• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات مطلق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات شامل همه مصادیق یک مفهوم را آیات مطلق گویند.


۱ - معنای مطلق

[ویرایش]

الفاظ قرآن کریم گاهى مطلق هستند، یعنى بر تمامى افراد از جنس خویش دلالت مى کنند و گاهى هم بر مدلول معین و مشخصى دلالت مى کنند.

۲ - معنای آیات مطلق

[ویرایش]

" آیات مطلق " به آیاتى گفته مى شود که مشتمل بر لفظ و یا الفاظى است که بى هیچ قیدى بر حقیقتى دلالت مى کند و تمامى افراد آن نوع را دربرمى گیرد.

۳ - اقسام آیات مطلق

[ویرایش]


۳.۱ - آیات مقید به تقیید منفصل


آیات مطلق در قرآن زیاد است که برخى از این آیات مطلق، به وسیله آیات دیگر مقید مى گردند. (تقیید منفصل ).

۳.۲ - آیات باقیمانده در اطلاق


و برخى دیگر به اطلاقشان باقى مانده اند.
مانند آیه ۳ سوره مجادله: «والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماساً» «کسانى که با زنانشان ظهار مى کنند " سپس از آن چه گفته اند برمى گردند - و مى خواهند به همسر خود باز گردند - باید پیش از آن که با هم دیگر تماس گیرند، برده ای آزاد کنند»
در این آیه آزاد کردن برده ( تحریر رقبه ) مطلق است هر چند در آیات دیگر مقید شده است به برده مؤمن.

۴ - مستندات مقاله

[ویرایش]

سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۳، ص۱۰۱-۱۰۲.
خرمشاهی، بهاء الدین، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهى، ج۲، ص۲۰۷۹.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجادله/سوره۵۸، آیه۳.    


۶ - منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار