مقربان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن به برخی از مقربان درگاه الهی اشاره شده است.


مصاديق مقربان

[ویرایش]

مصادیق مقربان با توجه به آیات قرآن عبارتند از:
آسیه
[۱] به مقاله تقرب آسیه (قرآن) اشاره شود.
، ابراهیم علیه‌السلام
[۲] به مقاله تقرب ابراهیم (قرآن) اشاره شود.
، ادریس علیه‌السلام
[۳] به مقاله تقرب ادریس (قرآن) اشاره شود.
، اسحاق علیه‌السلام
[۴] به مقاله تقرب اسحاق (قرآن) اشاره شود.
، اسماعیل صادق‌الوعد، الیاس علیه‌السلام
[۶] به مقاله تقرب الیاس (قرآن) اشاره شود.
، ایوب علیه‌السلام
[۷] به مقاله تقرب ایوب (قرآن) اشاره شود.
، بادیه‌نشینان مؤمن، پيشگامان در اطاعت، جبرئیل
[۱۰] به مقاله تقرب جبرئیل (قرآن) اشاره شود.
، داود علیه‌السلام
[۱۱] به مقاله تقرب داود (قرآن) اشاره شود.
، ذاکران آیات خدا
[۱۲] به مقاله تقرب ذاکران آیات خدا (قرآن) اشاره شود.
، سابقون
[۱۳] به مقاله تقرب سابقون (قرآن) اشاره شود.
، سلیمان علیه‌السلام
[۱۴] به مقاله تقرب سلیمان (قرآن) اشاره شود.
، شهیدان
[۱۵] به مقاله تقرب شهیدان (قرآن) اشاره شود.
، صدیقین
[۱۶] به مقاله تقرب صدیقین (قرآن) اشاره شود.
، عالمان
[۱۷] به مقاله تقرب عالمان (قرآن) اشاره شود.
، عیسی علیه‌السلام
[۱۸] به مقاله تقرب عیسی (قرآن) اشاره شود.
، گواهان عمل
[۱۹] به مقاله تقرب گواهان عمل (قرآن) اشاره شود.
، متقین
[۲۰] به مقاله تقرب متقین (قرآن) اشاره شود.
، مجاهدان
[۲۱] به مقاله تقرب مجاهدان (قرآن) اشاره شود.
، محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله
[۲۲] به مقاله تقرب محمد (قرآن) اشاره شود.
، ملائکه
[۲۳] به مقاله تقرب ملائکه (قرآن) اشاره شود.
، مهاجران
[۲۴] به مقاله تقرب مهاجران (قرآن) اشاره شود.
، موسی علیه‌السلام
[۲۵] به مقاله تقرب موسی (قرآن) اشاره شود.
، مؤمنان
[۲۶] به مقاله تقرب مؤمنان (قرآن) اشاره شود.
، نفس مطمئنه
[۲۷] به مقاله تقرب نفس مطمئنه (قرآن) اشاره شود.
، هابیل
[۲۸] به مقاله تقرب هابیل (قرآن) اشاره شود.
، هارون علیه‌السلام
[۲۹] به مقاله تقرب هارون (قرآن) اشاره شود.
، هدایت‌یافتگان
[۳۰] به مقاله تقرب هدایت‌یافتگان (قرآن) اشاره شود.
، یعقوب علیه‌السلام
[۳۱] به مقاله تقرب یعقوب (قرآن) اشاره شود.
، یوسف علیه‌السلام
[۳۲] به مقاله تقرب یوسف (قرآن) اشاره شود.
.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آشامیدنی مقربان (قرآن)، پاداش مقربان (قرآن)، مقام مقربان (قرآن)، نظارت مقربان (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله تقرب آسیه (قرآن) اشاره شود.
۲. به مقاله تقرب ابراهیم (قرآن) اشاره شود.
۳. به مقاله تقرب ادریس (قرآن) اشاره شود.
۴. به مقاله تقرب اسحاق (قرآن) اشاره شود.
۵. به مقاله تقرب اسماعیل صادق الوعد (قرآن) اشاره شود.
۶. به مقاله تقرب الیاس (قرآن) اشاره شود.
۷. به مقاله تقرب ایوب (قرآن) اشاره شود.
۸. به مقاله تقرب بادیه‌نشینان مؤمن (قرآن) اشاره شود.
۹. به مقاله تقرب پیشگامان در اطاعت (قرآن) اشاره شود.
۱۰. به مقاله تقرب جبرئیل (قرآن) اشاره شود.
۱۱. به مقاله تقرب داود (قرآن) اشاره شود.
۱۲. به مقاله تقرب ذاکران آیات خدا (قرآن) اشاره شود.
۱۳. به مقاله تقرب سابقون (قرآن) اشاره شود.
۱۴. به مقاله تقرب سلیمان (قرآن) اشاره شود.
۱۵. به مقاله تقرب شهیدان (قرآن) اشاره شود.
۱۶. به مقاله تقرب صدیقین (قرآن) اشاره شود.
۱۷. به مقاله تقرب عالمان (قرآن) اشاره شود.
۱۸. به مقاله تقرب عیسی (قرآن) اشاره شود.
۱۹. به مقاله تقرب گواهان عمل (قرآن) اشاره شود.
۲۰. به مقاله تقرب متقین (قرآن) اشاره شود.
۲۱. به مقاله تقرب مجاهدان (قرآن) اشاره شود.
۲۲. به مقاله تقرب محمد (قرآن) اشاره شود.
۲۳. به مقاله تقرب ملائکه (قرآن) اشاره شود.
۲۴. به مقاله تقرب مهاجران (قرآن) اشاره شود.
۲۵. به مقاله تقرب موسی (قرآن) اشاره شود.
۲۶. به مقاله تقرب مؤمنان (قرآن) اشاره شود.
۲۷. به مقاله تقرب نفس مطمئنه (قرآن) اشاره شود.
۲۸. به مقاله تقرب هابیل (قرآن) اشاره شود.
۲۹. به مقاله تقرب هارون (قرآن) اشاره شود.
۳۰. به مقاله تقرب هدایت‌یافتگان (قرآن) اشاره شود.
۳۱. به مقاله تقرب یعقوب (قرآن) اشاره شود.
۳۲. به مقاله تقرب یوسف (قرآن) اشاره شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۱۵، برگرفته از مقاله «مقربان».    


رده‌های این صفحه : تقرب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار