• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات معاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات دالّ بر بازگشت انسان به سوى خداوند را آیات معاد گویند.


۱ - معنای لغوی معاد

[ویرایش]

" معاد " از ریشه " عود " است و عود به معناى رجوع و بازگشت . و معاد مصدر میمى و اسم زمان و مکان و به معناى مکان و زمان بازگشت و روز باز پسین است .

۲ - معنای اصطلاحی معاد

[ویرایش]

در اصطلاح متکلمان و فیلسوفان اسلامی، معاد به معناى بازگشت تمام موجودات به سوى خداوند عالم به منظور حساب رسی است .

۳ - تعداد آیات معاد

[ویرایش]


۳.۱ - یک سوم قرآن


برخى گفته اند که: یک سوم آیات قرآن مربوط به معاد است .

۳.۲ - دو هزار


" علامه طباطبائی " مجموع آیات معاد را حدود دو هزار دانسته است.

۳.۳ - هزار و چهارصد


برخى دیگر از مفسران، آیات معاد را هزار و چهارصد دانسته اند.

۳.۴ - هزار و دویست


بعضى دیگر، حدود هزار و دویست آیه دانسته اند.

۴ - اهمیت معاد

[ویرایش]

این رقم ها ( در مورد تعداد آیات معاد ) نشان دهنده اهمیت " معاد " در شریعت مقدس اسلام و نیز شرایع آسمانی دیگر است .

۵ - اصول بیان‌گر آیات معاد

[ویرایش]

آیات معاد بیان گر اصول کلى زیر است:

۵.۱ - نظر ظاهر اندیشان


۱ - دیدگاه ظاهر اندیشان در انکار معاد.

۵.۲ - امکان خلقت دوباره


۲ - امکان خلقت دوباره موجودات و انسان به شکل خلقت اول و بیان امکان رستاخیز و خلقت دوباره موجودات همانند رستاخیز زمین های مرده در این جهان.

۵.۳ - مصداق زنده کردن در این جهان


۳ - بیان نمونه هاى عینى و خارجى زنده شدن و زنده نمودن مردگان در این جهان را بیان می کند.

۵.۳.۱ - نمونه زنده شدن مردگان


- قصه زنده نمودن پرندگان چهارگانه براى حضرت ابراهیم (بقره، آیه ۲۶۰)؛
- داستان زنده شدن حضرت عزیر ( بقره، آیه ۲۵۹ )
- داستان اصحاب کهف (سوره مبارکه کهف )
- داستان زنده شدن مقتول بنی اسرائیل ( بقره، آیات ۶۷ - ۷۳ )
- قصه فرار بنی اسرائیل از چنگال مرگ و سرانجام مردن آنان و احیای آن ها (بقره،آیه ۲۴۳) و ....

۶ - مستندات مقاله

[ویرایش]

طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۱، ص۱۸۳.    
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۳، ص۴۲۸.
قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۶۶.
مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن , روش تازه اى درتفسیر موضوعى قرآن، ج۵، ص۱۷.
سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۹، ص۲۲.

۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۵۹.    
۲. کهف/سوره۱۸، آیه۹.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۶۷.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۷۳.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۴۳.    


۸ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار