• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

واژگان قرآن کریم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله واژگان قرآن کریم از کتاب قاموس قرآن ارائه شده که برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.قاموس قرآن (جلد ۱)
جلد اول کتاب قاموس قرآن از حرف "الف" تا پایان حرف "ث" را شامل می‌شود.


قاموس قرآن (جلد ۲)
جلد دوم کتاب قاموس قرآن از حرف "جیم" تا پایان حرف "دال" را شامل می‌شود.


قاموس قرآن (جلد ۳)
جلد سوم کتاب قاموس قرآن از حرف "ذال" تا پایان حرف "سین" را شامل می‌شود.


قاموس قرآن (جلد ۴)
جلد چهارم کتاب قاموس قرآن از حرف "شین" تا پایان حرف "عین" را شامل می‌شود.


قاموس قرآن (جلد ۵)
جلد پنجم کتاب قاموس قرآن از حرف "عین" تا پایان حرف "قاف" را شامل می‌شود.


قاموس قرآن (جلد ۶)
جلد ششم کتاب قاموس قرآن از حرف "قاف" تا پایان حرف "میم" را شامل می‌شود.


قاموس قرآن (جلد ۷)
جلد هفتم کتاب قاموس قرآن از حرف "ن" تا پایان حرف "ه" را شامل می‌شود.


عناوین مفردات سوره‌های آخر قرآن
این بخش کتاب قاموس قرآن از ابتدای سوه "فیل" تا پایان سوره "ناس" را شامل می‌شود.


جعبه ابزار