• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاموس قرآن (جلد ۲)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاموس قرآن: جلد ۱، جلد ۳، جلد ۴، جلد ۵، جلد ۶، جلد ۷.
مقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.

در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد دوم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "جیم" تا پایان حرف "دال" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - ج
۲ - ح
۳ - خ
۴ - دجیم (مفردات‌قرآن)[۱]    
جأر (مفردات‌قرآن) [۲]    ؛ جأر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جبّ (مفردات‌قرآن) [۳]    ؛ جب
جبت (مفردات‌قرآن) [۴]    ؛ جبت (مقالات مرتبط)
جبر (مفردات‌قرآن) [۵]    ؛ جبر (مقالات مرتبط)
جبریل (مفردات‌قرآن) [۶]    ؛ جبرئیل (مقالات مرتبط)
جبل (مفردات‌قرآن) [۷]    ؛ جبل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جبله (مفردات‌قرآن) [۸]    ؛ جبله (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جبن (مفردات‌قرآن) [۹]    
جبه (مفردات‌قرآن) [۱۰]    ؛ جبه (مقالات مرتبط)
جبی (مفردات‌قرآن) [۱۱]    
اجتباء (مفردات‌قرآن) [۱۲]    ؛ اجتبا (مقالات مرتبط)
جث (مفردات‌قرآن) [۱۳]    
جثم (مفردات‌قرآن) [۱۴]    ؛ جثم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جثی (مفردات‌قرآن) [۱۵]    
جحد (مفردات‌قرآن) [۱۶]    ؛ جحد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جحیم (مفردات‌قرآن) [۱۷]    ؛ جحیم (مقالات مرتبط)
جدث (مفردات‌قرآن) [۱۸]    ؛ جدث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جد (مفردات‌قرآن) [۱۹]    
جدار (مفردات‌قرآن) [۲۰]    
جدل (مفردات‌قرآن) [۲۱]    ؛ جدل (مقالات مرتبط)
جذّ (مفردات‌قرآن) [۲۲]    ؛ جذّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جذع (مفردات‌قرآن) [۲۳]    
جذوة (مفردات‌قرآن) [۲۴]    
جرح - به ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۲۵]    ؛ جرح - به ضم جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جراد (مفردات‌قرآن) [۲۶]    ؛ جراد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جر (مفردات‌قرآن) [۲۷]    
جرز (مفردات‌قرآن) [۲۸]    ؛ جرز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جرع (مفردات‌قرآن) [۲۹]    ؛ جرعه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جرف (مفردات‌قرآن) [۳۰]    ؛ جرف (به ضم جیم و راء)
جرم - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۳۱]    ؛ جرم - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جری - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۳۲]    ؛ جری - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جزء (مفردات‌قرآن) [۳۳]    ؛ جزء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جزع (مفردات‌قرآن) [۳۴]    ؛ جزع (مقالات مرتبط)
جزاء (مفردات‌قرآن) [۳۵]    ؛ جزاء (مقالات مرتبط)
جسد (مفردات‌قرآن) [۳۶]    ؛ جسد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جس (مفردات‌قرآن) [۳۷]    
جسم (مفردات‌قرآن) [۳۸]    ؛ جسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جعل (مفردات‌قرآن) [۳۹]    ؛ جعل (مقالات مرتبط)
جفاء - به ضم جیم (مفردات‌قرآن) [۴۰]    
جفن (مفردات‌قرآن) [۴۱]    
جفو (مفردات‌قرآن) [۴۲]    ؛ جفا (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جلب (مفردات‌قرآن) [۴۳]    ؛ جلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جالوت (مفردات‌قرآن) [۴۴]    ؛ جالوت (مقالات مرتبط)
جلد - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۴۵]    ؛ جلد - به فتح جیم (مقالات مرتبط)
جلد - به کسر جیم (مفردات‌قرآن) [۴۶]    ؛ جلد - به کسر جیم (مقالات مرتبط)
جلس (مفردات‌قرآن) [۴۷]    ؛ جلس (مقالات مرتبط)
جلال (مفردات‌قرآن) [۴۸]    ؛ جلال (مقالات مرتبط)
جلو (مفردات‌قرآن) [۴۹]    ؛ جلو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جمح (مفردات‌قرآن) [۵۰]    ؛ جمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جمد (مفردات‌قرآن) [۵۱]    
جمع (مفردات‌قرآن) [۵۲]    ؛ جمع (مقالات مرتبط)
جمعه (مفردات‌قرآن) [۵۳]    ؛ جمعه (مقالات مرتبط)
جمل (مفردات‌قرآن) [۵۴]    ؛ شتر (مقالات مرتبط)
جمله (مفردات‌قرآن) [۵۵]    
جمال (مفردات‌قرآن) [۵۶]    ؛ جمال (مقالات مرتبط)
جمّ (مفردات‌قرآن) [۵۷]    ؛ جم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنب (مفردات‌قرآن) [۵۸]    ؛ جنب (مقالات مرتبط)
جناح (مفردات‌قرآن) [۵۹]    ؛ جناح (مقالات مرتبط)
جند (مفردات‌قرآن) [۶۰]    ؛ جند (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنف (مفردات‌قرآن) [۶۱]    
جن - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۶۲]    ؛ جن - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جن (مفردات‌قرآن) [۶۳]    
جان (مفردات‌قرآن) [۶۴]    ؛ جانّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جنت (مفردات‌قرآن) [۶۵]    
جنی (مفردات‌قرآن) [۶۶]    ؛ جنی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جهد (مفردات‌قرآن) [۶۷]    ؛ جهاد (مقالات مرتبط)
جهر (مفردات‌قرآن) [۶۸]    ؛ جهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهر
جهاز (مفردات‌قرآن) [۶۹]    ؛ جهز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهاز
جهل (مفردات‌قرآن) [۷۰]    ؛ جهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهل
جهنم (مفردات‌قرآن) [۷۱]    ؛ جهنّم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جهنّم
جوب (مفردات‌قرآن) [۷۲]    ؛ جوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جود (مفردات‌قرآن) [۷۳]    ؛ جود (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جود (اخلاق)
جار (مفردات‌قرآن) [۷۴]    ؛ جار
جوز (مفردات‌قرآن) [۷۵]    ؛ جوز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جوس (مفردات‌قرآن) [۷۶]    
جوع (مفردات‌قرآن) [۷۷]    ؛ جوع (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ جوع
جوف (مفردات‌قرآن) [۷۸]    ؛ جوف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جوّ (مفردات‌قرآن) [۷۹]    ؛ جوّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جاء (مفردات‌قرآن) [۸۰]    ؛ جاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جیب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن) [۸۱]    ؛ جیب - به فتح جیم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
جید (مفردات‌قرآن) [۸۲]    


حاء (مفردات‌قرآن)[۸۳]    
حبّ (مفردات‌قرآن) [۸۴]    ؛ حبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حب و بغض
حبّ - به فتح حاء (مفردات‌قرآن) [۸۵]    ؛ حبّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حبّه
حبر (مفردات‌قرآن) [۸۶]    ؛ احبار
حبس (مفردات‌قرآن) [۸۷]    ؛ حبس (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ حبس
حبط (مفردات‌قرآن) [۸۸]    ؛ حبط (مقالات مرتبط)
حبک (مفردات‌قرآن) [۸۹]    
حبل (مفردات‌قرآن) [۹۰]    
حتم (مفردات‌قرآن) [۹۱]    ؛ حتم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حتی (مفردات‌قرآن) [۹۲]    ؛ حتی
حثث (مفردات‌قرآن) [۹۳]    ؛ حثّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حجب (مفردات‌قرآن) [۹۴]    ؛ حجاب (مقالات مرتبط)
حج (مفردات‌قرآن) [۹۵]    ؛ حج (مقالات مرتبط)
حجت (مفردات‌قرآن) [۹۶]    ؛ حجت (مقالات مرتبط)
حجر (مفردات‌قرآن) [۹۷]    ؛ سنگ (مقالات مرتبط)
حجر - به فتح و کسر حاء (مفردات‌قرآن) [۹۸]    
حجز (مفردات‌قرآن) [۹۹]    ؛ حجز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حدب (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    ؛ حدب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حدث (مفردات‌قرآن) [۱۰۱]    ؛ حدث (مقالات مرتبط)
حد (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]    ؛ حد (مقالات مرتبط)
حدق (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    
حذر (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ حذر (مقالات مرتبط)
حرب (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    ؛ حرب (مقالات مرتبط)؛ محاربه (مقالات مرتبط)
حرث (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    ؛ حرث (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرج (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ حرج (مقالات مرتبط)
حرد (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    
حر (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ حرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حر - به فتح حاء (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    
حرور (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ حرور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حریر (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    ؛ حریر (مقالات مرتبط)
حرس (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ حرس (مقالات مرتبط)
حرص (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    ؛ حرص (مقالات مرتبط)
حرض (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    ؛ حرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرف (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    ؛ حرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرق (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    ؛ حرق (مقالات مرتبط)
حرک (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    ؛ حرک (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حرام (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    ؛ حرام (مقالات مرتبط)
حری (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    ؛ حری - به فتح حاء و سکون یاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حزب (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    ؛ حزب (قرآن)
حزن (مفردات‌قرآن) [۱۲۲]    
حسب (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    ؛ حسب (مقالات مرتبط)
حسب - به فتح حاء و سکون سین (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    
حسد (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    ؛ حسد (مقالات مرتبط)
حسر (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    ؛ حسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
حسّ (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    
حسّ - به فتح حاء (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    
حسم (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    
حسن (مفردات‌قرآن) [۱۳۰]    
حسنه (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    ؛ حسنه (مقالات مرتبط)
محسن (مفردات‌قرآن) [۱۳۲]    
اسماء حسنی‌ (مفردات‌قرآن) [۱۳۳]    ؛ اسماء حسنی (مقالات مرتبط)
حسان (مفردات‌قرآن) [۱۳۴]    
حشر (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    ؛ حشر
حصب (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    
حصحص (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    
حصد (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    ؛ حصید (مفردات‌قرآن)
حصید (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    ؛ حصد (مفردات‌قرآن)
حصر (مفردات‌قرآن) [۱۴۰]    
حصول (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    
حصن (مفردات‌قرآن) [۱۴۲]    ؛ حصن (مقالات مرتبط)
حصا (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    ؛ شمارش
حضر (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    ؛ حضر (مقالات مرتبط)
حض (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    
حطب (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    ؛ وقود (مفردات‌قرآن)
حطط (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    
حطم (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    
حظ (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    ؛ قسم (نصیب)
حفد (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    
حفر (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    ؛ حفر (مقالات مرتبط)
حفظ (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    ؛ حفظ
حفف (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    
حفو (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    
حقب (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    ؛ دهر (مقالات مرتبط)
حق (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    ؛ حق (مقالات مرتبط)
حکم (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    ؛ الحکم
حکمت (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    ؛ حکمت (مقالات مرتبط)
حکیم (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    ؛ حکیم
محکم (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    ؛ محکم (مقالات مرتبط)
حلف (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    ؛ حلف (مقالات مرتبط)
حلق (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    ؛ حلق
حلقوم (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    ؛ حلق (مقالات مرتبط)
حل (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    
حل - به کسر حاء (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    ؛ حلال
حلم (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    ؛ حلم
حلیم (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    ؛ حلیم
حلی (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    ؛ زیور
حامیم (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    
حماء (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    
حمد (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    ؛ حمد (مقالات مرتبط)
محمود (مفردات‌قرآن) [۱۷۲]    
محمد (مفردات‌قرآن) [۱۷۳]    ؛ حضرت محمد
احمد (مفردات‌قرآن) [۱۷۴]    ؛ احمد
حمار (مفردات‌قرآن) [۱۷۵]    ؛ حمار (مقالات مرتبط)
حمل (مفردات‌قرآن) [۱۷۶]    
تحمیل (مفردات‌قرآن) [۱۷۷]    
احتمال (مفردات‌قرآن) [۱۷۸]    ؛ حمل (مفردات‌قرآن)
حمم (مفردات‌قرآن) [۱۷۹]    
یحموم (مفردات‌قرآن) [۱۸۰]    ؛ دخان (مفردات‌قرآن)
حمی (مفردات‌قرآن) [۱۸۱]    
حام (مفردات‌قرآن) [۱۸۲]    ؛ حام (شتر نر)
حمیه (مفردات‌قرآن) [۱۸۳]    
حنث (مفردات‌قرآن) [۱۸۴]    ؛ حنث
حنجر (مفردات‌قرآن) [۱۸۵]    ؛ حلق (مقالات مرتبط)
حنذ (مفردات‌قرآن) [۱۸۶]    
حنف (مفردات‌قرآن) [۱۸۷]    ؛ حنیف
حنک (مفردات‌قرآن) [۱۸۸]    ؛ حنک
حنن (مفردات‌قرآن) [۱۸۹]    
حنین (مفردات‌قرآن) [۱۹۰]    ؛ غزوه حنین
حوب (مفردات‌قرآن) [۱۹۱]    ؛ گناه (مقالات مرتبط)
حوت (مفردات‌قرآن) [۱۹۲]    
حاجت (مفردات‌قرآن) [۱۹۳]    ؛ حاجت
حوذ (مفردات‌قرآن) [۱۹۴]    
حور (مفردات‌قرآن) [۱۹۵]    ؛ حور العین
حواریون (مفردات‌قرآن) [۱۹۶]    ؛ حواریون
حوز (مفردات‌قرآن) [۱۹۷]    
حوش (مفردات‌قرآن) [۱۹۸]    
حوط (مفردات‌قرآن) [۱۹۹]    
محیط (مفردات‌قرآن) [۲۰۰]    
حول (مفردات‌قرآن) [۲۰۱]    
تحویل (مفردات‌قرآن) [۲۰۲]    
حوایا (مفردات‌قرآن) [۲۰۳]    
حوا (مفردات‌قرآن) [۲۰۴]    
حیث (مفردات‌قرآن) [۲۰۵]    
حید (مفردات‌قرآن) [۲۰۶]    ؛ حیص
حیران (مفردات‌قرآن) [۲۰۷]    ؛ حیران (مقالات مرتبط)
حیص (مفردات‌قرآن) [۲۰۸]    ؛ حید
حیض (مفردات‌قرآن) [۲۰۹]    
حیف (مفردات‌قرآن) [۲۱۰]    
حیق (مفردات‌قرآن) [۲۱۱]    
حین (مفردات‌قرآن) [۲۱۲]    ؛ حین
حی (مفردات‌قرآن) [۲۱۳]    ؛ حی (مقالات مرتبط)
تحیت (مفردات‌قرآن) [۲۱۴]    ؛ تحیت در قرآن
حیا (مفردات‌قرآن) [۲۱۵]    ؛ حیا
یحیی (مفردات‌قرآن) [۲۱۶]    ؛ یحیی
حیه (مفردات‌قرآن) [۲۱۷]    ؛ صل (مفردا‌ت‌نهج‌البلاغه)


خاء (مفردات‌قرآن)[۲۱۸]    
خب‌ء (مفردات‌قرآن)[۲۱۹]    
خبت (مفردات‌قرآن)[۲۲۰]    
خبث (مفردات‌قرآن)[۲۲۱]    
خبر (مفردات‌قرآن)[۲۲۲]    
خبز (مفردات‌قرآن)[۲۲۳]    
خبیر (مفردات‌قرآن)[۲۲۴]    
خبط (مفردات‌قرآن)[۲۲۵]    
خبل (مفردات‌قرآن)[۲۲۶]    
خبو (مفردات‌قرآن)[۲۲۷]    
ختر (مفردات‌قرآن)[۲۲۸]    
ختم (مفردات‌قرآن)[۲۲۹]    
خدد (مفردات‌قرآن)[۲۳۰]    
اصحاب اخدود (مفردات‌قرآن)
خدع (مفردات‌قرآن)[۲۳۱]    
خدن (مفردات‌قرآن)[۲۳۲]    
خذل (مفردات‌قرآن)[۲۳۳]    
خرب (مفردات‌قرآن)[۲۳۴]    
خروج (مفردات‌قرآن)[۲۳۵]    
خردل (مفردات‌قرآن)[۲۳۶]    
خرر (مفردات‌قرآن)[۲۳۷]    
خرص (مفردات‌قرآن)[۲۳۸]    
خرطوم (مفردات‌قرآن)[۲۳۹]    
خرق (مفردات‌قرآن)[۲۴۰]    
خزن (مفردات‌قرآن)[۲۴۱]    
خزی (مفردات‌قرآن)[۲۴۲]    
خسأ (مفردات‌قرآن)[۲۴۳]    
خسر (مفردات‌قرآن)[۲۴۴]    
خسف (مفردات‌قرآن)[۲۴۵]    
خشب (مفردات‌قرآن)[۲۴۶]    
خشع (مفردات‌قرآن)[۲۴۷]    
خشیت (مفردات‌قرآن)[۲۴۸]    
خصص (مفردات‌قرآن)[۲۴۹]    
خصف (مفردات‌قرآن)[۲۵۰]    
خصم (مفردات‌قرآن)[۲۵۱]    
خضد (مفردات‌قرآن)[۲۵۲]    
خضرة (مفردات‌قرآن)[۲۵۳]    
خضع (مفردات‌قرآن)[۲۵۴]    
خطأ (مفردات‌قرآن)[۲۵۵]    
خطب (مفردات‌قرآن)[۲۵۶]    
خطّ (مفردات‌قرآن)[۲۵۷]    
خطف (مفردات‌قرآن)[۲۵۸]    
خطو (مفردات‌قرآن)[۲۵۹]    
خفت (مفردات‌قرآن)[۲۶۰]    
خفض (مفردات‌قرآن)[۲۶۱]    
خفف (مفردات‌قرآن)[۲۶۲]    
خفی (مفردات‌قرآن)[۲۶۳]    
خلد (مفردات‌قرآن)[۲۶۴]    
خلص (مفردات‌قرآن)[۲۶۵]    
خلط (مفردات‌قرآن)
خلع (مفردات‌قرآن)
خلف (مفردات‌قرآن)[۲۶۶]    
خلق (مفردات‌قرآن)
خلل (مفردات‌قرآن)[۲۶۷]    
خلو (مفردات‌قرآن)[۲۶۸]    
خمد (مفردات‌قرآن)[۲۶۹]    
خمر (مفردات‌قرآن)[۲۷۰]    
خمس (مفردات‌قرآن)[۲۷۱]    
خمص (مفردات‌قرآن)[۲۷۲]    
خمط (مفردات‌قرآن)[۲۷۳]    
خنزیر (مفردات‌قرآن)[۲۷۴]    
خنس (مفردات‌قرآن)[۲۷۵]    
خنق (مفردات‌قرآن)[۲۷۶]    
خوار (مفردات‌قرآن)[۲۷۷]    
خوض (مفردات‌قرآن)[۲۷۸]    
خوف (مفردات‌قرآن)[۲۷۹]    
خول (مفردات‌قرآن)[۲۸۰]    
خون (مفردات‌قرآن)[۲۸۱]    
خوی (مفردات‌قرآن)[۲۸۲]    
خیبة (مفردات‌قرآن)[۲۸۳]    
خیر (مفردات‌قرآن)[۲۸۴]    
خیط (مفردات‌قرآن)[۲۸۵]    
خیل (مفردات‌قرآن)[۲۸۶]    
خیمه (مفردات‌قرآن)[۲۸۷]    دال (مفردات‌قرآن)[۲۸۸]    
دأب (مفردات‌قرآن)[۲۸۹]    
دبّ (مفردات‌قرآن)[۲۹۰]    
دبر (مفردات‌قرآن)[۲۹۱]    
دثر (مفردات‌قرآن)[۲۹۲]    
دحر (مفردات‌قرآن)[۲۹۳]    
دحض (مفردات‌قرآن)[۲۹۴]    
دحو (مفردات‌قرآن)[۲۹۵]    
دخر (مفردات‌قرآن)[۲۹۶]    
دخول (مفردات‌قرآن)[۲۹۷]    
دخن (مفردات‌قرآن)[۲۹۸]    
درء (مفردات‌قرآن)[۲۹۹]    
درج (مفردات‌قرآن)[۳۰۰]    
درّ (مفردات‌قرآن)[۳۰۱]    
درس (مفردات‌قرآن)[۳۰۲]    
ادریس (مفردات‌قرآن)[۳۰۳]    
درک (مفردات‌قرآن)[۳۰۴]    
درهم (مفردات‌قرآن)[۳۰۵]    
دری (مفردات‌قرآن)[۳۰۶]    
دسر (مفردات‌قرآن)[۳۰۷]    
دسّ (مفردات‌قرآن)[۳۰۸]    
دسو (مفردات‌قرآن)[۳۰۹]    
دعّ (مفردات‌قرآن)[۳۱۰]    
دعو (مفردات‌قرآن)[۳۱۱]    
دعی (مفردات‌قرآن)[۳۱۲]    
دف‌ء (مفردات‌قرآن)[۳۱۳]    
دفع (مفردات‌قرآن)[۳۱۴]    
دفق (مفردات‌قرآن)[۳۱۵]    
دکّ (مفردات‌قرآن)[۳۱۶]    
دلوک (مفردات‌قرآن)[۳۱۷]    
دلّ (مفردات‌قرآن)[۳۱۸]    
دلو (مفردات‌قرآن)[۳۱۹]    
دمدم (مفردات‌قرآن)[۳۲۰]    
دمر (مفردات‌قرآن)[۳۲۱]    
دمع (مفردات‌قرآن)[۳۲۲]    
دمغ (مفردات‌قرآن)[۳۲۳]    
دم (مفردات‌قرآن)[۳۲۴]    
دینار (مفردات‌قرآن)[۳۲۵]    
دنی (مفردات‌قرآن)[۳۲۶]    
دنیا (مفردات‌قرآن)[۳۲۷]    
دهر (مفردات‌قرآن)[۳۲۸]    
دهق (مفردات‌قرآن)[۳۲۹]    
دهم (مفردات‌قرآن)[۳۳۰]    
دهن (مفردات‌قرآن)[۳۳۱]    
دهی (مفردات‌قرآن)[۳۳۲]    
داود (مفردات‌قرآن)[۳۳۳]    
دور (مفردات‌قرآن)[۳۳۴]    
دول (مفردات‌قرآن)[۳۳۵]    
دوم (مفردات‌قرآن)[۳۳۶]    
دون (مفردات‌قرآن)[۳۳۷]    
دین - به فتح دال (مفردات‌قرآن)[۳۳۸]    
دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)[۳۳۹]    


رده‌های این صفحه : عناوین کتاب قاموس قرآن
جعبه ابزار