• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاموس قرآن (جلد ۳)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاموس قرآن: جلد ۱، جلد ۲، جلد ۴، جلد ۵، جلد ۶، جلد ۷.
مقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.

در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد سوم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "ذال" تا پایان حرف "سین" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.ذال (مفردات‌قرآن) [۱]    
ذا (مفردات‌قرآن) [۲]    
ذلک (مفردات‌قرآن) [۳]    
ذلکم (مفردات‌قرآن) [۴]    
ذئب (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ ذئب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذأم (مفردات‌قرآن) [۶]    ؛ مَذْؤُم (لغات‌قرآن)
ذباب (مفردات‌قرآن) [۷]    
ذبح (مفردات‌قرآن) [۸]    ؛ ذبح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذبح
ذبذب (مفردات‌قرآن) [۹]    ؛ تذبذب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذخر (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ ذخر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذخیره
ذرء (مفردات‌قرآن) [۱۱]    ؛ ذرء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذرّ (مفردات‌قرآن) [۱۲]    ؛ ذرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذریّة (مفردات‌قرآن) [۱۳]    ؛ ذریّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، فرزند
ذرع (مفردات‌قرآن) [۱۴]    ؛ ذرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذرع
ذرو (مفردات‌قرآن) [۱۵]    ؛ تَذْرُوه (لغات‌قرآن)، ذرو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذعن (مفردات‌قرآن) [۱۶]    ؛ ذعن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذقن (مفردات‌قرآن) [۱۷]    ؛ ذقن
ذکر - به کسر ذال (مفردات‌قرآن) [۱۸]    ؛ ذِکر (لغات‌قرآن)، ذکر - به کسر ذال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذکر
اهل الذکر (مفردات‌قرآن) [۱۹]    ؛ اهل الذکر
ذکر - به فتح ذال (مفردات‌قرآن) [۲۰]    ؛ ذکر - به فتح ذال (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذکو (مفردات‌قرآن) [۲۱]    ؛ تذکیه
ذلّ (مفردات‌قرآن) [۲۲]    ؛ ذلّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذلّت
ذمّ (مفردات‌قرآن) [۲۳]    ؛ ذمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذمّه (مفردات‌قرآن) [۲۴]    ؛ ذمّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذمّه
ذنب - به سکون نون (مفردات‌قرآن) [۲۵]    ؛ ذنب - به سکون نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذنب
ذنب - به فتح نون (مفردات‌قرآن) [۲۶]    ؛ ذنب - به فتح نون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذهاب (مفردات‌قرآن) [۲۷]    ؛ ذهاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذهب (مفردات‌قرآن) [۲۸]    ؛ ذهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذهب
ذهول (مفردات‌قرآن) [۲۹]    ؛ ذهول (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذو (مفردات‌قرآن) [۳۰]    
ذات (مفردات‌قرآن) [۳۱]    
ذود (مفردات‌قرآن) [۳۲]    ؛ تَذُودان (لغات‌قرآن)، ذود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ذوق (مفردات‌قرآن) [۳۳]    ؛ ذوق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ذوق
ذیع (مفردات‌قرآن) [۳۴]    ؛ ذیع (مفردات‌نهج‌البلاغه)

راء (مفردات‌قرآن) [۳۵]    
رأس (مفردات‌قرآن) [۳۶]    ؛ رأس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رأس
رأفت (مفردات‌قرآن) [۳۷]    ؛ رأفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رأفت
رئوف (مفردات‌قرآن) [۳۸]    ؛ رئوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رأفت
رأی (مفردات‌قرآن) [۳۹]    ؛ رأی - به فتح همزه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رؤیت
رؤیا (مفردات‌قرآن) [۴۰]    ؛ رؤیا
ربّ (مفردات‌قرآن) [۴۱]    ؛ ربّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربوبیت
ربانیون (مفردات‌قرآن) [۴۲]    ؛ ربّ
ربیون (مفردات‌قرآن) [۴۳]    ؛ ربّ
ربیبه (مفردات‌قرآن) [۴۴]    ؛ ربیبه
ربما (مفردات‌قرآن) [۴۵]    
ربح (مفردات‌قرآن) [۴۶]    ؛ ربح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربح
ربص (مفردات‌قرآن) [۴۷]    ؛ تَرَبَّصْتُم (لغات‌قرآن)
ربط (مفردات‌قرآن) [۴۸]    ؛ رَبَطْنا (لغات‌قرآن)، ربط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رباط
ربع (مفردات‌قرآن) [۴۹]    
اربع (مفردات‌قرآن) [۵۰]    
رباع (مفردات‌قرآن) [۵۱]    
ربو (مفردات‌قرآن) [۵۲]    ؛ ربو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ربا
رتع (مفردات‌قرآن) [۵۳]    
رتق (مفردات‌قرآن) [۵۴]    
رتل (مفردات‌قرآن) [۵۵]    ؛ ترتیل (لغات‌قرآن)، رتل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ترتیل
رجّ (مفردات‌قرآن) [۵۶]    ؛ رجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجز (مفردات‌قرآن) [۵۷]    
رجس (مفردات‌قرآن) [۵۸]    ؛ رجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجس
رجع (مفردات‌قرآن) [۵۹]    ؛ رجع (مفردات‌قرآن)، رجوع
رجف (مفردات‌قرآن) [۶۰]    ؛ مُرْجِفُون (لغات‌قرآن)، رجف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مرجفون
رجفه (مفردات‌قرآن)[۶۱]    ؛ رجفه
رجل - به فتح راء (مفردات‌قرآن) [۶۲]    ؛ رجل - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رجل - به کسر راء (مفردات‌قرآن) [۶۳]    ؛ رجل - به کسر راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، پا
راجل (مفردات‌قرآن)[۶۴]    ؛ راجل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، راجل
رجم (مفردات‌قرآن) [۶۵]    ؛ رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجم
رجیم (مفردات‌قرآن)[۶۶]    ؛ رجم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجم
رجاء (مفردات‌قرآن) [۶۷]    ؛ تَرْجونَ (لغات‌قرآن)، رجاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رجاء
رجا (مفردات‌قرآن) [۶۸]    
رحب (مفردات‌قرآن) [۶۹]    ؛ مَرْحَباً (لغات‌قرآن)، رحب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحق (مفردات‌قرآن) [۷۰]    
رحل (مفردات‌قرآن) [۷۱]    
رحلة (مفردات‌قرآن)[۷۲]    ؛ رحل - کوچ کردن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رحم (مفردات‌قرآن) [۷۳]    ؛ رحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحم
رحمت (مفردات‌قرآن) [۷۴]    ؛ رحمت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحمت
رحمان (مفردات‌قرآن) [۷۵]    ، رحمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رحمان
رحیم (مفردات‌قرآن) [۷۶]    ؛ رحیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رخاء (مفردات‌قرآن) [۷۷]    ؛ رخاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رخاء
ردء (مفردات‌قرآن) [۷۸]    
ردّ (مفردات‌قرآن) [۷۹]    ؛ مرتد (لغات‌قرآن)، ارتداد
ردف (مفردات‌قرآن) [۸۰]    ؛ مُرْدِفین (لغات‌قرآن)، ردف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ردم (مفردات‌قرآن) [۸۱]    
ردی (مفردات‌قرآن) [۸۲]    ؛ تَرَدّی‌ (لغات‌قرآن)، ردی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رذل (مفردات‌قرآن) [۸۳]    
رزق (مفردات‌قرآن) [۸۴]    
رسوخ (مفردات‌قرآن) [۸۵]    
راسخون در علم (مفردات‌قرآن) [۸۶]    ؛ آیه راسخین
رسّ (مفردات‌قرآن) [۸۷]    
رسل (مفردات‌قرآن) [۸۸]    ؛ رسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رسالت (مفردات‌قرآن)[۸۹]    ؛ رسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رسول (مفردات‌قرآن)[۹۰]    ؛ رسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ رسول
رسو (مفردات‌قرآن) [۹۱]    ؛ مُرْسا (لغات‌قرآن)، رسو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رشد (مفردات‌قرآن) [۹۲]    ؛ رشد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رشد
رصد (مفردات‌قرآن) [۹۳]    ؛ مَرْصَد (لغات‌قرآن)، رصد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارصاد
ارصاد (مفردات‌قرآن)[۹۴]    ؛ ارصاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ارصاد
رصّ (مفردات‌قرآن) [۹۵]    ، مَرْصُوص (لغات‌قرآن)، رصّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رضع (مفردات‌قرآن) [۹۶]    
رضی (مفردات‌قرآن) [۹۷]    
رطب (مفردات‌قرآن) [۹۸]    ؛ رطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رطب - به ضم راء (مفردات‌قرآن)[۹۹]    ؛ رطب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رطب
رعب (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    
رعد (مفردات‌قرآن) [۱۰۱]    
رعی (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]    ؛ رعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رغب (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    ؛ رغب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رغبت
رغد (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ رغد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رغم (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    
رفات (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    ؛ رفات (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفث (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ رفث
رفد (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    ؛ رفد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفرف (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ رفرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفع (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    ، رفع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رفق (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ مَرافق (لغات‌قرآن)، رفق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقب (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    
رقبه (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ رقبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رقبه
رقیب (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    ؛
رقد (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    ؛ مَرْقَد (لغات‌قرآن)، رقد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقّ (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    ؛ رقّ - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقم (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    ؛ مَرْقُوم (لغات‌قرآن)، رقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رقیم (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    ؛ رقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اصحاب رقیم
رقی (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    ؛ رقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ترقوه (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    ؛ تَراقی (لغات‌قرآن)، ترقوه
رکوب (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    ؛ رکوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
راکب (مفردات‌قرآن)[۱۲۲]    ؛ راکب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکاب (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    ؛ رکاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکد (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    
رکز (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    ؛ رکز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکس (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    
رکض (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    ؛ رکض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکع (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    ؛ رکع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رکوع
رکم (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    ؛ رکم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکن (مفردات‌قرآن)[۱۳۰]    ؛ رکن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رکون (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    ؛ رکون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمح (مفردات‌قرآن) [۱۳۲]    ؛ رمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رماد (مفردات‌قرآن) [۱۳۳]    
رمز (مفردات‌قرآن) [۱۳۴]    ؛ رمز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رمز
رمضان (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    
رمیم (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    ؛ رمّ - به کسر راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رمان (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    
رمی (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    
رهب (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    ؛ رهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهبان (مفردات‌قرآن)[۱۴۰]    ؛ رهبان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، راهب
رهط (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    ؛ رهط
رهق (مفردات‌قرآن) [۱۴۲]    ؛ رهق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رهن (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    ؛ رهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، رهن
رهو (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    ؛ رهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روح - به فتح راء (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    ؛ تُریحُون (لغات‌قرآن)، روح - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روح (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    ؛ روح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، روح
رواح (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    ؛ رواح (مفردات‌نهج‌ابلاغه)
ریح (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    ؛ ریح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریح
ریحان (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    
رود (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    ؛ مرود (راودته) (لغات‌قرآن)، رود (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اراده
مراوده (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    
اراده خداوند (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    ؛ اراده خداوند
روضه (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    ؛ روضه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روع (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    ؛ روع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روغ (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    ؛ روغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
روم (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    
ریب (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    ؛ ریب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریب
ریش (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    ؛ ریش (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ریع (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    ؛ ریع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
رین (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    ؛ رین (مفردات‌نهج‌البلاغه)

زاء (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    
زبد (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    ؛ زبد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زبر - به ضم زاء و باء (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    
زبر - به ضم زاء و فتح باء (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    
زبور (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    ؛ زبور
زبن (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    ؛ زبن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زجاجه (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    ؛ زجاجه
زجر (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    ؛ مُزْجات (لغات‌قرآن)، زجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زجو (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    
زحزح (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    ؛ زحزح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زحف (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    ؛ زحف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زحف
زخرف (مفردات‌قرآن) [۱۷۲]    ؛ زخرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زخرف
زرابی (مفردات‌قرآن) [۱۷۳]    
زرع (مفردات‌قرآن) [۱۷۴]    ؛ زَرْع (لغات‌قرآن)، زرع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زرق (مفردات‌قرآن) [۱۷۵]    
زری (مفردات‌قرآن) [۱۷۶]    ؛ زری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زعم (مفردات‌قرآن) [۱۷۷]    ؛ زعم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زفر (مفردات‌قرآن) [۱۷۸]    ؛ زفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زفّ (مفردات‌قرآن) [۱۷۹]    
زقوم (مفردات‌قرآن) [۱۸۰]    ؛ زقوم
زکریا (مفردات‌قرآن) [۱۸۱]    ؛ حضرت زکریا
زکو (مفردات‌قرآن) [۱۸۲]    ؛ زَکّیها (لغات‌قرآن)، زکو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تزکیه
زکات (مفردات‌قرآن) [۱۸۳]    ؛ زکات
زلزال (مفردات‌قرآن) [۱۸۴]    
زلف (مفردات‌قرآن) [۱۸۵]    
زلق (مفردات‌قرآن) [۱۸۶]    ؛ زَلَق (لغات‌قرآن)، زلق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زلق (مقالات مرتبط)
زلل (مفردات‌قرآن) [۱۸۷]    
زلم (مفردات‌قرآن) [۱۸۸]    
زمر (مفردات‌قرآن) [۱۸۹]    
زمل (مفردات‌قرآن) [۱۹۰]    
زمهریر (مفردات‌قرآن) [۱۹۱]    
زنجبیل (مفردات‌قرآن) [۱۹۲]    
زنم (مفردات‌قرآن) [۱۹۳]    
زنا (مفردات‌قرآن) [۱۹۴]    
زهد (مفردات‌قرآن) [۱۹۵]    
زهر (مفردات‌قرآن) [۱۹۶]    
زهق (مفردات‌قرآن) [۱۹۷]    
زوج (مفردات‌قرآن) [۱۹۸]    
نر و مادگی (مفردات‌قرآن) [۱۹۹]    
زاد (مفردات‌قرآن) [۲۰۰]    
زور (مفردات‌قرآن) [۲۰۱]    ؛ زور (لغات‌قرآن)، زور - به فتح زاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زوال (مفردات‌قرآن) [۲۰۲]    ؛ زوال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زوال
زیت (مفردات‌قرآن) [۲۰۳]    
زید (مفردات‌قرآن) [۲۰۴]    
زید - به فتح زاء (مفردات‌قرآن) [۲۰۵]    
زیغ (مفردات‌قرآن) [۲۰۶]    
زیل (مفردات‌قرآن) [۲۰۷]    ؛ زَیَّلْنَا (لغات‌قرآن)، زیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
زینت (مفردات‌قرآن) [۲۰۸]    ؛ زینت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زینت

سین (مفردات‌قرآن) [۲۰۹]    
سؤال (مفردات‌قرآن) [۲۱۰]    ؛ یَسْئَلُهُ (لغات‌قرآن)، سؤال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سؤال
سأم (مفردات‌قرآن) [۲۱۱]    ؛ سأم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سبأ (مفردات‌قرآن) [۲۱۲]    ؛ سبأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبأ
سبّ (مفردات‌قرآن) [۲۱۳]    ؛ سبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبّ
سبب (مفردات‌قرآن) [۲۱۴]    ؛ سبب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سبب
سبت (مفردات‌قرآن) [۲۱۵]    ؛ سبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اصحاب سبت
سبت یهود (مفردات‌قرآن) [۲۱۶]    ؛ سبت، یهود
اصحاب سبت (مفردات‌قرآن) [۲۱۷]    ؛ اصحاب سبت
سبح (مفردات‌قرآن) [۲۱۸]    
تسبیح (مفردات‌قرآن) [۲۱۹]    ؛ تسبیح (لغات‌قرآن)، تسبیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تسبیح
تسبیح موجودات (مفردات‌قرآن) [۲۲۰]    
سبط (مفردات‌قرآن) [۲۲۱]    ؛ سبط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اسباط
سبع (مفردات‌قرآن) [۲۲۲]    
سبع - به ضم باء (مفردات‌قرآن) [۲۲۳]    
سبغ (مفردات‌قرآن) [۲۲۴]    ؛ سبغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سبق (مفردات‌قرآن) [۲۲۵]    ؛ سبق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سبیل (مفردات‌قرآن) [۲۲۶]    
ستة (مفردات‌قرآن) [۲۲۷]    
ستر (مفردات‌قرآن) [۲۲۸]    ؛ ستر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سجده (مفردات‌قرآن) [۲۲۹]    
مسجد ضرار (مفردات‌قرآن) [۲۳۰]    
سجده موجودات (مفردات‌قرآن) [۲۳۱]    
سجده‌های واجب قرآن (مفردات‌قرآن) [۲۳۲]    
سجر (مفردات‌قرآن) [۲۳۳]    
سجل (مفردات‌قرآن) [۲۳۴]    
سجن (مفردات‌قرآن) [۲۳۵]    
سجین (مفردات‌قرآن) [۲۳۶]    
سجو (مفردات‌قرآن) [۲۳۷]    
سحب (مفردات‌قرآن) [۲۳۸]    
سحاب (مفردات‌قرآن) [۲۳۹]    
سحت (مفردات‌قرآن) [۲۴۰]    
سحر - به کسر سین (مفردات‌قرآن) [۲۴۱]    
سحر - به فتح سین (مفردات‌قرآن) [۲۴۲]    
سحق (مفردات‌قرآن) [۲۴۳]    
اسحاق (مفردات‌قرآن) [۲۴۴]    
ساحل (مفردات‌قرآن) [۲۴۵]    
سخر (مفردات‌قرآن) [۲۴۶]    
تسخیر (مفردات‌قرآن) [۲۴۷]    
سخط (مفردات‌قرآن) [۲۴۸]    
سد (مفردات‌قرآن) [۲۴۹]    ؛ سدید (لغات‌قرآن)، سد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدر (مفردات‌قرآن) [۲۵۰]    
سدس (مفردات‌قرآن) [۲۵۱]    ؛ سدس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سدی (مفردات‌قرآن) [۲۵۲]    ؛ سُدی (لغات‌قرآن)، سدو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرب (مفردات‌قرآن) [۲۵۳]    ؛ سرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سارب (مفردات‌قرآن)[۲۵۴]    
سراب (مفردات‌قرآن) [۲۵۵]    
سربل (مفردات‌قرآن) [۲۵۶]    
سراج (مفردات‌قرآن) [۲۵۷]    
سرح (مفردات‌قرآن) [۲۵۸]    ؛ تَسْرَحُون (لغات‌قرآن)، سرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سرد (مفردات‌قرآن) [۲۵۹]    
سرادق (مفردات‌قرآن) [۲۶۰]    
سر (مفردات‌قرآن) [۲۶۱]    
سرور (مفردات‌قرآن) [۲۶۲]    
سریر (مفردات‌قرآن) [۲۶۳]    
سراء (مفردات‌قرآن) [۲۶۴]    
سرع (مفردات‌قرآن) [۲۶۵]    ؛ سرعت
سریع الحساب (مفردات‌قرآن) [۲۶۶]    
سرف (مفردات‌قرآن) [۲۶۷]    
سرق (مفردات‌قرآن) [۲۶۸]    
سرمد (مفردات‌قرآن) [۲۶۹]    
سری - به ضم سین (مفردات‌قرآن) [۲۷۰]    
سری - به فتح سین (مفردات‌قرآن) [۲۷۱]    
سطح (مفردات‌قرآن) [۲۷۲]    
سطر (مفردات‌قرآن) [۲۷۳]    
سیطر (مفردات‌قرآن) [۲۷۴]    
سطو (مفردات‌قرآن) [۲۷۵]    
سعد (مفردات‌قرآن) [۲۷۶]    
سعر (مفردات‌قرآن) [۲۷۷]    
سعی (مفردات‌قرآن) [۲۷۸]    ؛ تَسْعی‌ (لغات‌قرآن)، سعی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سغب (مفردات‌قرآن) [۲۷۹]    
سفح (مفردات‌قرآن) [۲۸۰]    
سفر (مفردات‌قرآن) [۲۸۱]    ؛ سفر
سفع (مفردات‌قرآن) [۲۸۲]    
سفک (مفردات‌قرآن) [۲۸۳]    
سفل (مفردات‌قرآن) [۲۸۴]    
سفن (مفردات‌قرآن) [۲۸۵]    
سفه (مفردات‌قرآن) [۲۸۶]    
سقر (مفردات‌قرآن) [۲۸۷]    
سقط (مفردات‌قرآن) [۲۸۸]    
سقف (مفردات‌قرآن) [۲۸۹]    
سقم (مفردات‌قرآن) [۲۹۰]    
سقی (مفردات‌قرآن) [۲۹۱]    
سکب (مفردات‌قرآن) [۲۹۲]    
سکت (مفردات‌قرآن) [۲۹۳]    
سکر (مفردات‌قرآن) [۲۹۴]    
سکن (مفردات‌قرآن) [۲۹۵]    
سکینه (مفردات‌قرآن)[۲۹۶]    ؛ سکینه (لغات‌قرآن)، سکون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سکن (مقالات مرتبط)
سلب (مفردات‌قرآن) [۲۹۷]    
سلح (مفردات‌قرآن) [۲۹۸]    
سلخ (مفردات‌قرآن) [۲۹۹]    
سلسبیل (مفردات‌قرآن) [۳۰۰]    
سلسله (مفردات‌قرآن) [۳۰۱]    
سلاله (مفردات‌قرآن)[۳۰۲]    
سلطه (مفردات‌قرآن) [۳۰۳]    ؛ سلطه
سلطان (مفردات‌قرآن)[۳۰۴]    ؛ سلطان
تسلط شیطان (مفردات‌قرآن) [۳۰۵]    ؛ شیطان
سلف (مفردات‌قرآن) [۳۰۶]    
سلق (مفردات‌قرآن) [۳۰۷]    
سلک (مفردات‌قرآن) [۳۰۸]    
سلل (مفردات‌قرآن) [۳۰۹]    
سلم (مفردات‌قرآن) [۳۱۰]    
اسلام (مفردات‌قرآن) [۳۱۱]    
سلیمان (مفردات‌قرآن) [۳۱۲]    ؛ حضرت سلیمان
قصص سلیمان (مفردات‌قرآن) [۳۱۳]    ؛ حضرت سلیمان، قصص قرآن
قصص وادی نمل (مفردات‌قرآن) [۳۱۴]    ؛ حضرت سلیمان، قصص قرآن
قصص هدهد و سبأ (مفردات‌قرآن) [۳۱۵]    ؛ حضرت سلیمان، قصص قرآن
قصص اسبان (مفردات‌قرآن) [۳۱۶]    ؛ حضرت سلیمان، قصص قرآن
قصص جسد (مفردات‌قرآن) [۳۱۷]    ؛ حضرت سلیمان، قصص قرآن
قصص تسخیر شیاطین (مفردات‌قرآن) [۳۱۸]    ؛ حضرت سلیمان، قصص قرآن
قصص تسخیر باد (مفردات‌قرآن) [۳۱۹]    ؛ حضرت سلیمان، قصص قرآن
قصص مرگ سلیمان (مفردات‌قرآن) [۳۲۰]    ؛ حضرت سلیمان، قصص قرآن
سلوی (مفردات‌قرآن) [۳۲۱]    
سمد (مفردات‌قرآن) [۳۲۲]    
سمر (مفردات‌قرآن) [۳۲۳]    
سامری (مفردات‌قرآن) [۳۲۴]    
سمع (مفردات‌قرآن) [۳۲۵]    
سمک (مفردات‌قرآن) [۳۲۶]    
سمّ (مفردات‌قرآن) [۳۲۷]    ؛ سَمُوم (لغات‌قرآن)، سمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سمن (مفردات‌قرآن) [۳۲۸]    
اسم (مفردات‌قرآن) [۳۲۹]    ؛ اسم
بسم الله الرحمن الرحیم (مفردات‌قرآن) [۳۳۰]    ؛ بسمله
سماء (مفردات‌قرآن) [۳۳۱]    ؛ سماء
موجودات زنده در آسمان (مفردات‌قرآن) [۳۳۲]    ؛ سماء
سنبل (مفردات‌قرآن) [۳۳۳]    
سند (مفردات‌قرآن) [۳۳۴]    
سندس (مفردات‌قرآن) [۳۳۵]    ؛ سُندُس (لغات‌قرآن)
سنم (مفردات‌قرآن) [۳۳۶]    
سنّ (مفردات‌قرآن) [۳۳۷]    
سنة - به ضم سین (مفردات‌قرآن) [۳۳۸]    
مسنون (مفردات‌قرآن) [۳۳۹]    
سنه (مفردات‌قرآن) [۳۴۰]    
سنة (مفردات‌قرآن) [۳۴۱]    ؛ سِنِین (لغات‌قرآن)، سنة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سال
سنا (مفردات‌قرآن) [۳۴۲]    
سهر (مفردات‌قرآن) [۳۴۳]    
سهل (مفردات‌قرآن) [۳۴۴]    
سهم (مفردات‌قرآن) [۳۴۵]    
سهو (مفردات‌قرآن) [۳۴۶]    
سوء (مفردات‌قرآن) [۳۴۷]    ؛ سَوْآتُ (لغات‌قرآن)، سوء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ساحت (مفردات‌قرآن) [۳۴۸]    
سود (مفردات‌قرآن) [۳۴۹]    
سید (مفردات‌قرآن) [۳۵۰]    
سور (مفردات‌قرآن) [۳۵۱]    ؛ سُور (لغات‌قرآن)، سور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوط (مفردات‌قرآن) [۳۵۲]    
ساعت (مفردات‌قرآن) [۳۵۳]    
سواع (مفردات‌قرآن) [۳۵۴]    
سوغ (مفردات‌قرآن) [۳۵۵]    ؛ سوغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
سوف (مفردات‌قرآن) [۳۵۶]    
ساق (مفردات‌قرآن)[۳۵۷]    
سوق (مفردات‌قرآن) [۳۵۸]    
سول (مفردات‌قرآن) [۳۵۹]    ؛ تسویل (لغات‌قرآن)، تسویل
سوم (مفردات‌قرآن) [۳۶۰]    ؛ یَسُومُون (لغات‌قرآن)، سوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، سوم
سوی (مفردات‌قرآن) [۳۶۱]    
سائبه (مفردات‌قرآن) [۳۶۲]    ؛ سائبه
سیح (مفردات‌قرآن) [۳۶۳]    
سیر (مفردات‌قرآن) [۳۶۴]    
سیل (مفردات‌قرآن) [۳۶۵]    
سیناء (مفردات‌قرآن) [۳۶۶]    


جعبه ابزار