• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه تداین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه لزوم کتابت بدهی مدت دار را آیه دین گویند.


۱ - منظور از آیه دین

[ویرایش]

به آیه ۲۸۲ سوره بقره " آیه دَین، تداین یا مداینه و قرض" مى گویند. "یا أیها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى أجل مسمى فاکتبوه ... ؛اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که بدهی مدت داری - به خاطر وام یا داد و ستد - به یک دیگر پیدا کنید آن را بنویسید! ..." .

۲ - طولانی ترین آیه قرآن

[ویرایش]

آیه دین طولانی ترین آیه قرآن هست.

۳ - نکات مهم آیه دین

[ویرایش]

آیه دین در بردارنده نکات فراوانى است که به برخى از آن ها اشاره مى نمائیم:
۱ - براى جلوگیرى از هر گونه اشتباه و نزاع و براى قرض و وام و معاملاتی که مقدارى از پول باقى مى ماند باید چیزى نوشته شود؛
۲ - نویسنده باید شخص سومى باشد، تا قرارداد از اطمینان بیش ترى برخوردار باشد و از دست برد یکى از طرفین سالم بماند؛
۳ - نگارنده باید عادلانه و عین واقعیت را بنویسد؛
۴ - نویسنده باید از احکام سند و شرایط معامله آگاه باشد؛
۵ - افزون بر نوشتن، طرفین در قرارداد، باید دو شاهد بگیرند؛
۶ - نگارنده سند و شهود، نباید به خاطر رعایت حق و عدالت مورد آزار و اذیت قرار گیرند ؛
۷ - تداین یعنى سلم - معامله سلف، پیش خرید و پیش فروش - یا نسیه یا اجاره و هر معامله اى که یکى از عوضین مدت دار باشد؛
۸- ضرورت تعیین مدت صریح، با قید روز و ماه و سال که از کلمه "مسمی" در آیه بر مى آید؛
۹- شاهد باید دو مرد باشد ( یا یک مرد و دو زن )؛ و ... .

۴ - مستندات مقاله

[ویرایش]

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۲، ص۳۸۱.    
منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۲، ص۴۳۴.
مغنیه، محمد جواد، التفسیرالکاشف، ج۱، ص۴۴۰-۴۵۲.
سبحانی، جعفر، الایمان والکفرفى الکتاب والسنة، ج۱، ص۲۴۹.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    


۶ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار