• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاموس قرآن (جلد ۳)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاموس قرآن: جلد ۱، جلد ۲، جلد ۴، جلد ۵، جلد ۶، جلد ۷.
مقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.

در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد سوم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "ذال" تا پایان حرف "سین" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.ذال (مفردات‌قرآن) [۱]    
ذا (مفردات‌قرآن) [۲]    
هذا (مفردات‌قرآن) [۳]    

ذلک (مفردات‌قرآن) [۴]    
ذلکم (مفردات‌قرآن) [۵]    
ذئب (مفردات‌قرآن) [۶]    ؛ ذئب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذأم (مفردات‌قرآن) [۷]    ؛ مَذْؤُم (لغات‌قرآن)
ذباب (مفردات‌قرآن) [۸]    
ذبح (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ ذبح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذبح
ذبذب (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ تذبذب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذخر (مفردات‌قرآن) [۱۱]    ؛ ذخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذخیره
ذرء (مفردات‌قرآن) [۱۲]    ؛ ذرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذرّ (مفردات‌قرآن) [۱۳]    ؛ ذرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذریّة (مفردات‌قرآن) [۱۴]    ؛ ذریّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرزند
ذرع (مفردات‌قرآن) [۱۵]    ؛ ذرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذرع
ذرو (مفردات‌قرآن) [۱۶]    ؛ تَذْرُوه (لغات‌قرآن)، ذرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذعن (مفردات‌قرآن) [۱۷]    ؛ ذعن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذقن (مفردات‌قرآن) [۱۸]    ؛ ذقن
ذکر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن) [۱۹]    ؛ ذِکر (لغات‌قرآن)، ذکر - به کسر ذال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذکر
اهل الذکر (مفردات‌قرآن) [۲۰]    ؛ اهل الذکر
ذکر - به فتح ذال (مفردات‌قرآن) [۲۱]    ؛ ذکر - به فتح ذال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذکو (مفردات‌قرآن) [۲۲]    ؛ تذکیه
ذلّ (مفردات‌قرآن) [۲۳]    ؛ ذلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذلّت
ذمّ (مفردات‌قرآن) [۲۴]    ؛ ذمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ نکوهش
مذموم (مفردات‌قرآن) [۲۵]    ؛ ذمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نکوهش
ذمّه (مفردات‌قرآن) [۲۶]    ؛ ذمّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذمّه
ذنب - به سکون نون (مفردات‌قرآن) [۲۷]    ؛ ذنب - به سکون نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذنب
ذنب - به فتح نون (مفردات‌قرآن) [۲۸]    ؛ ذنب - به فتح نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذهاب (مفردات‌قرآن) [۲۹]    ؛ ذهاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذهب (مفردات‌قرآن) [۳۰]    ؛ ذهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذهب
ذهول (مفردات‌قرآن) [۳۱]    ؛ ذهول (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذو (مفردات‌قرآن) [۳۲]    
ذات (مفردات‌قرآن) [۳۳]    
ذود (مفردات‌قرآن) [۳۴]    ؛ تَذُودان (لغات‌قرآن)، ذود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذوق (مفردات‌قرآن) [۳۵]    ؛ ذوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذوق
ذیع (مفردات‌قرآن) [۳۶]    ؛ ذیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)

راء (مفردات‌قرآن) [۳۷]    
رأس (مفردات‌قرآن) [۳۸]    ؛ رأس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رأس
رأفت (مفردات‌قرآن) [۳۹]    ؛ رئوف (لغات‌قرآن)، رأفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رأفت
رئوف (مفردات‌قرآن) [۴۰]    ؛ رئوف (لغات‌قرآن)، رئوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رأفت
رأی (مفردات‌قرآن) [۴۱]    ؛ رؤیت (لغات‌قرآن)، رأی - به فتح همزه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رؤیت
رؤیا (مفردات‌قرآن) [۴۲]    ؛ رؤیا
ربّ (مفردات‌قرآن) [۴۳]    ؛ ربّ (لغات‌قرآن)، ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
ربانیون (مفردات‌قرآن) [۴۴]    ؛ رَبّانیّینَ (لغات‌قرآن)، ربانی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
ربیون (مفردات‌قرآن) [۴۵]    ؛ رِبّیون (لغات‌قرآن)، ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
ربیبه (مفردات‌قرآن) [۴۶]    ؛ ربیبه
ربما (مفردات‌قرآن) [۴۷]    
ربح (مفردات‌قرآن) [۴۸]    ؛ ربح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربح
ربص (مفردات‌قرآن) [۴۹]    ؛ تَرَبَّصْتُم (لغات‌قرآن)
ربط (مفردات‌قرآن) [۵۰]    ؛ رَبَطْنا (لغات‌قرآن)، ربط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رباط
ربع (مفردات‌قرآن) [۵۱]    ؛ ربع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اربع (مفردات‌قرآن) [۵۲]    
رباع (مفردات‌قرآن) [۵۳]    
ربو (مفردات‌قرآن) [۵۴]    ؛ رَبَتْ (لغات‌قرآن)، ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربا
رتع (مفردات‌قرآن) [۵۵]    ؛ یَرْتَع (لغات‌قرآن)، رتع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رتق (مفردات‌قرآن) [۵۶]    ؛ رتق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رتق
رتل (مفردات‌قرآن) [۵۷]    ؛ ترتیل (لغات‌قرآن)، رتل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ترتیل
رجّ (مفردات‌قرآن) [۵۸]    ؛ رُجَّت (لغات‌قرآن)، رجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجّ
رجز (مفردات‌قرآن) [۵۹]    ؛ رِجْز (لغات‌قرآن)، رجز
رجس (مفردات‌قرآن) [۶۰]    ؛ رِجْس (لغات‌قرآن)، رجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجس
رجع (مفردات‌قرآن) [۶۱]    ؛ رَجْع (لغات‌قرآن)، رجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجوع
رجف (مفردات‌قرآن) [۶۲]    ؛ راجِفَه (لغات‌قرآن)، رجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجفه
رجفه (مفردات‌قرآن)[۶۳]    ؛ رَجْفَه (لغات‌قرآن)، رجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجفه
رجل - به فتح راء (مفردات‌قرآن) [۶۴]    ؛ رجل - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجل - به کسر راء (مفردات‌قرآن) [۶۵]    ؛ رجل - به کسر راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، پا
راجل (مفردات‌قرآن)[۶۶]    ؛ رِجال (لغات‌قرآن)، راجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، راجل
رجم (مفردات‌قرآن) [۶۷]    ؛ رجم (لغات‌قرآن)، رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجم
رجیم (مفردات‌قرآن)[۶۸]    ؛ رَجیم (لغات‌قرآن)، رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجم
رجاء (مفردات‌قرآن) [۶۹]    ؛ تَرْجونَ (لغات‌قرآن)، رجاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجاء
رجا (مفردات‌قرآن) [۷۰]    ؛ أَرْجاء (لغات‌قرآن)، رجا (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجا
رحب (مفردات‌قرآن) [۷۱]    ؛ مَرْحَباً (لغات‌قرآن)، رحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحیق (مفردات‌قرآن) [۷۲]    
رحل (مفردات‌قرآن) [۷۳]    
رحلة (مفردات‌قرآن)[۷۴]    ؛ رحل - کوچ کردن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحم (مفردات‌قرآن) [۷۵]    ؛ رَحِم (لغات‌قرآن)، رحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحم
رحمت (مفردات‌قرآن) [۷۶]    ؛ رحمت (لغات‌قرآن)، رحمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحمت
رحمان (مفردات‌قرآن) [۷۷]    ، رحمان (لغات‌قرآن)، رحمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحمان
رحیم (مفردات‌قرآن) [۷۸]    ؛ رحیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رخاء (مفردات‌قرآن) [۷۹]    ؛ رُخاء (لغات‌قرآن)، رخاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رخاء
ردء (مفردات‌قرآن) [۸۰]    ؛ رِدء (لغات‌قرآن)، ردء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ردء
ردّ (مفردات‌قرآن) [۸۱]    ؛ مرتد (لغات‌قرآن)، ارتداد
ردف (مفردات‌قرآن) [۸۲]    ؛ رَدِفَ (لغات‌قرآن)، ردف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ردم (مفردات‌قرآن) [۸۳]    ؛ رَدْم (لغات‌قرآن)، ردم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ردی (مفردات‌قرآن) [۸۴]    ؛ تَرَدّی‌ (لغات‌قرآن)، ردی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رذل (مفردات‌قرآن) [۸۵]    ؛ أَرْذَل (لغات‌قرآن)، رذل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رزق (مفردات‌قرآن) [۸۶]    ؛ رزق (لغات‌قرآن)، رزق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رزق
رسوخ (مفردات‌قرآن) [۸۷]    
راسخون در علم (مفردات‌قرآن) [۸۸]    ؛ آیه راسخین
رس (مفردات‌قرآن) [۸۹]    ؛ رسّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اصحاب رس
رسل (مفردات‌قرآن) [۹۰]    ؛ رسول (لغات‌قرآن)، رسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رسول
رسالت (مفردات‌قرآن)[۹۱]    ؛ رسالات (لغات‌قرآن)، رسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رسول
رسول (مفردات‌قرآن)[۹۲]    ؛ رسول (لغات‌قرآن)، رسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ رسول
رسو (مفردات‌قرآن) [۹۳]    ؛ راسیات (لغات‌قرآن)، رسو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رسو
رشد (مفردات‌قرآن) [۹۴]    ؛ رُشْد (لغات‌قرآن)، رشد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رشد
رصد (مفردات‌قرآن) [۹۵]    ؛ رَصَد (لغات‌قرآن)، رصد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارصاد
ارصاد (مفردات‌قرآن)[۹۶]    ؛ رَصَد (لغات‌قرآن)، ارصاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارصاد
رصّ (مفردات‌قرآن) [۹۷]    ، مَرْصُوص (لغات‌قرآن)، رصّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رضع (مفردات‌قرآن) [۹۸]    ؛ مَراضِع (لغات‌قرآن)، رضع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مرضع
رضی (مفردات‌قرآن) [۹۹]    
رطب (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    ؛ رَطْب (لغات‌قرآن)، رطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رطب - به ضم راء (مفردات‌قرآن)[۱۰۱]    ؛ رطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رطب
رعب (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]    
رعد (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    
رعی (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ راعِنا (لغات‌قرآن)، رعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رغب (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    ؛ رَغَباً (لغات‌قرآن)، رغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رغبت
رغد (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    ؛ رَغَد (لغات‌قرآن)، رغد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رغم (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    
رفات (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    ؛ رُفات (لغات‌قرآن)، رفات (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رفات
رفث (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ رَفَثَ (لغات‌قرآن)، رفث
رفد (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    ؛ رِفْد (لغات‌قرآن)، رفد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رفد
رفرف (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ رفرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفع (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    ، رفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفق (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ مَرافق (لغات‌قرآن)، رفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقب (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    
رقبه (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    ؛ رقبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رقبه
رقیب (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    ؛
رقد (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    ؛ مَرْقَد (لغات‌قرآن)، رقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقّ (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    ؛ رقّ - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقم (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    ؛ مَرْقُوم (لغات‌قرآن)، رقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقیم (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    ؛ رقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اصحاب رقیم
رقی (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    ؛ رقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ترقوه (مفردات‌قرآن) [۱۲۲]    ؛ تَراقی (لغات‌قرآن)، ترقوه
رکوب (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    ؛ رکوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راکب (مفردات‌قرآن)[۱۲۴]    ؛ راکب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکاب (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    ؛ رکاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکد (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    
رکز (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    ؛ رکز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکس (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    
رکض (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    ؛ رکض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکع (مفردات‌قرآن) [۱۳۰]    ؛ رکع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رکوع
رکم (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    ؛ رکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکن (مفردات‌قرآن)[۱۳۲]    ؛ رکن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکون (مفردات‌قرآن) [۱۳۳]    ؛ رکون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمح (مفردات‌قرآن) [۱۳۴]    ؛ رمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رماد (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    
رمز (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    ؛ رمز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رمز
رمضان (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    
رمیم (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    ؛ رمّ - به کسر راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمان (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    
رمی (مفردات‌قرآن) [۱۴۰]    
رهب (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    ؛ رَهَباً (لغات‌قرآن)، رهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهبان (مفردات‌قرآن)[۱۴۲]    ؛ رهبانیت (لغات‌قرآن)، رهبان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، راهب
رهط (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    ؛ رهط (لغات‌قرآن)، رهط
رهق (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    ؛ رَهَق (لغات‌قرآن)، رهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهن (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    ؛ رَهینَه (لغات‌قرآن)، رهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رهن
رهو (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    ؛ رَهْو (لغات‌قرآن)، رهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روح - به فتح راء (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    ؛ تُریحُون (لغات‌قرآن)، روح - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روح (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    ؛ روح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، روح
رواح (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    ؛ رواح (مفردات‌نهج‌ابلاغه)
ریح (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    ؛ ریح (لغات‌قرآن)، ریح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریح
ریحان (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    ؛ ریحان (لغات‌قرآن)، ریحانه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریحان
رود (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    ؛ أَرَدْنا (لغات‌قرآن)، رود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اراده
مراوده (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    
اراده خداوند (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    ؛ اراده خداوند
روضه (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    ؛ روضه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روع (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    ؛ روع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روغ (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    ؛ روغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روم (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    
ریب (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    ؛ ریب (لغات‌قرآن)؛ ریب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریب
ریش (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    ؛ ریش (لغات‌قرآن)، ریش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ریع (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    ؛ ریع (لغات‌قرآن)، ریع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رین (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    ؛ رین (مفردات‌نهج‌البلاغه)

زاء (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    
زبد (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    ؛ زبد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زبر - به ضم زاء و باء (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    
زبر - به ضم زاء و فتح باء (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    
زبور (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    ؛ زبور
زبن (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    ؛ زبن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زجاجه (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    ؛ زجاجه
زجر (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    ؛ مُزْجات (لغات‌قرآن)، زجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زجو (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    
زحزح (مفردات‌قرآن) [۱۷۲]    ؛ زحزح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زحف (مفردات‌قرآن) [۱۷۳]    ؛ زحف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زحف
زخرف (مفردات‌قرآن) [۱۷۴]    ؛ زخرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زخرف
زرابی (مفردات‌قرآن) [۱۷۵]    
زرع (مفردات‌قرآن) [۱۷۶]    ؛ زَرْع (لغات‌قرآن)، زرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زرق (مفردات‌قرآن) [۱۷۷]    
زری (مفردات‌قرآن) [۱۷۸]    ؛ زری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زعم (مفردات‌قرآن) [۱۷۹]    ؛ زعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زفر (مفردات‌قرآن) [۱۸۰]    ؛ زفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زفّ (مفردات‌قرآن) [۱۸۱]    
زقوم (مفردات‌قرآن) [۱۸۲]    ؛ زقوم
زکریا (مفردات‌قرآن) [۱۸۳]    ؛ حضرت زکریا
زکو (مفردات‌قرآن) [۱۸۴]    ؛ زَکّیها (لغات‌قرآن)، زکو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تزکیه
زکات (مفردات‌قرآن) [۱۸۵]    ؛ زکات (لغات‌قرآن)، زکو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زکات
زلزال (مفردات‌قرآن) [۱۸۶]    
زلف (مفردات‌قرآن) [۱۸۷]    
زلق (مفردات‌قرآن) [۱۸۸]    ؛ زَلَق (لغات‌قرآن)، زلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زلق (مقالات مرتبط)
زلل (مفردات‌قرآن) [۱۸۹]    
زلم (مفردات‌قرآن) [۱۹۰]    
زمر (مفردات‌قرآن) [۱۹۱]    
زمل (مفردات‌قرآن) [۱۹۲]    
زمهریر (مفردات‌قرآن) [۱۹۳]    
زنجبیل (مفردات‌قرآن) [۱۹۴]    
زنم (مفردات‌قرآن) [۱۹۵]    
زنا (مفردات‌قرآن) [۱۹۶]    
زهد (مفردات‌قرآن) [۱۹۷]    
زهره (مفردات‌قرآن) [۱۹۸]    
زهق (مفردات‌قرآن) [۱۹۹]    
زوج (مفردات‌قرآن) [۲۰۰]    
نر و مادگی (مفردات‌قرآن) [۲۰۱]    
زاد (مفردات‌قرآن) [۲۰۲]    
زور (مفردات‌قرآن) [۲۰۳]    ؛ زور (لغات‌قرآن)، زور - به فتح زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زوال (مفردات‌قرآن) [۲۰۴]    ؛ زوال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زوال
زیت (مفردات‌قرآن) [۲۰۵]    
زید (مفردات‌قرآن) [۲۰۶]    
زید - به فتح زاء (مفردات‌قرآن) [۲۰۷]    
زیغ (مفردات‌قرآن) [۲۰۸]    
زیل (مفردات‌قرآن) [۲۰۹]    ؛ زَیَّلْنَا (لغات‌قرآن)، زیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زینت (مفردات‌قرآن) [۲۱۰]    ؛ زینت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زینت


سین (مفردات‌قرآن) [۲۱۱]    
سؤال (مفردات‌قرآن) [۲۱۲]    ؛ سائل (لغات‌قرآن)، سؤال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سؤال
سأم (مفردات‌قرآن) [۲۱۳]    ؛ یَسْأَمُونَ (لغات‌قرآن)، سأم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سبأ (مفردات‌قرآن) [۲۱۴]    ؛سبأ (لغات‌قرآن)، سبأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبأ
سبّ (مفردات‌قرآن) [۲۱۵]    ؛ سبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبّ
سبب (مفردات‌قرآن) [۲۱۶]    ؛ سبب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبب
سبت (مفردات‌قرآن) [۲۱۷]    ؛ سَبت (لغات‌قرآن)، سبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اصحاب سبت
سبت یهود (مفردات‌قرآن) [۲۱۸]    ؛ سَبت (لغات‌قرآن)، سبت
اصحاب سبت (مفردات‌قرآن) [۲۱۹]    ؛ اصحاب سبت
سبح (مفردات‌قرآن) [۲۲۰]    ؛ سَبْح (لغات‌قرآن)، شنا
تسبیح (مفردات‌قرآن) [۲۲۱]    ؛ تسبیح (لغات‌قرآن)، تسبیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تسبیح
تسبیح موجودات (مفردات‌قرآن) [۲۲۲]    ؛ تسبیح (لغات‌قرآن)، تسبیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تسبیح
سبط (مفردات‌قرآن) [۲۲۳]    ؛ سِبط (لغات‌قرآن)، سبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسباط
سبع (مفردات‌قرآن) [۲۲۴]    ؛ سَبْع (لغات‌قرآن)، سبع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سبع - به ضم باء (مفردات‌قرآن) [۲۲۵]    ؛ سبع - به ضم باء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سبغ (مفردات‌قرآن) [۲۲۶]    ؛ سبغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ سابِغات (لغات‌قرآن)، سبغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سبق (مفردات‌قرآن) [۲۲۷]    ؛ سابِقات (لغات‌قرآن)، سبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سابق
سبیل (مفردات‌قرآن) [۲۲۸]    ؛ سبیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبیل الله
ستة (مفردات‌قرآن) [۲۲۹]    ؛ ستّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ستر (مفردات‌قرآن) [۲۳۰]    ؛ ستر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سجده (مفردات‌قرآن) [۲۳۱]    ؛ یَسْجُدان (لغات‌قرآن)، سجود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سجده
مسجد ضرار (مفردات‌قرآن) [۲۳۲]    ؛ مسجد ضرار
سجده موجودات (مفردات‌قرآن) [۲۳۳]    ؛ یَسْجُدان (لغات‌قرآن)، سجود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سجده
سجده‌های واجب قرآن (مفردات‌قرآن) [۲۳۴]    ؛ یَسْجُدان (لغات‌قرآن)، سجود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سجده
سجر (مفردات‌قرآن) [۲۳۵]    ؛ سجر (لغات‌قرآن)، سجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سجل (مفردات‌قرآن) [۲۳۶]    ؛ سِجِلّ (لغات‌قرآن)
سجن (مفردات‌قرآن) [۲۳۷]    ؛ سِجِّیْن (لغات‌قرآن)، سجن
سجین (مفردات‌قرآن) [۲۳۸]    ؛ سِجِّیْن (لغات‌قرآن)، سجن
سجو (مفردات‌قرآن) [۲۳۹]    ؛ سَجی‌ (لغات‌قرآن)، سجّو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سحب (مفردات‌قرآن) [۲۴۰]    
سحاب (مفردات‌قرآن) [۲۴۱]    ؛ سحاب (لغات‌قرآن)، سحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سحاب
سحت (مفردات‌قرآن) [۲۴۲]    ؛ سُحْت (لغات‌قرآن)، سحت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سحر - به کسر سین (مفردات‌قرآن) [۲۴۳]    ؛ سِحْر (لغات‌قرآن)، سحر - به کسر سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سحر (جادو)
سحر - به فتح سین (مفردات‌قرآن) [۲۴۴]    ؛ سحر - به فتح سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، أَسْحار (لغات‌قرآن)، وقت سحر
سحق (مفردات‌قرآن) [۲۴۵]    ؛ سُحْق (لغات‌قرآن)، سحق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اسحاق (مفردات‌قرآن) [۲۴۶]    ؛ اسحاق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت اسحاق
ساحل (مفردات‌قرآن) [۲۴۷]    ؛ ساحل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ساحل
سخر (مفردات‌قرآن) [۲۴۸]    ؛ یَسْتَسْخِرُون (لغات‌قرآن)، سخریه
تسخیر (مفردات‌قرآن) [۲۴۹]    ؛ مُسَخَّرات (لغات‌قرآن)، تسخیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تسخیر
سخط (مفردات‌قرآن) [۲۵۰]    ؛ سخط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، غضب
سد (مفردات‌قرآن) [۲۵۱]    ؛ سدید (لغات‌قرآن)، سد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدر (مفردات‌قرآن) [۲۵۲]    ؛ سدر (لغات‌قرآن)، سدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سدر
سدس (مفردات‌قرآن) [۲۵۳]    ؛ سدس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدی (مفردات‌قرآن) [۲۵۴]    ؛ سُدی (لغات‌قرآن)، سدو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرب (مفردات‌قرآن) [۲۵۵]    ؛ سرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سارب (مفردات‌قرآن)[۲۵۶]    ؛ سارِب (لغات‌قرآن)، سرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سراب (مفردات‌قرآن) [۲۵۷]    ؛ سراب (لغات‌قرآن)، سرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سربل (مفردات‌قرآن) [۲۵۸]    ؛ سَرابِیل (لغات‌قرآن)، سربال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، پیراهن
سراج (مفردات‌قرآن) [۲۵۹]    ؛ سراج منیر (لغات‌قرآن)، سراج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سراج
سرح (مفردات‌قرآن) [۲۶۰]    ؛ تَسْرَحُون (لغات‌قرآن)، سرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرد (مفردات‌قرآن) [۲۶۱]    
سرادق (مفردات‌قرآن) [۲۶۲]    ؛ سُرادِق (لغات‌قرآن)، سرادق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سر (مفردات‌قرآن) [۲۶۳]    ؛ سرّ (لغات‌قرآن)، سرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سر (راز)
سرور (مفردات‌قرآن) [۲۶۴]    ؛ سرور (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شادی
سریر (مفردات‌قرآن) [۲۶۵]    
سراء (مفردات‌قرآن) [۲۶۶]    
سرع (مفردات‌قرآن) [۲۶۷]    ؛ یُسارِعُونَ (لغات‌قرآن)، سرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سرعت
سریع الحساب (مفردات‌قرآن) [۲۶۸]    ؛ یُسارِعُونَ (لغات‌قرآن)، سرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سرعت
سرف (مفردات‌قرآن) [۲۶۹]    ؛ إِسْراف (لغات‌قرآن)، سرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسراف
سرق (مفردات‌قرآن) [۲۷۰]    ؛ سرق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سرقت
سرمد (مفردات‌قرآن) [۲۷۱]    ؛ سَرْمَد (لغات‌قرآن)، سرمد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سری - به ضم سین (مفردات‌قرآن) [۲۷۲]    ؛ سری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سری - به فتح سین (مفردات‌قرآن) [۲۷۳]    
سطح (مفردات‌قرآن) [۲۷۴]    
سطر (مفردات‌قرآن) [۲۷۵]    ؛ سطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سطر
سیطر (مفردات‌قرآن) [۲۷۶]    ؛ مُسْتَطَر (لغات‌قرآن)، سطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سطر
سطو (مفردات‌قرآن) [۲۷۷]    ؛ یَسْطون (لغات‌قرآن)، سطو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سعد (مفردات‌قرآن) [۲۷۸]    ؛ سَعید (لغات‌قرآن)، سعد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سعادت
سعر (مفردات‌قرآن) [۲۷۹]    ؛ سُعُر (لغات‌قرآن)، سعر - به ضم سین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سعی (مفردات‌قرآن) [۲۸۰]    ؛ تَسْعی‌ (لغات‌قرآن)، سعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سغب (مفردات‌قرآن) [۲۸۱]    ؛ مَسْغَبَة (لغات‌قرآن)، سغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، گرسنگی
سفح (مفردات‌قرآن) [۲۸۲]    ؛ غَیْرَ مُسافِحیْنَ (لغات‌قرآن)، سفح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زنا
مسافحه (مفردات‌قرآن) [۲۸۳]    ؛ غَیْرَ مُسافِحیْنَ (لغات‌قرآن)، سفح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مسافحه
سفر (مفردات‌قرآن) [۲۸۴]    ؛ سْفَرَ (لغات‌قرآن)، سفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسفار (فقه)
سفع (مفردات‌قرآن) [۲۸۵]    ؛ لَنَسْفَعاً (لغات‌قرآن)، سفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفک (مفردات‌قرآن) [۲۸۶]    ؛ سفک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفل (مفردات‌قرآن) [۲۸۷]    ؛ سفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، پستی
سفن (مفردات‌قرآن) [۲۸۸]    ؛ سفینة (لغات‌قرآن)، سفن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سفه (مفردات‌قرآن) [۲۸۹]    ؛ سَفَه (لغات‌قرآن)، سفه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سفیه
سقر (مفردات‌قرآن) [۲۹۰]    ؛ سَقَر (لغات‌قرآن)، سقر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سقر
سقط (مفردات‌قرآن) [۲۹۱]    ؛ سقط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سقوط
سقف (مفردات‌قرآن) [۲۹۲]    ؛ سُقُف (لغات‌قرآن)، سقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سقف
سقم (مفردات‌قرآن) [۲۹۳]    ؛ سقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بیماری
سقی (مفردات‌قرآن) [۲۹۴]    ؛ نُسْقیه (لغات‌قرآن)، سقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، استسقا
سکب (مفردات‌قرآن) [۲۹۵]    ؛ مَسْکُوب (لغات‌قرآن)
سکت (مفردات‌قرآن) [۲۹۶]    ؛ سکت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سکوت
سکر (مفردات‌قرآن) [۲۹۷]    ؛ سُکْر (لغات‌قرآن)، سکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سکن (مفردات‌قرآن) [۲۹۸]    ؛ سکن (لغات‌قرآن)، سکون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سکون
سکینه (مفردات‌قرآن)[۲۹۹]    ؛ سکینه (لغات‌قرآن)، سکون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلب (مفردات‌قرآن) [۳۰۰]    ؛ سلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، گرفتن
سلاح (مفردات‌قرآن) [۳۰۱]    ؛ سلح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سلاح
سلخ (مفردات‌قرآن) [۳۰۲]    ؛ سلخ (لغات‌قرآن)، سلخ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلسبیل (مفردات‌قرآن) [۳۰۳]    ؛ سَلْسَبیل (لغات‌قرآن)
سلسله (مفردات‌قرآن) [۳۰۴]    ؛ سِلْسِلَه (لغات‌قرآن)
سلاله (مفردات‌قرآن)[۳۰۵]    ؛ سُلالَةٍ (لغات‌قرآن)
سلطه (مفردات‌قرآن) [۳۰۶]    ؛؛ سلط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سلطه
سلطان (مفردات‌قرآن)[۳۰۷]    ؛ سلطان (لغات‌قرآن)، سلط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سلطان
تسلط شیطان (مفردات‌قرآن) [۳۰۸]    ؛ شَیْطان (لغات‌قرآن)، شیطان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شیطان
سلف (مفردات‌قرآن) [۳۰۹]    ؛ سَلَف (لغات‌قرآن)، سلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلق (مفردات‌قرآن) [۳۱۰]    ؛ سَلَقُوکُم (لغات‌قرآن)
سلک (مفردات‌قرآن) [۳۱۱]    ؛ سَلَکَهُ (لغات‌قرآن)، سلک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلل (مفردات‌قرآن) [۳۱۲]    ؛ یَتَسَلَّلُون (لغات‌قرآن)، سلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سلم (مفردات‌قرآن) [۳۱۳]    ؛ سِلْم (لغات‌قرآن)، سلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اسلام (مفردات‌قرآن) [۳۱۴]    ؛ إسلام (لغات‌قرآن)، اسلام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسلام
سلیمان (مفردات‌قرآن) [۳۱۵]    ؛ سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت سلیمان
قصص سلیمان (مفردات‌قرآن) [۳۱۶]    ؛ سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت سلیمان
قصص وادی نمل (مفردات‌قرآن) [۳۱۷]    ؛ سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت سلیمان
قصص هدهد و سبأ (مفردات‌قرآن) [۳۱۸]    ؛ سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت سلیمان
قصص اسبان (مفردات‌قرآن) [۳۱۹]    ؛ سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت سلیمان
قصص جسد (مفردات‌قرآن) [۳۲۰]    ؛ سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت سلیمان
قصص تسخیر شیاطین (مفردات‌قرآن) [۳۲۱]    ؛ سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت سلیمان
قصص تسخیر باد (مفردات‌قرآن) [۳۲۲]    ؛ سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت سلیمان
قصص مرگ سلیمان (مفردات‌قرآن) [۳۲۳]    ؛ سلیمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت سلیمان
سلوی (مفردات‌قرآن) [۳۲۴]    ؛ سَلْوی‌ (لغات‌قرآن)
سمد (مفردات‌قرآن) [۳۲۵]    
سمر (مفردات‌قرآن) [۳۲۶]    ؛ سامراً (لغات‌قرآن)، سمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سامری (مفردات‌قرآن) [۳۲۷]    
سمع (مفردات‌قرآن) [۳۲۸]    ؛ سمع (لغات‌قرآن)، سمع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سمع
سمک (مفردات‌قرآن) [۳۲۹]    ؛ سَمْک (لغات‌قرآن)، سمک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سقف
سمّ (مفردات‌قرآن) [۳۳۰]    ؛ سَمُوم (لغات‌قرآن)، سمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمن (مفردات‌قرآن) [۳۳۱]    ؛ سَمِین (لغات‌قرآن)، سمن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، چاقی
اسم (مفردات‌قرآن) [۳۳۲]    ؛ إسم (لغات‌قرآن)، اسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسم
بسم الله الرحمن الرحیم (مفردات‌قرآن) [۳۳۳]    ؛ بسمله
سماء (مفردات‌قرآن) [۳۳۴]    ؛ سمآء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سماء
موجودات زنده در آسمان (مفردات‌قرآن) [۳۳۵]    ؛ سمآء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سماء
سنبل (مفردات‌قرآن) [۳۳۶]    
سند (مفردات‌قرآن) [۳۳۷]    ؛ سند (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سندس (مفردات‌قرآن) [۳۳۸]    ؛ سُندُس (لغات‌قرآن)
سنم (مفردات‌قرآن) [۳۳۹]    
سنّ (مفردات‌قرآن) [۳۴۰]    ؛ دندان
سنة - به ضم سین (مفردات‌قرآن) [۳۴۱]    ؛ سنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مسنون (مفردات‌قرآن) [۳۴۲]    
سنه (مفردات‌قرآن) [۳۴۳]    
سنة (مفردات‌قرآن) [۳۴۴]    ؛ سِنِین (لغات‌قرآن)، سنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سال
سنا (مفردات‌قرآن) [۳۴۵]    
سهر (مفردات‌قرآن) [۳۴۶]    ؛ ساهِرَة (لغات‌قرآن)، سهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سهل (مفردات‌قرآن) [۳۴۷]    ؛ سهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سهم (مفردات‌قرآن) [۳۴۸]    ؛ ساهَم (لغات‌قرآن)، سهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سهو (مفردات‌قرآن) [۳۴۹]    ؛ سهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سهو
سوء (مفردات‌قرآن) [۳۵۰]    ؛ سَوْآتُ (لغات‌قرآن)، سوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ساحت (مفردات‌قرآن) [۳۵۱]    ؛ ساحَة (لغات‌قرآن)
سود (مفردات‌قرآن) [۳۵۲]    ؛ سود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سید (مفردات‌قرآن) [۳۵۳]    ؛ سود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سور (مفردات‌قرآن) [۳۵۴]    ؛ سُور (لغات‌قرآن)، سور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوط (مفردات‌قرآن) [۳۵۵]    ؛ سوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تازیانه
ساعت (مفردات‌قرآن) [۳۵۶]    ؛ ساعة (لغات‌قرآن)، ساعت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ساعت
سواع (مفردات‌قرآن) [۳۵۷]    ؛ بت سواع
سوغ (مفردات‌قرآن) [۳۵۸]    ؛ سائِغ (لغات‌قرآن)، سوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوف (مفردات‌قرآن) [۳۵۹]    ؛ سوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ساق (مفردات‌قرآن)[۳۶۰]    ؛ ساق (لغات‌قرآن)، ساق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ساق
سوق (مفردات‌قرآن) [۳۶۱]    ؛ سِیْقَ (لغات‌قرآن)، سوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سول (مفردات‌قرآن) [۳۶۲]    ؛ تسویل (لغات‌قرآن)، تسویل
سوم (مفردات‌قرآن) [۳۶۳]    ؛ یَسومون (لغات‌قرآن)، سوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سوم
سوا (مفردات‌قرآن)، سوی (مفردات‌قرآن) [۳۶۴]    ؛ سَوَّاها (لغات‌قرآن)، سوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مساوات (مفردات‌قرآن) [۳۶۵]    ؛ سَواء (لغات‌قرآن)، سوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سائبه (مفردات‌قرآن) [۳۶۶]    ؛ سائبه
سیح (مفردات‌قرآن) [۳۶۷]    ؛ سائِح (لغات‌قرآن)، سیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سیر (مفردات‌قرآن) [۳۶۸]    ؛ سیر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سیل (مفردات‌قرآن) [۳۶۹]    ؛ أَسَلْنَا (لغات‌قرآن)، سیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سیل
سیناء (مفردات‌قرآن) [۳۷۰]    


جعبه ابزار