• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات معاهده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات دالّ بر مشروعیت عهد و پیمان را آیات معاهده گویند.


۱ - معنای لغوی معاهده

[ویرایش]

" معاهده " از ریشه " عهد " به معناى با هم دیگر پیمان بستن است، پیمانى که عمل و مراعات آن لازم است .

۲ - معنای آیات معاهده

[ویرایش]

در قرآن کریم بر مسئله عهد و پیمان و وفای به آن تأکید زیادى شده است .آیات قرآن کریم که بیان کننده مشروعیت معاهده و تأیید و تقریر کننده آن است، " آیات معاهده " مى نامند.

۳ - مصداق آیات معاهده

[ویرایش]


۳.۱ - آیات مشروعیت عهد


در آیات ۳۴ سوره اسراء: " اوفوا بالعهد "و ۱۵۲ سوره انعام: " بعهد الله اوفوا "و ۹۱ سوره نحل: " اوفوا بعهدالله "، به مشروعیت عهد و لزوم عمل به آن تصریح شده است.

۳.۲ - آیات نکوهش نقض عهد


آیه ۲۷ سوره بقره: " الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ... "عمل نکردن به عهد را نکوهش کرده است .

۳.۳ - آیات پیمان


در آیات ۱۱۷ سوره بقره،۱ سوره مائده،۵۶ سوره انفال،۸ سوره مؤمنون،۵۴ سوره مریم،۲ - ۳ سوره صفو ۳۲ سوره معارجبه مسئله عهد و پیمان اشاره شده است.

۳.۴ - آیات معاهدات پیامبر با دیگران


در قرآن آیاتى وجود دارد که معاهدات و عهد و پیمان هاى پیامبر اکرم (ص) با مشرکان و یهودیان و دیگر طوایف را تقریر و تأیید نموده است .
آن آیات عبارت اند از: آیات ۸۹ - ۹۰ سوره نساء: " فخذوهم و اقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیاً و لانصیراً • الا الذین یصلون الى قوم بینکم و بینهم میثاق ".
هم چنین آیه ۷۲ انفالو ۱۰ ممتحنه.

۴ - مستندات مقاله

[ویرایش]

قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۵۹-۶۴.
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۲، ص۳۱۵-۳۱۶.
مصطفوی، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن، ج۸، ص۲۴۵-۲۴۷.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۱۵۲.    
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۹۱.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۷.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۱۱۷.    
۶. مائده/سوره۵، آیه۱.    
۷. انفال/سوره۸، آیه۵۶.    
۸. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۸.    
۹. مریم/سوره۱۹، آیه۵۴.    
۱۰. صف/سوره۶۱، آیه۳-۲.    
۱۱. معارج/سوره۷۰، آیه۳۲.    
۱۲. انفال/سوره۸، آیه۷۲.    
۱۳. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۰.    


۶ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار