فهرست مقالات برای : یخ

یخرق یَخِرُّون یَخِرُّون (لغات قرآن)
یَخِرُّون (لغات‌قرآن) یَخِرُّونَ یَخِرُّونَ (لغات قرآن)
یَخِرُّونَ (لغات‌قرآن) یَخِصِّمُون یَخِصِّمُون (لغات قرآن)
یَخِصِّمُون (لغات‌قرآن) یَخِصِّمُونَ یَخِصِّمُونَ (لغات قرآن)
یَخِصِّمُونَ (لغات‌قرآن) یَخُوضُو یَخُوضُو (لغات قرآن)
یَخُوضُو (لغات‌قرآن) یَخُوضُوا یَخُوضُوا (لغات قرآن)
یَخُوضُوا (لغات‌قرآن) یَختانُون یَختانُون (لغات قرآن)
یَختانُون (لغات‌قرآن) یَخْرُصُون یَخْرُصُون (لغات قرآن)
یَخْرُصُون (لغات‌قرآن) یَخْرُصُونَ یَخْرُصُونَ (لغات قرآن)
یَخْرُصُونَ (لغات‌قرآن) یَخْسَر یَخْسَر (لغات قرآن)
یَخْسَر (لغات‌قرآن) یَخْسَرُ یَخْسَرُ (لغات قرآن)
یَخْسَرُ (لغات‌قرآن) یَخْسِف یَخْسِف (لغات قرآن)
یَخْسِف (لغات‌قرآن) یَخْسِفُ یَخْسِفُ (لغات قرآن)
یَخْسِفُ (لغات‌قرآن) یَخْصِفان یَخْصِفان (لغات قرآن)
یَخْصِفان (لغات‌قرآن) یَخْصِفانِ یَخْصِفانِ (لغات قرآن)
یَخْصِفانِ (لغات‌قرآن) یَخْلُق یَخْلُق (لغات قرآن)
یَخْلُق (لغات‌قرآن) یَخْلُقُ یَخْلُقُ (لغات قرآن)
یَخْلُقُ (لغات‌قرآن) یخادعون یخبو
یختانون یختانون (لغات قرآن) یختانون (لغات‌قرآن)
یختدمها یختصمون یختصمون (لغات قرآن)
یختصمون (لغات‌قرآن) یخدعوک یخدعون
یخذلا یخذلکم یخربون
یخرس یخرصون یخرصون (لغات قرآن)
یخرصون (لغات‌قرآن) یخرق یخرون
یخرون (لغات قرآن) یخرون (لغات‌قرآن) یخسر
یخسر (لغات قرآن) یخسر (لغات‌قرآن) یخسف
یخسف (لغات قرآن) یخسف (لغات‌قرآن) یخشع
یخشن یخصب یخصفان
یخصفان (لغات قرآن) یخصفان (لغات‌قرآن) یخصمون
یخصمون (لغات قرآن) یخصمون (لغات‌قرآن) یخضمون
یخطر یخطف یخفف
یخل یخلق یخلق (لغات‌ قرآن)
یخلق (لغات‌قرآن) یخوضو یخوضو (لغات قرآن)
یخوضو (لغات‌قرآن) یخوضوا یخوضوا (لغات قرآن)
یخوضوا (لغات‌قرآن) یخیل

جعبه ابزار