• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

برهان‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای دیگر کاربردها، برهان (ابهام‌زدایی) را ببینید.

به حجت قاطع و آشكار برهان گویند.


۱ - برهان از دیدگاه اصولیان

[ویرایش]

نزد اصولیان برهان دليلی است كه حق را از باطل جدا می‌كند و صحیح را از فاسد تمیز می‌دهد.
[۱] تعريفات جرجانی.


۲ - برهان از دیدگاه فلاسفه

[ویرایش]

در نظر فیلسوفان، برهان قیاسی است كه از مقدمات یقینی فراهم آمده باشد خواه یقینیات اولی باشد يا يقينيات بواسطه اولیات كه عبارت است از نظریات.

۳ - انواع برهان

[ویرایش]

برهان دو نوع است.

۳.۱ - برهان انّی


برهان انّی آن است كه علت اجتماع طرفين نتيجه را در ذهن و علت تصدیق به آن را بيان می‌كند.
در برهان انّی از معلول پی به علت می‌برند.

۳.۲ - برهان لمّی


برهان لمی برهانی است كه فقط علت اجتماع طرفين را در ذهن بيان نمی‌كند تا فایده آن اين باشد كه علت تصدیق را بيان كرده باشد بلكه علت اجتماع آنها در وجود را نيز بيان می‌كند.
در برهان لم از علت پی به معلول می‌برند.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. تعريفات جرجانی.


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۷۷.


رده‌های این صفحه : فلسفه اسلامی | منطق
جعبه ابزار