فهرست مقالات برای : ید

یَدَّعُون یَدَّعُون (لغات قرآن) یَدَّعُون (لغات‌قرآن)
یَدَّعُونَ یَدَّعُونَ (لغات قرآن) یَدَّعُونَ (لغات‌قرآن)
یَدَیّ یَدَیّ (لغات قرآن) یَدَیّ (لغات‌قرآن)
یَدُع یَدُع (لغات قرآن) یَدُع (لغات‌قرآن)
یَدُعُّ یَدُعُّ (لغات قرآن) یَدُعُّ (لغات‌قرآن)
یَدْرَئُون یَدْرَئُون (لغات قرآن) یَدْرَئُون (لغات‌قرآن)
یَدْمَغُه یَدْمَغُه (لغات قرآن) یَدْمَغُه (لغات‌قرآن)
یَدْمَغُهُ یَدْمَغُهُ (لغات قرآن) یَدْمَغُهُ (لغات‌قرآن)
یُدَبِّر یُدَبِّر (لغات قرآن) یُدَبِّر (لغات‌قرآن)
یُدَبِّرُ یُدَبِّرُ (لغات قرآن) یُدَبِّرُ (لغات‌قرآن)
یُدْحِضُو یُدْحِضُو (لغات قرآن) یُدْحِضُو (لغات‌قرآن)
یُدْحِضُوا یُدْحِضُوا (لغات قرآن) یُدْحِضُوا (لغات‌قرآن)
یُدْرِکْکُم یُدْرِکْکُم (لغات قرآن) یُدْرِکْکُم (لغات‌قرآن)
یُدْنِیْن یُدْنِیْن (لغات قرآن) یُدْنِیْن (لغات‌قرآن)
یُدْنِیْنَ یُدْنِیْنَ (لغات قرآن) یُدْنِیْنَ (لغات‌قرآن)
یُدْهِنُون یُدْهِنُون (لغات قرآن) یُدْهِنُون (لغات‌قرآن)
ید ید (مفردات‌قرآن) ید الله
ید زوج نسبت به مهریه ید عدوانی ید من غیر حق
یدافع یدالله یدبر
یدبر (لغات قرآن) یدبر (لغات‌قرآن) یدبروا
یدبون یدحضو یدحضو (لغات قرآن)
یدحضو (لغات‌قرآن) یدحضوا یدحضوا (لغات قرآن)
یدحضوا (لغات‌قرآن) یدرؤا یدرؤن
یدرئون یدرئون (لغات قرآن) یدرئون (لغات‌قرآن)
یدرب یدرککم یدرککم (لغات قرآن)
یدرککم (لغات‌قرآن) یدروا یدریک
یدسّه یدع یدع (لغات قرآن)
یدع (لغات‌قرآن) یدعمها یدّعون
یدّعون (لغات‌ قرآن) یدّعون (لغات‌قرآن) یدفّ
یدک یدلجوا یدلی
یدمغه یدمغه (لغات قرآن) یدمغه (لغات‌قرآن)
یدنین یدنین (لغات قرآن) یدنین (لغات‌قرآن)
یدهنون یدهنون (لغات قرآن) یدهنون (لغات‌قرآن)
یدی یدی (لغات قرآن) یدی (لغات‌قرآن)
يدفع

جعبه ابزار