• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:واژه شناسی واژگان قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آخر - به فتح خاء (مفردات‌قرآن)

 • آخر - به کسر خاء (مفردات‌قرآن)

 • آل (مفردات‌قرآن)

 • آلاء (مفردات‌قرآن)

 • آناء (مفردات‌قرآن)

 • آنف (مفردات‌قرآن)

 • آیه (مفردات‌قرآن)

 • ا

 • اب‌ (به تشدید باء)

 • اباء

 • ابابیل (قاموس‌قرآن)

 • اباق (قاموس‌قرآن)

 • ابد (قاموس‌قرآن)

 • ابرام (مفردات‌قرآن)

 • ابراهیم (قاموس قرآن)

 • ابل (قاموس‌قرآن)

 • اتی

 • اثاث (قاموس قرآن)

 • اثر (قاموس قرآن)

 • اثل (قاموس‌قرآن)

 • اثم (قاموس‌قرآن)

 • اجاج (قاموس‌قرآن)

 • اجل - به فتح الف و سکون جیم (مفردات‌قرآن)

 • اجل (به فتح جیم)

 • احد (قاموس‌قرآن)

 • ادّ (مفردات‌قرآن)

 • اذا (مفردات‌قرآن)

 • اذن-کسر الف و سکون ذال (مفردات‌قرآن)

 • استعاذه (مفردات‌قرآن)

 • استعصام (مفردات‌قرآن)

 • اسو (مفردات‌قرآن)

 • اسی (مفردات‌قرآن)

 • اصبع (مفردات‌قرآن)

 • اصحاب (مفردات‌قرآن)

 • اصل (مفردات‌قرآن)

 • اصیل (مفردات‌قرآن)

 • اعاده (مفردات‌قرآن)

 • اعاذه (مفردات‌قرآن)

 • اعتصام (مفردات‌قرآن)

 • اعقاب (مفردات‌قرآن)

 • اعلان (مفردات‌قرآن)

 • اعلی (مفردات‌قرآن)

 • اعنات (مفردات‌قرآن)

 • اغناء

 • اف (مفردات‌قرآن)

 • افق (مفردات‌قرآن)

 • افک (مفردات‌قرآن)

 • افول (مفردات‌قرآن)

 • ال یاسین (مفردات‌قرآن)

 • الآن (مفردات‌قرآن)

 • الت (مفردات‌قرآن)

 • الف - به کسر الف و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • الله (قاموس‌قرآن)

 • الو (مفردات‌قرآن)

 • اله (قاموس‌قرآن)

 • الی (مفردات‌قرآن)

 • الیاس (مفردات‌قرآن)

 • ام - به ضم اول (مفردات‌قرآن)

 • ام - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اما - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اما - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • امام - به فتح اول (مفردات‌قرآن)

 • امت - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • امد (مفردات‌قرآن)

 • امر - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • امر - به کسر الف (مفردات قرآن)

 • امس (مفردات‌قرآن)

 • امل (مفردات‌قرآن)

 • امی (مفردات‌قرآن)

 • ان - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • ان - به فتح و کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • ان - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • اناء - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • انام (مفردات‌قرآن)

 • انثی - به ضم الف (مفردات‌قرآن)

 • انجیل (مفردات‌قرآن)

 • انس - به ضم الف (مفردات‌قرآن)

 • انس - به کسر الف (مفردات‌قرآن)

 • انسان (مفردات‌قرآن)

 • انف (مفردات‌قرآن)

 • انما - به کسر و فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • انّی - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • انی - به کسر الف و سکون نون (مفردات‌قرآن)

 • او (مفردات‌قرآن)

 • اوب (مفردات‌قرآن)

 • اود (مفردات‌قرآن)

 • اوّل - به تشدید واو (مفردات‌قرآن)

 • اول - به فتح الف و سکون واو (مفردات‌قرآن)

 • اول - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)

 • اوّه - به فتح الف و کسر واو (مفردات‌قرآن)

 • اوی - به فتح الف و واو (مفردات‌قرآن)

 • اهل (مفردات‌قرآن)

 • ایّا (مفردات‌قرآن)

 • ایّان (مفردات‌قرآن)

 • اید (مفردات‌قرآن)

 • ایک (مفردات‌قرآن)

 • ایلاء (مفردات‌قرآن)

 • ایّم (مفردات‌قرآن)

 • ایمان (مفردات‌قرآن)

 • این - به فتح الف (مفردات‌قرآن)

 • اینما (مفردات‌قرآن)

 • ایوب (مفردات‌قرآن)

 • ب

 • باطل (مفردات‌قرآن)

 • برکت (مفردات‌قرآن)

 • برهان (مفردات‌قرآن)

 • بریة (مفردات‌قرآن)

 • بزغ (مفردات‌قرآن)

 • بس (مفردات‌قرآن)

 • بسر (مفردات‌قرآن)

 • بسط (مفردات‌قرآن)

 • بسق (مفردات‌قرآن)

 • بسل (مفردات‌قرآن)

 • بسم (مفردات‌قرآن)

 • بشر (مفردات‌قرآن)

 • بصر (مفردات‌قرآن)

 • بصل (مفردات‌قرآن)

 • بضاعت (مفردات‌قرآن)

 • بضع (مفردات‌قرآن)

 • بطء (مفردات‌قرآن)

 • بطر (مفردات‌قرآن)

 • بطش (مفردات‌قرآن)

 • بعثر (مفردات‌قرآن)

 • بعض (مفردات‌قرآن)

 • بعل (مفردات‌قرآن)

 • بعوضه (مفردات‌قرآن)

 • بعیر (مفردات‌قرآن)

 • بغت (مفردات‌قرآن)

 • بغض (مفردات‌قرآن)

 • بغل (مفردات‌قرآن)

 • بغی (مفردات‌قرآن)

 • بقعه (مفردات‌قرآن)

 • بقل (مفردات‌قرآن)

 • بنی‌اسرائیل (مفردات‌قرآن)

 • ت

 • تاذّن - به فتح ذال و نون (مفردات‌قرآن)

 • تأویل (مفردات‌قرآن)

 • تبت (مفردات قرآن)

 • تعالی (مفردات‌قرآن)

 • تعقیب (مفردات‌قرآن)

 • تعمیر (مفردات‌قرآن)

 • ج

 • جبل (مفردات‌قرآن)

 • جلباب (مفردات‌قرآن)

 • جلد (مفردات‌قرآن)

 • جمله (مفردات‌قررآن)

 • جن (قاموس‌قرآن)

 • جند - به ضم جیم (مفردات‌قرآن)

 • ح

 • حب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • حبّ (مفردات قرآن)

 • حبر - به کسر جیم (مفردات‌قرآن)

 • حبط (مفردات‌قرآن)

 • حبک (مفردات‌قرآن)

 • حبل

 • حتم (مفردات‌قرآن)

 • حتی (مفردات‌قرآن)

 • حثث (مفردات‌قرآن)

 • حجب (مفردات‌قرآن)

 • حجز (مفردات‌قرآن)

 • حد (مفردات‌قرآن)

 • حدب (مفردات‌قرآن)

 • حدث (مفردات‌قرآن)

 • حسد (قاموس‌قرآن)

 • حطب

 • حمل (مفردات‌قرآن)

 • خ

 • خلق (قاموس‌قرآن)

 • خناس

 • د

 • دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)

 • ذ

 • ذکر - به فتح ذال (مفردات‌قرآن)

 • ر

 • راء (مفردات‌قرآن)

 • رئاء (مفردات‌قرآن)

 • رب (قاموس‌قرآن)

 • رتل (مفردات‌قرآن)

 • رجا (مفردات‌قرآن)

 • ردد (مفردات‌قرآن)

 • رهق (مفردات‌قرآن)

 • ز

 • زاء (مفردات‌قرآن)

 • زاد (مفردات‌قرآن)

 • زبن (مفردات‌قرآن)

 • زجاجه (مفردات‌قرآن)

 • زجر (مفردات‌قرآن)

 • زجو (مفردات‌قرآن)

 • زحزح (مفردات‌قرآن)

 • زحف (مفردات‌قرآن)

 • زخرف (مفردات‌قرآن)

 • زرب (مفردات‌قرآن)

 • زرع (مفردات‌قرآن)

 • زرق (مفردات‌قرآن)

 • زری (مفردات‌قرآن)

 • زعم (مفردات‌قرآن)

 • زف (مفردات‌قرآن)

 • زفر (مفردات‌قرآن)

 • زقوم (مفردات‌قرآن)

 • زکاة (مفردات‌قرآن)

 • زکریا (مفردات‌قرآن)

 • زکو (مفردات‌قرآن)

 • زلزال (مفردات‌قرآن)

 • زلف (مفردات‌قرآن)

 • زلق (مفردات‌قرآن)

 • زلم (مفردات‌قرآن)

 • زمر (مفردات‌قرآن)

 • زمل (مفردات‌قرآن)

 • زمهریر (مفردات‌قرآن)

 • زنا (مفردات‌قرآن)

 • زنجبیل (مفردات‌قرآن)

 • زنم (مفردات‌قرآن)

 • زوج (مفردات‌قرآن)

 • زور (مفردات‌قرآن)

 • زهد (مفردات‌قرآن)

 • زهر (مفردات‌قرآن)

 • زهق (مفردات‌قرآن)

 • زیت (مفردات‌قرآن)

 • ش

 • شاطی‌ء (مفردات‌قرآن)

 • شانئ (مفردات‌قرآن)

 • شئم (مفردات‌قرآن)

 • شأن (مفردات‌قرآن)

 • شبه (مفردات‌قرآن)

 • شتاء (مفردات‌قرآن)

 • شتت (مفردات‌قرآن)

 • شحّ (مفردات‌قرآن)

 • شحم (مفردات‌قرآن)

 • شحن (مفردات‌قرآن)

 • شحیح (مفردات‌قرآن)

 • شخص (مفردات‌قرآن)

 • شدد (مفردات‌قرآن)

 • شر (قاموس‌قرآن)

 • شراب (مفردات‌قرآن)

 • شرب (مفردات‌قرآن)

 • شرط (مفردات‌قرآن)

 • شرع (مفردات‌قرآن)

 • شرک (مفردات‌قرآن)

 • شری (مفردات‌قرآن)

 • شریر (مفردات‌قرآن)

 • شطا (مفردات‌قرآن)

 • شطط (مفردات‌قرآن)

 • شعب (مفردات‌قرآن)

 • شعر - به فتح شین (مفردات‌قرآن)

 • شعر - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شعری (مفردات‌قرآن)

 • شعل (مفردات‌قرآن)

 • شعیب (مفردات‌قرآن)

 • شغف (مفردات‌قرآن)

 • شغل (مفردات‌قرآن)

 • شفا - به فتح شین (مفردات‌قرآن)

 • شفاء (مفردات‌قرآن)

 • شفق (مفردات‌قرآن)

 • شفه (مفردات‌قرآن)

 • شقاق (مفردات‌قرآن)

 • شقق (مفردات‌قرآن)

 • شقو (مفردات‌قرآن)

 • شقه (مفردات‌قرآن)

 • شک (مفردات‌قرآن)

 • شکر (مفردات‌قرآن)

 • شکس (مفردات‌قرآن)

 • شکل (مفردات‌قرآن)

 • شکو (مفردات‌قرآن)

 • شمال - به کسر شین (مفردات‌قرآن)

 • شمأز (مفردات‌قرآن)

 • شمت (مفردات‌قرآن)

 • شمخ (مفردات‌قرآن)

 • شمس‌ (مفردات‌قرآن)

 • شمول (مفردات‌قرآن)

 • شنا (مفردات‌قرآن)

 • شوب (مفردات‌قرآن)

 • شور (مفردات‌قرآن)

 • شوظ (مفردات‌قرآن)

 • شوکة (مفردات‌قرآن)

 • شوی (مفردات‌قرآن)

 • شهاب (مفردات‌قرآن)

 • شهد (مفردات‌قرآن)

 • شهر (مفردات‌قرآن)

 • شهق (مفردات‌قرآن)

 • شهوة (مفردات‌قرآن)

 • شیء (مفردات‌قرآن)

 • شیب (مفردات‌قرآن)

 • شیخ (مفردات‌قرآن)

 • شید (مفردات‌قرآن)

 • شیع (مفردات‌قرآن)

 • شیعه (مفردات‌قرآن)

 • ص

 • صابئ (مفردات‌قرآن)

 • صاحب (مفردات‌قرآن)

 • صاخه (مفردات‌قرآن)

 • صبّار (مفردات‌قرآن)

 • صبغ (مفردات‌قرآن)

 • صبو (مفردات‌قرآن)

 • صحاف (مفردات‌قرآن)

 • صحف (مفردات‌قرآن)

 • صخر (مفردات‌قرآن)

 • صد (مفردات‌قرآن)

 • صدر (قاموس‌قرآن)

 • صدقه - به فتح صاد و ضم دال (مفردات‌قرآن)

 • صدقه (مفردات‌قرآن)

 • صدی (مفردات‌قرآن)

 • صدید (مفردات‌قرآن)

 • صدیق - به فتح صاد (مفردات‌قرآن)

 • صدیق - به کسر صاد و تشدید دال (مفردات‌قرآن)

 • صر (مفردات‌قرآن)

 • صراط (مفردات‌قرآن)

 • صرح (مفردات‌قرآن)

 • صرخ (مفردات‌قرآن)

 • صرصر (مفردات‌قرآن)

 • صرع (مفردات‌قرآن)

 • صرم (مفردات‌قرآن)

 • صعد (مفردات‌قرآن)

 • صعر (مفردات‌قرآن)

 • صعق (مفردات‌قرآن)

 • صعید (مفردات‌قرآن)

 • صغر (مفردات‌قرآن)

 • صف (مفردات‌قرآن)

 • صفح(مفردات‌قرآن)

 • صفد (مفردات‌قرآن)

 • صفره (مفردات‌قرآن)

 • صفصف (مفردات‌قرآن)

 • صفن (مفردات‌قرآن)

 • صفو (مفردات‌قرآن)

 • صمد

 • ع

 • عاد (مفردات‌قرآن)

 • عاقبة (مفردات‌قرآن)

 • عالم-به فتح لام (مفردات‌قرآن)

 • عالی (مفردات‌قرآن)

 • عام (مفردات‌قرآن)

 • عشاء (مفردات‌قرآن)

 • عشار (مفردات‌قرآن)

 • عشر - به فتح عین و سکون شین (مفردات‌قرآن)

 • عشر - به فتح عین و شین (مفردات‌قرآن)

 • عشو (مفردات‌قرآن)

 • عشی (مفردات‌قرآن)

 • عشیر (مفردات‌قرآن)

 • عشیره (مفردات‌قرآن)

 • عصا (مفردات‌قرآن)

 • عصب (مفردات‌قرآن)

 • عصر (مفردات‌قرآن)

 • عصف (مفردات‌قرآن)

 • عصم-به فتح عین و سکون صاد (مفردات‌قرآن)

 • عصم-به کسر عین و فتح صاد (مفردات‌قرآن)

 • عصیان (مفردات‌قرآن)

 • عض (مفردات‌قرآن)

 • عضد (مفردات‌قرآن)

 • عضل (مفردات‌قرآن)

 • عضین (مفردات‌قرآن)

 • عطاء (مفردات‌قرآن)

 • عطف (مفردات‌قرآن)

 • عطل (مفردات‌قرآن)

 • عظم-به فتح عین و سکون ظاء (مفردات‌قرآن)

 • عظم-به کسر عین و فتح ظاء (مفردات‌قرآن)

 • عظیم (مفردات‌قرآن)

 • عظیم-اسماءالله (مفردات‌قرآن)

 • عفریت (مفردات‌قرآن)

 • عفف (مفردات‌قرآن)

 • عفو-به فتح عین و سکون فاء (مفردات‌قرآن)

 • عفو-به فتح عین و ضم فاء و تشدید واو (مفردات‌قرآن)

 • عقب-به ضم عین و سکون قاف (مفردات‌قرآن)

 • عقب-به فتح عین و کسر قاف (مفردات‌قرآن)

 • عقبه (مفردات‌قرآن)

 • عقد (قاموس‌قرآن)

 • عقر (مفردات‌قرآن)

 • عقل (مفردات‌قرآن)

 • عقم (مفردات‌قرآن)

 • عکف (مفردات‌قرآن)

 • علا (مفردات‌قرآن)

 • علام (مفردات‌قرآن)

 • علامات (مفردات‌قرآن)

 • علق (مفردات‌قرآن)

 • علم-به فتح عین (مفردات‌قرآن)

 • علم-به کسر عین و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • علن (مفردات‌قرآن)

 • علی-به ضم عین (مفردات‌قرآن)

 • علی-به فتح عین (مفردات‌قرآن)

 • علی-حرف جر (مفردات‌قرآن)

 • علیون (مفردات‌قرآن)

 • عم (مفردات‌قرآن)

 • عماد (مفردات‌قرآن)

 • عمد (مفردات‌قرآن)

 • عمر (مفردات‌قرآن)

 • عمران (مفردات‌قرآن)

 • عمل (مفردات‌قرآن)

 • عمه (مفردات‌قرآن)

 • عمه-به تشدید میم (مفردات‌قرآن)

 • عمی (مفردات‌قرآن)

 • عمیق (مفردات‌قرآن)

 • عن (مفردات‌قرآن)

 • عناء (مفردات‌قرآن)

 • عنب (مفردات‌قرآن)

 • عنت (مفردات‌قرآن)

 • عند (مفردات‌قرآن)

 • عنق (مفردات‌قرآن)

 • عنکبوت (مفردات‌قرآن)

 • عنید (مفردات‌قرآن)

 • عوان (مفردات‌قرآن)

 • عوج (مفردات‌قرآن)

 • عود (مفردات‌قرآن)

 • عوذ

 • عور (مفردات‌قرآن)

 • عوق (مفردات‌قرآن)

 • عول (مفردات‌قرآن)

 • عهد (مفردات‌قرآن)

 • عهن (مفردات‌قرآن)

 • عی (مفردات‌قرآن)

 • عیب (مفردات‌قرآن)

 • عیر (مفردات‌قرآن)

 • عیسی (مفردات‌قرآن)

 • عیش (مفردات‌قرآن)

 • عیل (مفردات‌قرآن)

 • عین-به فتح عین (مفردات‌قرآن)

 • عین-به کسر عین (مفردات‌قرآن)

 • غ

 • غار (مفردات‌قرآن)

 • غاسق (مفردات‌قرآن)

 • غبر (مفردات‌قرآن)

 • غراب (مفردات‌قرآن)

 • غرابیب (مفردات‌قرآن)

 • غرر (مفردات‌قرآن)

 • غرف (مفردات‌قرآن)

 • غرق (مفردات‌قرآن)

 • غرم (مفردات‌قرآن)

 • غرو (مفردات‌قرآن)

 • غریم (مفردات‌قرآن)

 • غزل (مفردات‌قرآن)

 • غزو (مفردات‌قرآن)

 • غساق (مفردات‌قرآن)

 • غسق

 • غسق (مفردات‌قرآن)

 • غسل (مفردات‌قرآن)

 • غسلین (مفردات‌قرآن)

 • غشی (مفردات‌قرآن)

 • غصب (مفردات‌قرآن)

 • غصه (مفردات‌قرآن)

 • غض (مفردات‌قرآن)

 • غضب (مفردات‌قرآن)

 • غطاء (مفردات‌قرآن)

 • غطش (مفردات‌قرآن)

 • غفر (مفردات‌قرآن)

 • غفلت (مفردات‌قرآن)

 • غل-به ضم غین (مفردات‌قرآن)

 • غل-به کسر غین (مفردات‌قرآن)

 • غلام (مفردات‌قرآن)

 • غلب (مفردات‌قرآن)

 • غلبه (مفردات‌قرآن)

 • غلف (مفردات‌قرآن)

 • غلق (مفردات‌قرآن)

 • غلو (مفردات‌قرآن)

 • غلی (مفردات‌قرآن)

 • غلیظ (مفردات‌قرآن)

 • غم (مفردات‌قرآن)

 • غمر (مفردات‌قرآن)

 • غمز (مفردات‌قرآن)

 • غمض (مفردات‌قرآن)

 • غنم (مفردات‌قرآن)

 • غنی (مفردات‌قرآن)

 • غنیمت (مفردات‌قرآن)

 • غوث (مفردات‌قرآن)

 • غور (مفردات‌قرآن)

 • غوص (مفردات‌قرآن)

 • غوط (مفردات‌قرآن)

 • غول (مفردات‌قرآن)

 • غوی (مفردات‌قرآن)

 • غیابة (مفردات‌قرآن)

 • غیب (مفردات‌قرآن)

 • غیبة (مفردات‌قرآن)

 • غیث (مفردات‌قرآن)

 • غیر (مفردات‌قرآن)

 • غیض (مفردات‌قرآن)

 • غیظ (مفردات‌قرآن)

 • ف

 • فاء (مفردات‌قرآن)

 • فئه (مفردات‌قرآن)

 • فتأ (مفردات‌قرآن)

 • فتح (مفردات‌قرآن)

 • فلق

 • ق

 • قریه (مفردات‌قرآن)

 • قسط (مفردات‌قرآن)

 • قسطاس (مفردات‌قرآن)

 • قسم - به فتح الف و سین (مفردات‌قرآن)

 • قسو (مفردات‌قرآن)

 • قسّیس (مفردات‌قرآن)

 • قشعر (مفردات‌قرآن)

 • قصاص (مفردات‌قرآن)

 • قصف (مفردات‌قرآن)

 • قصم (مفردات‌قرآن)

 • قصو (مفردات‌قرآن)

 • قضّ (مفردات‌قرآن)

 • قضاء (مفردات‌قرآن)

 • قضب (مفردات‌قرآن)

 • قطر - به ضمّ قاف (مفردات‌قرآن)

 • قطر - به کسر قاف (مفردات‌قرآن)

 • قطران (مفردات‌قرآن)

 • قنطار (مفردات‌قرآن)

 • قول (مفردات‌قرآن)

 • ک

 • کسب

 • کفو

 • ل

 • لهب

 • م

 • مؤاخذه (مفردات‌قرآن)

 • متعالی (مفردات‌قرآن)

 • مجیء (مفردات‌قرآن)

 • مرء

 • مسد

 • مشرب (مفردات‌قرآن)

 • مصابره (مفردات‌قرآن)

 • معاد (مفردات‌قرآن)

 • معاذ (مفردات‌قرآن)

 • معاهده (مفردات‌قرآن)

 • معشار (مفردات‌قرآن)

 • معشر (مفردات‌قرآن)

 • مغتسل (مفردات‌قرآن)

 • ن

 • ن (مفردات‌قرآن)

 • ناس

 • نأی (مفردات‌قرآن)

 • نبأ (مفردات‌قرآن)

 • نبت (مفردات‌قرآن)

 • نبذ (مفردات‌قرآن)

 • نبز (مفردات‌قرآن)

 • نبط (مفردات‌قرآن)

 • نبع (مفردات‌قرآن)

 • نبی (مفردات‌قرآن)

 • نتق (مفردات‌قرآن)

 • نثر (مفردات‌قرآن)

 • نجد (مفردات‌قرآن)

 • نجس (مفردات‌قرآن)

 • نجم (مفردات‌قرآن)

 • نجو (مفردات‌قرآن)

 • نفث (قاموس‌قرآن)

 • و

 • وسواس (قاموس‌قرآن)

 • وصل

 • وقب

 • ولد

 • ه

 • ها (مفردات‌قرآن)

 • هاء (مفردات‌قرآن)

 • هاتین (مفردات‌قرآن)

 • ی

 • یتیم(مفردات‌قرآن)

 • جعبه ابزار