• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اظهار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاظهار در دو معنای آشکار کردن و ادای حرف از مخرج بدون ادغام و غنّه.
از اظهار به مفهوم نخست به مناسبت در باب‌های طهارت، حج، جهاد، تجارت، تفلیس، صدقات، نکاح، طلاق، لعان، و حدود سخن رفته است.
اظهار به مفهوم دوم از اصطلاحات دانش تجوید است و از آن به مناسبت در باب صلات سخن رفته است.


۱ - مهم‌ترین مباحث اظهار به معنای اول

[ویرایش]

مهم‌ترین مباحث آن عبارت است از:

۱.۱ - اظهار اسلام


تحقّق اسلام کافر به اظهار شهادتین است.

۱.۱.۱ - از شرائط صدق مرتد فطری


برخی فقیهان در صدق عنوان مرتدّ فطری علاوه بر مسلمان بودن پدر و مادر یا یکی از آن دو، اظهار اسلام پس از بلوغ را نیز شرط دانسته‌اند.

۱.۱.۲ - مهاجرت از سرزمین کفر


بر مسلمانی که در سرزمین کفر توانایی اظهار شعائر اسلامی را ندارد،- در صورت امکان- واجب است به سرزمین دیگر مهاجرت کند.

۱.۲ - اظهار کفر


کسی که به زبان اظهار کفر نماید، محکوم به ارتداد است؛ هر چند در دل اسلام را قبول داشته باشد،مگر آن که اظهار کفر وی از روی اکراه باشد.

۱.۳ - اظهار خلاف مقصود


در صورت توافق فروشنده و خریدار بر اظهار خرید و فروش کالایی بدون قصد واقعی نسبت به معامله، معامله محقّق نمی‌شود.

۱.۴ - اظهار واجب


در چند مورد اظهار واجب است.

۱.۴.۱ - اظهار کراهت از انجام منکر


اظهار کراهت از انجام منکر یا ترک معروف، نخستین مرتبه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است.

۱.۴.۲ - اظهار علم در پیدایش بدعت بر عالم


اظهار علم به هنگام پیدایش بدعت در دین بر عالم واجب است، مگر آن که خلاف تقیّه باشد.

۱.۴.۳ - نفی فرزند بر شوهر با علم به انتفا


اظهار نفی فرزند از خود- در صورت علم به انتفای آن- بر شوهر واجب است.

۱.۵ - اظهار مستحب


در چند مورد اظهار مستحب است.

۱.۵.۱ - اظهار صدقه واجب


آشکارا دادن صدقه واجب افضل است.

۱.۵.۲ - اظهار زینت بر شوهر در طلاق رجعی


اظهار زینت برای شوهر توسط زنی که طلاق رجعی داده شده، در زمان عدّه مستحب است.

۱.۵.۳ - اظهار حجر مفلس توسط حاکم


مستحب است حاکم حجر مفلّس را به دیگران اظهار کند تا در معامله با او دچار زیان نشوند.

۱.۶ - اظهار حرام


در چند مورد اظهار حرام می‌باشد.

۱.۶.۱ - اظهار عورت بر دیگران


اظهار عورت برای دیگران، بر زن و مرد و نیز اظهار بدن- جز صورت و دست‌ها از سر انگشتان تا مچ بنا بر قولی- برای نامحرم بر زن حرام است، مگر اظهار بدن هر یک از زن و شوهر برای دیگری که جایز است.

۱.۶.۲ - اظهار زینت توسط زن بر شوهر در احرام


البته بر زن حرام است در حال احرام زینت خویش را برای شوهر اظهار کند.

۲ - اظهار به معنای دوم

[ویرایش]

اظهار به مفهوم دوم از اصطلاحات دانش تجوید است و از آن به مناسبت در باب صلات سخن رفته است.

۲.۱ - اظهار لام «ال» در حروف قمری در نماز


در نماز، اظهار لام «ال» در حروف قمری- مانند «الحمد»، «العالمین»، «المستقیم»- واجب است و ادغام آن جایز نیست.

۲.۲ - اظهار تنوین یا نون ساکن قبل از حروف حلق


همچنین شایسته است زمانی که تنوین یا نون ساکن پیش از یکی از حروف حلق (أ، ه، ع، غ، ح، خ) قرار گیرد- مانند «أنعمت» و «کفوا أحد»- اظهار گردد، لیکن واجب نیست.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۶، ص۵۹.    
۲. کشف اللثام (ق) ج۲، ص۴۳۵.    
۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۴-۳۶.    
۴. جواهر الکلام ج۶، ص۴۸.    
۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۰۹.    
۶. جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۶۶.    
۷. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۷۷.    
۸. وسائل الشیعة ج۱۶، ص۲۶۹.    
۹. جواهر الکلام ج۳۴، ص۲۸-۲۹.    
۱۰. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۳۱.    
۱۱. منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۳۰۲.    
۱۲. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۵۲.    
۱۳. جواهر الکلام ج۲۹، ص۷۱-۸۵.    
۱۴. العروة الوثقی ج۱، ص۵۴۹-۵۵۰.    
۱۵. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۷۳.    
۱۶. العروة الوثقی ج۱، ص۶۵۵-۶۵۶.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۸۶-۵۸۷.    


رده‌های این صفحه : آداب تلاوت | تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار