• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاموس قرآن (جلد ۲)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاموس قرآن: جلد ۱، جلد ۳، جلد ۴، جلد ۵، جلد ۶، جلد ۷.
مقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.

در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد دوم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "جیم" تا پایان حرف "دال" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - ج
۲ - ح
۳ - خ
۴ - د


جیم (مفردات‌قرآن)[۱]    ؛ ج
جأر (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ تَجْئَرونَ (لغات‌قرآن)، جأر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تضرع
جبّ (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ جبّ (ابهام‌زدایی)
جبت (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ جبت
جبر (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ جبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جبر
جبریل (مفردات‌قرآن) [۶]    ؛ جبرئیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جبرئیل
جبل (مفردات‌قرآن) [۷]    ؛ جبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جبال (قرآن)
جبله (مفردات‌قرآن) [۸]    ؛ جبله (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جبن (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ جبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جبین
جبه (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ جبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، پیشانی
جبی (مفردات‌قرآن) [۱۱]    
اجتباء (مفردات‌قرآن) [۱۲]    ؛ اجتباء (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ اجتبا
جث (مفردات‌قرآن) [۱۳]    
جثم (مفردات‌قرآن) [۱۴]    ؛ جثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جثی (مفردات‌قرآن) [۱۵]    
جحد (مفردات‌قرآن) [۱۶]    ؛ جحد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، انکار
جحیم (مفردات‌قرآن) [۱۷]    ؛ جحیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جحیم
جدث (مفردات‌قرآن) [۱۸]    ؛ جدث (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ قبر
جد (مفردات‌قرآن) [۱۹]    
جدار (مفردات‌قرآن) [۲۰]    
جدل (مفردات‌قرآن) [۲۱]    ؛ یُجادِلُ (لغات‌قرآن)، جدل
جذّ (مفردات‌قرآن) [۲۲]    ؛ جذّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ شکستن
جذع (مفردات‌قرآن) [۲۳]    
جذوة (مفردات‌قرآن) [۲۴]    
جرح - به ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۲۵]    ؛ جرح - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جرح؛ زخم
جراد (مفردات‌قرآن) [۲۶]    ؛ جراد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جر (مفردات‌قرآن) [۲۷]    ؛ جرر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جرز (مفردات‌قرآن) [۲۸]    ؛ جرز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جرع (مفردات‌قرآن) [۲۹]    ؛ جرعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جرعه
جرف (مفردات‌قرآن) [۳۰]    ؛ جرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جرم (مفردات‌قرآن) [۳۱]    ؛ مُجْرِم (لغات‌قرآن)، جرم - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جرم
جری (مفردات‌قرآن) [۳۲]    ؛ مَجْرا (لغات‌قرآن)، جری - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جزء (مفردات‌قرآن) [۳۳]    ؛ جزء (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جزء
جزع (مفردات‌قرآن) [۳۴]    ؛ جزع (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جزع
جزاء (مفردات‌قرآن) [۳۵]    ؛ جزاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جزا
جسد (مفردات‌قرآن) [۳۶]    ؛ جسد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جس (مفردات‌قرآن) [۳۷]    ؛ تجسس (لغات‌قرآن)، تجسس
جسم (مفردات‌قرآن) [۳۸]    ؛ جسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جسم
جعل (مفردات‌قرآن) [۳۹]    ؛ جعل (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جعل
جفاء (مفردات‌قرآن) [۴۰]    ؛ جفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جفن (مفردات‌قرآن) [۴۱]    
جفو (مفردات‌قرآن) [۴۲]    ؛ تَتَجافی‌ (لغات‌قرآن)، جفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جلب (مفردات‌قرآن) [۴۳]    ؛ جلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جلباب (مفردات‌قرآن) [۴۴]    ؛ جلباب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جلباب
جالوت (مفردات‌قرآن) [۴۵]    ؛ جالوت
جلد - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۴۶]    ؛ جلد - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تازیانه
جلد - به کسر جیم (مفردات‌قرآن) [۴۷]    ؛ جلد - به کسر جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، پوست
جلس (مفردات‌قرآن) [۴۸]    ؛ جلس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جلال (مفردات‌قرآن) [۴۹]    ؛ جلال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جلو (مفردات‌قرآن) [۵۰]    ؛ جلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جمح (مفردات‌قرآن) [۵۱]    ؛ جمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جمد (مفردات‌قرآن) [۵۲]    
جمع (مفردات‌قرآن) [۵۳]    ؛ جمع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جمع
جمعه (مفردات‌قرآن) [۵۴]    ؛ جمعه (مقالات مرتبط)
جمل (مفردات‌قرآن) [۵۵]    ؛ جمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شتر
جمله (مفردات‌قرآن) [۵۶]    
جمال (مفردات‌قرآن) [۵۷]    ؛ جمال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جمال
جمّ (مفردات‌قرآن) [۵۸]    ؛ جم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنب (مفردات‌قرآن) [۵۹]    ؛ جنب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، پهلو
جناح (مفردات‌قرآن) [۶۰]    ؛ جناح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جناح
جند (مفردات‌قرآن) [۶۱]    ؛ جند (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جند
جنف (مفردات‌قرآن) [۶۲]    
جن - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۶۳]    ؛ جن - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جن (مفردات‌قرآن) [۶۴]    ؛ جنّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جن
جان (مفردات‌قرآن) [۶۵]    ؛ مجنون (لغات‌قرآن)، جانّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جن
جنّت (مفردات‌قرآن) [۶۶]    ؛ جنّت
جنّت آخرت (مفردات‌قرآن) [۶۷]    ؛ جنّت
جنی (مفردات‌قرآن) [۶۸]    ؛ جنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جهد (مفردات‌قرآن) [۶۹]    ؛ جهاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهاد
جهر (مفردات‌قرآن) [۷۰]    ؛ جهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهر
جهاز (مفردات‌قرآن) [۷۱]    ؛ جهز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهاز
جهل (مفردات‌قرآن) [۷۲]    ؛ جهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهل
جهنم (مفردات‌قرآن) [۷۳]    ؛ جهنّم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهنّم
جوب (مفردات‌قرآن) [۷۴]    ؛ مُجِیبُونَ (لغات‌قرآن)، جوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اجابت
جود (مفردات‌قرآن) [۷۵]    ؛ جود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جود (اخلاق)
جیاد (مفردات‌قرآن) [۷۶]    ؛ اسب
جار (مفردات‌قرآن) [۷۷]    ؛ جار
جوز (مفردات‌قرآن) [۷۸]    ؛ جوز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جوس (مفردات‌قرآن) [۷۹]    
جوع (مفردات‌قرآن) [۸۰]    ؛ جوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جوع
جوف (مفردات‌قرآن) [۸۱]    ؛ جوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جوّ (مفردات‌قرآن) [۸۲]    ؛ جوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جاء (مفردات‌قرآن) [۸۳]    ؛ جاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جیب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۸۴]    ؛ جیب - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قلب، سینه
جید (مفردات‌قرآن) [۸۵]    ؛ جید (ابهام‌زدایی)

حاء (مفردات‌قرآن)[۸۶]    
حبّ (مفردات‌قرآن) [۸۷]    ؛ حبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حب و بغض
حبّه (مفردات‌قرآن) [۸۸]    ؛ حبّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حبر (مفردات‌قرآن) [۸۹]    ؛ یُحْبَرُون (لغات‌قرآن)، حبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، احبار
حبس (مفردات‌قرآن) [۹۰]    ؛ حبس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حبس
حبط (مفردات‌قرآن) [۹۱]    ؛ حبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حبط اعمال
حبک (مفردات‌قرآن) [۹۲]    
حبل (مفردات‌قرآن) [۹۳]    ؛ حبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریسمان (فقه)
حتم (مفردات‌قرآن) [۹۴]    ؛ حتم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حتی (مفردات‌قرآن) [۹۵]    ؛ حتی
حثث (مفردات‌قرآن) [۹۶]    ؛ حثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حث (فقه)
حجب (مفردات‌قرآن) [۹۷]    ؛ حجاب (لغات‌قرآن)، حجب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حجاب
حج (مفردات‌قرآن) [۹۸]    ؛ حجّ (لغات‌قرآن)، حجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حج
حجت (مفردات‌قرآن) [۹۹]    ؛ حجت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حجت
حجر - به فتح حاء و جیم (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    ؛ حجر - به فتح حاء و جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حِجارَه (لغات‌قرآن)
حجر - به فتح و کسر حاء (مفردات‌قرآن) [۱۰۱]    ؛ محجور (لغات‌قرآن)، حجر
حجز (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]    ؛ حجز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، منع (مفردات‌قرآن)
حدب (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    ؛ حدب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تپه
حدث (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ مُحْدَث (لغات‌قرآن)، حدث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حدوث
حد (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    ؛ حَدّ (لغات‌قرآن)، حد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حد
حدق (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    ؛ حدیقه
حذر (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ حذر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حذر
حرب (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    ؛ محراب (لغات‌قرآن)، حرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرب
محارب (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ محارب
حرث (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    ؛ حَرْثٌ (لغات‌قرآن)، حرث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرج (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ حرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرج
حرد (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    
حر (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ مُحَرَّراً (لغات‌قرآن)، حرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حر - به فتح حاء (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    
حرور (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    ؛ حرور (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرور (لغات‌قرآن)
حریر (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    ؛ حریر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ابریشم (فقه)
حرس (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    ؛ حرس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرس
حرص (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    ؛ تَحْرِصْ (لغات‌قرآن)، حرص (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرص
حرض (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    ؛ حرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرف (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    ؛ حرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرق (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    ؛ حرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سوزاندن
حرک (مفردات‌قرآن) [۱۲۲]    ؛ حرک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرکت
حرام (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    ؛ محروم (لغات‌قرآن)، حرم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حرام
حری (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    ؛ تَحَرَّوْا رَشَداً (لغات‌قرآن)، حری - به فتح حاء و سکون یاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حزب (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    ؛ حزب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حزب
حزن (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    ؛ حَزَن (لغات‌قرآن)، حزن - به ضم حاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حزن
حسب (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    ؛ حسب - شمردن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
بغیر حساب (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    
حسب - به سکون سین (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    
حسد (مفردات‌قرآن) [۱۳۰]    ؛ حسد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حسد
حسر (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    ؛مَحْسُور (لغات‌قرآن)، حسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حسرت
حسّ (مفردات‌قرآن) [۱۳۲]    ؛ تَحَسُّس (لغات‌قرآن)، حس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حس
حسّ - به فتح حاء (مفردات‌قرآن) [۱۳۳]    
حسم (مفردات‌قرآن) [۱۳۴]    
حسن (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    ؛ زیبایی
حسنه (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    ؛ حَسَنَة (لغات‌قرآن)، حسنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حسنه
محسن (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    ؛ مُحْسِن (لغات‌قرآن)، حسن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، احسان
اسماء حسنی‌ (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    ؛ اسماء حسنی
حسان (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    
حشر (مفردات‌قرآن) [۱۴۰]    ؛ حشر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حشر
حصب (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    
حصحص (مفردات‌قرآن) [۱۴۲]    
حصد (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    ؛ درو
حصید (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    ؛ حصید (مفردات‌نهج‌البلاغه)، درو
حصر (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    
حصول (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    
حصن (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    ؛ مُحَصَّنَة (لغات‌قرآن)، حصن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حصن
حصا (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    
حضر (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    ؛ مُحْتَضَر (لغات‌قرآن)، حضر (مفردات‌نهج‌البلاغه)،حضور
حض (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    ؛ یَحُضُّ (لغات‌قرآن)، حض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تشویق
حطب (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    ؛ حطب (مفردات‌نهج‌البلاغه) حطب (لغات‌قرآن)، وقود (مفردات‌قرآن)
حطط (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    ؛ حطّه (لغات‌قرآن)
حطم (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    ؛ حطم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شکستن
حظر (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    ؛ مُحْتَظِر (لغات‌قرآن)، حظر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حظر
حظ (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    ؛ قسم (نصیب)
حفد (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    ؛ حَفَدَة (لغات‌قرآن)
حفر (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    ؛ حفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حفر
حفظ (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    ؛ حفظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حَفیظ (لغات‌قرآن)، حفظ
حفف (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    
حفو (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    ؛ حَفِیٌّ (لغات‌قرآن)
حقب (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    ؛ حقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حقب
حق (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    ؛ حق
حکم (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    ؛ حُکم (لغات‌قرآن)، حکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حکم
حکمت (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    ؛ حکمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حکمت (لغات‌قرآن)، حکمت
حکیم (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    ؛ حَکیْم (لغات‌قرآن)، حکیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حکیم
محکم (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    ؛ محکم (لغات‌قرآن)، محکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، محکم
حلف (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    ؛ حَلّاف (لغات‌قرآن)، حلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حلف
حلق (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    
حلقوم (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    
حل - به فتح حاء (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    
حل - به کسر حاء (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    ؛ تَحِلَّة (لغات‌قرآن)، حلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حلال
حلم (مفردات‌قرآن) [۱۷۲]    ؛ حِلْم (لغات‌قرآن)، حلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حلم
حلیم (مفردات‌قرآن) [۱۷۳]    ؛ حَلیم (لغات‌قرآن)، حلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حلیم
حلی (مفردات‌قرآن) [۱۷۴]    ؛ حِلْیَة (لغات‌قرآن)، زیور
حامیم (مفردات‌قرآن) [۱۷۵]    ؛ سور حامیم
حماء (مفردات‌قرآن) [۱۷۶]    ؛ حَمِئَةٍ (لغات‌قرآن)
حمد (مفردات‌قرآن) [۱۷۷]    ؛ حمد (لغات‌قرآن)، حمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حمد
محمود (مفردات‌قرآن) [۱۷۸]    
حمید (مفردات‌قرآن)[۱۷۹]    ؛ حمد (لغات‌قرآن)، حمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حمد
محمد (مفردات‌قرآن) [۱۸۰]    ؛ حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌اله‌وسلّم)
احمد (مفردات‌قرآن) [۱۸۱]    ؛ احمد
حمار (مفردات‌قرآن) [۱۸۲]    ؛ حمار
حمل (مفردات‌قرآن) [۱۸۳]    ؛ حِمل (لغات‌قرآن)، حمل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حمل
تحمیل (مفردات‌قرآن) [۱۸۴]    ؛ حَمُولَة (لغات‌قرآن)
احتمال (مفردات‌قرآن) [۱۸۵]    
حمم (مفردات‌قرآن) [۱۸۶]    ؛ حَمیْم (لغات‌قرآن)، حمیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
یحموم (مفردات‌قرآن) [۱۸۷]    ؛ دود
حمی (مفردات‌قرآن) [۱۸۸]    ؛ حُمّی‌ (لغات‌قرآن)، حمی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حام (مفردات‌قرآن) [۱۸۹]    ؛ حام (شتر نر)
حمیه (مفردات‌قرآن) [۱۹۰]    ؛ حمیّت (لغات‌قرآن)، حمیّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حمیة الجاهلیة
حنث (مفردات‌قرآن) [۱۹۱]    ؛ حِنْث (لغات‌قرآن)، حنث
حنجر (مفردات‌قرآن) [۱۹۲]    
حنذ (مفردات‌قرآن) [۱۹۳]    ؛ حَنیذ (لغات‌قرآن)
حنف (مفردات‌قرآن) [۱۹۴]    ؛ حَنیف (لغات‌قرآن)، حنف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حنیف
حنک (مفردات‌قرآن) [۱۹۵]    ؛ حنک
حنن (مفردات‌قرآن) [۱۹۶]    ؛ حَنان (لغات‌قرآن)، حنن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حنین (مفردات‌قرآن) [۱۹۷]    ؛ غزوه حنین
حوب (مفردات‌قرآن) [۱۹۸]    ؛ حُوبَة (لغات‌قرآن)، حوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، گناه
حوت (مفردات‌قرآن) [۱۹۹]    
حاجت (مفردات‌قرآن) [۲۰۰]    ؛ حاجت
حوذ (مفردات‌قرآن) [۲۰۱]    
حور (مفردات‌قرآن) [۲۰۲]    ؛ حور (لغات‌قرآن)، حور (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حورالعین
زنان بهشتی (مفردات‌قرآن)؛ حوریان بهشتی (مفردات‌قرآن) [۲۰۳]    ؛ حورالعین
حواریون (مفردات‌قرآن) [۲۰۴]    ؛ حواریون (لغات‌قرآن)، حور (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حواریون
حوز (مفردات‌قرآن) [۲۰۵]    
حوش (مفردات‌قرآن) [۲۰۶]    
حوط (مفردات‌قرآن) [۲۰۷]    
محیط (مفردات‌قرآن) [۲۰۸]    ؛ مُحِیط (لغات‌قرآن)، حوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حول (مفردات‌قرآن) [۲۰۹]    ؛ حِوَل (لغات‌قرآن)، حول (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تحویل (مفردات‌قرآن) [۲۱۰]    ؛ تحویل (لغات‌قرآن)، تحویل
حوایا (مفردات‌قرآن) [۲۱۱]    ؛ حَوایا (لغات‌قرآن)، روده (فقه)
حوا (مفردات‌قرآن) [۲۱۲]    
حیث (مفردات‌قرآن) [۲۱۳]    
حید (مفردات‌قرآن) [۲۱۴]    ؛ تَحید (لغات‌قرآن)، حید (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حیران (مفردات‌قرآن) [۲۱۵]    ؛ حیران (مقالات مرتبط)
حیص (مفردات‌قرآن) [۲۱۶]    ؛ مَحِیْص (لغات‌قرآن)، حیص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حیض (مفردات‌قرآن) [۲۱۷]    ؛ حیض (مفردات‌قرآن)، حیض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حیض
حیف (مفردات‌قرآن) [۲۱۸]    ؛ ظلم
حیق (مفردات‌قرآن) [۲۱۹]    
حین (مفردات‌قرآن) [۲۲۰]    ؛ حین (لغات‌قرآن)، حین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حین
حی (مفردات‌قرآن) [۲۲۱]    ؛ حَیّ (لغات‌قرآن)، حیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حی
تحیت (مفردات‌قرآن) [۲۲۲]    ؛ تحیّت (لغات‌قرآن)، تحیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تحیت در قرآن
حیا (مفردات‌قرآن) [۲۲۳]    ؛ حَیّ (لغات‌قرآن)، حیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حیا
یحیی (مفردات‌قرآن) [۲۲۴]    ؛ یحیی
حیه (مفردات‌قرآن) [۲۲۵]    ؛ صل (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)


خاء (مفردات‌قرآن)[۲۲۶]    ؛ خ
خب‌ء (مفردات‌قرآن)[۲۲۷]    ؛ نهان
خبت (مفردات‌قرآن)[۲۲۸]    ؛مُخْبِتِین (لغات‌قرآن)، خبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ اخبات
خبث (مفردات‌قرآن)[۲۲۹]    ؛ خبیثات (لغات‌قرآن)، خبث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حدث و خبث
خبر (مفردات‌قرآن)[۲۳۰]    ؛ خبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خبر
خبز (مفردات‌قرآن)[۲۳۱]    ؛ خبز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خبیر (مفردات‌قرآن)[۲۳۲]    ؛ الخبیر
خبط (مفردات‌قرآن)[۲۳۳]    ؛ خبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خبل (مفردات‌قرآن)[۲۳۴]    ؛ فساد
خبو (مفردات‌قرآن)[۲۳۵]    ؛ خبو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ختر (مفردات‌قرآن)[۲۳۶]     حیله
ختم (مفردات‌قرآن)[۲۳۷]    ؛ ختم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خاتمیت (مفردات‌قرآن) [۲۳۸]    ؛
خدد (مفردات‌قرآن)[۲۳۹]    ؛ خدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، چهره
اصحاب اخدود (مفردات‌قرآن) [۲۴۰]    ؛ اصحاب اخدود
خدع (مفردات‌قرآن)[۲۴۱]    ؛ خدع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خدعه
خدن (مفردات‌قرآن)[۲۴۲]    ؛ خدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رفیق
خذل (مفردات‌قرآن)[۲۴۳]    ؛ مخذول (لغات‌قرآن)، خذل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خرب (مفردات‌قرآن)[۲۴۴]    ؛ خراب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خرابی
خروج (مفردات‌قرآن)[۲۴۵]    
خردل (مفردات‌قرآن)[۲۴۶]    ؛ خردل
خرر (مفردات‌قرآن)[۲۴۷]    ؛ خرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خرص (مفردات‌قرآن)[۲۴۸]    
خرطوم (مفردات‌قرآن)[۲۴۹]    ؛ خرطوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خرق (مفردات‌قرآن)[۲۵۰]    
خزن (مفردات‌قرآن)[۲۵۱]    ؛ خزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خزی (مفردات‌قرآن)[۲۵۲]    ؛ خزی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خواری، شرم
خسأ (مفردات‌قرآن)[۲۵۳]    ؛ خسأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خسر (مفردات‌قرآن)[۲۵۴]    ؛ خسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خسران
خسف (مفردات‌قرآن)[۲۵۵]    ؛ خسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خسف
خشب (مفردات‌قرآن)[۲۵۶]    ؛ چوب
خشع (مفردات‌قرآن)[۲۵۷]    ؛ خاشعون (لغات‌قرآن)، خشوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خشوع، تواضع
خشیت (مفردات‌قرآن)[۲۵۸]    ؛ خشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خشیت
خصص (مفردات‌قرآن)[۲۵۹]    ؛ اختصاص (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اختصاص
خصف (مفردات‌قرآن)[۲۶۰]    ؛ خصف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، چسباندن
خصم (مفردات‌قرآن)[۲۶۱]    ؛ خَصم (لغات‌قرآن)، خصم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خصم
خضد (مفردات‌قرآن)[۲۶۲]    ؛ مخضود (لغات‌قرآن)، خضد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خضرة (مفردات‌قرآن)[۲۶۳]    ؛ خضرة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبز
خضع (مفردات‌قرآن)[۲۶۴]    ؛ خضوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خضوع
خطأ (مفردات‌قرآن)[۲۶۵]    ؛ خطاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خطا
خطب (مفردات‌قرآن)[۲۶۶]    ؛ خطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خطبه
خطّ (مفردات‌قرآن)[۲۶۷]    ؛ خطّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خط
خطف (مفردات‌قرآن)[۲۶۸]    ؛ تَخْطَفُهُ (لغات‌قرآن)، خطف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خطو (مفردات‌قرآن)[۲۶۹]    ؛ خطوه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خفت (مفردات‌قرآن)[۲۷۰]    ؛ خفوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خفض (مفردات‌قرآن)[۲۷۱]    ؛ خفض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خفف (مفردات‌قرآن)[۲۷۲]    
خفی (مفردات‌قرآن)[۲۷۳]    
خلد (مفردات‌قرآن)[۲۷۴]    ؛ خلود (لغات‌قرآن)، خلد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلود
خلص (مفردات‌قرآن)[۲۷۵]    ؛ مخلص (لغات‌قرآن)، خلص (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلوص
خلط (مفردات‌قرآن) [۲۷۶]    ؛ خلط (مفردات‌نهج‌البلاغه)،اختلاط
خلع (مفردات‌قرآن) [۲۷۷]     خلع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلف (مفردات‌قرآن) [۲۷۸]    ؛ خلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلق - به فتح خاء (مفردات‌قرآن) [۲۷۹]    ؛ خلق - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلقت
خلق - به ضم خاء (مفردات‌قرآن) [۲۸۰]     خلق - به ضم خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خلق (سیرت)
خلل (مفردات‌قرآن)[۲۸۱]     خلل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خلو (مفردات‌قرآن)[۲۸۲]     خلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمد (مفردات‌قرآن)[۲۸۳]    ؛ خامد (لغات‌قرآن)، خمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمر (مفردات‌قرآن)[۲۸۴]    ؛ خَمْر (لغات‌قرآن)، خمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خمر
خمار (مفردات‌قرآن)[۲۸۵]    ؛ خُمُر (لغات‌قرآن)، خمار
خمس (مفردات‌قرآن)[۲۸۶]    ؛ خمس - به فتح خاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمص (مفردات‌قرآن)[۲۸۷]    ؛ مَخْمَصَه (لغات‌قرآن)، خمص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خمط (مفردات‌قرآن)[۲۸۸]    ؛ خَمْط (لغات‌قرآن)
خنزیر (مفردات‌قرآن)[۲۸۹]    
خنس (مفردات‌قرآن)[۲۹۰]    ؛ خنّاس (لغات‌قرآن)، شیطان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شیطان
خناس (مفردات‌قرآن)[۲۹۱]    ؛ خنّاس (لغات‌قرآن)، شیطان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شیطان
خنق (مفردات‌قرآن)[۲۹۲]    ؛ خنق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خفه کردن
خوار (مفردات‌قرآن)[۲۹۳]    ؛ خُوار (لغات‌قرآن)، خور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
خوض (مفردات‌قرآن)[۲۹۴]    
خوف (مفردات‌قرآن)[۲۹۵]    ؛ أَخافُ (لغات‌قرآن)، خوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خوف
خول (مفردات‌قرآن)[۲۹۶]    ؛ خَوَل (لغات‌قرآن)، خول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عطیه
خال (مفردات‌قرآن) [۲۹۷]    ؛ خال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دایی
خون (مفردات‌قرآن)[۲۹۸]    ؛ خائِنَةٍ (لغات‌قرآن)، خون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خیانت
خوی (مفردات‌قرآن)[۲۹۹]    ؛ خاویه (لغات‌قرآن)، خوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سقوط
خیبة (مفردات‌قرآن)[۳۰۰]    ؛ خابَ (لغات‌قرآن)، خیب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ناامیدی
خیر (مفردات‌قرآن)[۳۰۱]    ؛ خیر (لغات‌قرآن)، خیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خیر
خیط (مفردات‌قرآن)[۳۰۲]    
خیل (مفردات‌قرآن)[۳۰۳]    ؛ مُخْتال (لغات‌قرآن)، خیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، خیل
خیمه (مفردات‌قرآن)[۳۰۴]    ؛ خیام (لغات‌قرآن)، خیمه


دال (مفردات‌قرآن)[۳۰۵]    
دأب (مفردات‌قرآن)[۳۰۶]    ؛ دأب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دبّ (مفردات‌قرآن)[۳۰۷]    ؛ دبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دبر (مفردات‌قرآن)[۳۰۸]    ؛ دُبُر (لغات‌قرآن)، دبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تدبر
دثار (مفردات‌قرآن)[۳۰۹]    ؛ دثار (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دثار
دحر (مفردات‌قرآن)[۳۱۰]    ؛ دحر (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ مَدْحُور (لغات‌قرآن)، دحر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دحض (مفردات‌قرآن)[۳۱۱]    ؛ مُدْحَض (لغات‌قرآن)، دحض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دحو (مفردات‌قرآن)[۳۱۲]    ؛ دحو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دخر (مفردات‌قرآن)[۳۱۳]    ؛ دخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دخول (مفردات‌قرآن)[۳۱۴]    ؛ مُدَّخَل (لغات‌قرآن)، دخول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دخول
دخان (مفردات‌قرآن)[۳۱۵]    ؛ دخان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دخان
درء (مفردات‌قرآن)[۳۱۶]    
درج (مفردات‌قرآن)[۳۱۷]    ؛ درج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
درّ (مفردات‌قرآن)[۳۱۸]    ؛ مِدْراراً (لغات‌قرآن)، درّ - به فتح دال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
درس (مفردات‌قرآن)[۳۱۹]    ؛ درس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ادریس (مفردات‌قرآن)[۳۲۰]    ؛ ادریس
درک (مفردات‌قرآن)[۳۲۱]    ؛ درک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ادراک
درهم (مفردات‌قرآن)[۳۲۲]    ؛ درهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، درهم
دری (مفردات‌قرآن)[۳۲۳]    ؛ دری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دسر (مفردات‌قرآن)[۳۲۴]    ؛ دسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دسّ (مفردات‌قرآن)[۳۲۵]    
دسو (مفردات‌قرآن)[۳۲۶]    
دعّ (مفردات‌قرآن)[۳۲۷]    
دعو (مفردات‌قرآن)[۳۲۸]    ؛ دعاء (لغات‌قرآن)، دعاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دعاء
دعی (مفردات‌قرآن)[۳۲۹]    
دف‌ء (مفردات‌قرآن)[۳۳۰]    
دفع (مفردات‌قرآن)[۳۳۱]    
دفق (مفردات‌قرآن)[۳۳۲]    
دکّ (مفردات‌قرآن)[۳۳۳]    
دلوک (مفردات‌قرآن)[۳۳۴]    
دلالت (مفردات‌قرآن)[۳۳۵]    
دلو (مفردات‌قرآن)[۳۳۶]    ؛ دلو (مفردات‌قرآن)، تُدْلوا (لغات‌قرآن)، دلو
دمدم (مفردات‌قرآن)[۳۳۷]    
دمر (مفردات‌قرآن)[۳۳۸]    ؛ دَمَّرْنَا (لغات‌قرآن)، دمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، هلاکت
دمع (مفردات‌قرآن)[۳۳۹]    
دمغ (مفردات‌قرآن)[۳۴۰]    
دم (مفردات‌قرآن)[۳۴۱]    
دینار (مفردات‌قرآن)[۳۴۲]    ؛ دینار (لغات‌قرآن)، دینار (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دینار
دنی (مفردات‌قرآن)[۳۴۳]    
دنیا (مفردات‌قرآن)[۳۴۴]    
دهر (مفردات‌قرآن)[۳۴۵]    
دهق (مفردات‌قرآن)[۳۴۶]    
دهم (مفردات‌قرآن)[۳۴۷]    ؛ مُدْهامَّتانِ (لغات‌قرآن)، دهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دهن (مفردات‌قرآن)[۳۴۸]    ؛ مُدْهِنُون (لغات‌قرآن)، دهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، روغن
دهی (مفردات‌قرآن)[۳۴۹]    
داود (مفردات‌قرآن)[۳۵۰]    ؛ داود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت داوود
دور (مفردات‌قرآن)[۳۵۱]    
دول (مفردات‌قرآن)[۳۵۲]    
دوم (مفردات‌قرآن)[۳۵۳]    
دون (مفردات‌قرآن)[۳۵۴]    ؛ دون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
دین - به فتح دال (مفردات‌قرآن)[۳۵۵]    
دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)[۳۵۶]    ؛ دین (لغات‌قرآن)، دین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دین


رده‌های این صفحه : عناوین کتاب قاموس قرآن
جعبه ابزار