• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه وجوب حجاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه وجوب پوشش بر زنان را آیه وجوب حجاب گویند.آیه ۳۱ سوره نور را "آیه حجاب " مى گویند.
در آن خداوند پوشش را بر زنان واجب نموده است: "وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ولیضربن بخمرهن على جیوبهن...؛ به زنان مؤمن (هم) بگو دیدگانشان را فرو گذارند و ناموسشان را محفوظ بدارند و زینتشان را جز آن چه از آن آشکار است، هویدا نکنند، و روسرى هایشان را بر گریبانهایشان بیندازند...." .


یکى از احکامی که در آیه ۳۱ سوره نور بیان شده، حکم حجاب است: "ولیضربن بخمرهن على جیوبهن".

۲.۱ - شأن نزول آیه حجاب

از جمله بالا فهمیده مى شود که زنان قبل از نزول آیه، دامنه روسرى خود را به شانه ها یا پشت سر مى افکندند، به طورى که گردن و کمى از سینه آن ها نمایان مى شد.
قرآن دستور مى دهد روسری خود را بر گریبان خود بیفکنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است، مستور گردد.


در تفسیر زینت ( ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها ) گفته شده: زینت اعم از زیور است؛ زیرا هم به طلا آلات و جواهرات و هم به آرایش های متصل به بدن مانند سرمه و خضاب و آرایش هاى دیگر گفته مى شود.

۳.۱ - بیان مطهری در مورد زینت

شهید مطهری بعد از بیان این مطلب، سه قول را درباره زینت نقل مى کند.

۳.۱.۱ - قول اول

قول اول: مراد از زینت آشکار، جامه ها (جامه هاى رو) و مراد از زینت نهان، پاى برنجن و گوشواره و دست بند است .

۳.۱.۲ - قول دوم

قول دوم: زینت ظاهر، سرمه و انگشتر و خضاب دست است؛ یعنى زینت هایى که در چهره و دو دست تا مچ واقع مى شود،

۳.۱.۳ - قول سوم

قول سوم: زینت آشکار خود چهره و دو دست تا مچ است .


در آیه ۵۹ سوره احزابنیز به ضرورت حجاب تصریح شده است . با این تفاوت که آن جا "جلابیب " (جمع جلباب ) آمده، و در این آیه "خُمُر" (جمع خِمار) آمده است .

۴.۱ - معنای خمار و جلباب

خِمار به معناى مقنعه و روسرى است و جلباب به معناى لباس بلند و گشاد که بهترین نمونه آن چادر است .


برخى آیه ۵۳ سوره احزابرا آیه حجاب نامیده اند که جهت اختصار، به ترجمه آن اکتفا مى شود "اى مؤمنان وارد حجره هاى پیامبر نشوید مگر آن که به شما براى صرف طعامى اجازه داده شود.
بى آن که (بى تابانه) منتظر آماده شدنش باشید، ولى چون دعوت شدید، وارد شوید. و چون غذا خوردید، پراکنده شوید، و سرگرم سخن گویى نشوید، چرا که این کارتان پیامبر را رنج مى دهد و او از شما شرم مى کند (که حقیقت را بگوید)، ولى خداوند از گفتن حق، شرم نمى کند. و نیز هنگامى که از همسران او چیزى خواستید، از پشت حجاب و حایلى آن را از ایشان بخواهید که این کارتان براى دل هاى شما و دل هاى ایشان پاکیزه تر است و ....


مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱۴، ص۴۴۰.    
سبحانی، جعفر، الایمان والکفرفى الکتاب والسنة، ج۱، ص۲۴۷.
منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۱۵، ص۱۱۱-۱۱۲.
زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فى علوم القرآن، ج۱، ص۱۰۸.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۱۲۷.


۱. نور/سوره۲۱، آیه۳۱.    
۲. نور/سوره۲۱، آیه۳۱.    
۳. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۹.    
۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۳.    مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


جعبه ابزار