• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:واژگان قرآنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزیررده‌ها


مقالات


عناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آسمان در قرآن

 • آلاء

 • آلهه

 • آیه اولی الامر

 • ا

 • اب‌ (به تشدید باء)

 • اباء

 • ابابیل

 • ابابیل (قاموس‌قرآن)

 • اباق (قاموس‌قرآن)

 • اباق (مفردات نهج البلاغه)

 • ابتر

 • ابتکار

 • ابتلا

 • ابد (قاموس‌قرآن)

 • ابد (مفردات نهج البلاغه)

 • ابرار

 • ابراهیم (قاموس قرآن)

 • ابراهیم (مفردات نهج البلاغه)

 • ابریق

 • ابل (قاموس‌قرآن)

 • ابلیس (دانشنامه‌حج)

 • ابلیس در قرآن

 • اتمام حجت

 • اتی

 • اتیان

 • اثاث (قاموس قرآن)

 • اثام (قرآن)

 • اثر (قاموس قرآن)

 • اثل

 • اثل (قاموس‌قرآن)

 • اثم (قاموس‌قرآن)

 • اثم (مفردات نهج البلاغه)

 • اجاج

 • اجاج (قاموس‌قرآن)

 • احبار

 • احد - به فتح الف (مفردات نهج البلاغه)

 • احد - نام خدا (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • احد (قاموس‌قرآن)

 • احصار (قرآن)

 • احصان

 • اخبات

 • اخبار غیب

 • اخدان

 • ادیم

 • اذان در قرآن

 • ارتداد در قرآن

 • ارض

 • ارض (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • ارم

 • اسباط

 • استدراج

 • استراق سمع

 • استعانت

 • استغناء

 • استقامت (واژگان قرآنی)

 • استهزاء انبیاء

 • اسی

 • اصحاب اعراف

 • اصحاب ایکه

 • اصحاب اَیکه

 • اصحاب أخدود

 • اصحاب رس

 • اصحاب رَس

 • اصحاب سبت

 • اصحاب فیل

 • اصحاب قریه

 • اصحاب کهف

 • اصحاب مدین

 • اصحاب یمین

 • اصر

 • اصل (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • اطاعت

 • اطاعت از ولایت

 • اطمینان قلب

 • اعجمی

 • اعداد

 • اَعراب

 • اعراف

 • اعضای بدن انسان در قرآن

 • اغناء

 • اف

 • افّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • افائه

 • افاضه

 • افترا به خداوند

 • افک (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • ال (به کسر الف)

 • الست

 • اللأمه (فقه)

 • الله

 • الله (قاموس‌قرآن)

 • اللّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • اله (قاموس‌قرآن)

 • امامت در قرآن

 • امت

 • امد

 • امداد

 • امساک به معروف

 • امهات المؤمنین

 • امید

 • امیه - به ضم الف و میم (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • انفاق در قرآن

 • اولوا الارحام

 • اولوا الأرحام

 • اولی الاربه

 • اهداف افتراء

 • اهل البیت

 • اهل البیت (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • اهل بیت پیامبر

 • اهل بیت در آیه مباهله

 • اهل ذکر از دیدگاه اهل سنت

 • اهل‌بیت در آیه صادقین (دیدگاه فریقین)

 • ایام معلومات

 • ایلاف

 • ایم

 • ایمان (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • أ

 • أذر

 • أصحاب فیل

 • أوب

 • ب

 • بادیء

 • باران در قرآن و روایات

 • باطل

 • بجس

 • بحث (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • بحر (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • بحرین (دودریا)

 • بدو (بر وزن عقل)

 • بدوّ (بر وزن علوّ)

 • بر

 • برک

 • برکت

 • برکت در قرآن و احادیث

 • بصیرت در قرآن و حدیث

 • بقر

 • بنایی

 • بنی اسرائیل

 • بنی‌اسرائیل از آغاز تا خروج

 • بنی‌اسرائیل در احادیث

 • بنی‌اسرائیل در تفاسیر

 • بنی‌اسرائیل در عهد عتیق

 • بنی‌اسرائیل در مطالعات تاریخی

 • بیابان

 • بیت المعمور

 • بیت المعمور (دانشنامه‌جهان‌اسلام)

 • بیعه

 • بینه (فقه)

 • پ

 • پیشینه آوارگی

 • ت

 • تابوت عهد

 • تبت (مفردات قرآن)

 • تبتل

 • تبرج

 • تبرج الجاهلیة

 • تبشیر (اسلام)

 • تبیین اخبات

 • تپه

 • تثلیث در قرآن

 • تحرف

 • تحیز

 • ترتیل

 • تسبیح در قرآن

 • تسمیه (علوم قرآنی)

 • تسویه آدم

 • تطفیف

 • تعارف

 • تقدیس

 • تقلید در قرآن

 • تقوای قرآنی

 • تکاثر

 • تکذیب

 • تگرگ

 • تمثل

 • تنابز

 • تنزیل (علوم قرآنی)

 • تواضع (اخلاق)

 • توبه نصوح

 • توحید در قرآن‌

 • توکل قرآنی

 • ث

 • ثقلین

 • ثواب و عقاب قرآنی

 • ج

 • جاهلیت

 • جاهلیة الاولی

 • جبت

 • جبرئیل در قران و روایات

 • جبل (مفردات‌قرآن)

 • جلباب

 • جلباب (مفردات‌قرآن)

 • جلد (مفردات‌قرآن)

 • جمله (مفردات‌قررآن)

 • جن (قاموس‌قرآن)

 • جنت قرآنی

 • جند - به ضم جیم (مفردات‌قرآن)

 • جهالت

 • جهل در قرآن

 • چ

 • چشم و بصر

 • ح

 • حب - به فتح جیم (مفردات‌قرآن)

 • حبّ (مفردات قرآن)

 • حبر - به کسر جیم (مفردات‌قرآن)

 • حبط (مفردات‌قرآن)

 • حبک (مفردات‌قرآن)

 • حبل

 • حتم (مفردات‌قرآن)

 • حثث (مفردات‌قرآن)

 • حجز (مفردات‌قرآن)

 • حزب الله

 • حسد (قاموس‌قرآن)

 • حطب

 • حق

 • حق معلوم

 • حقیقت احتجاج

 • حکم الجاهلیة

 • حکمت قرآنی

 • حمد خدا

 • حمیة الجاهلیة

 • حنیف

 • حواریون

 • حورالعین

 • حیات در قرآن و حدیث

 • حیات طیبه

 • خ

 • خائنة الاعین

 • خاندان داوود

 • خاندان لوط

 • خاندان موسی

 • ختم قلب

 • خسران

 • خسران نفس

 • خشوع در قرآن

 • خلافت آدم

 • خلق (سیرت)

 • خلق (قاموس‌قرآن)

 • خمار

 • خناس

 • د

 • دوستی (اخلاق)

 • دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)

 • ذ

 • ذبح اکبر

 • ذکر - به فتح ذال (مفردات‌قرآن)

 • ذوق

 • ر

 • رابطه افساد فی الارض با محاربه

 • راز

 • رافت

 • رب (قاموس‌قرآن)

 • ربا (فقه)

 • رباط

 • رتل (مفردات‌قرآن)

 • رجا (مفردات‌قرآن)

 • رجاء

 • رجس (فقه)

 • ردد (مفردات‌قرآن)

 • رعب

 • رفث

 • رکون به ظالم

 • روح در قرآن

 • روزی

 • رهظ

 • رهق (مفردات‌قرآن)

 • ریح

 • ریشه‌های روانی اساطیر نامیدن قرآن

 • ز

 • زجاجه (مفردات‌قرآن)

 • زجر (مفردات‌قرآن)

 • س

 • سابقون

 • سحت

 • سر (راز)

 • سعیر

 • سقر

 • سکینه از نگاه قرآن

 • سنت اجتماعی امداد مؤمنین

 • ش

 • شر (قاموس‌قرآن)

 • شرعه

 • شمار آسمان‌ها

 • شمس و قمر

 • ص

 • صاغرون

 • صبر (اخلاق)

 • صدر (قاموس‌قرآن)

 • صعید

 • صفات مخبتان

 • صمد

 • ط

 • طاغوت

 • طوبی

 • طول

 • طهارت (اخلاق)

 • طیب

 • ظ

 • ظن الجاهلیة

 • ع

 • عادی

 • عالم-به فتح لام (مفردات‌قرآن)

 • عترت

 • عشر - به فتح عین و سکون شین (مفردات‌قرآن)

 • عشر - به فتح عین و شین (مفردات‌قرآن)

 • عشو (مفردات‌قرآن)

 • عصم-به فتح عین و سکون صاد (مفردات‌قرآن)

 • عصم-به کسر عین و فتح صاد (مفردات‌قرآن)

 • عظم-به فتح عین و سکون ظاء (مفردات‌قرآن)

 • عظم-به کسر عین و فتح ظاء (مفردات‌قرآن)

 • عظیم-اسماءالله (مفردات‌قرآن)

 • عفو-به فتح عین و سکون فاء (مفردات‌قرآن)

 • عفو-به فتح عین و ضم فاء و تشدید واو (مفردات‌قرآن)

 • عقب-به ضم عین و سکون قاف (مفردات‌قرآن)

 • عقب-به فتح عین و کسر قاف (مفردات‌قرآن)

 • عقد (قاموس‌قرآن)

 • عقر

 • علام (مفردات‌قرآن)

 • علم-به کسر عین و سکون لام (مفردات‌قرآن)

 • عوذ

 • غ

 • غزوه

 • غسق

 • غل-به ضم غین (مفردات‌قرآن)

 • غل-به کسر غین (مفردات‌قرآن)

 • ف

 • فلق

 • فوز

 • فی سبیل الله

 • فیء

 • ق

 • قاعدین

 • قتال

 • قرآن

 • قرن

 • قریه (مفردات‌قرآن)

 • قسط (مفردات‌قرآن)

 • قسطاس (مفردات‌قرآن)

 • قسم - به فتح الف و سین (مفردات‌قرآن)

 • قسو (مفردات‌قرآن)

 • قسّیس (مفردات‌قرآن)

 • قشعر (مفردات‌قرآن)

 • قصاص (مفردات‌قرآن)

 • قطع من خلاف

 • قول (مفردات‌قرآن)

 • ک

 • کسب

 • کفو

 • کوه جودی

 • کوه طور

 • کید

 • ل

 • لغو

 • لهب

 • م

 • مؤمن

 • مجیء (مفردات‌قرآن)

 • مخلصین

 • مدد

 • مرء

 • مسد

 • معره

 • مفهوم آیه

 • ملت در قرآن

 • ن

 • ناس

 • ناکثین

 • نعم در قرآن

 • نفث (قاموس‌قرآن)

 • و

 • واژه تفسیر در قرآن

 • وسواس (قاموس‌قرآن)

 • وصل

 • وقب

 • وقف

 • ولد

 • ولوج روح

 • ه

 • هاویه

 • ی

 • یتیم(مفردات‌قرآن)

 • جعبه ابزار