• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:واژه شناسی واژگان سوره آل عمران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • اهتداء (مفردات‌قرآن)

 • ب

 • بشر (مفردات‌قرآن)

 • بصر (مفردات‌قرآن)

 • بطانه (مفردات‌قرآن)

 • بکه (مفردات‌قرآن)

 • ت

 • تقبل (مفردات‌قرآن)

 • ح

 • حج (مفردات‌قرآن)

 • حجت (مفردات‌قرآن)

 • حرّ (مفردات‌قرآن)

 • حرب (مفردات‌قرآن)

 • حرق (مفردات‌قرآن)

 • حسّ - به فتح حاء (مفردات‌قرآن)

 • حسّ (مفردات‌قرآن)

 • حسب - به فتح حاء و سکون سین (مفردات‌قرآن)

 • حسب (مفردات‌قرآن)

 • حسن (مفردات‌قرآن)

 • حشر (مفردات‌قرآن)

 • حصر (مفردات‌قرآن)

 • حفر (مفردات‌قرآن)

 • حکیم (مفردات‌قرآن)

 • ر

 • ریح (مفردات‌قرآن)

 • ز

 • زید (مفردات‌قرآن)

 • زیغ (مفردات‌قرآن)

 • س

 • سبط (مفردات‌قرآن)

 • سبیل (مفردات‌قرآن)

 • سحر - به فتح سین (مفردات‌قرآن)

 • سخط (مفردات‌قرآن)

 • سر (مفردات‌قرآن)

 • سراء (مفردات‌قرآن)

 • سرع (مفردات‌قرآن)

 • ص

 • صورت (مفردات‌قرآن)

 • صیر (مفردات‌قرآن)

 • ض

 • ضجع (مفردات‌قرآن)

 • ضعف (مفردات‌قرآن)

 • ط

 • طرف - به فتح راء (مفردات‌قرآن)

 • طلع (مفردات‌قرآن)

 • غ

 • غد (مفردات‌قرآن)

 • ف

 • فاه (مفردات‌قرآن)

 • فحش (مفردات‌قرآن)

 • فرعون (مفردات‌قرآن)

 • فرق (مفردات‌قرآن)

 • فشل (مفردات‌قرآن)

 • فض (مفردات‌قرآن)

 • فضل (مفردات‌قرآن)

 • فظ (مفردات‌قرآن)

 • فکر (مفردات‌قرآن)

 • فوت (مفردات‌قرآن)

 • فور (مفردات‌قرآن)

 • فوز (مفردات‌قرآن)

 • ق

 • قبول (مفردات‌قرآن)

 • قتال (مفردات‌قرآن)

 • قتال در اسلام (مفردات‌قرآن)

 • قصص (مفردات‌قرآن)

 • قعود (مفردات‌قرآن)

 • قلب (مفردات‌قرآن)

 • قلم (مفردات‌قرآن)

 • م

 • محکم (مفردات‌قرآن)

 • میثاق (مفردات‌قرآن)

 • ن

 • نذر (مفردات‌قرآن)

 • نزع (مفردات‌قرآن)

 • و

 • وجه (مفردات‌قرآن)

 • وضع (مفردات‌قرآن)

 • وعظ (مفردات‌قرآن)

 • ه

 • هاهنا (مفردات‌قرآن)

 • هلک (مفردات‌قرآن)

 • هم (مفردات‌قرآن)

 • هنالک (مفردات‌قرآن)

 • هیئ (مفردات‌قرآن)

 • هیئة (مفردات‌قرآن)

 • جعبه ابزار