• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:اصول فقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آیات برائت

 • آیه تهلکه

 • آیه حرمت کتمان

 • آیه سؤال (اصول)

 • آیه سوال

 • آیه نبأ

 • آیه نفی عذاب بلابیان

 • ا

 • ابا از تخصیص و تقیید

 • اتصال زمان شک و یقین

 • اجازه اجتهاد مطلق

 • اجتماع امر و نهی

 • اجتهاد (فقه)

 • اجتهاد رأی (دیدگاه اهل‌بیت)

 • اجتهاد مطلق و متجزی

 • اجتهاد و تقلید

 • اجزاء (فقه)

 • اجماع

 • اجماع بسیط

 • اجماع تعبدی

 • اجماع تقدیری

 • اجماع سکوتی

 • اجماع عملی

 • اجماع قطعی

 • اجماع قولی

 • اجماع محصل

 • اجماع مدرکی

 • اجماع مرکب

 • اجماع مطلق

 • اجماع منقول

 • اجود التقریرات

 • احتیاط

 • احکام تکلیفی و وضعی

 • احکام جهل

 • احکام ظاهری

 • احوال لفظ

 • اخبار تثلیث

 • اخبار تخییر

 • اخبار تفصیل

 • اخبار تقیه

 • اخبار توقف

 • اخبار رخصت

 • اخبار طرح

 • اخبار عرض

 • اخبار علاجیه (اصول)

 • اخبار من بلغ

 • اخباری

 • اخباریان

 • ادله

 • ادله احکام

 • ادله اربعه

 • ادله شأنی

 • ادله شرعی

 • ادله فعلی

 • ادله لبی

 • ادله لفظی

 • ادوات حصر و استثنا

 • ادوات عموم

 • ارتکاز

 • ارتکاز متشرعه

 • ارشاد

 • ارکان استصحاب

 • اسالیب نهی

 • اسباب شرعی

 • استحقاق ثواب

 • استصحاب

 • استصحاب امور تدریجی

 • استصحاب تعلیقی

 • استصحاب تنجیزی

 • استصحاب عدم نسخ

 • استصحاب عدمی

 • استصحاب فرد مردد

 • استصحاب قهقری

 • استصحاب مخصص

 • استصحاب نبوت

 • استصحاب وجودی

 • استصحاب(تعاریف)

 • استصلاح

 • اشباه و نظائر

 • اشتباه (فقه)

 • اشتغال ذمه

 • اصالة الاطلاق

 • اصالةالصحة

 • اصل احتیاط

 • اصل برائت (اصول)

 • اصل تاخر حادث

 • اصل تخییر

 • اصل حکمی

 • اصل سببی

 • اصل شرعی

 • اصل عدم

 • اصل عدم تداخل

 • اصل عدم نسخ

 • اصل عقلایی

 • اصل عقلی

 • اصل لفظی

 • اصل مثبت

 • اصل موضوعی

 • اصول الاستنباط

 • اصول عملیه

 • اصول فقه

 • اصولیون شیعه

 • ‌اطراد (اصول فقه)

 • ا

 • اطلاق (اصول)

 • افقه

 • اقتضاء

 • اقل و اکثر

 • الغای خصوصیت

 • الفاظ

 • الفاظ مفرد

 • امارات

 • امارات (اصول)

 • اماره

 • اماره امضایی

 • اماره تأسیسی

 • اماره شرعی

 • اماره عقلایی

 • اماره غیر معتبر

 • اماره معتبر

 • امداد به فقیران متقین (قرآن)

 • امر (اصول فقه)

 • امر به صیغه

 • امر به ماده

 • امر خاص

 • امر و نهی

 • انجبار خبر

 • انسداد

 • انسداد باب اجتهاد

 • انفتاح

 • انفتاح باب علم

 • انفتاح حکمی

 • انفتاحی

 • انقلاب نسبت

 • انقیاد

 • انما

 • انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه (کتاب)

 • اوثقیت راوی

 • اورع

 • اورعیت راوی

 • اهل تخریج

 • اهل ترجیح

 • اهل حدیث

 • إ

 • إستحسان

 • ب

 • بحر الفوائد فی حاشیه‌ الفرائد

 • بدار

 • برائت شرعی

 • بساطت مشتق

 • بساطت وجوب

 • بطلان ظاهری

 • بطلان واقعی

 • بناء عقلا

 • بنای عقلا

 • بیان اجمالی

 • بیان تفصیلی

 • بیان فعلی

 • بیان قولی

 • پ

 • پیشینه موضوع شناسی

 • ت

 • تاریخ

 • تاریخ اصول فقه

 • تاریخ فقه اهل‌بیت

 • تاریخچه استصحاب

 • تاریخچه اصول عملی

 • تاریخچه علم اصول

 • تاریخچه مصالح مرسله

 • تأخیر بیان از وقت خطاب

 • تبادر

 • تبادر غیر

 • تبدیل امتثال

 • تجری

 • تجری (اصول)

 • تجزی در اصول

 • تحقیق مناط

 • تخریج (فقه)

 • تخریج مناط

 • تخصص

 • تخصیص

 • تخصیص افرادی

 • تخصیص انواعی

 • تخصیص به متصل

 • تخصیص به مفهوم

 • تخصیص به مفهوم مخالف

 • تخصیص به مفهوم موافق

 • تخصیص به منطوق

 • تخصیص به منفصل

 • تخصیص کتاب

 • تخصیص کتاب به اجماع

 • تخصیص کتاب به خبر متواتر

 • تخصیص کتاب به خبر واحد

 • تخصیص کتاب به سنت

 • تخصیص کتاب به عرف

 • تخصیص کتاب به عقل

 • تخصیص کتاب به کتاب

 • تخصیص مستغرق

 • تخصیص مستهجن

 • تخییر

 • تخییر ابتدایی

 • تخییر استمراری

 • تخییر اصولی

 • تخییر انحلالی

 • تخییر بدوی

 • تخییر بین اقل و اکثر

 • تخییر بین متباینین

 • تخییر تکوینی

 • تخییر در اصول

 • تخییر شرعی

 • تخییر شرعی ظاهری

 • تخییر شرعی واقعی

 • تخییر ظاهری

 • تخییر عقلایی

 • تخییر عقلی

 • تخییر فقهی

 • تخییر واقعی

 • تداخل اسباب

 • تداخل اسباب و مسببات

 • تداخل مسببات

 • تدوین اصول فقه

 • تراخی

 • ترادف (اصول)

 • ترتب

 • ترتیب مرجحات

 • ترجیح بین مرجحات

 • ترجیح جهتی

 • ترجیح دلالی

 • ترجیح مضمونی

 • ترخیص تخییری

 • ترخیص در اطراف علم اجمالی

 • ترخیص شرعی

 • ترخیص ظاهری

 • ترخیص واقعی

 • ترک استفصال

 • ترکب مشتق

 • ترکب وجوب

 • ترکیب اتحادی (اصول)

 • ترکیب انضمامی (اصول)

 • تزاحم

 • تزاحم استصحاب و استصحاب

 • تزاحم امتثالی

 • تزاحم حفظی

 • تزاحم در اصول فقه

 • تزاحم در فقه

 • تزاحم ملاکی

 • تساقط

 • تساقط جزئی

 • تساقط کلی

 • تسامح عرفی

 • تصریح واضع

 • تصویب

 • تضاد (اصول)

 • تضاد حقیقی

 • تضاد عرضی

 • تضمین (اصول)

 • تعادل ادله

 • تعادل و تراجیح

 • تعادل و تراجیح متزاحمین

 • تعارض (فقه الحدیث)

 • تعارض آیه و آیه

 • تعارض اجماع منقول و اجماع منقول

 • تعارض اجماع و اجماع

 • تعارض احکام

 • تعارض احوال لفظ

 • تعارض ادله (اصول)

 • تعارض ادله اجتهادی

 • تعارض ادله ظنی

 • تعارض ادله عقلی

 • تعارض ادله غیر لفظی

 • تعارض ادله قطعی

 • تعارض ادله لفظی

 • تعارض ادله متعدد

 • تعارض ادله نقلی

 • تعارض اسباب نزول

 • تعارض استصحاب تعلیقی و تنجیزی

 • تعارض استصحاب سببی و مسببی

 • تعارض استصحاب و احتیاط

 • تعارض استصحاب و استصحاب

 • تعارض استصحاب و برائت

 • تعارض استصحاب و تخییر

 • تعارض استصحاب و قاعده تجاوز

 • تعارض استصحاب و قاعده فراغ

 • تعارض استصحاب وجودی و عدمی

 • تعارض اشتراک و اضمار

 • تعارض اشتراک و تخصیص

 • تعارض اشتراک و مجاز

 • تعارض اشتراک و نسخ

 • تعارض اشتراک و نقل

 • تعارض اصل سببی و مسببی

 • تعارض اصل عملی و دلیل اجتهادی

 • تعارض اصول عملی

 • تعارض اضمار و تخصیص

 • تعارض اطلاق بدلی و شمولی

 • تعارض اقوال لغویین

 • تعارض امارات

 • تعارض اماره و اصل

 • تعارض بدوی

 • تعارض تأویلات

 • تعارض تخصیص و استخدام

 • تعارض تخصیص و تخصص

 • تعارض تخصیص و تقیید

 • تعارض تضادی

 • تعارض تفاسیر

 • تعارض تقریر و تقریر

 • تعارض تقریر و فعل

 • تعارض تناقضی

 • تعارض حقیقت شرعی و لغوی

 • تعارض حقیقت و مجاز

 • تعارض حکومتی

 • تعارض خبر متواتر و خبر متواتر

 • تعارض خبر واحد و اجماع منقول

 • تعارض خبر واحد و خبر متواتر

 • تعارض خبر واحد و خبر واحد

 • تعارض خبرین مظنون الصدور

 • تعارض خبرین مقطوع الصدور

 • تعارض در محیط تشریع

 • تعارض دلیل قطعی و ظنی

 • تعارض دلیل لفظی و غیر لفظی

 • تعارض دلیل و دلیل

 • تعارض سنت و سنت

 • تعارض سندی

 • تعارض شهرت فتوایی قدما و متأخرین

 • تعارض ضررین

 • تعارض ظاهر کتاب و اجماع منقول

 • تعارض ظاهر کتاب و خبر واحد

 • تعارض ظاهر و اظهر

 • تعارض ظاهر و ظاهر

 • تعارض عام و اطلاق بدلی

 • تعارض عام و اطلاق شمولی

 • تعارض عام و خاص

 • تعارض عام و خاص مطلق

 • تعارض عام و خاص من وجه

 • تعارض عام و عام

 • تعارض عام و مفهوم

 • تعارض عام و مفهوم مخالف

 • تعارض عام و مفهوم موافق

 • تعارض عام و منطوق

 • تعارض عرضی

 • تعارض عرف و شرع

 • تعارض عرف و قیاس

 • تعارض عرف و لغت

 • تعارض عموم و اطلاق

 • تعارض غیر مستوعب

 • تعارض فعل و فعل

 • تعارض قرائات

 • تعارض قرائات آحاد

 • تعارض قرائات متواتر

 • تعارض قرائات متواتر و آحاد

 • تعارض قول و تقریر

 • تعارض قول و فعل

 • تعارض قول و قول

 • تعارض قیاس و استحسان

 • تعارض قیاس و خبر واحد

 • تعارض قیاس و عموم کتاب و سنت

 • تعارض قیاس و قیاس

 • تعارض مجاز و اضمار

 • تعارض مجاز و تخصیص

 • تعارض مدلول مطابقی و التزامی

 • تعارض مرجحات

 • تعارض مستقر

 • تعارض مستوعب

 • تعارض مطلق و مقید

 • تعارض مفهوم شرط و مفهوم غایت

 • تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف

 • تعارض مفهوم و مفهوم

 • تعارض مفهوم و منطوق

 • تعارض منطوق و مفهوم مخالف

 • تعارض منطوق و مفهوم موافق

 • تعارض منطوق و منطوق

 • تعارض ناسخ و منسوخ

 • تعارض نسخ و اضمار

 • تعارض نسخ و تخصیص

 • تعارض نسخ و نقل

 • تعارض نص و ظاهر

 • تعارض نص و نص

 • تعارض نصوص کتاب

 • تعارض نقل و اضمار

 • تعارض نقل و تخصیص

 • تعارض نقل و مجاز

 • تعارض ورودی

 • تعاریف مطلق و مقید

 • تعبد به ظن

 • تعبدیات

 • تعداد مرجحات

 • تعدد جزا

 • تعدد زمان متیقن و مشکوک

 • تعدد شرط

 • تعدی از مرجحات منصوص

 • تعهد واضع

 • تعیینی و تخییری

 • تفحص در خبر واحد (قرآن)

 • تقابل اطلاق و تقیید

 • تقدم زمان متیقن بر مشکوک

 • تقدیم بیان

 • تقریر

 • تقسیم حاصر

 • تقسیم غیر حاصر

 • تقلید ابتدایی

 • تقلید استمراری

 • تقلید اعلم

 • تقلید انسدادی

 • تقلید حی

 • تقلید در اصول عقاید

 • تقلید صحابی

 • تقلید غیر اعلم

 • تقلید متجزی

 • تقلید مجتهد مطلق

 • تقلید میت

 • تقیید

 • تقیید اثباتی

 • تقیید افرادی

 • تقیید انواعی

 • تقیید ثبوتی

 • تقیید مستهجن

 • تکرار (فقه)

 • تکلیف امتحانی

 • تکلیف بعثی

 • تکلیف به مجمل

 • تکلیف به محال

 • تکلیف به محال عادی

 • تکلیف به محال عقلی

 • تکلیف تخییری

 • تکلیف تسجیلی

 • تکلیف تعیینی

 • تکلیف جدی

 • تکلیف زجری

 • تکلیف شرع

 • تکلیف شرعی

 • تکلیف طلبی

 • تکلیف عقلایی

 • تکلیف عقلی

 • تکلیف کفائی

 • تکلیف مجهول

 • تکلیف محال

 • تکلیف محتمل

 • تکلیف مشروط

 • تکلیف مشکوک

 • تکلیف مظنون

 • تکلیف معدومین

 • تکلیف معلوم

 • تکلیف معلوم اجمالی

 • تکلیف معلوم تفصیلی

 • تکلیف موجودین

 • تکلیف موهوم

 • تلفیق در تقلید

 • تمسک به اطلاق

 • تمسک به اطلاق بعد از فحص

 • تمسک به اطلاق قبل از فحص

 • تمسک به عام

 • تمسک به عام بعد از فحص

 • تمسک به عام در شبهه حکمی

 • تمسک به عام در شبهه مصداقی

 • تمسک به عام در شبهه مفهومی

 • تمسک به عام در شبهه موضوعی

 • تمسک به عام قبل از فحص

 • تمییز حجت از لا حجت

 • تنافی حقیقی

 • تنافی عرضی

 • تنجز

 • تنجیز علم اجمالی

 • تنزیل واقعی

 • تنقیح مناط

 • تنقیح مناط ظنی

 • تنقیح مناط قطعی

 • توصلی

 • توصلیات

 • توقف

 • ج

 • جامع (معنا)

 • جامع صحیحی

 • جامع عرفی

 • جایگاه عقل در فقاهت

 • جریان برائت عقلی

 • جزاء (جمله شرطی)

 • جزای غیر قابل تکرار

 • جزای قابل تکرار

 • جعل

 • جعل (اصول)

 • جعل احکام

 • جعل استقلالی

 • جعل بسیط

 • جعل تبعی

 • جعل تشریعی

 • جعل تکوینی

 • جعل حقیقی

 • جعل مجازی

 • جعل مرکب

 • جمع الجوامع (عبدالوهاب سبکی)

 • جمع بین اخبار

 • جمع بین ادله

 • جمع بین مطلق و مقید

 • جمع تبرعی

 • جمع حکمی

 • جمع شرعی

 • جمع عرفی

 • جمع عملی

 • جمع محلی به لام

 • جمع مضاف

 • جمع منکر

 • جمع موضوعی

 • جمله استفهامی

 • جمله اسمیه

 • جمله شرطی

 • جمله شرطیه اتفاقیه

 • جمله شرطیه اخباری

 • جمله شرطیه انشایی

 • جمله شرطیه لزومیه

 • جمله طلبی

 • جمله غایی

 • جمله فعلیه

 • جمله مزدوجه

 • جمله‌های استفهامی

 • جمله‌های اسمیه

 • جمله‌های انشایی

 • جمله‌های تام

 • جمله‌های خبری

 • جمله‌های شرطی

 • جمله‌های طلبی

 • جمله‌های غائی

 • جمله‌های فعلیه

 • جمله‌های مزدوجه

 • جمله‌های ناقص

 • جمله‌های وصفی

 • جوامد

 • جهت صدور

 • ح

 • حاکم

 • حال اسناد

 • حال تلبس

 • حال نطق

 • حتی

 • حجت (لغت)

 • حجت (منطق)

 • حجت در لغت

 • حجیت

 • حجیت اجماع

 • حجیت اجماع محصل

 • حجیت اجماع مرکب

 • حجیت اجماع منقول

 • حجیت احتیاط شرعی

 • حجیت احتیاط عقلی

 • حجیت استحسان

 • حجیت استصحاب

 • حجیت استقرا

 • حجیت اصل مثبت

 • حجیت اصول لفظی

 • حجیت امارات

 • حجیت برائت شرعی

 • حجیت برائت عقلی

 • حجیت تخییر شرعی

 • حجیت تخییر عقلی

 • حجیت خبر عادل

 • حجیت خبر متواتر

 • حجیت خبر واحد

 • حجیت در اصول

 • حجیت سد ذرایع

 • حجیت سنت

 • حجیت سنت اهل بیت

 • حجیت سنت تقریری

 • حجیت سنت صحابه

 • حجیت سنت فعلی

 • حجیت سنت نبوی

 • حجیت سیره صحابه

 • حجیت سیره عقلا

 • حجیت شرایع گذشته

 • حجیت شهرت

 • حجیت شهرت روایی

 • حجیت ظن

 • حجیت ظن خاص

 • حجیت ظن مطلق

 • حجیت ظواهر

 • حجیت ظواهر کتاب (اصول)

 • حجیت ظهور

 • حجیت عرف

 • حجیت علم اجمالی

 • حجیت فتوا

 • حجیت قطع

 • حجیت قول لغوی

 • حجیت قیاس

 • حجیت قیاس اولویت

 • حجیت قیاس منصوص العلة

 • حجیت کتاب

 • حجیت متشابهات کتاب

 • حدیث

 • حدیث (روایت)

 • حدیث شاذ

 • حدیث صحیح

 • حدیث ضعیف

 • حدیث غریب

 • حدیث مجهول

 • حدیث مرفوع

 • حدیث مسند

 • حدیث مشهور

 • حدیث مضمر

 • حدیث معتبر

 • حدیث معضل

 • حدیث معلق

 • حدیث مقبول

 • حدیث مقطوع

 • حدیث منقطع

 • حدیث موثق

 • حدیث مهجور

 • حروف ایجادی

 • حروف حکایی

 • حریت راوی

 • حسن احتیاط

 • حسن شرعی احتیاط

 • حسن عقلی احتیاط

 • حسن و قبح

 • حسن و قبح اعتباری

 • حسن و قبح ذاتی

 • حسن و قبح شرعی

 • حسن و قبح عرضی

 • حسن و قبح عرفی

 • حسن و قبح عقلی

 • حصر (اصول)

 • حصر اضافی

 • حصر حقیقی

 • حصر حکم

 • حصر صفت بر موصوف

 • حصر موصوف بر صفت

 • حصر موضوع

 • حفظ دین

 • حفظ عقل

 • حفظ مال

 • حفظ نسل

 • حفظ نفس

 • حقیقت

 • حقیقت (اصول)

 • حقیقت استعمال

 • حقیقت شرعی

 • حقیقت شرعیه

 • حقیقت صیغه امر

 • حقیقت طلب

 • حقیقت عرفی

 • حقیقت عرفی خاص

 • حقیقت عرفی خاص تخصصی

 • حکم ارشادی

 • حکم تکلیفی

 • حکم مولوی

 • حکم وضعی

 • حکومت (اصول)

 • حکومت به تضییق

 • حکومت به تضییق حکم

 • حکومت به تضییق متعلق

 • حکومت به تضییق موضوع

 • حکومت به توسعه

 • حکومت به توسعه حکم

 • حکومت به توسعه متعلق

 • حکومت به توسعه موضوع

 • حکومت بیانی

 • حکومت تفسیری

 • حکومت تنزیلی

 • حکومت ظاهری

 • حکومت عرفی

 • حکومت مضمونی

 • حکومت میرزایی

 • حکومت و ورود

 • حکومت واقعی

 • حمل مطلق بر مقید

 • حمل مقید بر استحباب

 • خ

 • خاص (اصول)

 • خبر (اصول)

 • خبر (فقه)

 • خبر با واسطه

 • خبر بدون واسطه

 • خبر ثقه

 • خبر حدسی

 • خبر حدیثی

 • خبر حسن

 • خبر صحیح قدما

 • خبر صحیح متأخرین

 • خبر ضعیف

 • خبر عادل

 • خبر غیر مقطوع الصدور

 • خبر فاسق

 • خبر متواتر

 • خبر متواتر اجمالی

 • خبر متواتر لفظی

 • خبر متواتر معنوی

 • خبر متواتر منقول

 • خبر مجرد از قرینه

 • خبر محفوف به قرینه

 • خبر محفوف به قرینه ظنی

 • خبر محفوف به قرینه قطعی

 • خبر مرسل

 • خبر مسند

 • خبر مشهور

 • خبر مقرر

 • خبر مقطوع الصدور

 • خبر موثق

 • خبر ناقل

 • خبر واحد (اصول)

 • خرق اجماع

 • خرق اجماع مرکب

 • خطاب اجمالی

 • خطاب ارشادی

 • خطاب انشایی

 • خطاب اهم

 • خطاب ترتبی

 • خطاب تسجیلی

 • خطاب تفصیلی

 • خطاب حاضرین

 • خطاب شخص

 • خطاب شخصی

 • خطاب شرعی

 • خطاب شفاهی

 • خطاب طریقی

 • خطاب ظاهری

 • خطاب عرفی

 • خطاب غایبین

 • خطاب غیر شفاهی

 • خطاب غیری

 • خطاب فعلی

 • خطاب کلی

 • خطاب متمم

 • خطاب مستعمل

 • خطاب معدومین

 • خطاب موجودین

 • خطاب مولوی

 • خطاب مهم

 • خطاب مهمل

 • خطاب نفسی

 • خطاب واقعی

 • خطابات

 • خطابات سنت

 • خطابات قانونی

 • خطابات کتاب

 • خطاب‌های قانونی در اندیشه اصولی امام خمینی

 • د

 • دانش اصول

 • دفع (اصول)

 • دقت‌های فراعرفی

 • دلالت (اصول)

 • دلالت اشاره

 • دلالت اقتضا

 • دلالت التزامی

 • دلالت ایجادی

 • دلالت تصدیقی

 • دلالت تصوری

 • دلالت تضمنی

 • دلالت تنبیهی

 • دلالت حکایی

 • دلالت ذاتی

 • دلالت سیاقی

 • دلالت صریحی

 • دلالت طبعی

 • دلالت عقلی

 • دلالت عینی

 • دلالت غیر لفظی

 • دلالت لفظی

 • دلالت مطابقی

 • دلالت مفهومی

 • دلالت منطوقی

 • دلالت نهی ارشادی بر فساد

 • دلالت نهی بر صحت

 • دلالت نهی بر فساد

 • دلالت نهی بر فساد عبادت

 • دلالت نهی بر فساد معامله

 • دلالت نهی تحریمی بر فساد

 • دلالت نهی تنزیهی بر فساد

 • دلالت نهی غیری بر فساد

 • دلالت نهی مولوی بر فساد

 • دلالت نهی نفسی بر فساد

 • دلالت وضعی

 • دلیل (فقه)

 • دلیل حاکم

 • دلیل خطاب

 • دلیل راجح

 • دلیل محکوم

 • دلیل مرجوح

 • دلیل مورود

 • دلیل وارد

 • دلیلین متعادلین

 • دلیلین متعارضین

 • دلیلین متفاضلین

 • دواعی استعمال

 • دواعی امر

 • دواعی لفظی مجاز

 • دواعی مجاز

 • دواعی معنوی مجاز

 • دواعی نهی

 • دوران

 • دوران بین اقل و اکثر

 • دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

 • دوران بین اقل و اکثر استقلالی

 • دوران بین تخصیص و نسخ

 • دوران بین تعیین و تخییر

 • دوران بین تعیین و تخییر شرعی

 • دوران بین تعیین و تخییر عقلی

 • دوران بین جزئیت و قاطعیت

 • دوران بین جزئیت و مانعیت

 • دوران بین حرمت و کراهت

 • دوران بین خاص و عام

 • دوران بین متباینین

 • دوران بین محذورین

 • دوران بین محذورین تعبدی

 • دوران بین محذورین توصلی

 • دوران بین محذورین در موضوع متعدد

 • دوران بین محذورین در موضوع واحد

 • دوران بین مشروط و مطلق

 • دوران بین وجوب تعبدی و حرمت توصلی

 • دوران بین وجوب و استحباب

 • ذ

 • ذرایع

 • ذکوریت راوی

 • ذی المقدمه

 • ر

 • رابطه حدیث و قرآن

 • رافعیت

 • راه های غیر قطعی دستیابی به سنت

 • راه های قطعی دست یابی به سنت

 • رتبه اصول فقه

 • رخصت

 • رفع

 • رفع ظاهری

 • رفع واقعی

 • روایات قیاس

 • روش اصولی امام خمینی

 • ز

 • زمان حال

 • زمان وجوب

 • س

 • سبب

 • سبب تبادر

 • سببیت

 • سببیت (اصول)

 • سببیت (حکم)

 • سببیت اشعری

 • سببیت امامی

 • سببیت تصویبی

 • سببیت سلوکی

 • سببیت ظاهری

 • سببیت محض

 • سببیت مخطئه

 • سببیت معتزلی

 • سببیت واقعی

 • سبر و تقسیم

 • سبک علمی شیخ بهائی

 • سد ذرایع

 • سقوط نهی

 • سلیقه

 • سنت (اصول)

 • سنت (دلیل)

 • سنت اهل بیت

 • سنت تقریری

 • سنت در فقه سیاسی

 • سنت صحابه

 • سنت صحابه (اصول)

 • سنت ظنی

 • سنت فعلی

 • سنت فعلی (اصول)

 • سنت قطعی

 • سنت قطعی الدلاله

 • سنت قطعی السند

 • سنت قولی

 • سنت محکی

 • سنت معصوم

 • سیر تاریخی اجماع

 • سیر تاریخی عرف

 • سیره

 • سیره (اصول)

 • سیره اصحاب ائمه

 • سیره صحابه

 • سیره عقلا

 • سیره عملی اهل مدینه

 • سیره غیر معاصر معصوم

 • سیره متشرعه

 • سیره معاصر معصوم

 • سیره نبوی

 • ش

 • شاک

 • شبه (مسالک علت)

 • شبهه ابن قبه

 • شبهه بدوی

 • شبهه بدوی قبل از فحص

 • شبهه تحریمی

 • شبهه حیدریه

 • شبهه عبائیه

 • شبهه غیر محصوره

 • شبهه کعبی

 • شبهه محصوره

 • شبهه مصداقی

 • شبهه مفهومی

 • شبهه مقرون به علم اجمالی

 • شبهه موضوعی

 • شبهه وجوبی

 • شرایط اجتماع امر و نهی

 • شرایط اصل

 • شرایط اصل احتیاط

 • شرایط اصل استصحاب

 • شرایط اصل برائت

 • شرایط اصل تخییر

 • شرایط اصول عملی

 • شرایط برائت شرعی

 • شرایط برائت عقلی

 • شرایط تخصیص

 • شرایط ترجیح

 • شرایط تعارض ادله

 • شرایط تعارض غیر مستقر

 • شرایط تمسک به عام

 • شرایط حجیت خبر واحد

 • شرایط حجیت عرف

 • شرایط حجیت مصالح مرسله

 • شرایط حکم اصل

 • شرایط حمل مطلق بر مقید

 • شرایط خبر متواتر

 • شرایط سنت تقریری

 • شرایط شرعی حکم

 • شرایط عامه تکلیف

 • شرایط عقلی حکم

 • شرایط علت

 • شرایط فرع

 • شرایط قیاس

 • شرایط مأمور به

 • شرایط مجتهد

 • شرایط مفهوم شرط

 • شرایط مکلف به

 • شرایط منسوخ

 • شرایط نسخ

 • شرایع گذشته

 • شرط (جمله شرطیه)

 • شرط (مقدمه)

 • شرط اصولی

 • شرط توصلی عبادت

 • شرط جریان برائت عقلی

 • شرط جریان برائت نقلی

 • شرط شرعی

 • شرط عبادت

 • شرط عبادی عبادت

 • شرط متأخر

 • شرط متقدم

 • شرط مقارن

 • شک

 • شک تقدیری

 • شک در تکلیف

 • شک در جزئیت

 • شک در رافع

 • شک در رافعیت موجود

 • شک در شرطیت

 • شک در غایت

 • شک در قاطعیت

 • شک در مانعیت

 • شک در محصل

 • شک در مقتضی

 • شک در مقتضی (اصول)

 • شک در مکلف به

 • شک در وجود رافع

 • شک ساری

 • شک ساری (ارکان)

 • شک سببی

 • شک طاری

 • شک کثیر الشک

 • شک لاحق

 • شک مسببی

 • شهرت

 • شهرت در اندیشه محقق اردبیلی

 • شهرت روایی

 • شهرت عملی

 • شهرت عملی قدما

 • شهرت عملی متأخرین

 • شهرت فتوایی

 • شهرت فتوایی در فقه مستنبط

 • شهرت فتوایی در فقه منصوص

 • شهرت فتوایی قدما

 • شهرت فتوایی متأخرین

 • شهرت منقول

 • ص

 • صحت استثنا

 • صحت حمل

 • صحت در فقه

 • صحت سلب

 • صحیح و اعم

 • صفت در فقه

 • ض

 • ضابطه‌شناسی شرط

 • ضد

 • ط

 • طریقیت

 • طریقیت (اصول)

 • ظ

 • ظان

 • ظن به واقع

 • ظن خاص

 • ظن در فقه

 • ظن شأنی

 • ظن شخصی

 • ظن طریقی

 • ظن غیر لفظی

 • ظن غیر متعارف

 • ظن فعلی

 • ظن کثیر الظن

 • ظن لفظی

 • ظن مانع

 • ظن متعارف

 • ظن مطلق

 • ظن ممنوع

 • ظن موضوعی

 • ظن موضوعی تمام موضوع

 • ظن موضوعی جزء موضوع

 • ظن موضوعی طریقی

 • ظن موضوعی وصفی

 • ظن نوعی

 • ظنان

 • ظهور

 • ظهور ابتدایی

 • ظهور اطلاقی

 • ظهور التزامی

 • ظهور ایجابی

 • ظهور تصوری

 • ظهور تضمنی

 • ظهور تعلیقی

 • ظهور تنجیزی

 • ظهور حالی

 • ظهور ذاتی

 • ظهور سلبی

 • ظهور عرفی

 • ظهور لفظی

 • ظهور مستمر

 • ظهور مطابقی

 • ظهور مفهومی

 • ظهور منطوقی

 • ظهور موضوعی

 • ظهور وضعی

 • ع

 • عادت جمعی

 • عادت فردی

 • عاصی

 • عام

 • عام احوالی

 • عام ازمانی

 • عام استغراقی

 • عام افرادی

 • عام البلوی

 • عام بدلی

 • عام کتابی

 • عام مجموعی

 • عام و خاص

 • عام و خاص در اصول فقه

 • عام و خاص مطلق

 • عام و خاص من وجه

 • عبادت به معنای اخص

 • عبادت به معنای اعم

 • عبادت ذاتی

 • عبادت شأنی

 • عبادت صحیح

 • عبادت غیر ذاتی

 • عبادت فاسد

 • عبادت فعلی

 • عبادت مکروه

 • علم اصول فقه

 • ق

 • قاطع

 • قاعده اتحاد طریق

 • قاعده اذا تعذرت الحقیقة

 • قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار

 • قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح

 • قاعده السمعیات الطاف فی العقلیات

 • قاعده المورد لا یعمم و لا یخصص

 • قاعده تجاوز

 • قاعده تقدم ظهور قرینه بر ذی القرینه

 • قاعده رجوع جاهل به عالم

 • قاعده عدم الدلیل دلیل العدم

 • قاعده یقین

 • قصد محبوبیت

 • قصد ملاک

 • قصد وجوب

 • قصد وجه

 • قصد وجه غایی

 • قصد وجه وصفی

 • قطاع

 • قطع عرفی

 • قواعد جمع عرفی

 • م

 • مذهب صحابی

 • مرجح خارجی معتبر

 • مرجح شخصی

 • مرجح صدوری

 • مرحله انشا

 • مرکب وصفی

 • مسائل اجتهادی

 • مسالک صحیح

 • مسالک علت

 • مسالک غیر مقطوع

 • مسالک فاسد

 • مسالک مقطوع

 • مسببات معاملات

 • مستثنی منه

 • مستفتی

 • مستقلات عقلی

 • مستند اجماع

 • مسقطات تکلیف

 • مشترک معنوی

 • مشتق (ادبی)

 • مصالح ضروری

 • مصالح عام

 • مصالح قطعی

 • مصالح مرسله

 • مصالح مرسله ظنی

 • مصالح مرسله قطعی

 • مصالح معتبر

 • مصالح ملغی

 • مصالح وهمی

 • مصدر

 • مصلحت تسهیل

 • معیار تعارض

 • مقدمات اجتهاد

 • مقدمه شرعی

 • مقدمه عرفی

 • مقومات استعمال

 • مکتب فقهی اهل‌بیت

 • مکتب فقهی اهل‌بیت (شاخصه‌ها)

 • ملاک مقدمیت

 • و

 • وصف شبهی

 • جعبه ابزار