• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقید به عبارت محدود کننده شمول مفهوم کلام دیگر اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

قید، در لغت به معنای ریسمان و مانند آن است که برای حفظ چارپایان به پای آنان می‌بندند، و در اصطلاح، کلمه یا کلامی است که به کلمه یا کلام دیگر افزوده می‌شود تا عموم و شمول مفهوم آن را محدود سازد.

۲ - کاربرد اصولی

[ویرایش]

بحث از قید، در علم اصول در مباحث متعددی هم چون اطلاق و تقیید ، عام و خاص و مفهوم وصف مطرح شده است.
[۱] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۵۸۶.
[۲] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۱، ص (۲۶۲-۲۶۱).


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۵۸۶.
۲. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۱، ص (۲۶۲-۲۶۱).
۳. الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۱، ۲، ص۱۶۴.    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۶۰، برگرفته از مقاله «قید».    جعبه ابزار