• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عناوین مفردات سوره‌های آخر قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: واژگان قرآن کریم.


در این مقاله واژگان قرآن کریم از جلد اول کتاب قاموس قرآن ارائه شده که برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.
در این بخش به مباحث قرآنی سوره‌های آخر قرآن از سوره فیل تا سوره ناس می‌پردازیم.فعل (مفردات‌قرآن)[۱]    
اصحاب (مفردات‌قرآن)[۲]    
فیل (مفردات‌قرآن)[۳]    
جعل (مفردات‌قرآن)[۴]    
کید (مفردات‌قرآن)[۵]    
تضلیل (مفردات‌قرآن)[۶]    
رسل (مفردات‌قرآن)[۷]    
طیر (مفردات‌قرآن)[۸]    
ابابیل (مفردات‌قرآن) [۹]     ابابیل
رمی (مفردات‌قرآن)[۱۰]    
حجر به فتح اول و دوم (مفردات‌قرآن)[۱۱]    
سجل (مفردات‌قرآن)[۱۲]    
عصف (مفردات‌قرآن)[۱۳]    
اکل (مفردات‌قرآن)[۱۴]    


ایلاف (مفردات‌قرآن)[۱۵]    
قریش (مفردات‌قرآن)[۱۶]    
رحلة (مفردات‌قرآن)[۱۷]    
بیت (مفردات‌قرآن)[۱۸]    
جوع (مفردات‌قرآن)[۱۹]    
امن (مفردات‌قرآن)[۲۰]    
خوف (مفردات‌قرآن)[۲۱]    


کذب (مفردات‌قرآن)[۲۲]    
دعّ (مفردات‌قرآن)[۲۳]    
یتیم(مفردات‌قرآن)[۲۴]    
حضّ (مفردات‌قرآن)[۲۵]    
طعم (مفردات‌قرآن)[۲۶]    
مسکنة (مفردات‌قرآن)[۲۷]    
ویل (مفردات‌قرآن)[۲۸]    
سهو (مفردات‌قرآن)[۲۹]    
رئاء (مفردات‌قرآن)[۳۰]    
منع (مفردات‌قرآن)[۳۱]    
معن‌ (مفردات‌قرآن)[۳۲]    


عطاء (مفردات‌قرآن)[۳۳]    
کوثر (مفردات‌قرآن)[۳۴]    
صلاة (مفردات‌قرآن)[۳۵]    
نحر (مفردات‌قرآن)[۳۶]    
شانئ (مفردات‌قرآن)[۳۷]    
ابتر (مفردات‌قرآن)[۳۸]    


قول (مفردات‌قرآن)[۳۹]    
کفر (مفردات‌قرآن)[۴۰]    
عبد (مفردات‌قرآن)[۴۱]    


مجیء (مفردات‌قرآن)[۴۲]    
نصر (مفردات‌قرآن)[۴۳]    
فتح (مفردات‌قرآن)[۴۴]    
رئی (مفردات‌قرآن)[۴۵]    
دخول (مفردات‌قرآن)[۴۶]    
دین - به کسر دال (مفردات‌قرآن)[۴۷]    
فوج (مفردات‌قرآن)[۴۸]    
تسبیح (مفردات‌قرآن)[۴۹]    
حمد (مفردات‌قرآن)[۵۰]    
غفر (مفردات‌قرآن)[۵۱]    
توبه (مفردات‌قرآن)[۵۲]    


تبت (مفردات قرآن)[۵۳]    
اغناء (مفردات قرآن)[۵۴]    
مال (مفردات‌قرآن)[۵۵]    
کسب (مفردات قرآن)[۵۶]    
وصل (مفردات قرآن)[۵۷]    
نار (مفردات‌قرآن)[۵۸]    
ذات (مفردات‌قرآن)[۵۹]    
لهب (مفردات قرآن)[۶۰]    
مرء (مفردات قرآن)،امرأة[۶۱]    
حمل (مفردات‌قرآن)[۶۲]    
حطب (مفردات قرآن)[۶۳]    
جید (مفردات‌قرآن)[۶۴]    
حبل (مفردات قرآن)[۶۵]    
مسد (مفردات قرآن)[۶۶]    


الله (مفردات‌قرآن)[۶۷]    
احد (مفردات‌قرآن)[۶۸]    ؛ احد
صمد (مفردات قرآن)[۶۹]    
ولد (مفردات قرآن)[۷۰]    
کفو (مفردات قرآن)[۷۱]    


فلق (مفردات قرآن)[۷۲]    
خلق (مفردات‌قرآن)[۷۳]    
غسق (مفردات قرآن)[۷۴]    
وقب (مفردات قرآن)[۷۵]    
نفث (مفردات‌قرآن)[۷۶]    
عقد (مفردات‌قرآن)[۷۷]    
حسد (مفردات‌قرآن)[۷۸]    


عوذ[۷۹]    
رب (مفردات‌قرآن)[۸۰]    
ناس [۸۱]    
ملک - به فتح میم و کسر لام (مفردات‌قرآن)[۸۲]    
اله (مفردات‌قرآن)[۸۳]    
شر (مفردات‌قرآن)[۸۴]    
وسواس (مفردات‌قرآن)[۸۵]    
خناس[۸۶]    
صدر (مفردات‌قرآن)[۸۷]    
جن (مفردات‌قرآن)[۸۸]    جعبه ابزار