• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات صفت حب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات صفت حب به آیات مربوط به صفت دوستی و عدم دوستی خدا با افراد اطلاق می‌شود.


۱ - واژه حب در قرآن

[ویرایش]

در قرآن کریم فعل ثلاثی مجرد واژه "حب" به کار نرفته است؛ ولی مصدر آن از ابواب "افعال"، "تفعیل" و "استفعال" آمده، و استعمال شایع آن از باب "افعال" است. واژه "حب" و مشتقات آن ۸۲ بار در قرآن آمده است که در این میان، برخی از آیات بیانگر "صفت حب" خداوند است که خداوند چه چیزها و چه اشخاصی را دوست دارد و یا این که چه چیزها و چه افراد و گروه‌هایی را دوست ندارد.

۲ - دوستداران خداوند

[ویرایش]

براساس آیات قرآن ، خداوند گروه‌های ذیل را دوست دارد:
۱. محسنین: نیکوکاران؛
۲. توابین: توبه کنندگان؛
۳. متطهرین: پاکیزگان؛
۴. متقین : پرهیزگاران؛
۵. صابران ؛
۶. متوکلین؛
۷. مقسطین: عدالت پیشگان؛
۸. مجاهدین ؛
۹. مطیعان و پیروان راستین انبیا

۳ - مبغضین خداوند

[ویرایش]

در مقابل، خداوند صفات و گروه‌هایی را دوست ندارد:
۱. معتدین: تعدی کنندگان؛
۲. مفسدان؛ فساد ؛
۳. کافران؛ کفار اثیم: ناسپاس گناهکار؛
۴. ظالمان؛
۵. مختال فخور: متکبر فخرفروش؛
۶. خوان اثیم: خیانت پیشه گناه کار؛ خوان کفور: خیانتکار ناسپاس؛ خائنان؛
۷. مسرفان ؛
۸. مستکبران ؛
۹. فرحین: شادی کنندگان مغرور؛
۱۰. جهر بالسوء: آشکار کردن بدی‌های دیگران.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۹۵.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۴.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۲۲.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۲۲.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۷۶.    
۶. آل عمران/سوره۳، آیه۱۴۶.    
۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
۸. مائده/سوره۵، آیه۴۲.    
۹. صف/سوره۶۱، آیه۴.    
۱۰. آل عمران/سوره۳، آیه۳۱.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۱۹۰.    
۱۲. مائده/سوره۵، آیه۶۴.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۰۵.    
۱۴. آل عمران/سوره۳، آیه۳۲.    
۱۵. بقره/سوره۲، آیه۲۷۶.    
۱۶. آل عمران/سوره۳، آیه۵۷.    
۱۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۴۰.    
۱۸. نساء/سوره۴، آیه۳۶.    
۱۹. نساء/سوره۴، آیه۱۰۷.    
۲۰. حج/سوره۲۲، آیه۳۸.    
۲۱. انفال/سوره۸، آیه۵۸.    
۲۲. انعام/سوره۶، آیه۱۴۱.    
۲۳. نحل/سوره۱۶، آیه۲۳.    
۲۴. قصص/سوره۲۸، آیه۷۶.    
۲۵. نساء/سوره۴، آیه۱۴۸.    
۲۶. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۲، ص۹۳.    
۲۷. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۲، ص۱۵۳.    
۲۸. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۲۲.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات صفت حب».    جعبه ابزار