• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:واژه شناسی واژگان سوره نبأ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • ا

 • اتراب (مفردات‌قرآن)

 • اعراف (مفردات‌قرآن)

 • اهل اعراف (مفردات‌قرآن)

 • ب

 • باب (مفردات‌قرآن)

 • برد - به فتح باء و سکون راء (مفردات‌قرآن)

 • بغیر حساب (مفردات‌قرآن)

 • ت

 • تراب (مفردات‌قرآن)

 • ث

 • ثج (مفردات‌قرآن)

 • ح

 • حدق (مفردات‌قرآن)

 • حسب (مفردات‌قرآن)

 • حقب (مفردات‌قرآن)

 • حور (مفردات‌قرآن)

 • د

 • دهق (مفردات‌قرآن)

 • ر

 • رحمان (مفردات‌قرآن)

 • رحمت (مفردات‌قرآن)

 • رصد (مفردات‌قرآن)

 • روح - به ضم راء (مفردات‌قرآن)

 • ریاست جبرئیل (مفردات‌قرآن)

 • ز

 • زنان بهشتی (مفردات‌قرآن)

 • س

 • سبت (مفردات‌قرآن)

 • سراب (مفردات‌قرآن)

 • سراج (مفردات‌قرآن)

 • سرب (مفردات‌قرآن)

 • ش

 • شفاعت (مفردات‌قرآن)

 • شفع (مفردات‌قرآن)

 • ص

 • صواب (مفردات‌قرآن)

 • صوب (مفردات‌قرآن)

 • ف

 • فصل (مفردات‌قرآن)

 • فوز (مفردات‌قرآن)

 • ک

 • کذاب - به کسر کاف (مفردات‌قرآن)

 • کذب (مفردات‌قرآن)

 • کعب (مفردات‌قرآن)

 • کلم (مفردات‌قرآن)

 • ل

 • لبث (مفردات‌قرآن)

 • لف - به تشدید فاء (مفردات‌قرآن)

 • لیت - به فتح تاء (مفردات‌قرآن)

 • م

 • ملک - به فتح میم (مفردات‌قرآن)

 • ن

 • نوم (مفردات‌قرآن)

 • و

 • وفق‌ (مفردات‌قرآن)

 • وهج (مفردات‌قرآن)

 • ی

 • یوم الفصل (مفردات‌قرآن)

 • جعبه ابزار