• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عقیق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعقیق، نوعی سنگ قیمتی با رنگهای گوناگون، همچون سرخ ، زرد و سفید از میقاتها است.عقیق از سنگهای با ارزش و دارای خواص گوناگون است. در روایات متعدد به استفاده از انگشتری عقیق سفارش شده است. از امام باقر علیه‌السّلام نقل شده است که فرمود: «هرکس از شیعیان ما انگشتر عقیق در دست کند، جز خیر و نیکی و فراوانی روزی و سلامتی از انواع بلاها نبیند. انگشتر عقیق امانی است از پادشاه ستمگر و از هرچه که انسان از آن بیم دارد و دوری می‌جوید». همچنین در روایات، زدودن فقر و نفاق ، نیک فرجامی، برآورده شدن حوایج و دفع غم و اندوه از خواص عقیق برشمرده شده است.
[۲] کلینی، الکافی، ج۶، ص۴۷۰-۴۷۱.از احکام عقیق به معنای نخست در بابهای طهارت ، صلات ، خمس و تجارت سخن گفته‌اند.

۲.۱ - در صلات

در دست کردن انگشتری عقیق؛ بویژه عقیق سرخ، زرد و سفید، بخصوص هنگام نماز مستحب است.
[۴] کشف الغطاء، ج۳، ص۴۴.


۲.۲ - در خمس

عقیق از معادن به شمار می‌رود و با شرایطی خمس در آن واجب است.
[۶] البیان، ص۳۴۲.


۲.۳ - در تجارت

بیع سلم در جواهرآلاتی همچون عقیق و یاقوت که به عنوان زیور استفاده می‌شوند، صحیح نیست؛ زیرا تعیین آن با ذکر اوصافی که برطرف کننده جهالت باشد امکان‌پذیر نیست.

۲.۴ - در حج

عقیق به معنای دوم نام وادی‌ای است به فاصله ۹۴ کیلومتری شرق مکه و از آن در باب حج نام برده‌اند.
عقیق میقات کسانی است که از راه عراق و نجد به مکه می‌روند. اوایل این وادی از طرف عراق، مَسلَخ، اواسط آن، غَمره و اواخرش ذات عِرق نام دارد. با فضیلت‌ترین مکان آن برای احرام بستن، مسلخ و پس از آن، غمره می‌باشد.
[۹] فوائد القواعد، ص۳۶۱.
[۱۰] کشف الغطاء، ج۴، ص۵۳۹-۵۴۰.
[۱۱] ماوراء الفقه، ج۲، ص۲۴۲.۱. وسائل الشیعة، ج۵، ص۸۸.    
۲. کلینی، الکافی، ج۶، ص۴۷۰-۴۷۱.
۳. وسائل الشیعة، ج۵، ص۸۵-۸۷.    
۴. کشف الغطاء، ج۳، ص۴۴.
۵. وسائل الشیعة، ج۵، ص۸۸.    
۶. البیان، ص۳۴۲.
۷. المبسوط، ج۲، ص۱۸۸.    
۸. تحریر الاحکام، ج۲، ص۴۱۵.    
۹. فوائد القواعد، ص۳۶۱.
۱۰. کشف الغطاء، ج۴، ص۵۳۹-۵۴۰.
۱۱. ماوراء الفقه، ج۲، ص۲۴۲.فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۴۱، برگرفته از مقاله «عقیق».    جعبه ابزار