• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاموس قرآن (جلد ۶)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاموس قرآن: جلد ۱، جلد ۲، جلد ۳، جلد ۴، جلد ۵، جلد ۷.
مقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.

در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد ششم کتاب قاموس قرآن ارائه شده که از حرف "قاف" تا پایان حرف "میم" را شامل و برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.

فهرست مندرجات

۱ - ق
۲ - ک
۳ - ل
۴ - م


قریه (مفردات‌قرآن)[۱]    ؛ قَرْیَه (لغات‌قرآن)، قری (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قسوره (مفردات‌قرآن)[۲]    ؛ قَسْوَرَة (لغات‌قرآن)، قسر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قسّیس (مفردات‌قرآن)[۳]    
قسط (مفردات‌قرآن)[۴]    ؛ قسط (لغات‌قرآن)، قسط (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عدالت
قسطاس (مفردات‌قرآن)[۵]    ؛ قسطاس (لغات‌قرآن)، ترازو
قسم - به فتح قاف و سکون سین (مفردات‌قرآن)[۶]    
قسم - به فتح قاف و سین (مفردات‌قرآن)[۷]     ؛ تَقاسَمُوا (لغات‌قرآن)، قسم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قسم
قسو (مفردات‌قرآن)[۸]    
قشعر (مفردات‌قرآن)[۹]    ؛ تَقْشَعِرُّ (لغات‌قرآن)
قصد (مفردات‌قرآن)[۱۰]    ؛ قَصْد (لغات‌قرآن)، قصد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قصد
قصر (مفردات‌قرآن)[۱۱]    
قصص (مفردات‌قرآن)[۱۲]    ؛ قَصَص (لغات‌قرآن)، قصص (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قصّه
قصاص (مفردات‌قرآن)[۱۳]    ؛ قصاص (لغات‌قرآن)، قصاص
قصف (مفردات‌قرآن)[۱۴]    ؛ قاصف (لغات‌قرآن)، قصف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قصف
قصم (مفردات‌قرآن)[۱۵]    
قصو (مفردات‌قرآن)[۱۶]    ؛قصی (لغات‌قرآن)، قصو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دوری
قضب (مفردات‌قرآن)[۱۷]    ؛ قَضْب (لغات‌قرآن)، قضب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قض (مفردات‌قرآن)[۱۸]    
قضاء (مفردات‌قرآن)[۱۹]    ؛ قضاء (لغات‌قرآن)، قضاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قضاء
قطر - به ضمّ قاف (مفردات‌قرآن)[۲۰]    ؛ أَقْطار (لغات‌قرآن)، طرف - به فتح راء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اطراف
قطر - به کسر قاف (مفردات‌قرآن)[۲۱]    ؛ قِطْر (لغات‌قرآن)، قطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قطران (مفردات‌قرآن)[۲۲]    ؛ قَطِران (لغات‌قرآن)، قطران (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قنطار (مفردات‌قرآن)[۲۳]    ؛ قِنْطار (لغات‌قرآن)، آیه قنطار
قطّ (مفردات‌قرآن)[۲۴]    ؛ قِطّ (لغات‌قرآن)، قطّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قطع - به فتح قاف (مفردات‌قرآن)[۲۵]    ؛ تَقَطَّعُوا (لغات‌قرآن)، قطع (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بریدن
قطع - به کسر قاف (مفردات‌قرآن)[۲۶]    ؛ قِطْع (لغات‌قرآن)، قطع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قطف (مفردات‌قرآن)[۲۷]    ؛ قُطُوف (لغات‌قرآن)، چیدن
قطمیر (مفردات‌قرآن)[۲۸]    ؛ قِطْمیر (لغات‌قرآن)
قعود (مفردات‌قرآن)[۲۹]    ؛ قعود (لغات‌قرآن)، قعود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قعر (مفردات‌قرآن)[۳۰]    ؛ مُنْقَعِر (لغات‌قرآن)، قعر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ریشه
قفل (مفردات‌قرآن)[۳۱]    ؛ أَقْفال (لغات‌قرآن)
قفو (مفردات‌قرآن)[۳۲]    ؛ قَفَّینا (لغات‌قرآن)، قفو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قلب (مفردات‌قرآن)[۳۳]    ؛ قلب (لغات‌قرآن)، قلب - به فتح قاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قلب
قلد (مفردات‌قرآن)[۳۴]    ؛ قَلائِد (لغات‌قرآن)، قلد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قلع (مفردات‌قرآن)[۳۵]    
قلیل (مفردات‌قرآن)[۳۶]    ؛ نضیض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قلم (مفردات‌قرآن)[۳۷]    
قلی (مفردات‌قرآن)[۳۸]    ؛ قَلی‌ (لغات‌قرآن)، قلی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قمح (مفردات‌قرآن)[۳۹]    
قمر (مفردات‌قرآن)[۴۰]    
انشقاق قمر (مفردات‌قرآن)[۴۱]     ؛ شق القمر
قمیص (مفردات‌قرآن)[۴۲]    
قمطریر (مفردات‌قرآن)[۴۳]    ؛ قَمْطَریر (لغات‌قرآن)
قمع (مفردات‌قرآن)[۴۴]    
قمل (مفردات‌قرآن)[۴۵]    ؛ قُمَلّ (لغات‌قرآن)
قنوت (مفردات‌قرآن)[۴۶]    ؛ یَقْنُتْ (لغات‌قرآن)، قنوت
قنوط (مفردات‌قرآن)[۴۷]    ؛ قَنُوطْ (لغات‌قرآن)، قنوط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قنع (مفردات‌قرآن)[۴۸]    ؛ قانع (لغات‌قرآن)، قناعت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قناعت
قنوان (مفردات‌قرآن)[۴۹]    ؛ قِنْوان (لغات‌قرآن)، خوشه
قنو (مفردات‌قرآن)[۵۰]    
قهر (مفردات‌قرآن)[۵۱]    ؛ قهر (لغات‌قرآن)، قهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قهر
قهّار (مفردات‌قرآن)[۵۲]    
قاب (مفردات‌قرآن)[۵۳]    
قوس (مفردات‌قرآن)[۵۴]    
قاع (مفردات‌قرآن)[۵۵]    ؛ قاع (لغات‌قرآن)، قاع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قول (مفردات‌قرآن)[۵۶]    ؛ قَوْل (لغات‌قرآن)، قول (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قول
قیام (مفردات‌قرآن)[۵۷]    ؛ قیام (لغات‌قرآن)، قیام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اقامه (مفردات‌قرآن)[۵۸]    ؛ أَقِم (لغات‌قرآن)، قیام
استقامه (مفردات‌قرآن)[۵۹]    
قیم (مفردات‌قرآن)[۶۰]    ؛ قیّم (لغات‌قرآن)، قیام (مفردات‌نهج‌البلاغه، قیم
قیوم (مفردات‌قرآن)[۶۱]    ؛ قَیُّوم (لغات‌قرآن)، قیام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قیوم
مقام (مفردات‌قرآن)[۶۲]    
تقویم (مفردات‌قرآن)[۶۳]    ؛ تقویم (لغات‌قرآن)، قیام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قوام - به تشدید واو (مفردات‌قرآن)[۶۴]    ؛ قَوّامین (لغات‌قرآن)، قیام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قوام - به تخفیف واو (مفردات‌قرآن)[۶۵]    ؛ قَوام (لغات‌قرآن)، قیام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قیامت‌ (مفردات‌قرآن)[۶۶]    
قوم (مفردات‌قرآن)[۶۷]    
قوّة (مفردات‌قرآن)[۶۸]    ؛ قوّت (لغات‌قرآن)، قوّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قوی (مفردات‌قرآن)[۶۹]    
مقوین (مفردات‌قرآن)[۷۰]    
قیض (مفردات‌قرآن)[۷۱]    ؛ نُقَیِّض (لغات‌قرآن)، قیض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
قیل (مفردات‌قرآن)[۷۲]    ؛ مَقیل (لغات‌قرآن)، قیلوله


کاف (مفردات‌قرآن) [۷۳]    
کأس (مفردات‌قرآن) [۷۴]    ؛ کَأْس (لغات‌قرآن)، کأس (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کأین (مفردات‌قرآن) [۷۵]    ؛ کَأَیِّن (لغات‌قرآن)
کبب (مفردات‌قرآن) [۷۶]    ؛ کُبَّت (لغات‌قرآن)، کبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کبب (مقالات مرتبط)
کبت (مفردات‌قرآن) [۷۷]    ؛ کُبِتُوا (لغات‌قرآن)، کبت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کبد (مفردات‌قرآن) [۷۸]    ؛ کَبَد (لغات‌قرآن)، کبد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کبر (مفردات‌قرآن) [۷۹]    ؛ کبر (لغات‌قرآن)، کبر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کبر
کبیر (مفردات‌قرآن) [۸۰]    ؛ کُبَر (لغات‌قرآن)
کبریاء (مفردات‌قرآن) [۸۱]    
تکبر (مفردات‌قرآن) [۸۲]    
استکبار (مفردات‌قرآن) [۸۳]    ؛ استکبار
متکبر (مفردات‌قرآن) [۸۴]    ؛ تکبر
کبار (مفردات‌قرآن) [۸۵]    
کبائر (مفردات‌قرآن) [۸۶]    ؛ کبائر (لغات‌قرآن)، گناهان کبیره
کبکب (مفردات‌قرآن) [۸۷]    
کتب (مفردات‌قرآن) [۸۸]    ؛ کتاب (لغات‌قرآن)، کتاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کتابت
کتاب - علم خدا (مفردات‌قرآن) [۸۹]    ؛ کتاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کتابت
کتاب - نامه اعمال (مفردات‌قرآن) [۹۰]    ؛ کتاب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کتابت
اکتتاب (مفردات‌قرآن) [۹۱]    ؛ کتابت
عبد مکاتب (مفردات‌قرآن) [۹۲]    
ام الکتاب (مفردات‌قرآن) [۹۳]    ؛ أمّ الکتاب (لغات‌قرآن)، امّ الکتاب
نامه اعمال (مفردات‌قرآن) [۹۴]    ؛ کتاب - نامه اعمال (مفردات‌قرآن)، کتاب (لغات‌قرآن)، کتب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، نامه اعمال
کتم (مفردات‌قرآن) [۹۵]    ؛ کتم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کتمان
کثب (مفردات‌قرآن) [۹۶]    ؛ کَثِیب (لغات‌قرآن)، کثب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کثرة (مفردات‌قرآن) [۹۷]    ؛ کَثِیْرَةٍ (لغات‌قرآن)، کثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، زیادت (مقالات مرتبط)
کثیر (مفردات‌قرآن) [۹۸]    
اکثر (مفردات‌قرآن) [۹۹]    ، کثرت
اکثار (مفردات‌قرآن) [۱۰۰]    
استکثار (مفردات‌قرآن) [۱۰۱]    
تکاثر (مفردات‌قرآن) [۱۰۲]    ؛ تکاثر (لغات‌قرآن)، کثر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تکاثر
کوثر (مفردات‌قرآن) [۱۰۳]    ؛ کوثر
کدح (مفردات‌قرآن) [۱۰۴]    ؛ کَدْح (لغات‌قرآن)، کدح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کدر (مفردات‌قرآن) [۱۰۵]    ؛ کدر (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کدی (مفردات‌قرآن) [۱۰۶]    ؛ کدی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کذب (مفردات‌قرآن) [۱۰۷]    ؛ کَذَّبَ (لغات‌قرآن)، کذب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کذب
تکذیب (مفردات‌قرآن) [۱۰۸]    ؛ کَذَّبَ (لغات‌قرآن)، تکذیب
کاذب (مفردات‌قرآن) [۱۰۹]    ؛ کذاب
کذاب - به فتح کاف (مفردات‌قرآن) [۱۱۰]    ؛ کذاب
کاذبه (مفردات‌قرآن) [۱۱۱]    ؛ کاذِبَة (لغات‌قرآن)، تکذیب
کذاب - به کسر کاف (مفردات‌قرآن) [۱۱۲]    ؛ تکذیب
کرب (مفردات‌قرآن) [۱۱۳]    ؛ کَرْب (لغات‌قرآن)، کرب (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ کرب
کرة (مفردات‌قرآن) [۱۱۴]    ؛ کَرَّتَیْن (لغات‌قرآن)، کرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کرسی (مفردات‌قرآن) [۱۱۵]    ؛ کرسی (لغات‌قرآن)، کرسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ کرسی
آیة الکرسی (مفردات‌قرآن) [۱۱۶]    ؛ آیة الکرسی (مقالات مرتبط)
کرم (مفردات‌قرآن) [۱۱۷]    ؛ کریم (لغات‌قرآن)، کرم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کرامت
کریم (مفردات‌قرآن) [۱۱۸]    ؛ کریم (لغات‌قرآن)، کرم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کرامت
کره (مفردات‌قرآن) [۱۱۹]    ؛ کُرْه (لغات‌قرآن)، کره (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تکریه (مفردات‌قرآن) [۱۲۰]    
اکراه (مفردات‌قرآن) [۱۲۱]    ؛ اکراه
کسب (مفردات‌قرآن) [۱۲۲]    ؛ کسب (لغات‌قرآن)، کسب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کسد (مفردات‌قرآن) [۱۲۳]    
کسف (مفردات‌قرآن) [۱۲۴]    ؛ کِسَف (لغات‌قرآن)، کسف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کسوف
کسل (مفردات‌قرآن) [۱۲۵]    ؛ کسل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کسو (مفردات‌قرآن) [۱۲۶]    ؛ کساء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کشط (مفردات‌قرآن) [۱۲۷]    ؛ کُشِطَتْ (لغات‌قرآن)
کشف (مفردات‌قرآن) [۱۲۸]    ؛ کَشْفَ (لغات‌قرآن)، کشف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کشف (مقالات مرتبط)
کظم (مفردات‌قرآن) [۱۲۹]    ؛ کَظْم (لغات‌قرآن)، کظم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کظم غیظ
کعب (مفردات‌قرآن) [۱۳۰]    ؛ کَعْب (لغات‌قرآن)، کعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کعبه (مفردات‌قرآن) [۱۳۱]    ؛ کعبه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کعبه
کفو (مفردات‌قرآن) [۱۳۲]    ؛ کفؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کفات (مفردات‌قرآن)[۱۳۳]    
کفر (مفردات‌قرآن)[۱۳۴]    ؛ کُفْر (لغات‌قرآن)، کفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کفر
کفران (مفردات‌قرآن) [۱۳۵]    ؛ کفران
کفور - به فتح کاف (مفردات‌قرآن) [۱۳۶]    
کفور - به ضم کاف (مفردات‌قرآن) [۱۳۷]    
کفار - به فتح کاف (مفردات‌قرآن) [۱۳۸]    
کفار - به ضم کاف (مفردات‌قرآن) [۱۳۹]    ؛ کُفّار (لغات‌قرآن)، کفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کافر
کفاره (مفردات‌قرآن) [۱۴۰]    ؛ کفاره
کوافر (مفردات‌قرآن) [۱۴۱]    
کافور (مفردات‌قرآن) [۱۴۲]    ؛ کافور (لغات‌قرآن)
کافر (مفردات‌قرآن) [۱۴۳]    ؛ کُفّار (لغات‌قرآن)، کفر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کافر
کف - به تشدید فاء (مفردات‌قرآن) [۱۴۴]    ؛ کافَّة (لغات‌قرآن)، کفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کفل - به فتح کاف (مفردات‌قرآن) [۱۴۵]    ؛ کِفْل (لغات‌قرآن)، کفل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اکفال (مفردات‌قرآن) [۱۴۶]    
کفیل (مفردات‌قرآن) [۱۴۷]    ؛ کفیل
کفل - به کسر کاف (مفردات‌قرآن) [۱۴۸]    
کفی (مفردات‌قرآن) [۱۴۹]    ؛ کفایت (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کلؤ (مفردات‌قرآن) [۱۵۰]    
کلب (مفردات‌قرآن) [۱۵۱]    ؛ کلب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کلب
کلح (مفردات‌قرآن) [۱۵۲]    ؛ کلح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کلف (مفردات‌قرآن) [۱۵۳]    ؛ کلف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کل - به فتح کاف (مفردات‌قرآن) [۱۵۴]    
کل - به ضم کاف (مفردات‌قرآن) [۱۵۵]    
کلاله (مفردات‌قرآن) [۱۵۶]    ؛ کلاله
کلا - به تشدید لام (مفردات‌قرآن) [۱۵۷]    
کلم (مفردات‌قرآن) [۱۵۸]    ؛ کلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کلمه (مفردات‌قرآن) [۱۵۹]    ؛ کلمه (لغات‌قرآن)، کلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کلمه
کلمات (مفردات‌قرآن) [۱۶۰]    ؛ کلمه (لغات‌قرآن)، کلم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تکلم
کلام (مفردات‌قرآن) [۱۶۱]    
کلتا (مفردات‌قرآن) [۱۶۲]    
کلا (مفردات‌قرآن) [۱۶۳]    
کم - به سکون میم (مفردات‌قرآن) [۱۶۴]    
کمل (مفردات‌قرآن) [۱۶۵]    
کمّ (مفردات‌قرآن) [۱۶۶]    ؛ کمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کمه (مفردات‌قرآن) [۱۶۷]    ؛ کمه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کند (مفردات‌قرآن) [۱۶۸]    ؛ کند (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کنز (مفردات‌قرآن) [۱۶۹]    ؛ کنز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کنز حرام (مفردات‌قرآن) [۱۷۰]    ؛ یَکْنِزُونَ (لغات‌قرآن)، کنز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مال حرام
کنس (مفردات‌قرآن) [۱۷۱]    
کنّ (مفردات‌قرآن) [۱۷۲]    
کهف (مفردات‌قرآن) [۱۷۳]    ؛ کهف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
اصحاب کهف (مفردات‌قرآن) [۱۷۴]    ؛ کهف (مفردات‌قرآن)، کهف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اصحاب کهف
کهل (مفردات‌قرآن) [۱۷۵]    ؛ کهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کهن (مفردات‌قرآن) [۱۷۶]    ؛ کاهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کهانت
کهیعص (مفردات‌قرآن) [۱۷۷]    
کوب (مفردات‌قرآن) [۱۷۸]    
کاد (مفردات‌قرآن) [۱۷۹]    ؛ کاد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کور (مفردات‌قرآن) [۱۸۰]    
کوکب (مفردات‌قرآن) [۱۸۱]    ؛ کوکب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کون (مفردات‌قرآن) [۱۸۲]    ؛ کون (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کوی (مفردات‌قرآن) [۱۸۳]    
کی (مفردات‌قرآن) [۱۸۴]    
کید (مفردات‌قرآن) [۱۸۵]    ؛ کید (مفردات‌نهج‌البلاغه)
کیف (مفردات‌قرآن) [۱۸۶]    
کیل (مفردات‌قرآن) [۱۸۷]    ؛ کال (لغات‌قرآن)، کیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کیل
کین (مفردات‌قرآن) [۱۸۸]    

لام (مفردات‌قرآن) [۱۸۹]    
لا (مفردات‌قرآن) [۱۹۰]    ؛ لای نفی جنس
لات - لاء نافیه (مفردات‌قرآن) [۱۹۱]    
لؤلؤ (مفردات‌قرآن) [۱۹۲]    ؛ لؤلؤ (لغات‌قرآن)، لؤلؤ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لبّ (مفردات‌قرآن) [۱۹۳]    ؛ لُبّ (لغات‌قرآن)، لبّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لبث (مفردات‌قرآن) [۱۹۴]    ؛ لبث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اقامت
لبد - به کسر لام (مفردات‌قرآن) [۱۹۵]    ؛ لِبَد (لغات‌قرآن)، لبود (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لبد - به ضم لام (مفردات‌قرآن) [۱۹۶]    ؛ لُبَد (لغات‌قرآن)
لبس - به ضم لام (مفردات‌قرآن) [۱۹۷]    ؛ لباس (لغات‌قرآن)، لبس - به ضم لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لباس
لبس - به فتح لام (مفردات‌قرآن) [۱۹۸]    ؛ لَبْس (لغات‌قرآن)، لبس - به فتح لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لبس - به کسر لام (مفردات‌قرآن) [۱۹۹]    ؛ لباس (لغات‌قرآن)، لبس - به ضم لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لباس
لباس (مفردات‌قرآن) [۲۰۰]    ؛ لباس (لغات‌قرآن)، لبس - به ضم لام (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لباس
لبوس (مفردات‌قرآن) [۲۰۱]    ؛ لَبُوس (لغات‌قرآن)، لباس
لبن (مفردات‌قرآن) [۲۰۲]    ؛ لبن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لبن
لجأ (مفردات‌قرآن) [۲۰۳]    ؛ مَلْجَأ (لغات‌قرآن)، لجأ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ملجأ
لجّ (مفردات‌قرآن) [۲۰۴]    ؛ لجّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لجاجت
لجّه (مفردات‌قرآن) [۲۰۵]    ؛ لُجّة (لغات‌قرآن)، لجّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لجی (مفردات‌قرآن) [۲۰۶]    ؛ لُجِّی (لغات‌قرآن)
لحد (مفردات‌قرآن) [۲۰۷]    ؛ یُلْحِدُونَ (لغات‌قرآن)، لحد (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الحاد
ملتحد (مفردات‌قرآن) [۲۰۸]    ؛ مُلْتَحَد (لغات‌قرآن)، پناهگاه
لحف (مفردات‌قرآن) [۲۰۹]    ؛ إِلْحاف (لغات‌قرآن)، الحاف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لحق (مفردات‌قرآن) [۲۱۰]    ؛ لحق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لحم (مفردات‌قرآن) [۲۱۱]    ؛ لحم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لحم
لحن (مفردات‌قرآن) [۲۱۲]    ؛ لحن (لغات‌قرآن)، لحن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لحن
لحیه (مفردات‌قرآن) [۲۱۳]    ؛ ریش
لدد (مفردات‌قرآن) [۲۱۴]    ؛ لُدّ (لغات‌قرآن)، لدد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لدن (مفردات‌قرآن) [۲۱۵]    
لدی (مفردات‌قرآن) [۲۱۶]    ؛
لذّ (مفردات‌قرآن) [۲۱۷]    ؛ لذّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لذت
لزب (مفردات‌قرآن) [۲۱۸]    ؛ لازِب (لغات‌قرآن)، لزب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لزم (مفردات‌قرآن) [۲۱۹]    ؛ أَلْزَمْناهُ (لغات‌قرآن)، لزم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الزام
لسان (مفردات‌قرآن) [۲۲۰]    ؛ لِسان (لغات‌قرآن)، لسان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لسان
لسان صدق (مفردات‌قرآن) [۲۲۱]    
لطف (مفردات‌قرآن) [۲۲۲]    ؛ لطیف (لغات‌قرآن)، لطف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لطیف (مفردات‌قرآن) [۲۲۳]    ؛ لطیف (لغات‌قرآن)، لطیف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لظی (مفردات‌قرآن) [۲۲۴]    ؛ لَظی‌ (لغات‌قرآن)، لظی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آتش
تلظی (مفردات‌قرآن) [۲۲۵]    ؛ تلظی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آتش
لعب (مفردات‌قرآن) [۲۲۶]    ؛ لَعِب (لغات‌قرآن)، لعب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لعب
لعلّ (مفردات‌قرآن) [۲۲۷]    ؛ لَعَلَّ (لغات‌قرآن)، لعلّ
لعن (مفردات‌قرآن) [۲۲۸]    ؛ لعن (لغات‌قرآن)، لعن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لعن
لعان (مفردات‌قرآن) [۲۲۹]    ؛ لعان
لغوب (مفردات‌قرآن) [۲۳۰]    ؛ لُغُوب (لغات‌قرآن)، لغوب (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لغو (مفردات‌قرآن) [۲۳۱]    ؛ لغو (لغات‌قرآن)، لغو (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لغو
لفت (مفردات‌قرآن) [۲۳۲]    ؛ لفت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، التفات
التفات (مفردات‌قرآن) [۲۳۳]    ؛ التفات (مفردات‌نهج‌البلاغه)، التفات
لفح (مفردات‌قرآن) [۲۳۴]    ؛ سوزاندن
لفظ (مفردات‌قرآن) [۲۳۵]    ؛ لفظ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لفظ
لفّ (مفردات‌قرآن) [۲۳۶]    ؛ لَفِیف (لغات‌قرآن)، لفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
الفاء (مفردات‌قرآن) [۲۳۷]    ؛ أَلفَیت (لغات‌قرآن)، الفاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لقب (مفردات‌قرآن) [۲۳۸]    ؛ لقب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لقب
لقح (مفردات‌قرآن) [۲۳۹]    ؛ لَواقِح (لغات‌قرآن)، لقح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تلقیح
لقط (مفردات‌قرآن) [۲۴۰]    ؛ إِلْتَقَطَ (لغات‌قرآن)، لقط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لقف (مفردات‌قرآن) [۲۴۱]    ؛ تَلْقَفُ (لغات‌قرآن)، لقف (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لقم (مفردات‌قرآن) [۲۴۲]    ؛ إِلْتَقَمَه (لغات‌قرآن)، لقم (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لقمان (مفردات‌قرآن) [۲۴۳]    ؛ لقمان حکیم
لقاء (مفردات‌قرآن) [۲۴۴]    ؛ لقاء (لغات‌قرآن)، لقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تلقیه (مفردات‌قرآن) [۲۴۵]    ؛ تَلَقّی‌ (لغات‌قرآن)، تلقیه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
القاء (مفردات‌قرآن) [۲۴۶]    ؛ القاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تلقی (مفردات‌قرآن) [۲۴۷]    ؛ تَلَقّی‌ (لغات‌قرآن)؛ تلقی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
التقاء (مفردات‌قرآن) [۲۴۸]    ؛ التقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
تلقاء (مفردات‌قرآن) [۲۴۹]    ؛ تلقاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لقاء الله (مفردات‌قرآن) [۲۵۰]    ؛ لقاء اللَّه (لغات‌قرآن)، لقاء الله (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لقاء الله
یوم التلاق (مفردات‌قرآن) [۲۵۱]    ؛ یوم التلاق (لغات‌قرآن)، یوم التلاق
لکن - به سکون نون (مفردات‌قرآن) [۲۵۲]    
لکن - به تشدید نون (مفردات‌قرآن) [۲۵۳]    
لم - به سکون میم (مفردات‌قرآن) [۲۵۴]    
لمح (مفردات‌قرآن) [۲۵۵]    ؛ لَمْح (لغات‌قرآن)، لمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لمز (مفردات‌قرآن) [۲۵۶]    ؛ لمز (لغات‌قرآن)، عیب‌جویی
لمس (مفردات‌قرآن) [۲۵۷]    ؛ لمس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، دست
التماس (مفردات‌قرآن) [۲۵۸]    ؛ التماس
ملامسه (مفردات‌قرآن) [۲۵۹]    ؛ ملامسه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آمیزش
لم - به تشدید میم (مفردات‌قرآن) [۲۶۰]    ؛ لمّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جمع
لمم (مفردات‌قرآن) [۲۶۱]    ؛ لَمَمْ (لغات‌قرآن)، لمم
لمّا - به تشدید میم (مفردات‌قرآن) [۲۶۲]    
لن (مفردات‌قرآن) [۲۶۳]    
لهب (مفردات‌قرآن) [۲۶۴]    ؛ لهب (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آتش
ابولهب (مفردات‌قرآن)[۲۶۵]    ؛ ابولهب
لهث (مفردات‌قرآن) [۲۶۶]    ؛ یَلْهَثْ (لغات‌قرآن)
لهم (مفردات‌قرآن) [۲۶۷]    ؛ أَلْهَمَها (لغات‌قرآن)، لهم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، الهام
لهو (مفردات‌قرآن) [۲۶۸]    ؛ لهو (لغات‌قرآن)، لهو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لهو الحدیث (مفردات‌قرآن) [۲۶۹]    ؛ لهو
لو (مفردات‌قرآن) [۲۷۰]    
لات (مفردات‌قرآن) [۲۷۱]    ؛ أللّات (لغات‌قرآن)، لات
لوح (مفردات‌قرآن) [۲۷۲]    ؛ لَوْح (لغات‌قرآن)، لوح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لوح
تلویح (مفردات‌قرآن) [۲۷۳]    
لوح محفوظ (مفردات‌قرآن) [۲۷۴]    ؛ أمّ الکتاب (لغات‌قرآن)، لوح محفوظ
لوذ (مفردات‌قرآن) [۲۷۵]    ؛ لِواذاً (لغات‌قرآن)، لوذ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لوط (مفردات‌قرآن) [۲۷۶]    ؛ حضرت لوط
لولا (مفردات‌قرآن) [۲۷۷]    ، لولا (لغات‌قرآن)
لوما (مفردات‌قرآن) [۲۷۸]    
لوم (مفردات‌قرآن) [۲۷۹]    ؛ لوّامه (لغات‌قرآن)، لوم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ملامت
لون (مفردات‌قرآن) [۲۸۰]    ؛ لون (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لون
لوی (مفردات‌قرآن) [۲۸۱]    ؛ لَیّ (لغات‌قرآن)، لوی (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لیت (مفردات‌قرآن) [۲۸۲]    ؛ لا یَلِتْکُمْ (لغات‌قرآن)
لیت - به فتح تاء (مفردات‌قرآن) [۲۸۳]    ؛ تمنی
لیس (مفردات‌قرآن) [۲۸۴]    
لیل (مفردات‌قرآن) [۲۸۵]    ؛ لیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، لیل
لین (مفردات‌قرآن) [۲۸۶]    ؛ لین (مفردات‌نهج‌البلاغه)
لینه (مفردات‌قرآن) [۲۸۷]    ؛ لِینَة (لغات‌قرآن)
قول لین (مفردات‌قرآن) [۲۸۸]    ؛ لین

میم (مفردات‌قرآن)[۲۸۹]    
ما (مفردات‌قرآن)[۲۹۰]    
مائة (مفردات‌قرآن)[۲۹۱]    ؛ مأة (مفردات‌نهج‌البلاغه)
متاع (مفردات‌قرآن)[۲۹۲]    ؛ مَتاع (لغات‌قرآن)، متع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
متعه زنان (مفردات‌قرآن)[۲۹۳]    ؛ أُمَتِّعْکُنَّ (لغات‌قرآن)، متعه
حج تمتع (مفردات‌قرآن)[۲۹۴]    ؛ حج تمتع
متن (مفردات‌قرآن)[۲۹۵]    ؛ مَتین (لغات‌قرآن)، متن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
متی (مفردات‌قرآن)[۲۹۶]    
مثل (مفردات‌قرآن)[۲۹۷]    ؛ مُثْلی‌ (لغات‌قرآن)؛ مثل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مثل
مثل - به فتح میم (مفردات‌قرآن)[۲۹۸]    ؛ مَثَل (لغات‌قرآن)، ضرب المثل
مأجوج (مفردات‌قرآن)[۲۹۹]    ؛ مأجوج
مجد (مفردات‌قرآن)[۳۰۰]    ؛ مَجِید (لغات‌قرآن)، مجد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مجوس (مفردات‌قرآن)[۳۰۱]    ؛ مجوس (لغات‌قرآن)، آتش‌پرستی
محص (مفردات‌قرآن)[۳۰۲]    ؛ لِیُمَحِّصَ (لغات‌قرآن)، محص (مفردات‌نهج‌البلاغه)
محق (مفردات‌قرآن)[۳۰۳]    ؛ یَمْحَق (لغات‌قرآن)، محق (مفردات‌نهج‌البلاغه)
محال (مفردات‌قرآن)[۳۰۴]    ؛ مِحال (لغات‌قرآن)، محل (مفردات‌نهج‌البلاغه)
محن (مفردات‌قرآن)[۳۰۵]    ؛ إِمتَحَن (لغات‌قرآن)، محن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امتحان
محو (مفردات‌قرآن)[۳۰۶]    ؛ یَمْحُ (لغات‌قرآن)، محو (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مخر (مفردات‌قرآن)[۳۰۷]    ؛ مَواخِر (لغات‌قرآن)
مخاض (مفردات‌قرآن)[۳۰۸]    ؛ مخض (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مدّ (مفردات‌قرآن)[۳۰۹]    ؛ مِداد (لغات‌قرآن)، مدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مدینه (مفردات‌قرآن)[۳۱۰]    ؛ مدن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مدینه
مدین (مفردات‌قرآن)[۳۱۱]    ؛ مَدْیَن (لغات‌قرآن)، اصحاب مدین
مرؤ (مفردات‌قرآن)[۳۱۲]    
ماروت (مفردات‌قرآن)[۳۱۳]    ؛ هاروت و ماروت
مرج (مفردات‌قرآن)[۳۱۴]    ؛ مرج (لغات‌قرآن)، مرج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مرح (مفردات‌قرآن)[۳۱۵]    ؛ مَرَحَ (لغات‌قرآن)، مرح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شادی
مرد (مفردات‌قرآن)[۳۱۶]    ؛ مَارِد (لغات‌قرآن)
مرّ (مفردات‌قرآن)[۳۱۷]    ؛ مُسْتَمِر (لغات‌قرآن)، مرّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مرض (مفردات‌قرآن)[۳۱۸]    ؛ مرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مرض
مروه (مفردات‌قرآن)[۳۱۹]    ؛ صفا و مروه
مراء (مفردات‌قرآن)[۳۲۰]    ؛ مراء (لغات‌قرآن)، مراء
مریم (مفردات‌قرآن)[۳۲۱]    ؛ مریم (لغات‌قرآن)، مریم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت مریم
مریة (مفردات‌قرآن)[۳۲۲]    ؛ مِرْیَه (لغات‌قرآن)
مزج (مفردات‌قرآن)[۳۲۳]    ؛ مزج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آمیختن
مزق (مفردات‌قرآن)[۳۲۴]    
مزن (مفردات‌قرآن)[۳۲۵]    ؛ مُزْن (لغات‌قرآن)، مزن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مزن
مسح (مفردات‌قرآن)[۳۲۶]    
مسیح (مفردات‌قرآن)[۳۲۷]    ؛ مسیح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت عیسی
مسخ (مفردات‌قرآن)[۳۲۸]    ؛ مسخ (لغات‌قرآن)
مسد (مفردات‌قرآن)[۳۲۹]    ؛ مسد (لغات‌قرآن)، تابیدن
مسّ (مفردات‌قرآن)[۳۳۰]    ؛ مَسّ (لغات‌قرآن)، مس (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تماس
مسک - به فتح میم (مفردات‌قرآن)[۳۳۱]    ؛ یُمَسِّکُون (لغات‌قرآن)، مسک - به فتح میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، گرفتن
مسک - به کسر میم (مفردات‌قرآن)[۳۳۲]    ؛ مسک - به کسر میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عطر
مساء (مفردات‌قرآن)[۳۳۳]    ؛ مساء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، شب
مشج (مفردات‌قرآن)[۳۳۴]    ؛ أَمْشاج (لغات‌قرآن)، مشج (مفردات‌نهج‌البلاغه)، آمیختن
مشی (مفردات‌قرآن)[۳۳۵]    ؛ مشی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، راه رفتن
مصر (مفردات‌قرآن)[۳۳۶]    ؛ مصر - به کسر میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مصر
مضغ (مفردات‌قرآن)[۳۳۷]    ؛ مضغة (لغات‌قرآن)، مضغ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جویدن
مضی (مفردات‌قرآن)[۳۳۸]    ؛ مضیّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مطر (مفردات‌قرآن)[۳۳۹]    ؛ مطر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مطر
مطی (مفردات‌قرآن)[۳۴۰]    ؛ یَتَمَطّی‌ (لغات‌قرآن)، تکبر
مع (مفردات‌قرآن)[۳۴۱]    
معز (مفردات‌قرآن)[۳۴۲]    ؛ معز (مفردات‌نهج‌البلاغه)، معز
معن (مفردات‌قرآن)[۳۴۳]    ؛ مَاعُون (لغات‌قرآن)، معن (مفردات‌نهج‌البلاغه)
معی (مفردات‌قرآن)[۳۴۴]    ؛ أمعاء (لغات‌قرآن)، معی
مقت (مفردات‌قرآن)[۳۴۵]    ؛ مَقْت (لغات‌قرآن)، مقت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، بغض
مکث (مفردات‌قرآن)[۳۴۶]    ؛ مَاکِثُون (لغات‌قرآن)، مکث (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اقامت
مکر (مفردات‌قرآن)[۳۴۷]    ؛ مَکْر (لغات‌قرآن)، مکر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مکر
مکه (مفردات‌قرآن)[۳۴۸]    ؛ أمّ القری‌ (لغات‌قرآن)، مکه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مکه
میکال (مفردات‌قرآن)[۳۴۹]    ؛ میکائیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، میکائیل
مکن (مفردات‌قرآن)[۳۵۰]    ؛ تمکین (لغات‌قرآن)، مکن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تمکین
مکین (مفردات‌قرآن)[۳۵۱]    ؛ مَکین (لغات‌قرآن)، مکین (مفردات‌نهج‌البلاغه)، کون
مکاء (مفردات‌قرآن)[۳۵۲]    ؛ کف زدن
ملء (مفردات‌قرآن)[۳۵۳]    ؛ مَلَأ (لغات‌قرآن)، مل‌ء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ملح (مفردات‌قرآن)[۳۵۴]    ؛ ملح (لغات‌قرآن)، ملح (مفردات‌نهج‌البلاغه)
ملق (مفردات‌قرآن)[۳۵۵]    ؛ ملق (مفردات‌نهج‌البلاغه)، املاق
ملک - به ضم میم (مفردات‌قرآن)[۳۵۶]    ؛ مُلک (لغات‌قرآن)، ملک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حاکمیت
ملک - به کسر میم (مفردات‌قرآن)[۳۵۷]    ؛ مِلْک (لغات‌قرآن)، ملک (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مالکیت
ملک - به فتح میم (مفردات‌قرآن)[۳۵۸]    ؛ مَلَإِ الأَعْلی‌ (لغات‌قرآن)، ملک - به فتح میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ملائکه
ملکوت (مفردات‌قرآن)[۳۵۹]    ؛ مَلَکُوت (لغات‌قرآن)، ملکوت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، عالم ملکوت
ریاست جبرئیل (مفردات‌قرآن)[۳۶۰]    ؛ جبرئیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، جبرئیل
عصمت ملائکه (مفردات‌قرآن)[۳۶۱]    ؛ عصمت
ممثل ملائکه (مفردات‌قرآن)[۳۶۲]    ؛ ملائکه
شفاعت ملائکه (مفردات‌قرآن)[۳۶۳]    ؛ شفاعت
جن و ملک (مفردات‌قرآن) [۳۶۴]    
ملل (مفردات‌قرآن) [۳۶۵]    ؛ مِلَّة (لغات‌قرآن)، ملّة (مفردات‌نهج‌البلاغه)، ملت
املاء (مفردات‌قرآن) [۳۶۶]    ؛ أَمْلی‌ لَهُمْ (لغات‌قرآن)، املاء (مفردات‌نهج‌البلاغه)، املاء
من - به فتح میم (مفردات‌قرآن) [۳۶۷]    
من - به کسر میم (مفردات‌قرآن) [۳۶۸]    
منع (مفردات‌قرآن) [۳۶۹]    ؛ مَنّاع (لغات‌قرآن)، منع (مفردات‌نهج‌البلاغه)
منّ (مفردات‌قرآن) [۳۷۰]    ؛ منّ (لغات‌قرآن)، منّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، منت
منّ بنی‌اسرائیل (مفردات‌قرآن) [۳۷۱]    ؛ بنی اسرائیل
منی (مفردات‌قرآن) [۳۷۲]    ؛ تمنّی (لغات‌قرآن)، تمنّی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تمنی
مناة (مفردات‌قرآن) [۳۷۳]    ؛ بت منات
مهد (مفردات‌قرآن) [۳۷۴]    ؛ مَهْد (لغات‌قرآن)، مهد (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مهل - به فتح میم (مفردات‌قرآن) [۳۷۵]    ؛ مهل (مفردات‌نهج‌البلاغه)، امهال
مهل - به ضم میم (مفردات‌قرآن) [۳۷۶]    ؛ مُهْل (لغات‌قرآن)
مهما (مفردات‌قرآن) [۳۷۷]    
مهن (مفردات‌قرآن) [۳۷۸]    ؛ مُهینٌ (لغات‌قرآن)، مهن (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حقارت
موت (مفردات‌قرآن) [۳۷۹]    ؛ موت (لغات‌قرآن)، موت (مفردات‌نهج‌البلاغه)، موت
موج (مفردات‌قرآن) [۳۸۰]    ؛ موج (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مور (مفردات‌قرآن) [۳۸۱]    ؛ مَور (لغات‌قرآن)، مور (مفردات‌نهج‌البلاغه)
موسی (مفردات‌قرآن) [۳۸۲]    ؛ موسی (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حضرت موسی
سامری (مفردات‌قرآن) [۳۸۳]    ؛ حضرت موسی
قتل قبطی (مفردات‌قرآن) [۳۸۴]    ؛ حضرت موسی و قتل یک جوان
لن ترانی (مفردات‌قرآن) [۳۸۵]    ؛ حضرت موسی
مال (مفردات‌قرآن) [۳۸۶]    ؛ مال (مفردات‌نهج‌البلاغه)، مال
ماء (مفردات‌قرآن) [۳۸۷]    ؛ ماء (مفردات‌نهج‌البلاغه)
مید (مفردات‌قرآن) [۳۸۸]    ؛ تَمید (لغات‌قرآن)، مید (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اضطراب
مائده (مفردات‌قرآن) [۳۸۹]    ؛ مَائِده (لغات‌قرآن)، مائده (مفردات‌نهج‌البلاغه)؛ طعام
میرة (مفردات‌قرآن) [۳۹۰]    ؛ نَمیرُ (لغات‌قرآن)، میرة
میز (مفردات‌قرآن) [۳۹۱]    ؛ میز (مفردات‌نهج‌البلاغه)
میل (مفردات‌قرآن) [۳۹۲]    ؛ میل (مفردات‌نهج‌البلاغه)


جعبه ابزار