• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مشهورة النسخ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات دارای شهرت در منسوخ بودن را آیات مشهورة النسخ گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

"آیات مشهورة النسخ" به آیاتی گفته می‌شود که همه دانشمندان یا بسیاری از محققان، نسخ آن‌ها را پذیرفته باشند.

۲ - قول مشهور

[ویرایش]

در میان آیاتی که در آن‌ها ادعای نسخ شده است تنها نسخ نه آیه را اکثر دانشمندان پذیرفته‌اند.

۲.۱ - آیات منسوخه


۱. آیه ۱۲ سوره مجادله که با آیه ۱۳ همین سوره نسخ شده؛
۲. آیه ۶۵ سوره انفال که ناسخ آن آیه ۶۶ همان سوره است؛
۳. آیه ۷۲ سوره انفال که با آیه ۱۶ سوره احزاب نسخ شده است؛
۴. آیه ۲۴۰ سوره بقره که ناسخ آن آیه ۲۳۴ همان سوره می‌باشد؛
۵. آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء که با آیه ۲ سوره نور نسخ گردید؛
۶. آیات صفح و عفو که ناسخ آن آیه ۳۹ سوره حج (حج۳۹) است؛
۷. آیات معاهده که با آیه ۱ سوره توبه نسخ شده‌اند؛
۸ و ۹. آیات ۳۹ - ۴۰ حج، و ۹۱ سوره نساء که با آیه ۳۶ توبه نسخ گردیده‌اند.

۳ - قول زرقانی

[ویرایش]

زرقانی در مناهل العرفان ۲۲ آیه را از آیات مشهورة النسخ شمرده است.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۲.    
۲. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۳.    
۳. انفال/سوره۸، آیه۶۵.    
۴. انفال/سوره۸، آیه۶۶.    
۵. انفال/سوره۸، آیه۷۲.    
۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۶.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۴۰.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۲۳۴.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۱۵ ۱۶.    
۱۰. نور/سوره۲۴، آیه۲.    
۱۱. توبه/سوره۹، آیه۱.    
۱۲. حج/سوره۲۲، آیه۳۹ ۴۰.    
۱۳. نساء/سوره۴، آیه۹۱.    
۱۴. توبه/سوره۹، آیه۳۶.    
۱۵. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۹۸.    
۱۶. زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۵۶-۲۶۹.    
۱۷. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۷۲-۷۷.    
۱۸. خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، ص۲۸۷.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات مشهورة النسخ».    جعبه ابزار