• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وجوب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

وجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد.وجوب در لغت به معنی ثبوت، لزوم و سقوط است.


وجوب، از اقسام احکام الزامی بوده و عبارت است از حکم تکلیفی شرعی که شارع به طور جزم و الزام، انجام متعلق آن را از مکلف خواسته و راضی به ترک آن نیست، و برای عمل به آن پاداش و برای ترکش کیفر قرار داده است، مانند: وجوب نماز، روزه و ادای امانات.
[۴] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۴۵.
[۱۱] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۱۱۱-۱۱۰.
[۱۳] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۵.
[۱۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۵، ص۶۳-۶۵.ــ وجوب وصف فعل واجب است، و آن طلب فعلی است که ترکش سبب عقاب گردد و خود فعل مطلوب، واجب نامیده می‌شود. پس وجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد و واجب از افعال بشمار است.
ــ حکم الزامی و طلب اکید متعلق به چیزی را وجوب گویند.


و به عبارت دیگر وجوب در عرف فقهاء، بودن فعل به نحوی است که تارک آن در دنیا سزاوار ذم و در آخرت سزاوار عقاب باشد.


۱. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج ۱۱، ص ۱۵۱.    
۲. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج ۶، ص ۸۹.    
۳. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص ۵۱۲.    
۴. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۴۵.
۵. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۶۳.    
۶. عاملی جبعی، علی بن احمد، تمهید القواعد، ص۳۵-۳۴.    
۷. سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۳، ص۲۰۹۹-۲۱۰۰.    
۸. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۱، ص۹۳.    
۹. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول،ص۳۴۰.    
۱۰. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸.    
۱۱. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۱۱۱-۱۱۰.
۱۲. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۸۰.    
۱۳. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۵.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۵، ص۶۳-۶۵.
۱۵. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۷۶۳.    
۱۶. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۷۶۳.    
۱۷. جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، ص۲۵۰.    فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۸۰، برگرفته از مقاله «وجوب».    
جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۷۸.


جعبه ابزار