• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خوشبختی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخوشبختی همان سعادت و رستگاری است.


۱ - خوشبختی در کلام امام علی

[ویرایش]

امیرالمومنین (علیه‌السلام) در باره سعادت و خوشبختی در نهج البلاغه مطالب ارزنده بیان نمودند که به بیان آن می‌پردازیم.

۲ - آفریننده خوشبختی ها

[ویرایش]

اللهم! داحی المدحوات، و داعم المسموکات، و جابل القلوب علی فطرتها: شقیها و سعیدها.
بارخدایا! ‌ای گستراننده زمین‌ها و برپای دارنده آسمان‌ها و آفریننده دل‌ها بر سرشت بدبختی و خوشبختی .

۳ - آن چه خوشی می‌آورد

[ویرایش]

من کتابه للاشتر لما ولاه مصر: اعلم انه لیس شیء بادعی الی حسن ظن راع برعیته من احسانه الیهم، و تخفیفه المؤومنات علیهم، و ترک استکراهه ایاهم علی ما لیس له قبلهم. فلیکن منک فی ذلک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتک، فان حسن الظن یقطع عنک نصبا طویلا. و ان احق من حسن ظنک به لمن حسن بلاؤک عنده، و ان احق من ساظنک به لمن سا بلاؤک عنده .
در فرمان ولایت مصر به مالک اشتر می‌فرماید:
توجه داشته باش که بهترین وسیله‌ای که استاندار را نسبت به زیردستان خود علاقه مند می‌سازد این کارهاست: نیکی به مردم، از زحمت‌های آنان کاستن و از کارهایی که قدرت انجام آن را ندارند به آنان دستورندادن. بنابراین وظیفه تو این است که در راه به دست آوردن حسن ظن به زیردستانت بکوشی؛ زیرا حسن ظن کسی است که با او خوش رفتاری کرده‌ای و نتیجه آزمایش وی خوب بوده است و شایسته‌ترین فرد به سوءظن کسی است که با او بدرفتاری کرده‌ای و او را کمتر آزموده‌ای.

۴ - خوشبختی از دیدگاه امام

[ویرایش]

لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، و لکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک .خوشبختی آن نیست که مالت فراوان و فرزندات زیاد شود، بلکه خوشبختی آن است که علمت زیاد و حلمت فزون گردد.

۴.۱ - توشه آخرت خوشبخت


اتقوا الله عبادالله! تقیة ذی لب شغل التفکر قلبه... و قد عبر معبر العاجلة حمیدا، و قدم زاد الاجلة سعیدا .از خدا بترسید‌ای بندگان خدا! همچون خداترسی خردمندی که تفکر دل او را به خود مشغول کرده است... از گذرگاه دنیا با سرافرازی گذشته و توشه آخرت را با خوش بختی پیش فرستاده است.

۴.۲ - سرنوشت نهایی


ان قادما یقدم بالفوز او الشقوة، لمستحق لافضل العدة..همانا آن سرنوشت نهایی که یا رستگاری را با خود خواهد آورد و یا تباهی و شقاوت را، سزاوار آماده کردن بهترین وسایل برای سعادت است.

۴.۳ - گشایش بعد از سختی


عند تناهی الشدة تکون الفرجة، و عند تضایق حلق البلا یکون الرخا..هنگامی که سختی به نهایت برسد فرج و گشایش خواهد بود و چون حلقه‌های بلا و رنج تنگ شود آسودگی فرا می‌رسد.

۵ - سعادتمندان

[ویرایش]

طوبی لمن... وسعته السنة، و لم ینسب الی البدعة. .
خوشا به حال کسی که... سنت بر او تنگ نیاید و به بدعت (و بدعت گزاری) نسبت داده شود

۶ - همنشینی سعادتمندان

[ویرایش]

نسال الله منازل الشهدا، و معایشة السعدا، و مرافقة الانبیا. .
از خدا، مقام و منزلت شهیدان و زندگی کردن با نیک بختان و دوستی و همنشینی با پیامبران را درخواست می‌کنیم.

۷ - خوشبختی‌ها و بدبختی ها

[ویرایش]

فی تفسیر علم الغیب: یعلم الله سبحانه ما فی الارحام من ذکر او انثی، و قبیح او جمیل، و سخی او بخیل، و شقی او سعید، و من یکون فی النار حطبا، او فی الجنان للنبیین مرافقا. .
در تفسیر علم غیب می‌فرماید: خدای سبحان می‌داند که جنین داخل زهدان‌ها نر است یا ماده، زشت است یا زیبا، بخشنده است یا خسیس، بدبخت است یا خوشبخت، کدام یک هیمه آتش دوزخ است و کدام یک همنشین پیامبران در بهشت.

۸ - موجبات آسایش

[ویرایش]


۸.۱ - قیام و تسلیم به هنگام


افلح من نهض بجناح، اواستسلم فاراح. .
کسی رستگار شد که با پر و بال (یعنی یاران خود، اگر داشته باشد) به پا خاست و به مقصود رسید (و اگر پر و بالی نداشت) تسلیم شد و مردم را راحت کرد.

۸.۲ - پند گیری


السعید من وعظ بغیره، و الشقی من انخدع لهواه و غروره. .
سعادتمند کسی است که از دیگران پند بیاموزد و بدبخت کسی است که هوای نفسش او را بفریبد و مغرور آن شود.

۹ - گستاخ بر خدا

[ویرایش]

لا یجتری علی الله الا جاهل شقی. .
بر خدا گستاخی نکند، مگر نادان بدبخت.

۱۰ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، خطبه ۷۲.    
۲. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نامه ۵۳.    
۳. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۹۴.    
۴. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، خطبه ۸۳.    
۵. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، خطبه ۶۴.    
۶. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۳۵۱.    
۷. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۱۲۳.    
۸. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، خطبه ۲۳.    
۹. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، خطبه ۱۲۸.    
۱۰. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، خطبه ۵.    
۱۱. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، خطبه ۸۶.    
۱۲. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نامه ۵۳.    ۱۱ - منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم برگرفته از مقاله«خوشبختی و سعادت»    

رده‌های این صفحه : مقالات اندیشه قم
جعبه ابزار