• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وجوب (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکم الزامی و طلب اکید متعلق به چیزی را وجوب گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

وجوب، از اقسام احکام الزامی بوده و عبارت است از حکم تکلیفی شرعی که شارع به طور جزم و الزام، انجام متعلق آن را از مکلف خواسته و راضی به ترک آن نیست، و برای عمل به آن پاداش و برای ترکش کیفر قرار داده است، مانند: وجوب نماز، روزه و ادای امانات.
[۱] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص ۴۵.
[۴] سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ص ۵۴۶-۵۴۵.
[۵] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج ۱، ص ۹۳.
[۶] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۳۷۲-۳۷۱.
[۸] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۱۱۱-۱۱۰.
[۱۰] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج ۱، ص ۴۵.
[۱۱] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۵، ص ۶۳-۶۵.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص ۴۵.
۲. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۶۳.    
۳. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص ۳۵-۳۴.    
۴. سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ص ۵۴۶-۵۴۵.
۵. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج ۱، ص ۹۳.
۶. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۳۷۲-۳۷۱.
۷. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۵۸.    
۸. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۱۱۱-۱۱۰.
۹. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۲۸۰.    
۱۰. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج ۱، ص ۴۵.
۱۱. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج ۵، ص ۶۳-۶۵.


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، برگرفته از مقاله «وجوب».جعبه ابزار