• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انگور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانگورهمان میوه معروف است که از آن در بابهای طهارت، زکات، تجارت و اطعمه و اشربه سخن رفته است.


۱ - خوردن انگور

[ویرایش]

انگور، پاک و خوردنش حلال است، ولی خوردن آب آن پس از جوشیدن و پیش از کم شدن دو سوم آن، حرام می‌باشد؛ هر چند در نجاستش اختلاف است.

۲ - خوردن آب انگور

[ویرایش]

اگر آب موجود در دانه انگور بجوشد، در الحاق آن به آب انگور از حیث حرمت و نجاست اختلاف است. بسیاری از فقها، آب موجود در انگور را در حکم آب انگور می‌دانند.

۳ - فروش انگور

[ویرایش]

فروش انگور به شرط تهیّه شراب یا به قصد آن، حرام و معامله باطل است؛ لیکن به قول مشهور، فروش آن به کسی که فروشنده می‌داند او از آن شراب تهیّه می‌کند، بدون شرط و قصد، جایز است.

۴ - خوردن انگور با دست چپ

[ویرایش]

خوردن با دست چپ کراهت دارد، جز انگور و انار که خوردن آن دو با هر دو دست مباح است.

۵ - خوردن دانه انگور به صورت یکی یکی

[ویرایش]

خوردن دانه‌های انگور به صورت یکی یکی یا دو تا دو تا مستحب است.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۳.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۷۳.    
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۷۷.    
۴. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۸۱، م ۱۱۳.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۰.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۶۶.    
۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۴، ص۲۵۸.    
۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعة، ج۲۴، ص۴۰۹.    


۷ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۷۴۸.    


جعبه ابزار