• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

متکلم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعالم علم کلام را کلامی و متکلم مینامند. از بزرگترین متکلمین میتوان به خواجه نصیر طوسی اشاره کرد.جعبه ابزار