• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاموس قرآن (جلد ۷)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاموس قرآن: جلد ۱، جلد ۲، جلد ۳، جلد ۴، جلد ۵، جلد ۶.
مقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.

در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد هفتم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "ن" تا پایان حرف "ه" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - ن
۲ - ه
۳ - و
۴ - ی


نون - الفباء (مفردات‌قرآن)[۱]    
ن (مفردات‌قرآن)[۲]    
نأی (مفردات‌قرآن)[۳]    ؛ نَآ (لغات‌قرآن)، نأی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نبأ (مفردات‌قرآن)[۴]    ؛ نبأ (لغات‌قرآن)، نبأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نبأ
نبی (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ نبیّ (لغات‌قرآن)، نبی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نبی
نبت (مفردات‌قرآن)[۶]    ؛ أنبات (لغات‌قرآن)، نبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نبت
نبذ (مفردات‌قرآن)[۷]    ؛ لَیُنْبَذَنَّ (لغات‌قرآن)، نبذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نبز (مفردات‌قرآن)[۸]    ؛ نبز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نبط (مفردات‌قرآن)[۹]    ؛ یَسْتَنْبِطُونَهُ (لغات‌قرآن)
نبع (مفردات‌قرآن)[۱۰]    ؛ یَنَابِیْع (لغات‌قرآن)، نبع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نتق (مفردات‌قرآن)[۱۱]    ؛ نَتَقْنا (لغات‌قرآن)، نتق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نثر (مفردات‌قرآن)[۱۲]    ؛ إِنْتَثَرَتْ (لغات‌قرآن)، نثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نثر
نجد (مفردات‌قرآن)[۱۳]    ؛ نَجْد (لغات‌قرآن)، نجد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نجس (مفردات‌قرآن)[۱۴]    ؛ نَجَس (لغات‌قرآن)، نجاست
انجیل (مفردات‌قرآن)[۱۵]    ؛ إِنجیل (لغات‌قرآن)، انجیل
نجم (مفردات‌قرآن)[۱۶]    ؛ نَجْم (لغات‌قرآن)، نجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نجم
نجو (مفردات‌قرآن)[۱۷]    ؛ نجوا (لغات‌قرآن)، نجو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نجوا (مفردات‌قرآن)[۱۸]    ؛ نجوا (لغات‌قرآن)، نجوا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نحب (مفردات‌قرآن)[۱۹]    ؛ نَحْب (لغات‌قرآن)، نحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نحب
نحت (مفردات‌قرآن)[۲۰]    
نحر (مفردات‌قرآن)[۲۱]    ؛ وَ انْحَر (لغات‌قرآن)، نحر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نحس (مفردات‌قرآن)[۲۲]    ؛ نَحس (لغات‌قرآن)، نحس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نحس
نحاس (مفردات‌قرآن)[۲۳]    ؛ نُحاس (لغات‌قرآن)، نحس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نحس
نحل (مفردات‌قرآن)[۲۴]    ؛ نِحْلَة (لغات‌قرآن)، نحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نحل
نحله (مفردات‌قرآن)[۲۵]    ؛ نِحْلَة (لغات‌قرآن)، نحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نحل
نحن (مفردات‌قرآن)[۲۶]    
نخر (مفردات‌قرآن)[۲۷]    ؛ نَخِرَة (لغات‌قرآن)، نخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نخر
نخل (مفردات‌قرآن)[۲۸]    ؛ نَخیل (لغات‌قرآن)، نخل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نخل
ند (مفردات‌قرآن)[۲۹]    ؛ ندّ (لغات‌قرآن)، ندّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ندّ
ندم (مفردات‌قرآن)[۳۰]    
نداء (مفردات‌قرآن)[۳۱]    ؛ نادی‌ (لغات‌قرآن)، نداء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نداء
ندو (مفردات‌قرآن)[۳۲]    
ندی (مفردات‌قرآن)[۳۳]    ؛ نَدیّ (لغات‌قرآن)، ندیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نذر (مفردات‌قرآن)[۳۴]    
انذار (مفردات‌قرآن)[۳۵]    ؛ نذیر (لغات‌قرآن)، نذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انذار
نذر - به ضم نون و ذال (مفردات‌قرآن)[۳۶]    ؛ نُذُر (لغات‌قرآن)، نذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انذار
منذر (مفردات‌قرآن)[۳۷]    ؛ نذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انذار
نذیر (مفردات‌قرآن)[۳۸]    ؛ نذیر (لغات‌قرآن)، نذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انذار
نزع (مفردات‌قرآن)[۳۹]    ؛ نَزَعَ (لغات‌قرآن)، نزع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نزغ (مفردات‌قرآن)[۴۰]    ؛ نَزْغ (لغات‌قرآن)، نزغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نزف (مفردات‌قرآن)[۴۱]    ؛ یُنْزَفُونَ (لغات‌قرآن)، نزف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نزول (مفردات‌قرآن)[۴۲]    ؛ نزول (لغات‌قرآن)، نزول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نزول
نزل (مفردات‌قرآن)[۴۳]    ؛ نُزُل (لغات‌قرآن)، نزول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نزول
منزل (مفردات‌قرآن)[۴۴]    ؛ نزول (لغات‌قرآن)، نزول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نزول
تنزل (مفردات‌قرآن)[۴۵]    ؛ تَنَزَّلُ (لغات‌قرآن)، نزول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نزول
نسأ (مفردات‌قرآن)[۴۶]    ؛ نَسی‌ء (لغات‌قرآن)، نسأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نسأ
نسب (مفردات‌قرآن)[۴۷]    ؛ نسب (لغات‌قرآن)، نسب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نسب
نسخ (مفردات‌قرآن)[۴۸]    ؛ نسخ (لغات‌قرآن)، نسخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نسخ
نسر (مفردات‌قرآن)[۴۹]    
نسف (مفردات‌قرآن)[۵۰]    ؛ نَسْف (لغات‌قرآن)، نسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نسک (مفردات‌قرآن)[۵۱]    ؛ نُسُک (لغات‌قرآن)، نسک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نسک
منسک (مفردات‌قرآن)[۵۲]    ؛ مناسک (لغات‌قرآن)، نسک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نسک
نسل (مفردات‌قرآن)[۵۳]    ؛ نَسْل (لغات‌قرآن)، نسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نسل
نساء (مفردات‌قرآن)[۵۴]    
نسی (مفردات‌قرآن)، نسیان (مفردات‌قرآن)[۵۵]    ؛ نسیان (لغات‌قرآن)، نسیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نسیان
نشأ (مفردات‌قرآن)[۵۶]    ؛ نَاشِئَة (لغات‌قرآن)، نشأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انشاء
نشأة (مفردات‌قرآن)[۵۷]    ؛ نشأه (لغات‌قرآن)، نشأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انشاء
ناشئه (مفردات‌قرآن)[۵۸]    ؛ ناشِئَة (لغات‌قرآن)، نشأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انشاء
نشر (مفردات‌قرآن)[۵۹]    ؛ مَنْشور (لغات‌قرآن)، نشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انتشار
انتشار (مفردات‌قرآن)[۶۰]    ؛ أَنْشَرَهُ (لغات‌قرآن)، نشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انتشار
نشور (مفردات‌قرآن) [۶۱]    ؛ نشور (لغات‌قرآن)، نشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انتشار
نشز (مفردات‌قرآن) [۶۲]    ؛ نُنْشِزُها (لغات‌قرآن)، نشز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نشوز
نشوز (مفردات‌قرآن) [۶۳]    ؛ نُشوز (لغات‌قرآن)، نشز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نشوز
نشط (مفردات‌قرآن) [۶۴]    ؛ ناشِطات (لغات‌قرآن)، نشط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نصب (مفردات‌قرآن) [۶۵]    ؛ نَصَب (لغات‌قرآن)، نصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انصاب
نصیب (مفردات‌قرآن) [۶۶]    ؛ نصیب (لغات‌قرآن)، نصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ناصب (مفردات‌قرآن) [۶۷]    ؛ نَصَب (لغات‌قرآن)، نصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انصاب
انصاب (مفردات‌قرآن) [۶۸]    ؛ نُصُب (لغات‌قرآن)، نصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انصاب
نصت (مفردات‌قرآن) [۶۹]    ؛أَنْصِتُوا (لغات‌قرآن)، انصات
نصح (مفردات‌قرآن) [۷۰]    ؛ نصح (لغات‌قرآن)، نصح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نصیحت
توبه نصوح (مفردات‌قرآن) [۷۱]    ؛ توبه نصوح
نصر (مفردات‌قرآن) [۷۲]    ؛ یَنْتَصِرُونَ (لغات‌قرآن)، نصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نصر
انتصار (مفردات‌قرآن) [۷۳]    ؛ إنْتَصِر (لغات‌قرآن)، انتصار
ناصر (مفردات‌قرآن) [۷۴]    ؛ نصیر (لغات‌قرآن)، نصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نصر
نصیر (مفردات‌قرآن) [۷۵]    ؛ نصیر (لغات‌قرآن)، نصر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نصر
نصاری (مفردات‌قرآن) [۷۶]    
نصف (مفردات‌قرآن) [۷۷]    
ناصیه (مفردات‌قرآن) [۷۸]    ؛ ناصیَه (لغات‌قرآن)، ناصیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نضج (مفردات‌قرآن) [۷۹]    ؛ نَضِجَتْ (لغات‌قرآن)
نضخ (مفردات‌قرآن) [۸۰]    ؛ نَضّاخَتان (لغات‌قرآن)
نضد (مفردات‌قرآن) [۸۱]    ؛ نَضیدٌ (لغات‌قرآن)، نضد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نضر (مفردات‌قرآن) [۸۲]    ؛ ناضِرَة (لغات‌قرآن)، نضر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نضر
نطح (مفردات‌قرآن) [۸۳]    
نطف (مفردات‌قرآن)، نطفه (مفردات‌قرآن) [۸۴]    ؛ نُطْفَه (لغات‌قرآن)، نطف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نطفه
نطق (مفردات‌قرآن) [۸۵]    ؛ نطق
نظر (مفردات‌قرآن) [۸۶]    ؛ نظر (لغات‌قرآن)، نظر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
انظار (مفردات‌قرآن) [۸۷]    ؛ انظار
نعجه (مفردات‌قرآن) [۸۸]    ؛ نَعْجَة (لغات‌قرآن)، نعجه
نعاس (مفردات‌قرآن) [۸۹]    ؛ نُعاس (لغات‌قرآن)، نعاس
نعق (مفردات‌قرآن) [۹۰]    ؛ یَنْعِقُ (لغات‌قرآن)، نعق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نعق
نعل (مفردات‌قرآن) [۹۱]    
نعم - به سکون عین (مفردات‌قرآن) [۹۲]    ؛ نعم (ابهام‌زدایی)
نعم - به فتح نون و عین (مفردات‌قرآن) [۹۳]    
نعمت (مفردات‌قرآن) [۹۴]    ؛ نَعیم (لغات‌قرآن)، نعمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نعمت
انعام - به کسر الف (مفردات‌قرآن) [۹۵]    
نعیم (مفردات‌قرآن) [۹۶]    ؛ نَعیم (لغات‌قرآن)، نعمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نعمت
نعم - به کسر نون (مفردات‌قرآن) [۹۷]    
انعام - به فتح الف (مفردات‌قرآن) [۹۸]     أَنْعام (لغات‌قرآن)، نعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انعام
نغض (مفردات‌قرآن) [۹۹]    ؛ سَیُنْغِضُونِ (لغات‌قرآن)، نغض
نفث (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    ؛ نَفّاثات (لغات‌قرآن)، نفث (مفردات‌نهج‌البلاغهنفث
نفح (مفردات‌قرآن) [۱۰۱]    ؛ نفح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نفخ (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]     نَفْخ (لغات‌قرآن)، نفخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نفخ
نفاد (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    ؛ نَفاد (لغات‌قرآن)، نفاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فناء
نفذ (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ تَنْفُذُوا (لغات‌قرآن)، نفوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نفر (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    ؛ نَفَر (لغات‌قرآن)، نفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نفر - به فتح فاء (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    ؛ نَفَر (لغات‌قرآن)، طائفه
نفس - به فتح فاء (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ نفس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نفس (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    ؛ نفس (مفردات‌قرآن)، نَفْس (لغات‌قرآن)، نفس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نفس
نفش (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ مَنْفوش (لغات‌قرآن)
نفع (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    ؛ نفع
نفق (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ نَفَق (لغات‌قرآن)، نفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
انفاق (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    ؛ نفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انفاق
نفقه (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ نفقه
نفاق (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    ؛ منافق (لغات‌قرآن)، نفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، منافق
نفل (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    ؛ نفل، زیادت (مقالات مرتبط)
انفال (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    ؛ أَنفال (لغات‌قرآن)، نفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انفال
نفی (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    ؛ نفی بلد
نقب (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    ؛ نَقَّبوا (لغات‌قرآن)، نقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تنقیب (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    
نقیب (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    ؛ نقیب (لغات‌قرآن)، نقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نقیب
نقذ (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    ؛ یُنْقَذُون (لغات‌قرآن)، انقاذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نقر (مفردات‌قرآن) [۱۲۲]    ؛ ناقور (لغات‌قرآن)
نقیر (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    ؛ نَقیر (لغات‌قرآن)
نقص (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    ؛ نقص
نقض (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    ؛ أَنْقَضَ (لغات‌قرآن)، نقض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نقض
نقع (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    ؛ نقع (لغات‌قرآن)، نقع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نقع
نقم (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    ؛ تَنْقِمُ (لغات‌قرآن)، نقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نقم
انتقام (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    ؛ إنتقام (لغات‌قرآن)، نقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انتقام
نکب (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    ؛ ناکب (لغات‌قرآن)، نکب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
منکب (مفردات‌قرآن) [۱۳۰]    ؛ مناکب (لغات‌قرآن)
نکث (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    ؛ نکث (لغات‌قرآن)، نکث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نکث
نکح (مفردات‌قرآن) [۱۳۲]    ؛ أَنْکِحُوا (لغات‌قرآن)، نکاح
نکد (مفردات‌قرآن) [۱۳۳]    ؛ نکد؛ نَکِد (لغات‌قرآن)، نکد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نکر (مفردات‌قرآن) [۱۳۴]    ؛ نُکْر (لغات‌قرآن)، نکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انکار
نکیر (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    ؛ نَکیر (لغات‌قرآن)، نکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انکار
منکر (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    ؛ منکر (لغات‌قرآن)، نکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انکار
نکس (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    ؛ ناکِس (لغات‌قرآن)، نکس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نکص (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    ؛ تَنْکِصُون (لغات‌قرآن)، نکص
نکف (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    ؛ نکف
نکل (مفردات‌قرآن) [۱۴۰]    ؛ نکل
نکال (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    ؛ نَکال (لغات‌قرآن)، نکال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نکال
نمارق (مفردات‌قرآن) [۱۴۲]    ؛ نَمارِق (لغات‌قرآن)، نمرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نمرق
نمل (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    ؛ مورچه، نمل (ابهام‌زدایی)
انمله (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    
نمم (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    ؛ سخن‌چینی
نهج (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    ؛ نهج (لغات‌قرآن)، نهج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، صراط
نهر (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    ؛ زَجْرَة (لغات‌قرآن)، زجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نهار (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    ؛ یوم (لغات‌قرآن)، یوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یوم
انهار (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    ؛ نَهَر (لغات‌قرآن)، نهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نهر
نهی (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    ؛ نُهیتُ (لغات‌قرآن)، نهی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نهی
انتهاء (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    ؛ نُهیتُ (لغات‌قرآن)، نهی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نهی
منتهی (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    ؛ آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)، آخر - به کسر خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آخر
تناهی (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    ؛ نُهیتُ (لغات‌قرآن)، نهی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نهی
نهی - به ضم نون (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    ؛ نُهی‌ (لغات‌قرآن)، عقل
نوء (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    ؛ تَنُوء (لغات‌قرآن)، نوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نوب (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    ؛ أَناب (لغات‌قرآن)، نوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انابه
نوح (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    ؛ حضرت نوح
عمر نوح (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    ؛ حضرت نوح
طوفان نوح (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    ؛ حضرت نوح
وسعت طوفان نوح (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    ؛ حضرت نوح
حیوانات کشتی نوح (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    ؛ کشتی حضرت نوح
نار (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    ؛ نار؛ نار (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نور (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    ؛ نور؛ نور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ناس (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    ؛ ناس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انسان
نوش (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    ؛ تَناوُش (لغات‌قرآن)، نوش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نوص (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    ؛ نوص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ناقه (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    ؛ ناقه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ناقه صالح
نوم (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    ؛ نوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نوم
نون (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    ؛ نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت یونس
نوی (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    ؛ نوا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
نیل (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    ؛ نیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)

هاء (مفردات‌قرآن)[۱۷۲]    
ها (مفردات‌قرآن)[۱۷۳]    
هاؤم (مفردات‌قرآن)[۱۷۴]    
هاتوا (مفردات‌قرآن)[۱۷۵]    
هاتین (مفردات‌قرآن)[۱۷۶]    
هذان (مفردات‌قرآن)[۱۷۷]    
هکذا (مفردات‌قرآن)[۱۷۸]    
هاهنا (مفردات‌قرآن)[۱۷۹]    
هبط (مفردات‌قرآن)[۱۸۰]    
هباء (مفردات‌قرآن)[۱۸۱]    
هجد (مفردات‌قرآن)[۱۸۲]    
هجر (مفردات‌قرآن)[۱۸۳]    
هجر - به ضم هاء (مفردات‌قرآن)[۱۸۴]    ؛ هجر - به ضم هاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مهاجرت (مفردات‌قرآن)[۱۸۵]    
هجوع (مفردات‌قرآن)[۱۸۶]    
هد (مفردات‌قرآن)[۱۸۷]    
هدم (مفردات‌قرآن)[۱۸۸]    
هدهد (مفردات‌قرآن)[۱۸۹]    
هدی (مفردات‌قرآن)[۱۹۰]    
هدی - به سکون دال (مفردات‌قرآن)[۱۹۱]    
اهتداء (مفردات‌قرآن)[۱۹۲]    
هدیه (مفردات‌قرآن)[۱۹۳]    
هرب (مفردات‌قرآن)[۱۹۴]    
هاروت (مفردات‌قرآن)[۱۹۵]    
هرع (مفردات‌قرآن)[۱۹۶]    
هارون (مفردات‌قرآن)[۱۹۷]    
هزء (مفردات‌قرآن)[۱۹۸]    
هز (مفردات‌قرآن)[۱۹۹]    
اهتزاز (مفردات‌قرآن)[۲۰۰]    
هزل (مفردات‌قرآن)[۲۰۱]    
هزم (مفردات‌قرآن)[۲۰۲]    
هش (مفردات‌قرآن)[۲۰۳]    
هشم (مفردات‌قرآن)[۲۰۴]    
هضم (مفردات‌قرآن)[۲۰۵]    
هطع (مفردات‌قرآن)[۲۰۶]    
هل (مفردات‌قرآن)[۲۰۷]    
هلع (مفردات‌قرآن)[۲۰۸]    
هلع (مفردات‌قرآن)[۲۰۹]    
هلاک (مفردات‌قرآن)، هلک (مفردات‌قرآن)[۲۱۰]    ؛ هلاک (لغات‌قرآن)، هلک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تهلکه (مفردات‌قرآن)[۲۱۱]    
مهلک (مفردات‌قرآن)[۲۱۲]    
هلل (مفردات‌قرآن)[۲۱۳]    
هلال (مفردات‌قرآن)[۲۱۴]    
هلم (مفردات‌قرآن)[۲۱۵]    
همد (مفردات‌قرآن)[۲۱۶]    
همر (مفردات‌قرآن)[۲۱۷]    ؛ مُنْهَمِر (لغات‌قرآن)
همز (مفردات‌قرآن)[۲۱۸]    
همس (مفردات‌قرآن)[۲۱۹]    
هم (مفردات‌قرآن)[۲۲۰]    
هامان (مفردات‌قرآن)[۲۲۱]    
همن (مفردات‌قرآن)[۲۲۲]    
هنالک (مفردات‌قرآن)[۲۲۳]    
هنأ (مفردات‌قرآن)[۲۲۴]    
هود - به فتح هاء (مفردات‌قرآن)[۲۲۵]    
هود - به ضم هاء (مفردات‌قرآن)[۲۲۶]    
حضرت هود (مفردات‌قرآن)[۲۲۷]    
هور (مفردات‌قرآن)[۲۲۸]    
هون - به فتح هاء (مفردات‌قرآن)[۲۲۹]    
هون - به ضم هاء (مفردات‌قرآن)[۲۳۰]    
هوی (مفردات‌قرآن)[۲۳۱]    
هاویة (مفردات‌قرآن)[۲۳۲]    
هیئ (مفردات‌قرآن)[۲۳۳]    
هیت (مفردات‌قرآن)[۲۳۴]    
هیئ (مفردات‌قرآن)[۲۳۵]    
هیت (مفردات‌قرآن)[۲۳۶]    
هیج (مفردات‌قرآن)[۲۳۷]    
هیل (مفردات‌قرآن)[۲۳۸]    
هیم (مفردات‌قرآن)[۲۳۹]    
هیه (مفردات‌قرآن)[۲۴۰]    
هیهات (مفردات‌قرآن)[۲۴۱]    


واو (مفردات‌قرآن)[۲۴۲]    
وأد (مفردات‌قرآن)[۲۴۳]    ؛ وأد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وئل (مفردات‌قرآن)[۲۴۴]    ؛ مَوْئِل (لغات‌قرآن)، وئل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، پناهگاه
وبر (مفردات‌قرآن)[۲۴۵]    ؛ وبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کرک (قرآن)
وبق (مفردات‌قرآن)[۲۴۶]    ؛ وبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ مَوْبِق (لغات‌قرآن)
وبل (مفردات‌قرآن)[۲۴۷]    ؛ وابِلٌ (لغات‌قرآن)، وبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وبل (مقالات مرتبط)
وابل (مفردات‌قرآن)[۲۴۸]    ؛ وابِلٌ (لغات‌قرآن)، وابل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وبال (مفردات‌قرآن)[۲۴۹]    ؛ وَبالَ (لغات‌قرآن)، وبال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وبل (مقالات مرتبط)
وبیل (مفردات‌قرآن)[۲۵۰]    ؛ وَبیل (لغات‌قرآن)، وبیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وبل (مقالات مرتبط)
وتد (مفردات‌قرآن)[۲۵۱]    ؛ وتد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وتر (مفردات‌قرآن)[۲۵۲]    ؛ وَتْر (لغات‌قرآن)، وتر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وتر (مقالات‌مرتبط)
وتین (مفردات‌قرآن)[۲۵۳]    ؛ وَتین (لغات‌قرآن)
وثوق (مفردات‌قرآن)[۲۵۴]    ؛ وثاق (لغات‌قرآن)، وثوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ایثاق (مفردات‌قرآن)[۲۵۵]    
موثق‌ (مفردات‌قرآن)[۲۵۶]    
میثاق (مفردات‌قرآن)[۲۵۷]    ؛ میثاق (لغات‌قرآن)، عهد
وثن (مفردات‌قرآن)[۲۵۸]    ؛ أوثان (لغات‌قرآن)، وثن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وثن
وجب (مفردات‌قرآن)[۲۵۹]    
وجد (مفردات‌قرآن)[۲۶۰]    ؛ وُجْد (لغات‌قرآن)، وجد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وجس (مفردات‌قرآن)[۲۶۱]    ؛ أَوْجَسَ (لغات‌قرآن)، وجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وجف (مفردات‌قرآن)[۲۶۲]    ؛ واجِفَه (لغات‌قرآن)، وجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ایجاف (مفردات‌قرآن)[۲۶۳]    ؛ أَوْجَفْتُم (لغات‌قرآن)، ایجاف
وجل (مفردات‌قرآن)[۲۶۴]    ؛ وَجَل (لغات‌قرآن)، وجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وجل - به کسر جیم (مفردات‌قرآن)[۲۶۵]    
وجه (مفردات‌قرآن)[۲۶۶]    ؛ وَجْه (لغات‌قرآن)، وجه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وجه
وحد (مفردات‌قرآن)[۲۶۷]    ؛ وَحیداً (لغات‌قرآن)، وحد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وحد (مقالات مرتبط)
وحش (مفردات‌قرآن)[۲۶۸]    
وحی (مفردات‌قرآن)[۲۶۹]    ؛ وحی (لغات‌قرآن)، وحی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وحی
ودد (مفردات‌قرآن)؛ ودّ (مفردات‌قرآن)[۲۷۰]    ؛ مودّت (لغات‌قرآن)، ودّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ودّ (مقالات مرتبط)
بت ود (مفردات‌قرآن)[۲۷۱]    
ودود (مفردات‌قرآن)[۲۷۲]    ؛ وَدود (لغات‌قرآن)، ودّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ودّ (مقالات مرتبط)
ودع (مفردات‌قرآن)[۲۷۳]    ؛ وَدَّعَ (لغات‌قرآن)، ودع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ودق (مفردات‌قرآن)[۲۷۴]    ؛ وَدْق (لغات‌قرآن)، ودق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وادی (مفردات‌قرآن)[۲۷۵]    ؛ واد (لغات‌قرآن)، وادی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وادی
دیه (مفردات‌قرآن)[۲۷۶]    
وذر (مفردات‌قرآن)[۲۷۷]    
ورث (مفردات‌قرآن)[۲۷۸]    ؛ تُراث (لغات‌قرآن)، ورث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارث
ورود (مفردات‌قرآن)[۲۷۹]    ؛ وارِد (لغات‌قرآن)، ورود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وارد (مفردات‌قرآن)[۲۸۰]    ؛ وارِد (لغات‌قرآن)، وارد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ورد (مقالات مرتبط)
ورد - به کسر واو (مفردات‌قرآن)[۲۸۱]    ؛ وِرد (لغات‌قرآن)، ورد - به کسر واو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ورد (مقالات مرتبط)
ورد - به فتح واو (مفردات‌قرآن)[۲۸۲]    ؛ وَرْدَة (لغات‌قرآن)، ورد - به فتح واو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ورد (مقالات مرتبط)
ورید (مفردات‌قرآن)[۲۸۳]    ؛ ورید (لغات‌قرآن)، ورود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ورد (مقالات مرتبط)
ورق - به فتح راء (مفردات‌قرآن)[۲۸۴]    ؛ ورقة (لغات‌قرآن)، ورق - به فتح واو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ورق
ورق - به کسر راء (مفردات‌قرآن)[۲۸۵]    
وری (مفردات‌قرآن)[۲۸۶]    ؛ وَراء (لغات‌قرآن)، وری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ایراء (مفردات‌قرآن)[۲۸۷]    ؛ تُورُون (لغات‌قرآن)، وری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وراء (مفردات‌قرآن)[۲۸۸]    ؛ وَراء (لغات‌قرآن)، وراء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وزر (مفردات‌قرآن)[۲۸۹]    ؛ وِزْر (لغات‌قرآن)، وزر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وزر (مقالات مرتبط)
وزیر (مفردات‌قرآن)[۲۹۰]    ؛ وَزیر (لغات‌قرآن)، وزیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وزر (مقالات مرتبط)
وزع (مفردات‌قرآن)[۲۹۱]    ؛ وزع (لغات‌قرآن)، وزع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وزع (مقالات مرتبط)
ایزاع (مفردات‌قرآن)[۲۹۲]    
وزن (مفردات‌قرآن)[۲۹۳]    ؛ وَزن (لغات‌قرآن)، وزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وزن (مقالات مرتبط)
میزان (مفردات‌قرآن)[۲۹۴]    ؛ میزان (لغات‌قرآن)، میزان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، میزان
وسط (مفردات‌قرآن)[۲۹۵]    ؛ وسط (لغات‌قرآن)، وسط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سعه (مفردات‌قرآن)[۲۹۶]    ؛ وُسْع (لغات‌قرآن)، سعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سعه
وسع (مفردات‌قرآن)[۲۹۷]    ؛ وُسْع (لغات‌قرآن)، وسع
واسع (مفردات‌قرآن)[۲۹۸]    ؛وسع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وسع
موسع (مفردات‌قرآن)[۲۹۹]    ؛ مُوسِع (لغات‌قرآن)، سعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وسع
وسیله (مفردات‌قرآن)[۳۰۰]    ؛ وَسیلَة (لغات‌قرآن)، وسیله (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وسق (مفردات‌قرآن)[۳۰۱]    ؛ وَسَق (لغات‌قرآن)، وسق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وسوسه (مفردات‌قرآن)، وسواس (مفردات‌قرآن)[۳۰۲]    ؛ وسوسه (لغات‌قرآن)، وسوسه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وسوسه
وسم (مفردات‌قرآن)[۳۰۳]    ؛ مُتَوَسِّم (لغات‌قرآن)؛ وسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وسن (مفردات‌قرآن)[۳۰۴]    ؛ سِنَةٌ (لغات‌قرآن)، وسن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وسن
شیه (مفردات‌قرآن)[۳۰۵]    
وصد (مفردات‌قرآن)[۳۰۶]    ؛ وَصید (لغات‌قرآن)، وصد (مقالات مرتبط)
وصب (مفردات‌قرآن)[۳۰۷]    ؛ واصِب (لغات‌قرآن)، وصب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وصف (مفردات‌قرآن)[۳۰۸]    
وصل (مفردات‌قرآن)، وصول (مفردات‌قرآن)[۳۰۹]    ؛ وصیله (لغات‌قرآن)، وصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وصل (مقالات مرتبط)
وصیله (مفردات‌قرآن)[۳۱۰]    ؛ وصیله (لغات‌قرآن)، وصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وصل (مقالات مرتبط)
وصی (مفردات‌قرآن)، وصیت (مفردات‌قرآن)[۳۱۱]    ؛ وصیت (لغات‌قرآن)، وصی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وصیت
وضع (مفردات‌قرآن)[۳۱۲]    ؛ وضع (لغات‌قرآن)، وضع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وضع (مقالات مرتبط)
وضن (مفردات‌قرآن)[۳۱۳]    ؛ مَوضُون (لغات‌قرآن)
وطر (مفردات‌قرآن)[۳۱۴]    ؛ وَطْر (لغات‌قرآن)، وطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وطؤ (مفردات‌قرآن)[۳۱۵]    ؛ وَطْئاً (لغات‌قرآن)، وطؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مواطاة (مفردات‌قرآن)[۳۱۶]    ؛ وَطْئاً (لغات‌قرآن)، وطؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وفق (مقالات مرتبط)
وطن‌ (مفردات‌قرآن)[۳۱۷]    ؛ مَواطِن (لغات‌قرآن)، وطن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وطن
وعد (مفردات‌قرآن)[۳۱۸]    
وعظ (مفردات‌قرآن)[۳۱۹]    ؛ وعظ (لغات‌قرآن)، وعظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وعظ
وعاء (مفردات‌قرآن)[۳۲۰]    ؛ یُوعُون (لغات‌قرآن)، وعاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ظرف
ایعاء (مفردات‌قرآن)[۳۲۱]    
وعی‌ (مفردات‌قرآن)[۳۲۲]    ؛ تَعیَها (لغات‌قرآن)، وعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حفظ
وفق‌ (مفردات‌قرآن)[۳۲۳]    
وفر (مفردات‌قرآن)[۳۲۴]    
وفد (مفردات‌قرآن)[۳۲۵]    ؛ وَفْد (لغات‌قرآن)، وفد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وفی (مفردات‌قرآن)، وفاء (مفردات‌قرآن)، ایفاء (مفردات‌قرآن)[۳۲۶]    ؛ توفّی (لغات‌قرآن)، وفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
توفیه (مفردات‌قرآن)[۳۲۷]    ؛ توفِّی (لغات‌قرآن)، وفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
توفی (مفردات‌قرآن)[۳۲۸]    ؛ تَتَوَفّاهُم (لغات‌قرآن)، مرگ
وقب‌ (مفردات‌قرآن)[۳۲۹]    ؛ وَقَب (لغات‌قرآن)، وقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وقت‌ (مفردات‌قرآن)[۳۳۰]    ؛ میقات (لغات‌قرآن)، وقت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وقت
میقات (مفردات‌قرآن)[۳۳۱]    ؛ میقات (لغات‌قرآن)، وقت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، میقات
وقذ (مفردات‌قرآن)[۳۳۲]    ؛ مَوْقُوذَة (لغات‌قرآن)
وقد (مفردات‌قرآن)[۳۳۳]    ؛ وَقود (لغات‌قرآن)، وقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وقد
وقود (مفردات‌قرآن)[۳۳۴]    ؛وَقود (لغات‌قرآن)، وقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وقر (مفردات‌قرآن)[۳۳۵]    ؛ وَقْر (لغات‌قرآن)، وقر (مفردات‌نهج‌البلاغهوقر (مقالات مرتبط)
وقار (مفردات‌قرآن)[۳۳۶]    ؛ وقار (لغات‌قرآن)، وقار (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وقار
وقع (مفردات‌قرآن)، وقوع (مفردات‌قرآن)[۳۳۷]    ؛ واقِعَة (لغات‌قرآن)، وقع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وقف‌ (مفردات‌قرآن)[۳۳۸]    ؛ قِفُوهُمْ (لغات‌قرآن)، وقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وقف
وقی (مفردات‌قرآن)، وقایه (مفردات‌قرآن)[۳۳۹]    ؛ وقایه (لغات‌قرآن)، وقایه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تقوی (مفردات‌قرآن)[۳۴۰]    ؛ تقوا (لغات‌قرآن)، وقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تقوی
تقیه (مفردات‌قرآن)[۳۴۱]    ؛ تقیّه (لغات‌قرآن)، تقیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تقیه
وکاء (مفردات‌قرآن)[۳۴۲]    ؛ مُتَّکَأ (لغات‌قرآن)، وکاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وکز (مفردات‌قرآن)[۳۴۳]    ؛ وَکَزَهُ (لغات‌قرآن)، وکز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
وکد (مفردات‌قرآن)[۳۴۴]    
وکل (مفردات‌قرآن)[۳۴۵]    ؛ وکیل (لغات‌قرآن)، وکل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وکالت
وکیل (مفردات‌قرآن)[۳۴۶]    ؛ وکیل (لغات‌قرآن)، وکیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وکالت
توکل (مفردات‌قرآن)[۳۴۷]    
ولج (مفردات‌قرآن)، ولوج (مفردات‌قرآن)[۳۴۸]    ؛ وُلوج (لغات‌قرآن)، ولوج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ولوج
ولد (مفردات‌قرآن)[۳۴۹]    ؛ والِدات (لغات‌قرآن)، ولد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرزند
والد (مفردات‌قرآن)[۳۵۰]    ؛ والِدات (لغات‌قرآن)، والده
ولاده (مفردات‌قرآن)[۳۵۱]    
ولید (مفردات‌قرآن)[۳۵۲]    
ولی (مفردات‌قرآن)[۳۵۳]    ؛ وَلِیّ (لغات‌قرآن)، ولی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ولایت
تولیه (مفردات‌قرآن)[۳۵۴]    
تولی (مفردات‌قرآن)[۳۵۵]    
مولی (مفردات‌قرآن)[۳۵۶]    
اولی (مفردات‌قرآن)[۳۵۷]    
ولایت (مفردات‌قرآن)[۳۵۸]    
وهج (مفردات‌قرآن)[۳۵۹]    ؛ وَهّاج (لغات‌قرآن)
ونی‌ (مفردات‌قرآن)[۳۶۰]    
وهاب (مفردات‌قرآن)[۳۶۱]    ؛ وهّاب (لغات‌قرآن)، هبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هبه
وهب‌ (مفردات‌قرآن)[۳۶۲]    ؛ : وهّاب (لغات‌قرآن)، وهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هبه
وهن (مفردات‌قرآن)[۳۶۳]    ؛ تَهِنُوا (لغات‌قرآن)، وهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، وهن
وهی (مفردات‌قرآن)[۳۶۴]    
ویکان (مفردات‌قرآن)[۳۶۵]    ؛ ویل (لغات‌قرآن)، ویل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ویل (مفردات‌قرآن)[۳۶۶]    ؛ ویل (لغات‌قرآن)، ویل (مفردات‌نهج‌البلاغه)


یاء (مفردات‌قرآن)[۳۶۷]    
یا (مفردات‌قرآن)[۳۶۸]    
یأس (مفردات‌قرآن)[۳۶۹]    
استیئاس (مفردات‌قرآن)[۳۷۰]    
یبس (مفردات‌قرآن)[۳۷۱]    
یتم (مفردات‌قرآن)[۳۷۲]    
یثرب (مفردات‌قرآن)[۳۷۳]    
یاجوج (مفردات‌قرآن)[۳۷۴]    
ید (مفردات‌قرآن)[۳۷۵]    
یس (مفردات‌قرآن)[۳۷۶]    
یسر (مفردات‌قرآن)[۳۷۷]    ؛ مَیْسِر (لغات‌قرآن)، یسر (مفردات‌نهج‌البلاغه) آسانی
تیسیر (مفردات‌قرآن)[۳۷۸]    
یسیر (مفردات‌قرآن)[۳۷۹]    
میسرة (مفردات‌قرآن)[۳۸۰]    
میسر (مفردات‌قرآن)[۳۸۱]    ؛ مَیْسِر (لغات‌قرآن)، یسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آسانی
یسع (مفردات‌قرآن)[۳۸۲]    
یوسف (مفردات‌قرآن)[۳۸۳]    ؛ حضرت یوسف
یعقوب (مفردات‌قرآن)[۳۸۴]    ؛ حضرت یعقوب
یعوق (مفردات‌قرآن)[۳۸۵]    
یغوث (مفردات‌قرآن)[۳۸۶]    
یاقوت (مفردات‌قرآن)[۳۸۷]    
یقن (مفردات‌قرآن) [۳۸۸]    ؛ یقین (لغات‌قرآن)، یقن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یقین
موقن (مفردات‌قرآن) [۳۸۹]    ؛ یقین (لغات‌قرآن)، یقن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یقین
یقطین (مفردات‌قرآن)[۳۹۰]    
یقظ (مفردات‌قرآن)[۳۹۱]    
تیمم (مفردات‌قرآن)[۳۹۲]    ؛ تَیَمُّم (لغات‌قرآن)، تیمم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تیمم
یمّ (مفردات‌قرآن)[۳۹۳]    
یمن (مفردات‌قرآن)؛ میمون (لغات‌قرآن)، یمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
یمین (مفردات‌قرآن) [۳۹۴]    ؛ یمین (لغات‌قرآن)، یمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یمین
أیمن (مفردات‌قرآن) [۳۹۵]    ؛ أَیْمَن (لغات‌قرآن)، یمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یمین
یونس (مفردات‌قرآن)؛ حضرت یونس
ینع (مفردات‌قرآن)[۳۹۶]    
یهود (مفردات‌قرآن)[۳۹۷]    
یوم (مفردات‌قرآن)؛ یوم (لغات‌قرآن)، یوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، روز
یومئذ (مفردات‌قرآن) [۳۹۸]    ؛ یوم (لغات‌قرآن)، یوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، روز


جعبه ابزار