• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آفت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآفت به آسیب و تباهی گفته می شود.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف آفت
۲ - تفاوت آفت با عیب و تلف
۳ - تفاوت آفت با تلف
۴ - اقسام آفت
       ۴.۱ - اقسام آفت به اعتبار سبب آفت
       ۴.۲ - اقسام آفت به اعتبار متعلق آفت
       ۴.۳ - اقسام آفت به اعتبار عام یا خاص بودن آفت
۵ - احکام آفت در اوابواب فقه
       ۵.۱ - مصادیق آفت در فقه
       ۵.۲ - احکام آفت در باب صلات
              ۵.۲.۱ - تکلیف فردی که زبانش آفت دیده
       ۵.۳ - احکام آفت در باب تجارت
              ۵.۳.۱ - معامله با کسی که بدنش آفت دارد
              ۵.۳.۲ - تکلیف کالایی که در زمان خیار افت می بیند
       ۵.۴ - احکام آفت در باب عتق رقبه
              ۵.۴.۱ - آفت هایی که سبب آزادی هستند
       ۵.۵ - احکام آفت در باب کفارات
       ۵.۶ - احکام آفت در باب لعان
              ۵.۶.۱ - شرط صحت لعان
       ۵.۷ - احکام آفت در باب دیات
              ۵.۷.۱ - آفت زدن به فرد ناقص الخلقه
       ۵.۸ - احکام آفت در باب قضاء
              ۵.۸.۱ - حکم داشتن آفت زبان در نزد قاضی
۶ - پانویس
۷ - منبع

۱ - تعریف آفت

[ویرایش]

آفت بر آسیب و تباهى اطلاق می شود، همچنین آفت بر سبب آفت مانند سیل و صاعقه نیز اطلاق شده است.

۲ - تفاوت آفت با عیب و تلف

[ویرایش]

تفاوت آفت با عیب و تلف در این است که آفت در فرض نابودى آفت زده هم صدق مى‌کند، ولى عیب بدون وجود معیوب معنا ندارد.

۳ - تفاوت آفت با تلف

[ویرایش]

تلف نیز به معناى تباهی و نابودی است؛ لیکن سبب آن مى‌تواند آفت باشد یا غیر آن.

۴ - اقسام آفت

[ویرایش]

براى آفت به اعتبارهاى گوناگون، تقسیماتى ذکر شده است که عبارتند از:
۱ – تقسیم بندی به اعتبار سبب آفت
۲ - تقسیم بندی به اعتبار متعلق آفت
۳ – تقسیم بندی به اعتبار عام یا خاص بودن آفت

۴.۱ - اقسام آفت به اعتبار سبب آفت


به اعتبار سبب آفت به آسمانی مانند صاعقه و زمینى مانند سیل تقسیم مى‌شود.

۴.۲ - اقسام آفت به اعتبار متعلق آفت


به اعتبار متعلق آفت، به آفت انسانى مانند لالى و کرى و غیر انسانى نظیر کرم‌خوردگى میوه تقسیم مى‌شود.

۴.۳ - اقسام آفت به اعتبار عام یا خاص بودن آفت


به اعتبار عام یا خاص بودن آفت به آفت عمومی- مانند وبا و آفت خصوصی مثل دیوانگی تقسیم مى‌شود.

۵ - احکام آفت در اوابواب فقه

[ویرایش]

در باب‌هاى بسیارى مانند صلات، تجارت، لعان، کفارات، قضاء و دیات از آن سخن گفته شده است.

۵.۱ - مصادیق آفت در فقه


آفت در فقه، مسائل بسیارى دارد که در عنوان‌هاى مناسب آن مانند لالى، ناشنوایى، دیوانگى و تلف ذکر مى‌شود که در این جا به مهم‌ترین مواردى که خصوص لفظ آفت در آن به کار رفته است، اشاره مى‌کنیم.

۵.۲ - احکام آفت در باب صلات۵.۲.۱ - تکلیف فردی که زبانش آفت دیده


کسى که زبانش به دلیل آسیب دیدگى قدرت بر تلفظ کامل ندارد، باید تکبیرة الاحرام را به اندازه توان ادا نماید.
فرد لال و کسى که به جهت آسیب‌دیدگى زبان، توانایى قرائت و درست خواندن ذکرهاى نماز را ندارد، به حرکت دادن زبان در قرائت و اداى کلمات به اندازه توان در اذکار نماز، بسنده مى‌کند.


۵.۳ - احکام آفت در باب تجارت۵.۳.۱ - معامله با کسی که بدنش آفت دارد


معامله با کسى که در بدنش آفت و نقص است، کراهت دارد.

۵.۳.۲ - تکلیف کالایی که در زمان خیار افت می بیند


اگر کالاى فروخته شده بعد از تحویل به خریدار در زمان خیار به آفت آسمانی تلف شود، از مال کسى رفته است که حق خیار ندارد، و چنانچه قبل از تحویل به همان سبب از بین برود، از مال فروشنده رفته است. و اگر بعد از تحویل و گذشت زمان خیار باشد از مال خریدار رفته است.

۵.۴ - احکام آفت در باب عتق رقبه۵.۴.۱ - آفت هایی که سبب آزادی هستند


پیدایش برخى آفت‌ها در برده مانند زمین‌گیر شدن، نابینایى و جذام، از اسباب آزادی قهری او است.

۵.۵ - احکام آفت در باب کفارات


برده‌اى که به عنوان کفاره آزاد مى‌شود، باید هیچ یک از آفت‌هاى یاد شده را نداشته باشد.

۵.۶ - احکام آفت در باب لعان۵.۶.۱ - شرط صحت لعان


لعان زن کر و لال صحیح نیست.

۵.۷ - احکام آفت در باب دیات۵.۷.۱ - آفت زدن به فرد ناقص الخلقه


اگر کسى چشم سالم فردى را که چشم دیگرش به آفت الهی از بین رفته است، کور کند، باید دیه کامل (هزار مثقال شرعی طلا) به وى بپردازد.

۵.۸ - احکام آفت در باب قضاء۵.۸.۱ - حکم داشتن آفت زبان در نزد قاضی


پاسخ مدّعی علیه- که به دلیل آسیب‌دیدگى زبان، ناگزیر از سکوت نزد قاضی است- به ادّعاى مدعی، از راه اشاره‌اى است که علم‌آور باشد.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۳۱۰.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۳۱۵.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۵۷.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۵.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۳.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۵۷.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۰۴.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۳۰.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۸۴.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۱۱.    


۷ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۴۳-۱۴۴.    


رده‌های این صفحه : تست
جعبه ابزار