• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سوره نور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دیگر کاربردها: نور (ابهام‌زدایی).

سوره نور، بيست و چهارمين سوره قرآن بوده و در مدینه نازل شده است.



« خداوند نور آسمان‌ها و زمين و تجلى‌بخش هستى است». آيه ۳۵ اين سوره و پس از آن درباره اين مطلب است. به دليل وجود آیه نور (آيه۳۵) و نيز کثرت ذکر اين واژه، به «نور» نامگذارى شده است.


غرض اين سوره همان است كه سوره با آن افتتاح شده و آن بيان پاره‌اى از احکام تشريع شده، و سپس پاره‌اى از معارف الهی مناسب با آن احكام است، معارفى كه مايه تذكر مؤمنین مى‌شود.




۱. داراى ۶۴ آیه به عدد عراقى و شامى، ۶۲ آيه به عدد حجازى، ۱۳۱۶ يا ۱۳۱۸ کلمه و ۵۶۸۰ يا ۵۷۵۵ حرف است.
۲. در ترتيب نزول، يکصد و دومين و در مصحف شريف بيست و چهارمين سوره است.
۳. پس از سوره حشر و پيش از سوره حج در مدینه نازل شد.
۴. از نظر کمّيّت از سور مثانی و شامل حدود نيم جزء از قرآن است.
۵. گفته‌اند در اين سوره شش يا هفت آیه منسوخ وجود دارد.




۱. حد زنا که صد تازيانه است؛
۲. حد قذف که هشتاد تازيانه است؛
۳. ضرورت وجود چهار شاهد براى اثبات زنا؛
۴. ردّ شهادت قاذف (کسى که به ديگران نسبت زنا مى‌دهد) ؛
۵. اجراى حکم لعان براى مردى که زنش را قذف کند؛
۶. حرمت نگاه به نامحرم؛
۷. وجوب حجاب براى زنان و بيان چگونگى آن؛
۸. برشمردن محارم زن؛
۹. برخى از احکام نکاح؛
۱۰. پیمان مکاتبه و آزادی بردگان.




۱. ذکر برخى از احکام فقهي؛
۲. داستان إفک؛
۳. آداب ورود به خانه‌هاى ديگران؛
۴. رعايت ادب در حضور پیامبر اکرم (ص)؛
۵. بيان مقررات درون خانواده؛
۶. وعده حکومت نهايى مؤمنان بر زمین.
[۸] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۵.
[۱۰] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۲۲۶.
[۱۱] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۵.



۱. نور/سوره۲۴، آیه۳۵.    
۲. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۵، ص۷۸.    
۳. سخاوی، علی بن محمد، ۵۵۸-۶۴۳ق، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۴۳۴.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۳۵۳.    
۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۴۳.    
۶. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۴۱.    
۷. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۹۴.    
۸. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۵.
۹. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۳۳۴.    
۱۰. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۲۲۶.
۱۱. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۵.



فرهنگ نامه علوم قرآن، برگرفته از مقاله «سوره نور»    


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن




جعبه ابزار