• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات معاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات دالّ بر بازگشت انسان به سوى خداوند را آیات معاد گویند." معاد " از ریشه " عود " است و عود به معناى رجوع و بازگشت . و معاد مصدر میمى و اسم زمان و مکان و به معناى مکان و زمان بازگشت و روز باز پسین است .


در اصطلاح متکلمان و فیلسوفان اسلامی، معاد به معناى بازگشت تمام موجودات به سوى خداوند عالم به منظور حساب رسی است .


امام‌ خمینی معاد را ضرورت همه ادیان الهی می‌داند و در اصطلاح فلسفی حقیقت معاد را به‌ معنای فساد اجزای مادی و جمع شدن آن در همین عالم طبیعت نمی‌داند، زیرا تغییر و تبدل به جمع اجزا بازگشت به نشئه دیگر نیست، در حالی ‌که ضرورت تمام شرایع این است که معاد رجوع به نشئه دیگری فوق عالم طبیعت است.
ایشان حقیقت معاد را از دیدگاه عرفانی بازگشت موجودات و مظاهر به اصل خود و رجوع از عالم کثرت به همان اسمی می‌داند که مبدا ظهور آن موجودات است، اگرچه مرجع کل، همان هویت الهی است، ولی از آنجا که هویت الهی بدون حجاب اسماء بر موجودات تجلی نمی‌کند، رجوع همه موجودات به اسماء خاص خود خواهد بود.
امام‌ خمینی معاد را از راه نقلی، عقلی و فطری اثبات شدنی می‌داند و معتقد است از جهت نقلی، ثبوت معاد از نگاه آیات و روایات امری ضروری است. از دیدگاه ایشان قرآن کریم نیز از راه دلیل عقلی به اثبات معاد پرداخته است. استدلال برخی آیات الهی از راه برهان لمی است که حدّ وسط، علت غایی است و این دسته از ادله از مهم‌ترین دلیل‌هاست.
۴.۱ - یک سوم قرآن

برخى گفته اند که: یک سوم آیات قرآن مربوط به معاد است .

۴.۲ - دو هزار

" علامه طباطبائی " مجموع آیات معاد را حدود دو هزار دانسته است.

۴.۳ - هزار و چهارصد

برخى دیگر از مفسران، آیات معاد را هزار و چهارصد دانسته اند.

۴.۴ - هزار و دویست

بعضى دیگر، حدود هزار و دویست آیه دانسته اند.


این رقم ها ( در مورد تعداد آیات معاد ) نشان دهنده اهمیت " معاد " در شریعت مقدس اسلام و نیز شرایع آسمانی دیگر است .


آیات معاد بیان گر اصول کلى زیر است:

۶.۱ - نظر ظاهر اندیشان

۱ - دیدگاه ظاهر اندیشان در انکار معاد.

۶.۲ - امکان خلقت دوباره

۲ - امکان خلقت دوباره موجودات و انسان به شکل خلقت اول و بیان امکان رستاخیز و خلقت دوباره موجودات همانند رستاخیز زمین های مرده در این جهان.

۶.۳ - مصداق زنده کردن در این جهان

۳ - بیان نمونه هاى عینى و خارجى زنده شدن و زنده نمودن مردگان در این جهان را بیان می کند.

۶.۳.۱ - نمونه زنده شدن مردگان

- قصه زنده نمودن پرندگان چهارگانه براى حضرت ابراهیم (بقره، آیه ۲۶۰)؛
- داستان زنده شدن حضرت عزیر ( بقره، آیه ۲۵۹ )
- داستان اصحاب کهف (سوره مبارکه کهف )
- داستان زنده شدن مقتول بنی اسرائیل ( بقره، آیات ۶۷ - ۷۳ )
- قصه فرار بنی اسرائیل از چنگال مرگ و سرانجام مردن آنان و احیای آن ها (بقره،آیه ۲۴۳) و ....


طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۱، ص۱۸۳.    
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۳، ص۴۲۸.
قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۶۶.
مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن , روش تازه اى درتفسیر موضوعى قرآن، ج۵، ص۱۷.
سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۹، ص۲۲.


۱. خمینی، روح‌الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۳، ص۵۸۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
۲. خمینی، روح‌الله، شرح چهل حدیث، ص۴۱۳-۴۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.    
۳. خمینی، روح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۱۴۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۲.    
۴. خمینی، روح‌الله، آداب الصلاة، ص۲۹۲-۲۹۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.    
۵. خمینی، روح‌الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۳، ص۵۹۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
۶. خمینی، روح‌الله، شرح چهل حدیث، ص۱۸۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.    
۷. خمینی، روح‌الله، شرح چهل حدیث، ص۱۸۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.    
۸. خمینی، روح‌الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۳، ص۵۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۲۵۹.    
۱۰. کهف/سوره۱۸، آیه۹.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۶۷.    
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۷۳.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۴۳.    مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    
دانشنامه امام خمینی    ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    ، ۱۴۰۰ شمسی.


جعبه ابزار