• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مقید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات دالّ بر یک حقیقت به همراه یک قید را آیات مقید گویند.


۱ - معنای مقید

[ویرایش]

مقید، لفظی است که با قیدى بر مقصود متکلم دلالت مى کند.

۲ - معنای آیات مقید

[ویرایش]

" آیات مقید " آیاتى هستند که مشتمل بر لفظى اند که با قیدى بر یک حقیقت دلالت مى کند.

۳ - تعداد آیات مقید

[ویرایش]

آیات مقید در قرآن فراوان اند.

۴ - مصداق آیات مقید

[ویرایش]

۱ - آیه ۴ سوره مجادله: «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا» «و هر کس که ( امکان آن را ) نیافت - که بنده ای آزاد کند - باید پیش از آن که با هم دیگر تماس گیرند، دو ماه پى در پى روزه بگیرد ». در این آیه دو ماه روزه گرفتن ( صیام شهرین ) به تتابع ( متتابعین ) مقید شده است . یعنى جز با روزه گرفتن دو ماه پیاپى کفاره ظهار ادا نمى گردد.
۲ - آیه ۹۲ سوره نساء: «و من قتل مؤمناً خطأ" فتحریر رقبة مؤمنة ... » «و هر کس که مؤمنی را به خطا بکشد، بر او است که برده مؤمنى را آزاد کند »
در این آیه " رقبه " به " مؤمنه " مقید شده است ؛ یعنى باید برده مؤمن آزاد گردد، و آزادى هر برده اى کافى نیست .
۳ - آیه ۲ سوره طلاق: «و اشهدوا ذوى عدل منکم » در این آیه شهادت شهود بر طلاق مقید به " عدالت " شده است .

۵ - مستندات مقاله

[ویرایش]

سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج ۳، ص ۱۰۱-۱۰۲.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجادله/سوره۵۸، آیه۴.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۹۲.    
۳. طلاق/سوره۶۵، آیه۲.    


۷ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار