• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:واژه شناسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آبار علی

 • آجام‌

 • آداب لحق

 • آسمان

 • آطام مدینه

 • آغاوات

 • آل

 • آل محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)

 • آلات

 • آمادگی

 • ا

 • اب

 • ابتدا

 • ابتذال

 • ابتر (قرآن)

 • ابجد (حروف)

 • ابد زمانی

 • ابد غیر زمانی

 • ابدال (عرفان)

 • ابر

 • ابرهه

 • ابریشم (فقه)

 • ابضاع

 • ابطال (فقه)

 • ابقع

 • ابلاغ (فقه)

 • ابلامی

 • ابن

 • ابن لبون

 • ابن مخاض

 • ابنه

 • ابهام (فقه)

 • اپیزود

 • اتحاد (فقه)

 • اتحاد و الفت

 • اتصال (فقه)

 • اتمام

 • اتهام

 • اتیان

 • اثاث

 • اثخان فی الارض

 • اثر (فقه)

 • اثر اسلام

 • اثفار

 • اثم (مفردات نهج البلاغه)

 • اجابت

 • اجاره

 • اجازه (فقه)

 • اجازه کاشف

 • اجباء

 • اجبار

 • اجتماع (فقه)

 • اجتناب

 • اجحاف

 • اجرت

 • اجرت اجاره

 • اجزاء (فقه)

 • اجنبی

 • اجهاز

 • اجهر

 • اجیر خاص

 • اجیر مشترک

 • احتباء

 • احتراق

 • احتساب

 • احتشاء

 • احتشاش

 • احتشام

 • احتضار

 • احتطاب

 • احتفاز

 • احتکار (فقه)

 • احتلام

 • احتیاط مستحب

 • احتیاط واجب

 • احجار کریمه

 • احراز

 • احساس (ادبیات فارسی)

 • احصان

 • احصان رجم

 • احضار (فقه)

 • احکام تکلیفی و وضعی

 • احکام ثانویه

 • احکام خمسه

 • احکام شرعی

 • احلال

 • احلیل

 • احمق

 • احوال (عرفان)

 • احوال شخصیه

 • احوط

 • احول

 • احیای موات

 • اخبثین

 • اختباء

 • اختراف

 • اختصار

 • اختصاص (فقه)

 • اختلاج

 • اختلاط (فقه)

 • اختلاط میاه

 • اختلاف

 • اختلاف سوق

 • اخته

 • اختیارات محتسب

 • اخشم

 • اخطار

 • اخفات

 • اخفار

 • اخفش‌ (فقه)

 • اخلاف

 • اخمص الراحه

 • ادام

 • ادای شهادت

 • ادبیات تبلیغی

 • ادبیت

 • ادراک (فقه)

 • ادماء

 • ادمان

 • ارباب وقف

 • ارباح مکاسب

 • اربعاء

 • ارت

 • ارتثاث

 • ارتزاق

 • ارتکاز

 • ارتماس

 • ارتماسی

 • ارجاف

 • ارخاء ستر

 • ارسال

 • ارصاد

 • ارصاد (اصطلاحات نظامی)

 • ارض

 • ارغام

 • ارفاق

 • ارکان روزه

 • ارمد

 • ازار

 • ازاله

 • ازدحام

 • ازلام

 • اسباب شرعی

 • اسباط

 • اسباغ (فقه)

 • استبداد

 • استبراء

 • استبصار (مستبصر)

 • استتابه

 • استتار قرص

 • استثفار

 • استجلاب

 • استجمار

 • استحاضه

 • استحاله

 • استحباب

 • استحداد

 • استحطاط

 • استخوان

 • استدامه نیّت

 • استدبار

 • استدراج

 • استر(حیوان)

 • استراق سمع

 • استرجاع

 • استرخا

 • استرسال

 • استرعا

 • استسعا

 • استسقا

 • استشراف

 • استصغار

 • استصناع

 • استطابه

 • استعصا

 • استعفاف

 • استعلام (فقه)

 • استغاثه (فقه)

 • استفتاح

 • استفسار

 • استفضال

 • استقرار

 • استقسام ازلام

 • استلحاق

 • استلقا

 • استماع

 • استمرار

 • استهلال

 • اسدال

 • اسفار (فقه)

 • اسودان

 • اشتداد

 • اشراف (بلندپایگان اجتماعی)

 • اصحار

 • اصطلاح

 • اصیل

 • اضداد

 • اضطجاع

 • اضمار (نحو)

 • اطار

 • اطراق

 • اعتدال (اخلاق)

 • اعتدال (فقه)

 • اعسم

 • اعفاف

 • اعلام (فقه)

 • اعور

 • اغتراف

 • اغتلام

 • اغتیال

 • اغلف

 • اغم

 • افتراش

 • افتضاض

 • افضاء

 • افق (فقه)

 • اقتار

 • اقتباس

 • اقتراح

 • اقتراض

 • اقتصاد (اخلاق)

 • اقتعاط

 • اقسام إقطاع

 • اکسال

 • الجاء (تلجئه‌)

 • الجاء (غنیمت)

 • ام (کعبه)

 • امرد

 • اموال (فقه)

 • امّی

 • انتشار

 • انزع

 • انسان

 • انسان‌شناسی عرفانی ابن‌عربی

 • انشاد

 • انصاب

 • انواء

 • اوقیّه

 • اهاب

 • اهل

 • اهل تنزیل

 • اهل کتاب

 • اهلال

 • اهمال

 • ایقاب

 • أ

 • أجرب

 • ألجا

 • ب

 • با

 • بابا (پدر)

 • باتمان

 • باج

 • بارح

 • بارکده

 • بازسازی ایران

 • بازل

 • باش

 • باش‌خلیفه

 • باشماقلق

 • باش‌وکیل

 • باشه

 • باع

 • باغض‌الخل

 • بالش (واحدپول)

 • بالق

 • بالوعه

 • بالیوز

 • بانو

 • باهت

 • بای (عنوان)

 • بئر العین

 • بت در ادبیات فارسی

 • بتراء

 • بتع

 • بجره

 • بحث

 • بحث در فلسفه

 • بحیره

 • بختی

 • بخقاء

 • بخوردان

 • بد

 • بدائی

 • بداهت

 • بدریه

 • بدیع (ادبی)

 • بذر

 • برام

 • بربخ

 • بربط

 • برج

 • برذون

 • برزن

 • برسام

 • برشگال

 • برق

 • برقع (روبندی)

 • برگستوان

 • برگه

 • برنس

 • بزر

 • بسط

 • بطانه

 • بعصوص

 • بغ

 • بغاث

 • بقایا

 • بقط

 • بقیره

 • بقیری

 • بکر

 • بکر(شتر جوان)

 • بلح

 • بلد

 • بلعیدن

 • بلغان خاتون

 • بلکا

 • بلور

 • بلیغ

 • بلیه

 • بناک

 • بنت لبون

 • بنت مخاض

 • بنو

 • بنو علات

 • بنوالصفر

 • بوق

 • بهاریه در ادبیات عرب

 • بهرام پیش از اسلام

 • بهق

 • بهیمة‌ الانعام

 • بیابان

 • بیاض (کتاب)

 • بی‌بی

 • پ

 • پاریاس

 • پروانچه

 • پروانه

 • پلیدی

 • پنج تن

 • پوستین

 • پیرگلرنگ

 • پیسی

 • پیشخدمت

 • پیشینه بیعت

 • پیشینه سازمان برید

 • پیمانه

 • ت

 • تابط شرا

 • تازی

 • تأهل

 • تأیید (فقه)

 • تبعه

 • تبیع

 • تحریش

 • تحریک

 • تخمک

 • تخمیر

 • تدارک

 • تدویر (فقه)

 • تدهین (فقه)

 • تربع

 • ترجمه

 • ترجیع (ادبیات)

 • ترخان

 • ترسا

 • ترسل

 • تزهید

 • تسجیه

 • تسوج (واژه)

 • تشبیک الاصابع

 • تشعیر

 • تشفی

 • تصریف

 • تصور و تصدیق (دائرة‌المعارف‌بزرگ‌اسلامی)

 • تضییع

 • تطبیق

 • تطوق

 • تعریب

 • تعریس

 • تعریض (ادبیات فارسی)

 • تعریض (فقه)

 • تعمیم (فقه)

 • تعنیس

 • تفشی

 • تلبید

 • تلسکوپ

 • تلعثم

 • تمتام

 • تمر

 • تنجیم

 • تنری

 • تنفیذ

 • تنگ

 • تنگری

 • تواضع (اخلاق)

 • تورک

 • توقیع سلطان

 • تومان

 • تیس

 • تیمار

 • ث

 • ثبات (فقه)

 • ثغور

 • ثقةالاسلام

 • ثنی (حیوان)

 • ج

 • جابلقا

 • جاحظه

 • جام (ادبیات)

 • جامگی

 • جاهلیت

 • جؤجؤ

 • جبرائیل (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • جبرت

 • جبه

 • جبی

 • جحف

 • جدعاء

 • جدل (دائرة‌المعارف‌بزرگ‌اسلامی)

 • جدی (بزغاله نر)

 • جذع (مراحل سنی چهارپایان)

 • جرء

 • جرذ

 • جرف (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • جرم (دائرة‌المعارف‌بزرگ‌اسلامی)

 • جرم (گناه)

 • جرم (ماده دارای جسمیت ملموس)

 • جرم (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • جرموق

 • جری

 • جریب

 • جریدتین

 • جزاء (نذر)

 • جزء (فقه)

 • جزم (ادبیات)

 • جساسه

 • جعفر بن ابی طالب (مفردات‌نهج‌البلاغه)

 • جعه

 • جلاهق

 • جلب (فقه)

 • جلحاء

 • جماعت

 • جمهرة اللغة

 • جمهوری اسلامی

 • جنازه

 • جند

 • جنگ

 • جنیب

 • جوارح

 • جود (اخلاق)

 • جهاز

 • چ

 • چارک

 • چتر

 • چراگاه (فقه)

 • چرم

 • ح

 • حاجت

 • حازق

 • حاسب

 • حاقب

 • حبره

 • حبل الحبلة

 • حبه

 • حبیس

 • حداء

 • حداد (ترک زینت در عده وفات)

 • حدیث نفس (ادبی)

 • حدید چینی

 • حذار

 • حرمین شریفین

 • حزنه

 • حسب

 • حسبه (فقه سیاسی)

 • حسم

 • حظی

 • حق

 • حق (اصول و فروع دین)

 • حقه (واحد اندازه‌ گیری وزن)

 • حکایت

 • حکایت در ادبیات ترکی

 • حکایت در ادبیات عرب

 • حکم عذاب

 • حله (جامه)

 • حلیله

 • حماسه مضحک

 • حمام الحرم

 • حمایت

 • حمایل

 • حمله دار

 • حنک

 • حواله

 • خ

 • خال

 • خداوندگار

 • خرط

 • خرماء

 • خشک‌سالی

 • خصب

 • خلق (سیرت)

 • د

 • دائن

 • داستان

 • دانشنامه‌نگاری

 • دانق

 • دباسی

 • دستور تاریخی

 • دنده

 • دولاب

 • ذ

 • ذهن (فلسفه اسلامی)

 • ر

 • رائش

 • راشی

 • رضا (فقه)

 • رضیع

 • رطانه

 • رطل

 • رقبه

 • رکاب

 • رکن

 • رمان اجتماعی

 • رمان حادثه‌ای

 • رمان دینی

 • رمان سیاسی

 • رنک

 • روبین‌تنی

 • روث

 • روحه

 • روزنامج

 • ریشه واژه ادبیّات

 • ز

 • زمین خراجی

 • زمین صلح

 • س

 • سابق

 • ساعی

 • سام ابرص

 • سؤال

 • سؤال و جواب

 • ستاره

 • سکرکه

 • سکیت

 • سلطان

 • سیمیا

 • ش

 • شبهات

 • شبهه

 • شبیه

 • شطحیات

 • شعائر

 • شقاق

 • شیاع

 • شیخ

 • ص

 • صاحب دیوان

 • صبر (اخلاق)

 • صرفان

 • صلاح

 • ط

 • طغیان در قرآن و حدیث

 • ع

 • عادت (کلام)

 • عاذل

 • عاطف

 • عقاب

 • ف

 • فقه

 • ق

 • قباله

 • قرارداد اجاره به شرط تملیک

 • قرن

 • گ

 • گره‌افکنی

 • م

 • متنافر

 • محبت (اخلاق)

 • مرثیه

 • مصالح حاجی

 • معما

 • مفعول فیه

 • مُلّا

 • ملمع

 • موارد احضار

 • موسیقی کلام

 • مولانا (واژه)

 • مولوی

 • ن

 • نظم (ادبیات)

 • و

 • واژه بست

 • ی

 • یادنامه

 • جعبه ابزار