• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاموس قرآن (جلد ۱)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاموس قرآن: جلد ۲، جلد ۳، جلد ۴، جلد ۵، جلد ۶، جلد ۷.
مقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.

در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد اول کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "الف" تا پایان حرف "ث" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.اب‌ّ - به تشدید باء (مفردات‌قرآن) [۱]    ؛ چراگاه (فقه)
ابد (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ أَبَد (لغات‌قرآن)، ابد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابد
ابراهیم (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ ابراهیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابراهیم
اباق (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ اباق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اباق
ابل (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ ابل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابل
ابابیل (مفردات‌قرآن) [۶]    ؛ أَبابیل (لغات‌قرآن)،ابابیل
اب (مفردات‌قرآن) [۷]    ؛ أَب (لغات‌قرآن)،اب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بابا، اب
اباء (مفردات‌قرآن) [۸]    ؛ اباء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امتناع
اتیان (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ اتیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اتیان
اثاث (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ أثاث (لغات‌قرآن)، اثاث
اثر (مفردات‌قرآن) [۱۱]    ؛ أَثَر (لغات‌قرآن)، اثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثر
اثل (مفردات‌قرآن)[۱۲]    ؛ أَثْل (لغات‌قرآن)، اثل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اثل (مقالات مرتبط)
اثم (مفردات‌قرآن)[۱۳]    ؛ إِثْم (لغات‌قرآن)، اثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ اثم
اجاج (مفردات‌قرآن)[۱۴]    ؛ أُجاج (لغات‌قرآن)، اجاج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آب تلخ (قرآن)، اجاج
اجر (مفردات‌قرآن)[۱۵]    ؛ أَجْر (لغات‌قرآن)، اجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثواب، اجر (مقالات مرتبط)
اجل - به فتح الف و جیم (مفردات‌قرآن)[۱۶]    ؛ أَجَل (لغات‌قرآن)، اجل - به فتح الف و جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجل
اجل - به فتح الف و سکون جیم (مفردات‌قرآن)[۱۷]    ؛ أَجْل (لغات‌قرآن)، اجل - به فتح الف و سکون جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجل - به سکون جیم (مقالات مرتبط)
احد (مفردات‌قرآن)[۱۸]    ؛ احد - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، احد (نام خدا)
احد - نام خدا (مفردات‌قرآن)[۱۹]    ؛ احد - نام خدا (مفردات‌نهج‌البلاغه)، احد (نام خدا)
اخذ (مفردات‌قرآن)[۲۰]    ؛ أَخْذ (لغات‌قرآن)، اخذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اخذ (مقالات مرتبط)
آخذ (مفردات‌قرآن)[۲۱]    ؛ آخذ (قرآن)، آخذ
مؤاخذه (مفردات‌قرآن)[۲۲]    ؛ مؤاخذه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)[۲۳]    ؛ آخر - به کسر خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آخر
آخر - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)[۲۴]    ؛ آخر - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اخ (مفردات‌قرآن)[۲۵]    ؛ اخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اخ
اخت (مفردات‌قرآن)[۲۶]    ؛ اخت
ادّ (مفردات‌قرآن)[۲۷]    
آدم (مفردات‌قرآن)[۲۸]    ؛ آدم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آدم
اداء (مفردات‌قرآن)[۲۹]    ؛ اداء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اداء
اذ (مفردات‌قرآن)[۳۰]    
اذا (مفردات‌قرآن)[۳۱]    
اذن - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[۳۲]    ؛ اذن - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اذن - به کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)[۳۳]    
اذان (مفردات‌قرآن)[۳۴]    ؛ اذان
اذن - به کسر الف و فتح ذال (مفردات‌قرآن)[۳۵]    
اذی (مفردات‌قرآن)[۳۶]    ؛ اذی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ارب (مفردات‌قرآن)[۳۷]    ؛ مَآرِب (لغات‌قرآن)، ارب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ارض (مفردات‌قرآن)[۳۸]    ؛ ارض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارض
اریکه (مفردات‌قرآن)[۳۹]    
ارم (مفردات‌قرآن)[۴۰]    ؛ ارم
ازر (مفردات‌قرآن)[۴۱]    ؛ ازر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
آزر (مفردات‌قرآن)[۴۲]    ؛ آزر
ازّ (مفردات‌قرآن)[۴۳]    
ازف (مفردات‌قرآن)[۴۴]    ؛ ازف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اسر (مفردات‌قرآن)[۴۵]    ؛ اسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اسرائیل (مفردات‌قرآن)[۴۶]    ؛ اسرائیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسرائیل
بنی‌اسرائیل (مفردات‌قرآن)[۴۷]    ؛ بنی‌اسرائیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بنی‌اسرائیل
اساس (مفردات‌قرآن)[۴۸]    ؛ اساس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اسف (مفردات‌قرآن)[۴۹]    ؛ اسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اسماعیل (مفردات‌قرآن)[۵۰]    ؛ اسماعیل، اسماعیل صادق الوعد
اسن (مفردات‌قرآن)[۵۱]    
اسوه (مفردات‌قرآن)[۵۲]    ؛ اسوه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسوه
أسی (مفردات‌قرآن)[۵۳]    ؛ أسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اشر (مفردات‌قرآن)[۵۴]    
اصر (مفردات‌قرآن)[۵۵]    ؛ اصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اصل (مفردات‌قرآن)[۵۶]    ؛ اصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اصیل (مفردات‌قرآن)[۵۷]    ؛ اصیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آصال (لغات‌قرآن)، أصیل (لغات‌قرآن)
افّ (مفردات‌قرآن)[۵۸]    ؛ افّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، افّ
افق (مفردات‌قرآن)[۵۹]    ؛ افق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، افق
افک (مفردات‌قرآن)[۶۰]    ؛ إِفْک (لغات‌قرآن)، افک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، افک
افول (مفردات‌قرآن)[۶۱]    ؛ افول (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اکل (مفردات‌قرآن)[۶۲]    ؛ أُکُل (لغات‌قرآن)، اکل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اکل
الا - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۶۳]    
الت (مفردات‌قرآن)[۶۴]    
الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)[۶۵]    ؛ الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
الف - به فتح الف و کسر لام (مفردات‌قرآن) [۶۶]    ؛ الف
الف - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)[۶۷]    ؛ الف - به فتح الف و سکون لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
الّ (مفردات‌قرآن)[۶۸]    ؛ الّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
الا - به کسر الف و تشدید لام (مفردات‌قرآن)[۶۹]    ؛ الّا
التی (مفردات‌قرآن)[۷۰]    
الذی (مفردات‌قرآن) [۷۱]    
الم (مفردات‌قرآن)[۷۲]    ؛ الم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الم
اله (مفردات‌قرآن)[۷۳]    ؛ اله (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اله
الله (مفردات‌قرآن)[۷۴]    ؛ الله (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الله
اللهم (مفردات‌قرآن)[۷۵]    ؛ الله (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الله
الو (مفردات‌قرآن)[۷۶]    ؛ الو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ایلاء (مفردات‌قرآن)[۷۷]    ؛ ایلاء
الی (مفردات‌قرآن)[۷۸]    ؛ الی
آلاء (مفردات‌قرآن)[۷۹]    ؛ آلاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
الیاس (مفردات‌قرآن)[۸۰]    ؛ الیاس
ال یاسین (مفردات‌قرآن)[۸۱]    ؛ ال یاسین
ام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۸۲]    
امت - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۸۳]    
امد (مفردات‌قرآن)[۸۴]    ؛ امد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
امر - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۸۵]    ؛ امر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امر
امر - به کسر الف (مفردات قرآن)[۸۶]    
امس (مفردات‌قرآن)[۸۷]    
امل (مفردات‌قرآن)[۸۸]    ؛ امل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امل
ام - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[۸۹]    ؛ ام - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ام
امهات المؤمنین (مفردات‌قرآن)[۹۰]    ؛ امهات المؤمنین
امّت (مفردات‌قرآن)[۹۱]    ؛ امّت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امّت
امّی (مفردات‌قرآن)[۹۲]    ؛ امّی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
امام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۹۳]    ؛ امام - به فتح الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
امام - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۹۴]    ؛ امام - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اما - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۹۵]    
اما - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۹۶]    
امن (مفردات‌قرآن)[۹۷]    ؛ امنیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امنیت
ایمان (مفردات‌قرآن)[۹۸]    ؛ ایمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ایمان
امه (مفردات‌قرآن)[۹۹]    ؛ امه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امه
ان - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۱۰۰]    
ان - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۱۰۱]    
ان - به تشدید نون (مفردات‌قرآن)[۱۰۲]    
انما (مفردات‌قرآن)[۱۰۳]    ؛ انما
انا (مفردات‌قرآن)[۱۰۴]    
انثی (مفردات‌قرآن)[۱۰۵]    ؛ انثی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)[۱۰۶]    ؛ انس - به ضم الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انس (اخلاق)
انس - به کسر الف (مفردات‌قرآن)[۱۰۷]    ؛ انس - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انسان
انسان (مفردات‌قرآن)[۱۰۸]    ؛ انسان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انسان
انف (مفردات‌قرآن)[۱۰۹]    ؛ انف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انف
آنف (مفردات‌قرآن)[۱۱۰]    
انام (مفردات‌قرآن)[۱۱۱]    ؛ انام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
انّی - به فتح الف (مفردات‌قرآن)[۱۱۲]    
آناء (مفردات‌قرآن)[۱۱۳]    ؛ آن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آن
اناء (مفردات‌قرآن)[۱۱۴]    ؛ آنیَة (لغات‌قرآن)، اناء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اناء
انی - به کسر الف و سکون نون (مفردات‌قرآن)[۱۱۵]    ؛ انی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اهل (مفردات‌قرآن)[۱۱۶]    ؛ اهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اهل
اهل البیت (مفردات‌قرآن)[۱۱۷]    ؛ اهل البیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اهل البیت
او (مفردات‌قرآن)[۱۱۸]    
أوب (مفردات‌قرآن)[۱۱۹]    ؛مَآب (لغات‌قرآن)، أوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اود (مفردات‌قرآن)[۱۲۰]    ؛ اود - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اول - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌قرآن)[۱۲۱]    ؛ اول - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تأویل
آل (مفردات‌قرآن)[۱۲۲]    ؛ آل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آل
اوّل - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)[۱۲۳]    ؛ اوّل - به فتح الف و واو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اوّل
آل (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    ؛ آل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آل
اولوا (مفردات‌قرآن)[۱۲۵]    ؛ اولوا
اولاء (مفردات‌قرآن)[۱۲۶]    
اوّه (مفردات‌قرآن)[۱۲۷]    ؛ اوّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اوی (مفردات‌قرآن)[۱۲۸]    ؛ مَأوی‌ (لغات‌قرآن)، اوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ ایواء
ای - به کسر الف و سکون یاء (مفردات‌قرآن)[۱۲۹]    
آیه (مفردات‌قرآن)[۱۳۰]    ؛ آیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آیه
ایوب (مفردات‌قرآن)[۱۳۱]    ؛ ایوب
اید (مفردات‌قرآن)[۱۳۲]    ؛ اید (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ایک (مفردات‌قرآن)[۱۳۳]    ؛ اصحاب ایکه
ایّم (مفردات‌قرآن)[۱۳۴]    
الآن (مفردات‌قرآن)[۱۳۵]    
ایّان (مفردات‌قرآن)[۱۳۶]    
این (مفردات‌قرآن)[۱۳۷]    ؛ این (مفردات‌نهج‌البلاغه)، این
اینما (مفردات‌قرآن)[۱۳۸]    
ایّ - به تشدید یاء (مفردات‌قرآن)[۱۳۹]    
ایّا (مفردات‌قرآن)[۱۴۰]    

باء (مفردات‌قرآن)[۱۴۱]    ؛ ب
بابل (مفردات‌قرآن)[۱۴۲]    ؛ بابل (به کسر باء)
بارئ (مفردات‌قرآن)[۱۴۳]    ؛ بارئ
بئر (مفردات‌قرآن)[۱۴۴]    ؛ چاه
بأس (مفردات‌قرآن)[۱۴۵]    ؛ بأس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بئس (مفردات‌قرآن)[۱۴۶]    ؛ بئس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ابتر (مفردات‌قرآن)[۱۴۷]    ؛ ابتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابتر
بتک (مفردات‌قرآن)[۱۴۸]    
بتل (مفردات‌قرآن)[۱۴۹]    ؛ بتل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بث (مفردات‌قرآن)[۱۵۰]    ؛ بث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بث
بجس (مفردات‌قرآن)[۱۵۱]    ؛ بجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بحث (مفردات‌قرآن)[۱۵۲]    ؛ بحث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بحث
بحر (مفردات‌قرآن)[۱۵۳]    ؛ بحر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بحر
بخس (مفردات‌قرآن)[۱۵۴]    
بخع (مفردات‌قرآن)[۱۵۵]    
بخل (مفردات‌قرآن)[۱۵۶]    ؛ بخل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بخل
بدء (مفردات‌قرآن)[۱۵۷]    ؛ بدأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بدر (مفردات‌قرآن)[۱۵۸]    ؛ بدر - به فتح باء و دال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بدر
بدع (مفردات‌قرآن)[۱۵۹]    ؛ بدع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بدل (مفردات‌قرآن)[۱۶۰]    ؛ بدل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بدل
بدن (مفردات‌قرآن)[۱۶۱]    ؛ بدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بدن
بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌قرآن)[۱۶۲]    ؛ بدو - به فتح باء و سکون دال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بدوّ - به ضم باء و دال (مفردات‌قرآن)[۱۶۳]    ؛ بدوّ - به ضم باء و دال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بذر (مفردات‌قرآن)[۱۶۴]    ؛ بذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بذر
برء (مفردات‌قرآن)[۱۶۵]    ؛ برء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بریة (مفردات‌قرآن)[۱۶۶]    
برج (مفردات‌قرآن)[۱۶۷]    ؛ برج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
برح (مفردات‌قرآن)[۱۶۸]    ؛ برح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
برد - به فتح باء و سکون راء (مفردات‌قرآن)[۱۶۹]    ؛ برد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
برد - به فتح باء و راء (مفردات‌قرآن)[۱۷۰]    ؛ تگرگ
برّ (مفردات‌قرآن)[۱۷۱]    ؛ برّ - به فتح باء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بر
بروز (مفردات‌قرآن)[۱۷۲]    ؛ بروز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
برزخ (مفردات‌قرآن)[۱۷۳]    ؛ برزخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برزخ
برص (مفردات‌قرآن)[۱۷۴]    ؛ برص
برق (مفردات‌قرآن)[۱۷۵]    ؛ برق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برق
برکت (مفردات‌قرآن)[۱۷۶]    ؛ برک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برکت
ابرام (مفردات‌قرآن)[۱۷۷]    ؛ برم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
برهان (مفردات‌قرآن)[۱۷۸]    ؛ برهان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، برهان
بزغ (مفردات‌قرآن)[۱۷۹]    
بسر (مفردات‌قرآن)[۱۸۰]    
بس (مفردات‌قرآن)[۱۸۱]    
بسط (مفردات‌قرآن)[۱۸۲]    ؛ بسط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بسط
بسق (مفردات‌قرآن)[۱۸۳]    ؛ بسق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بسل (مفردات‌قرآن)[۱۸۴]    ؛ بسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بسم (مفردات‌قرآن)[۱۸۵]    
بشر (مفردات‌قرآن)[۱۸۶]    ؛ بشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بشر
بصر (مفردات‌قرآن)[۱۸۷]    ؛ بصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بصر
بصل (مفردات‌قرآن)[۱۸۸]    ؛ بصل
بضع (مفردات‌قرآن)[۱۸۹]    
بضاعت (مفردات‌قرآن)[۱۹۰]    ؛ بضاعت
بطؤ (مفردات‌قرآن)[۱۹۱]    ؛ بطؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بطر (مفردات‌قرآن)[۱۹۲]    ؛ بطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بطش (مفردات‌قرآن)[۱۹۳]    ؛ بطش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
باطل (مفردات‌قرآن)[۱۹۴]    ؛باطل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، باطل
بطن (مفردات‌قرآن)[۱۹۵]    ؛ بطن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بطن
بطانه (مفردات‌قرآن)[۱۹۶]    ؛ بطانه
بعث (مفردات‌قرآن)[۱۹۷]    ؛ بعث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بعث
بعثر (مفردات‌قرآن)[۱۹۸]    ؛ بعثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بعد - به ضم باء (مفردات‌قرآن)[۱۹۹]    ؛ بعد - به ضم باء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بعد
بعیر (مفردات‌قرآن)[۲۰۰]    ؛ بعیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بعیر
بعض (مفردات‌قرآن)[۲۰۱]    ؛ بعض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بعض
بعوضه (مفردات‌قرآن)[۲۰۲]    ؛ بعوض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بعل (مفردات‌قرآن)[۲۰۳]    ؛ بعل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بغت (مفردات‌قرآن)[۲۰۴]    ؛ بغت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بغض (مفردات‌قرآن)[۲۰۵]    ؛ بغض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بغض
بغل (مفردات‌قرآن)[۲۰۶]    ؛ بغل
بغی (مفردات‌قرآن)[۲۰۷]    ؛ بغی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بغی
بقر (مفردات‌قرآن)[۲۰۸]    ؛ بقر
گاو بنی‌اسرائیل (مفردات‌قرآن)؛ بقره بنی‌اسرائیل (مفردات‌قرآن)[۲۰۹]    
بقعه (مفردات‌قرآن)[۲۱۰]    ؛ بقعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بقعه
بقل (مفردات‌قرآن)[۲۱۱]    ؛ بقل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بقل
بقاء (مفردات‌قرآن)[۲۱۲]    ؛ بقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بکر (مفردات‌قرآن)[۲۱۳]    ؛ بکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بکر
بکه (مفردات‌قرآن)[۲۱۴]    ؛ بکه
بکم (مفردات‌قرآن)[۲۱۵]    ؛ بکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بکی (مفردات‌قرآن)[۲۱۶]    ؛ بکاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بکاء
بل (مفردات‌قرآن)[۲۱۷]    
بلد (مفردات‌قرآن)[۲۱۸]    ؛ بلد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بلد
بلس (مفردات‌قرآن)[۲۱۹]    ؛ بلس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ابلیس (مفردات‌قرآن)[۲۲۰]    ؛ ابلیس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابلیس
بلع (مفردات‌قرآن)[۲۲۱]    ؛ بلعیدن
بلغ (مفردات‌قرآن)[۲۲۲]    ؛ بلوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بلوغ
بلاء (مفردات‌قرآن)[۲۲۳]    ؛ بلی - به کسر باء و سکون لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بلاء
بلی (مفردات‌قرآن)[۲۲۴]    
بنان (مفردات‌قرآن)[۲۲۵]    ؛ بنان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انگشت
بنی (مفردات‌قرآن)[۲۲۶]    ؛ بنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ابن (مفردات‌قرآن)[۲۲۷]    ؛ ابن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابن
بنت (مفردات‌قرآن)[۲۲۸]    ؛ بنت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بنت
بهت (مفردات‌قرآن)[۲۲۹]    ؛ بهت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بهج (مفردات‌قرآن)[۲۳۰]    ؛ بهج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بهل (مفردات‌قرآن)[۲۳۱]    
آیه مباهله (مفردات‌قرآن)[۲۳۲]    ؛ آیه مباهله
بهم (مفردات‌قرآن)[۲۳۳]    ؛ بهیمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بهیمة الانعام
بوء (مفردات‌قرآن)[۲۳۴]    ؛ بوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
باب (مفردات‌قرآن)[۲۳۵]    ؛ باب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، باب
بور (مفردات‌قرآن)[۲۳۶]    ؛ بور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بال (مفردات‌قرآن)[۲۳۷]    ؛ بال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بیت (مفردات‌قرآن)[۲۳۸]    ؛ بیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بیت
بید (مفردات‌قرآن)[۲۳۹]    ؛ بید (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بیاض (مفردات‌قرآن)[۲۴۰]    ؛ بیاض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بیاض
بیع (مفردات‌قرآن)[۲۴۱]    ؛ بیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بیع
بیعت (مفردات‌قرآن)[۲۴۲]    ؛ بیعت
بیعه (مفردات‌قرآن)[۲۴۳]    ؛ بیعه
بین (مفردات‌قرآن)[۲۴۴]    ؛ بین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بان (مفردات‌قرآن)[۲۴۵]    ؛ مُبین (لغات‌قرآن)


تاء (مفردات‌قرآن)[۲۴۶]    ؛ تاء
تابوت (مفردات‌قرآن)[۲۴۷]    ؛ تابوت
تبّ (مفردات‌قرآن)[۲۴۸]    ؛ تَتْبیبٍ (لغات‌قرآن)، خسران
تبر (مفردات‌قرآن) [۲۴۹]    ؛ تَتْبیر (لغات‌قرآن)، تبر - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تبع - به فتح تاء (مفردات‌قرآن) [۲۵۰]    ؛ تبع - به فتح تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تبیع (مفردات‌قرآن) [۲۵۱]    ؛ تَبیع (لغات‌قرآن)، یاری
متتابع (مفردات‌قرآن) [۲۵۲]    
تبع - به ضم تاء (مفردات‌قرآن) [۲۵۳]    ؛ تبع - به ضم تاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قوم تبّع
تجارت (مفردات‌قرآن)[۲۵۴]    ؛ تجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تجارت
تحت (مفردات‌قرآن) [۲۵۵]    ؛ تحت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تراب (مفردات‌قرآن) [۲۵۶]    ؛ تراب (لغات‌قرآن)، تراب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تراب
اتراب (مفردات‌قرآن) [۲۵۷]    
متربه (مفردات‌قرآن) [۲۵۸]    
ترائب (مفردات‌قرآن) [۲۵۹]    ، تَرائِب (لغات‌قرآن)
ترف (مفردات‌قرآن) [۲۶۰]    ؛ ترف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مترفان
ترک (مفردات‌قرآن) [۲۶۱]    ؛ ترک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ترک
تسع (مفردات‌قرآن) [۲۶۲]    ؛ تسع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تعس (مفردات‌قرآن) [۲۶۳]    ؛ تَعس (لغات‌قرآن)، تعس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هلاکت
تفث (مفردات‌قرآن) [۲۶۴]    ؛ تَفَثَ (لغات‌قرآن)، دنس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تفث
تقن (مفردات‌قرآن) [۲۶۵]    ؛ اتقان (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تلک (مفردات‌قرآن) [۲۶۶]    ؛ تِلْکَ (لغات‌قرآن)
تلّ (مفردات‌قرآن) [۲۶۷]    ؛ تَلَّهُ (لغات‌قرآن)
تلو (مفردات‌قرآن) [۲۶۸]    ؛ تلاوت (لغات‌قرآن)، تلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تلاوت
تمام (مفردات‌قرآن) [۲۶۹]    ؛ اتمام
تنور (مفردات‌قرآن) [۲۷۰]    ؛ تنور
توبه (مفردات‌قرآن) [۲۷۱]    ؛ توبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، توبه
تارة (مفردات‌قرآن) [۲۷۲]    ؛ تارة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تورات (مفردات‌قرآن) [۲۷۳]    ؛ تورات
تین (مفردات‌قرآن) [۲۷۴]    ؛ تین (لغات‌قرآن)؛ تین
تیه (مفردات‌قرآن) [۲۷۵]    ؛ تیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)

ثاء (مفردات‌قرآن)[۲۷۶]    
ثبوت (مفردات‌قرآن)[۲۷۷]    ؛ ثبوت (مقالات مرتبط)،
ثبور (مفردات‌قرآن)[۲۷۸]    ؛ مَثْبور (لغات‌قرآن)، ثبور (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هلاکت، ثبور (مقالات مرتبط)
ثبط (مفردات‌قرآن)[۲۷۹]    ؛ ثبط (مقالات مرتبط)
ثبة (مفردات‌قرآن)[۲۸۰]    
ثج (مفردات‌قرآن)[۲۸۱]    
ثخن (مفردات‌قرآن)[۲۸۲]    
ثرب (مفردات‌قرآن)[۲۸۳]    ؛ تَثْریب (لغات‌قرآن)، ثرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثری (مفردات‌قرآن)[۲۸۴]    
ثعبان (مفردات‌قرآن)[۲۸۵]    
ثقب (مفردات‌قرآن)[۲۸۶]    ؛ ثقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ ثاقب (ابهام‌زدایی)
ثقف (مفردات‌قرآن)[۲۸۷]    ؛ وجد (مقالات مرتبط)
ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌قرآن)[۲۸۸]    ؛ ؛ مُثْقَل (لغات‌قرآن)، ثقل - به کسر ثاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)،ثقل
ثقل - به فتح ثاء (مفردات‌قرآن)[۲۸۹]    ؛ ثقیل (ابهام‌زدایی)
ثلاث (مفردات‌قرآن)[۲۹۰]    ؛ ثلاث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثل (مفردات‌قرآن)[۲۹۱]    
ثمد (مفردات‌قرآن)[۲۹۲]    ؛ ثمود (لغات‌قرآن)، ثمود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثمود
ثمر (مفردات‌قرآن)[۲۹۳]    ؛ ثمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثم - به فتح ثاء (مفردات‌قرآن)[۲۹۴]    ؛ ثم (ابهام‌زدایی)
ثم - به ضم ثاء (مفردات‌قرآن)[۲۹۵]    ؛ ثم (ابهام‌زدایی)
ثمن - به ضم ثاء (مفردات‌قرآن)[۲۹۶]    
ثمن - به فتح ثاء (مفردات‌قرآن)[۲۹۷]    ؛ ثمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثنی (مفردات‌قرآن)[۲۹۸]    ؛ مَثْنی‌ وَ فُرادی‌ (لغات‌قرآن)، ثنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ثوب (مفردات‌قرآن)[۲۹۹]    ؛ ثُوِّب (لغات‌قرآن)، ثوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ثواب
ثور (مفردات‌قرآن)[۳۰۰]    ؛ ثور (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ ثور (ابهام‌زدایی)
ثوی (مفردات‌قرآن)[۳۰۱]    ؛ مَثْویً (لغات‌قرآن)، ثواء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اقامت
ثیب (مفردات‌قرآن)[۳۰۲]    ؛ ثیب (علوم دیگر)


جعبه ابزار