فهرست مقالات برای : کذ

کذّاب کذاب النخع کذب
کذب (مفردات‌قرآن)

جعبه ابزار