• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیات صفت حب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات صفت حب به آیات مربوط به صفت دوستی و عدم دوستی خدا با افراد اطلاق می‌شود.در قرآن کریم فعل ثلاثی مجرد واژه "حب" به کار نرفته است؛ ولی مصدر آن از ابواب "افعال"، "تفعیل" و "استفعال" آمده، و استعمال شایع آن از باب "افعال" است. واژه "حب" و مشتقات آن ۸۲ بار در قرآن آمده است که در این میان، برخی از آیات بیانگر "صفت حب" خداوند است که خداوند چه چیزها و چه اشخاصی را دوست دارد و یا این که چه چیزها و چه افراد و گروه‌هایی را دوست ندارد.


براساس آیات قرآن ، خداوند گروه‌های ذیل را دوست دارد:
۱. محسنین: نیکوکاران؛
۲. توابین: توبه کنندگان؛
۳. متطهرین: پاکیزگان؛
۴. متقین : پرهیزگاران؛
۵. صابران ؛
۶. متوکلین؛
۷. مقسطین: عدالت پیشگان؛
۸. مجاهدین ؛
۹. مطیعان و پیروان راستین انبیا


در مقابل، خداوند صفات و گروه‌هایی را دوست ندارد:
۱. معتدین: تعدی کنندگان؛
۲. مفسدان؛ فساد ؛
۳. کافران؛ کفار اثیم: ناسپاس گناهکار؛
۴. ظالمان؛
۵. مختال فخور: متکبر فخرفروش؛
۶. خوان اثیم: خیانت پیشه گناه کار؛ خوان کفور: خیانتکار ناسپاس؛ خائنان؛
۷. مسرفان ؛
۸. مستکبران ؛
۹. فرحین: شادی کنندگان مغرور؛
۱۰. جهر بالسوء: آشکار کردن بدی‌های دیگران.


۱. بقره/سوره۲، آیه۱۹۵.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۴.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۲۲.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۲۲.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۷۶.    
۶. آل عمران/سوره۳، آیه۱۴۶.    
۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
۸. مائده/سوره۵، آیه۴۲.    
۹. صف/سوره۶۱، آیه۴.    
۱۰. آل عمران/سوره۳، آیه۳۱.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۱۹۰.    
۱۲. مائده/سوره۵، آیه۶۴.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۰۵.    
۱۴. آل عمران/سوره۳، آیه۳۲.    
۱۵. بقره/سوره۲، آیه۲۷۶.    
۱۶. آل عمران/سوره۳، آیه۵۷.    
۱۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۴۰.    
۱۸. نساء/سوره۴، آیه۳۶.    
۱۹. نساء/سوره۴، آیه۱۰۷.    
۲۰. حج/سوره۲۲، آیه۳۸.    
۲۱. انفال/سوره۸، آیه۵۸.    
۲۲. انعام/سوره۶، آیه۱۴۱.    
۲۳. نحل/سوره۱۶، آیه۲۳.    
۲۴. قصص/سوره۲۸، آیه۷۶.    
۲۵. نساء/سوره۴، آیه۱۴۸.    
۲۶. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۲، ص۹۳.    
۲۷. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۲، ص۱۵۳.    
۲۸. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۲۲.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات صفت حب».    جعبه ابزار