فهرست مقالات برای : لف

لَفِیف (لغات‌قرآن) لفّ لف - به تشدید فاء (مفردات‌قرآن)
لفّ (مفردات‌قرآن) لفّ (مفردات‌نهج‌البلاغه) لفّ (مقالات مرتبط)
لف و نشر لف و نشر (ابهام زدایی) لف و نشر (ابهام‌زدایی)
لف و نشر (ادبیات فارسی) لف و نشر (علوم قرآنی) لفت
لفت (مفردات‌قرآن) لفت (مفردات‌نهج‌البلاغه) لفتاه
لفته لفتیانه لفح
لفح (مفردات‌قرآن) لفرح لفروجهم
لفسدتا لفسق لفشلتم
لفظ لفظ (ادبیات عرب) لفظ (علوم دیگر)
لفظ (مفردات‌قرآن) لفظ (مفردات‌نهج‌البلاغه) لفظ (مقالات مرتبط)
لفظ (منطق) لفظ امر لفظ تثنیه
لفظ جزئی لفظ جلاله لفظ جلاله اللّه
لفظ جمع لفظ حقیقی لفظ خاص
لفظ خفی لفظ دال لفظ در منطق
لفظ شرعی لفظ صریح لفظ طلب
لفظ ظاهر لفظ عام لفظ عرفی
لفظ غریب لفظ غیر واضح لفظ قرآن
لفظ کلی لفظ مؤوّل لفظ مبین
لفظ متباین لفظ متحد المعنی لفظ متحدالمعنی
لفظ متداول لفظ مترادف لفظ متشابه
لفظ متواطی لفظ مجازی لفظ مجمل
لفظ محکم لفظ مختص لفظ مرتجل
لفظ مرکب لفظ مستعار لفظ مستعمل
لفظ مشترک لفظ مشکک لفظ مشکل
لفظ مشهور لفظ مطلق لفظ معدول‌
لفظ مفرد لفظ مفرد (مقابل جمع) لفظ مفرد (مقابل مرکب)
لفظ مفرد کلی ذاتی لفظ منقول لفظ موضوع
لفظ مهمل لفظ نص لفظ نهی
لفظ واحد لفظ واضح لفظ وجودی
لفظ های نیابت کننده از فاعل لفظ های نیابت‌کننده از فاعل لفظاً
لفظان لفظوا لفظه
لفظ‌های نیابت کننده از فاعل لفظ‌های نیابت‌کننده از فاعل لفظة
لفع لفع (مفردات‌نهج‌البلاغه) لفف
لفق لفق (مفردات‌نهج‌البلاغه) لفو
لفو (مفردات‌قرآن) لفو (مفردات‌نهج‌البلاغه) لفی (مفردات‌قرآن)
لفیف لفیفا

جعبه ابزار