• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات حج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید، سوره‌ای به‌نام حج وجود دارد، ولی مباحث مربوط به حج در دیگر سوره‌های قرآن نیز آمده است که به برخی از این آیات اشاره می‌شود:۱. سوره بقره آیات ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۳.
۲. سوره آل‌عمران، آیه ۹۷.
۳. سوره مائده آیه ۳.
۴. سوره انعام آیه ۱۶۲.
۵. سوره برائت آیه ۳.
۶. سوره حج آیات ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۲.


۱. سوره بقره آیه ۱۹۶.
۲. سوره مائده آیات ۲ و ۹۷.
۳. سوره حج آیات ۲۸، ۳۲، ۳۴، ۳۶ و ۳۷.
۴. سوره فتح آیه ۲۵.


۱. سوره بقره آیه ۱۹۶.
۲. سوره مائده آیه۲.


۱. سوره بقره آیه ۱۹۷.


۱. سوره بقره آیه ۱۹۸.
۲. سوره حج آیه ۲۸.


۱. سوره برائت، آیه ۱۹.


۱. سوره مائده، آیات ۱، ۲، ۶۵ و ۹۶.


۱. سوره بقره آیه ۱۹۶.
۲. سوره آل‌عمران آیات ۱۲۵ و ۱۲۷.
۳. سوره مائده آیات ۲ و ۹۷.
۴. سوره انعام آیه ۱۲۳.
۵. سوره انفال آیات ۳۴ و ۳۵.
۶. سوره برائت آیات ۷، ۱۹ و ۲۸.
۷. سوره اسراء آیه ۱.
۸. سوره حج آیات ۲۵ و ۳۳.
۹. سوره نمل آیه ۹۱.
۱۰. سوره شوری آیه ۷.
۱۱. سوره طور آیه ۴.


۱. سوره بقره آیه ۱۹۶.
۲. سوره مائده آیه۲.
۳. سوره حج آیه ۲۹.
۴. سوره فتح آیه ۲۷.
[۵۶] فصل‌نامه میقات حج، ش۲۶، ص۱۴.۱. بقره/سوره۲، آیه۱۲۵.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۲۸.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۹۷.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۱۹۸.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۱۹۹.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۰۰.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۰۳.    
۸. آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۷.    
۹. مائده/سوره۵، آیه۳.    
۱۰. انعام/سوره۶، آیه۱۶۲.    
۱۱. برائت/سوره۹، آیه۳.    
۱۲. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۱۳. حج/سوره۲۲، آیه۲۹.    
۱۴. حج/سوره۲۲، آیه۳۰.    
۱۵. حج/سوره۲۲، آیه۳۲.    
۱۶. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۱۷. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۱۸. مائده/سوره۵، آیه۹۷.    
۱۹. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۲۰. حج/سوره۲۲، آیه۳۲.    
۲۱. حج/سوره۲۲، آیه۳۴.    
۲۲. حج/سوره۲۲، آیه۳۶.    
۲۳. حج/سوره۲۲، آیه۳۷.    
۲۴. فتح/سوره۴۸، آیه۲۵.    
۲۵. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۲۶. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۲۷. بقره/سوره۲، آیه۱۹۷.    
۲۸. بقره/سوره۲، آیه۱۹۸.    
۲۹. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۳۰. برائت/سوره۹، آیه۱۹.    
۳۱. مائده/سوره۵، آیه۱.    
۳۲. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۳۳. مائده/سوره۵، آیه۶۵.    
۳۴. مائده/سوره۵، آیه۹۶.    
۳۵. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۳۶. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۲۵.    
۳۷. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۲۷.    
۳۸. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۳۹. مائده/سوره۵، آیه۹۷.    
۴۰. انعام/سوره۶، آیه۱۲۳.    
۴۱. انفال/سوره، آیه۳۴.    
۴۲. انفال/سوره، آیه۳۵.    
۴۳. برائت/سوره۹، آیه۷.    
۴۴. برائت/سوره۹، آیه۱۹.    
۴۵. برائت/سوره۹، آیه۲۸.    
۴۶. اسراء/سوره۱۷، آیه۱.    
۴۷. حج/سوره۲۲، آیه۲۵.    
۴۸. حج/سوره۲۲، آیه۳۳.    
۴۹. نمل/سوره۲۷، آیه۹۱.    
۵۰. شوری/سوره۴۲، آیه۷.    
۵۱. طور/سوره۵۲، آیه۴.    
۵۲. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۵۳. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۵۴. حج/سوره۲۲، آیه۲۹.    
۵۵. فتح/سوره۴۸، آیه۲۷.    
۵۶. فصل‌نامه میقات حج، ش۲۶، ص۱۴.تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۵۷-۵۹.


جعبه ابزار