مفردات‌قرآن)[]
ثم (مفردات‌قرآن)[]
ثمن (مفردات‌قرآن)[]
ثمن (مفردات‌قرآن)[]
ثنی (مفردات‌قرآن)[]
ثوب (مفردات‌قرآن)[]
ثور (مفردات‌قرآن)[]
ثوی (مفردات‌قرآن)[]
ثیب (مفردات‌قرآن)[]


جعبه ابزار