• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تفویض (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفویض ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

تفویض (علم کلام)، به معنای واگذار کردن امور به خدا و دارای بحث‌های جدی در علم کلام
تفویض (فقه)، واگذار کردن امری به دیگری و بحث شده در ابواب مختلف فقه
تفویض (حدیث)، به معنای واگذار کردن امور به خدا و دارای کاربرد در احادیث معصومین
تفویض (عرفان)، نزد عارفان، ترکِ اختیار و واگذاشتن کار خود به خداوند، و مقدمه «رضا» و دارای قرابت با تسلیم و توکل
تفویض (مفردات‌قرآن)، (به فتح تاء و سکون فاء) از واژگان قرآن کریم به معنای واگذار كردنرده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار